No Slide Title - Pi of the Sky

advertisement
„Atomistyka XXI w.” – sesja naukowa z okazji 50-lecia IBJ
Warszawa, 16.06.2005
Fizyka kosmosu
Czego Instytut Problemów Jądrowych
szuka w kosmosie?
Krzysztof Nawrocki, Grzegorz Wrochna
Instytut Problemów Jądrowych im. A.Sołtana
http://grb.fuw.edu.pl
1
Dlaczego gwiazdy świecą?


Do atmosfery Ziemskiej dociera ze Słońca 1340 W/m2
Słońce emituje L = 4.1026 W = 4 200 000 ton.c2/s
polskie elektrownie: 9.1010 W
– Eddington: synteza jądrowa HHe
 1938 – Bethe:
 1H + 1H  2D + e+ + n
 1920
+ 1H  3He + g
3He + 3He  4He + 1H + 1H, ...
 2D

Gwiazdy to gigantyczne
reaktory termojądrowe
2
14 mld lat – człowiek
10 mld lat – Ziemia
200 mln lat – galaktyki
380 000 lat – atomy
3 minuty – jądra He
miliardowa s – protony
??? - kwarki
??? - ???
0 - ?!
3
Astronomia a fizyka subatomowa
Badaniem najbardziej podstawowych praw przyrody zajmują się
• astronomia (kosmologia)
• fizyka jądrowa i cząstek elementarnych
W ostatnich latach dziedziny te bardzo zbliżyły się do siebie.
Fizyka cząstek opisuje prawa rządzące materią na fundamendalnym
poziomie,
kosmologia - jak ewoluował Wszechświat pod ich wpływem
Eksperymenty fizyki cząstek odtwarzają warunki panujące w młodym
Wszechświecie
W kosmosie nie brak źródeł cząstek o gigantycznych energiach.
Wyniki eksperymentów fizyki cząstek są podstawą modeli
kosmologicznych.
Wyniki obserwacji astronomicznych są sprawdzianem fizyki cząstek.
Metody eksperymentalne obu dziedzin zbliżyły się do siebie.
Coraz więcej eksperymentów “z pogranicza”.
4
Kosmiczne akceleratory cząstek
supernowe
otoczki
supernowych
aktywne jądra
gakaktyk
(kwazary, blazary)
błyski gamma
pulsary,
pleriony
mikrokwazary
5
Detektory cząstek kosmicznych
Józef Chełmoński (1849-1914)
Detektor im. Pierre Auger
2 systemy po 3000 km2
Mendoza, Argentyna (w budowie)
Utah or Colorado, USA (planowany)
6
Pierre Auger – udział Instytutu Fizyki Jądrowej PAN
Konstrukcja elementów
mechanicznych detektorów
Detekcja fotonów wys. energii
z wykorzystaniem atmosfery
jako kalorymetru
elektromagnetycznego
7
Zakład Fizyki Promieniowania Kosmicznego
IPJ „P7” w Łodzi
Aparatura własna:
• Detektor wielkich pęków
atmostefycznych: E>1015eV
• Podziemny teleskop mionowy:
E>5GeV
• Projekt im. Rolanda Maze
Eksperymenty
międzynarodowe:
• Kascade, Kascade Grande
(Karlsruhe)
• Baksan (Kaukaz)
• Detekcja pęków na pokładzie
Airbus A380 (College de France)
Teoria, modelowanie:
• produkcja wielocząstkowa przez promienie kosmiczne
• korelacje promieni kosmicznych i mikrofalowego promieniowania tła
8
Kascade (Karlsruhe)
IPJ P7
Obserwacja wielkich pęków
atmosferycznych poprzez
detekcję fal radiowych
Nature, 19 maja 2005
9
Projekt im. Rolanda Maze – IPJ P7 Łódź
Przedsięwzięcie naukowo-dydaktyczne
• Detektory promieni kosmicznych w szkołach (po 4)
• Detektor = 1m2 scyntylatora + fotopowielacz
• Synchronizacja GPS (RMS=2ns)
• Wstępna analiza w szkołach
• Centralna baza danych w IPJ
• Uczniowie sami montują detektory
i piszą oprogramowanie
10
Poszukiwanie dziwadełek (strangelets)
IPJ P8, IFJ PAN,
Akademia Świętokrzyska
Dziwadełka to hipotetyczne
bryłki materii złożonej
z kwarków dziwnych





poszukiwania w CASTOR (CMS/LHC)
i w pękach mionów kosmicznych
w detektorach LEP
interpretacja kandydatów
symulacja przejścia przez atmosferę
dz. jako źródło promieni kosmicznych najw. energii
11
Eksperyment „p of the Sky”
 Badanie
zjawisk astrofizycznych o krótkich
skalach czasowych (10s-1rok)
 Poszukiwanie optycznych odpowiedników
błysków gamma
(ang. Gamma Ray Bursts – GRB)
12
1963 – Układ o zakazie prób jądrowych
w przestrzeni kosmicznej
USA wystrzeliwuje satelity VELA
• wyposażone w detektory promieni g
• zdolne wykryć wybuch jądrowy w kosmosie
i na odwrotnej stronie Księżyca
2.6.1967 – VELA rejestrują błysk g
13
Błyski gamma
ang. Gamma Ray Bursts - GRB
• GRB to krótkie (0.01-100s) impulsy g
z punktowych źródeł na niebie
• Pochodzą spoza Galaktyki (najdalszy 13 mld lat śwtl.)
• Są przejawem gigantycznych eksplozji,
których natura nie jest do końca wyjaśniona
• Zapaść masywnej gwiazdy do czarnej dziury?
• Połączenie 2 gwiazd neutronowych w czarną dziurę?
• W ciągu kilku s wydziela się energia 1044 J
• tyle wyprodukuje Słońce przez 10 mld lat istnienia
• Obserwuje się też emisję fal radiowych, światła
widzialnego i promieni Roentgena.
14
Obserwacje błysków gamma
W kosmosie ma miejsce 2-3 GRB dziennie!
Wykrywają je satelity i przekazują współrzędne
do teleskopów naziemnych
GRB 990123 mógłby
być dostrzeżony
przez lornetkę,
a GRB 030329
gołym okiem!
Gdyby się zdarzył
w sąsiedniej galaktyce
Andromedy, byłby
jasny jak Księżyc.
Gdyby w naszej, np.
w Mgławicy Oriona
byłby jasny jak Słońce.
16
Koncepcja „p of the Sky”
Aby zrozumieć naturę GRB należy je obserwować
w czasie a nawet przez błyskiem.
Tymczasem przesłanie alertu satelitarnego
i nakierowanie dużego teleskopu zajmuje czas.
Metodę tradycyjną: „wybieram obiekt i obserwuję”
należy zastąpić przez: „obserwuję wszystko,
wybieram interesujące obiekty”.



Szerokie pole widzenia (p sterad. = 20° nad horyzontem)
Duże strumienie danych (GB / h)
Analiza w czasie rzeczywistym (specjalne algorytmy)
17
„p of the Sky” – made in Poland !
Skonstruowanie detektora-robota
całkowicie w polskich warunkach
przez warszawskie instytuty naukowe:
IPJ, CFT PAN, IFD UW, ISE PW
Wysokoczułe kamery CCD:
• procesor Cypress, 16 MB RAM
• programowalne zdalnie
• migawka na 10 mln otwarć
„Montaż paralaktyczny”:
• <1 min w dowolny punkt nieba
• precyzja ~1/1000 stopnia
18
Aparatura „p of the Sky”
Prototyp działający od 7.2004:
• 2 kamery CCD 2000×2000 pikseli
• obiektywy Zeiss f=50mm, d=f /1.4
• wspólne pole widzenia 33°×33°
Las Campanas Observatory, Chile
Testy w Polsce
Docelowo:
• 2×16 kamer po 20°×20°
• Canon EF f=85mm/1.2
19
„p of the Sky”: detektor-robot
System pracuje autonomicznie według programu:
• śledzi pole widzenia satelity HETE lub Integral
• samodzielnie wykrywa błyski optyczne
• wieczorem i rano skanuje całe niebo (2×20min)
• podąża za obiektami alertów satelitarnych
Wysoka niezawodność ,w ciągu > 11 miesięcy pracy:
• ~10 nocy przestoju z powodu awarii
+ ~30 nocy przestoju z powodu pogody
• > 300 nocy pracy, 1 000 000 zdjęć nieba,
na każdym ok. 20 000 gwiazd
• samodiagnostyka (e-mail i SMS do Polski)
20
Co zobaczył „p of the Sky” ?
• Obserwacja szeregu błysków nieznanego pochodzenia
• Poszukiwania optycznych odpowiedników GRB
- dla 7 GRB byliśmy najszybsi, w tym 2 razy przed GRB
- nie zaobserwowano błysków optycznych
- wyznaczono limity na ich jasność
• Badanie gwiazd kataklizmicznych
- obserwacje przed
odkryciem nowej
V5115 Sgr 2005,
nowej karłowatej
ASAS 002511+1217.2
- wykrycie rozbłysku
gwiazdy CN Leo
(pojaśniała 100×)
21
Co widzi „p of the Sky” jak nie śpi ?
Przykładowa
„noc z życia gwiazdy”
Badanie gwiazd
zmiennych okresowych
Spektakularne
obserwacje
meteorów
22
Zespół „p of the Sky”
Projektem kierują:


dr hab. Grzegorz Wrochna – IPJ
dr hab. Lech Mankiewicz – CFT PAN
Trzon zespołu stanowią studenci i doktoranci:
Instytut Problemów Jądrowych im. A.Sołtana
 Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
 Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego
 Instytut Systemów Elektronicznych Politechniki Warszawskiej
 Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej
 Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego
We współpracy z projektem ASAS z OA UW (dr hab. G.Pojmański)
i prof. B. Paczyńskim (Princeton University, USA).

Idealny instrument do dydaktyki na wysokim poziomie:



Ukończone: 2 prace magisterskie
Rozpoczęte: 3 prace magisterskie, 2 doktoraty
Inicjatywy popularyzatorskie: http://grb.fuw.edu.pl/pi/edu.htm
23
Fizyka cząstek czy astronomia?
Dawniej
astronom — oglądał ciała niebieskie przez teleskop
fizyk cząstek — oglądał ślady cząstek w komorze
pęcherzykowej
Dzisiaj
astronom — zlicza fotony docierające do jego detektora
(CCD)
fizyk cząstek — zlicza cząstki docierające do jego detektora
ale jednym z lepszych sposobów detekcji cząstek jest
zmuszenie ich do emisji fotonów
(scyntylacja, promieniowanie Czerenkowa, ...)
24
Fizyka cząstek czy astronomia?
Schemat typowego eksperymentu fizyki cząstek:
 chcemy badać dane zjawisko
 jednyna informacja o nim dostępna dla nas
niesiona jest przez wyprodukowane w nim cząstki
 aby je efektywnie rejestrować, umieszczamy ośrodek
emitujący fotony na skutek przejścia cząstek
 rejestrujemy fotony detektorem elektronicznym
Niech teraz:
 badanym zjawiskiem będzie — źródło GRB
 optycznie aktywnym ośrodkiem
— materia międzygwiazdowa
 a detektorem — kamera CCD
Jest to dokładnie eksperyment “p of the Sky”
25
Nadchodzi epoka w której rozróżnienie między
astronomią a fizyką cząstek zaciera się
Być może Instytut Problemów Jądrowych
należałoby przemianować na
Instytut Fizyki
Mikro i Makrokosmosu
26
Gdyby Kopernik żył w XXI w. ...
27
Download