Tekst oznakowania opakowania bezpośredniego

advertisement
ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA: INFORMACJA DLA PACJENTA
UROGRAN, granulat
Solidaginis virgaureae herba, Betulae folium, Levistici radix, Equiseti herba (3:2,5:1,875:1)
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty.
 Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
 Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.
 Jeśli nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktowac się z lekarzem.
Spis treści ulotki:
1.
Co to jest lek UROGRAN i w jakim celu się go stosuje
2.
Informacje ważne przed zastosowaniem leku UROGRAN
3.
Jak stosować lek UROGRAN
4.
Możliwe działania niepożądane
5.
Jak przechowywać lek UROGRAN
6.
Zawartość opakowania i inne informacje
1. CO TO JEST LEK UROGRAN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE
UROGRAN jest granulatem skomponowanym ze sproszkowanej mieszanki ziół: ziela nawłoci, liścia
brzozy, korzenia lubczyku i ziela skrzypu, do stosowania doustnego.
Jest tradycyjnym lekiem roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających
wyłącznie z długiego okresu stosowania.
Wskazania do stosowania
Tradycyjny produkt leczniczy roślinny stosowany w:
– w zaburzeniach oddawania moczu, jako środek zwiększający ilość moczu i poprawiający przepływ
w drogach moczowych
– pomocniczo w łagodnych stanach zapalnych dróg moczowych i w niewielkich złogach kamieni
nerkowych.
Jeśli nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się lekarza.
2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU UROGRAN
Kiedy nie stosować leku UROGRAN
 Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną, rośliny z rodziny Compositae/
Asteraceae lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienione w punkcie 6).
 Jeśli pacjent ma obrzęki spowodowane ograniczeniem wydolności serca lub nerek.
 Nie zaleca się stosowania, gdy konieczne jest zmniejszenie ilości przyjmowanych płynów (ciężkie
choroby serca, nerek).
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci.
 Podczas długotrwałego przyjmowania leku może ujawnić się fototoksyczne działanie związków
lubczyku, szczególnie u osób o jasnej karnacji. Zaleca się tym osobom unikanie ekspozycji na
światło słoneczne lub promieniowanie UV podczas przyjmowania leku.
 Podczas stosowania leku zaleca się wypijanie dużej ilości płynów.
 Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią lub towarzyszyć im będą gorączka, ból i trudności w oddawaniu
moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
 Lek UROGRAN zawiera: sorbitol.
Inne leki i UROGRAN
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a
także lekach, które pacjent planuje stosować.
Dotychczas nie stwierdzono interakcji z innymi lekami lub suplementami diety.
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z lekami syntetycznymi o działaniu moczopędnym.
UROGRAN z jedzeniem, piciem i alkoholem
Brak szczególnych zaleceń.
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Bezpieczeństwo stosowania leku w okresie ciąży i karmienia piersią nie zostało ustalone, dlatego nie
zaleca się stosowania leku w tym okresie.
Nie badano wpływu leku na płodność.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
Stosowanie leku nie ma wpływu na zdolność kierowania pojazdami bądź obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.
3. JAK STOSOWAĆ LEK UROGRAN
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza
lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka to:
Dorośli: Przyjmować 3 razy na dobę ½ łyżeczki granulatu (ok. 2 g), popić ½ szklanki wody.
Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów w trakcie stosowania leku.
Stosowanie u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania u osób poniżej 18 roku życia.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku UROGRAN
Dotychczas nie odnotowano żadnego przypadku przedawkowania.
Pominięcie zastosowania leku UROGRAN
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
Przerwanie stosowania leku UROGRAN
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do
lekarza lub farmaceuty.
4.
MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Podczas stosowania mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości lub dolegliwości żołądkowo-jelitowe.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK UROGRAN
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i pudełku
kartonowym.. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.
6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE
Co zawiera lek UROGRAN
100 g granulatu zawiera 67 g substancji czynnej: ziela nawłoci (Solidaginis virgaureae herba), liścia
brzozy (Betulae folium), korzenia lubczyku (Levistici radix), ziela skrzypu (Equiseti herba)
(3:2,5:1,875:1).
Ponadto lek zawiera celulozę mikrokrystaliczną, sorbitol, hypromelozę.
½ łyżeczki granulatu (ok. 2 g) zawiera około 1,34 g mieszanki ziołowej: Solidaginis virgaureae herba,
Betulae folium, Levistici radix, Equiseti herba (3:2,5:1,875:1).
Jak wygląda lek UROGRAN i co zawiera opakowanie
Opakowanie bezpośrednie stanowi pojemnik z polipropylenu zamykany wieczkiem z polietylenu,
zawierający 80 g produktu.
Podmiot odpowiedzialny i wytwórca
Warszawskie Zakłady Zielarskie „Herbapol”
ul. Ołówkowa 54
05-800 Pruszków
Polska
tel.: (22) 738 13 00
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
Download