Nagły zgon sercowy jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów z

advertisement
Nagły zgon sercowy jest najczęstszą
przyczyną śmierci pacjentów z AF:
ENGAGE AF-TIMI 48
Michał
Chudzik
http://cardiacrhythmnews.com/sudden-cardiac-death-is-the-most-common-cause-ofdeath-in-atrial-fibrillation-patients-engage-af-timi-48-shows/
Nagły zgon sercowy jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów z AF
Analiza ENGAGE AF-TIMI 48 prób wykazała, że NZS był jedyną
najczęstszą przyczyną zgonów, które stanowiły około jednej trzeciej
wszystkich zgonów i prawie połowę wszystkich zgonów sercowonaczyniowych wśród 2349 pacjentów z AF.
W raporcie opublikowanym w najnowszym wydaniu Journal of the
American Heart Association zakłada się konieczność zbadania
różnych opcji leczenia obok antykoagulacji aby zmniejszyć ryzyko
nagłych zgonów sercowych u pacjentów z AF.
Nagły zgon sercowy jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów z AF
→ Najnowsze
dane sugerują, że AF jest niezależnie związane ze zwiększonym
ryzykiem wystąpienia nagłej śmierci sercowej.
→U
pacjentów ze zdiagnozowanym AF, leczonych przeciwzakrzepowo, nagły zgon
sercowy stanowi > 20% wszystkich zgonów.
→ Ponadto, pacjenci z AF mają średnio 2,5-krotnie zwiększone ryzyko nagłej śmierci
sercowej lub VF w porównaniu z pacjentami bez migotania przedsionków.
Nagły zgon sercowy jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów z AF
ENGAGE AF-TIMI 48
(Effective anticoagulation with Factor Xa next generation in
atrial fibrillation‒thrombolysis in myocardial infarction 48)
→ randomizowane, podwójnie ślepe, podwójnie zamaskowane,
międzynarodowe badanie
→ porównywano dwa schematy dawkowania edoxabanu
(Daiichi Sankyo) i warfaryny u ponad 21 000 pacjentów z AF
→ zbadano
również
skuteczność
leczenia
edoxabanem
i warfaryną w odniesieniu do nagłej śmierci sercowej
Nagły zgon sercowy jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów z AF
Spośród 2349 pacjentów, którzy zmarli w ciągu średniego
czasu obserwacji - 2,8 lat, 1668 (71%) zmarło z przyczyn
sercowo-naczyniowych. Nagły zgon sercowy był jedną
z najbardziej powszechnych przyczyn zgonów sercowo-
naczyniowych
wszystkich
u
749
zgonów
pacjentów,
oraz
44,9%
co
stanowi
wszystkich
31,7%
zgonów
sercowo-naczyniowych.
Niewydolność serca lub wstrząs, śmiertelny udar
niedokrwienny i śmiertelne krwawienia były innymi
najczęstszymi
przyczynami
zgonów
sercowo-
naczyniowych z 390 zgonami (23,4%), 146 (8,8%)
i 124 (7,4%), odpowiednio.
Nagły zgon sercowy jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów z AF
Pacjenci, którzy doświadczyli nagłej śmierci sercowej to głównie:
→ mężczyźni (70,6%)
→ z medianą wieku 73 lata
→ większość z uporczywym lub utrwalonym AF (82,9%)
→ objawy niewydolności serca na początku badania (72,9%)
→ wynik CHA2DS2-Vasc ≥ 4 (75,4%)
→ niska frakcja wyrzutowa
Wśród czynników predykcyjnych znaleziono:
→ starszy wiek
→ frakcję wyrzutową <50%
→ klasy NYHA III-IV
→ przebyty zawał serca
Nagły zgon sercowy jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów z AF
Płeć męska, przerost lewej komory w EKG, większa częstość akcji
serca, niestosowanie beta-blokerów a korzystanie z naparstnicy były
dodatkowymi istotnymi predyktorami nagłej śmierci sercowej, ale nie
innych przyczyn zgonów. Podkreśla się, że naparstnica, wiązała się
z nagłą śmiercią sercową niezależnie od statusu niewydolności serca.
Odkryto również, że w porównaniu z leczeniem warfaryną,
odsetek NZS był liczbowo, ale nie statystycznie niższy
u pacjentów leczonych edoxabanem. Jednak powody tego
pozostają niejasne.
Nagły zgon sercowy jest najczęstszą przyczyną śmierci pacjentów z AF
Niektóre czynniki predykcyjne nagłej śmierci sercowej u
chorych z AF mogą być modyfikowane przez staranne
rozważenie leczenia farmakologicznego, lepszą kontrolę
rytmu serca i leczenie nadciśnienia tętniczego.
Niemniej przyszłe badania prospektywne powinny zbadać, czy
te zmiany w leczeniu mogą zmniejszyć ryzyko nagłej śmierci
sercowej u chorych z migotaniem przedsionków.
Download