choroby ziemniaka www.indd - Warmińsko

advertisement
WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO
W OLSZTYNIE
CHOROBY ZIEMNIAKA
OKRESU WEGETACJI
- METODY ICH ZWALCZANIA W SYSTEMIE
INTEGROWANEJ OCHRONY I PRODUKCJI
Olsztyn, 2014 r.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Olsztynie
Ewa Jaworska
Agnieszka Sołtysiak
Choroby ziemniaka okresu wegetacji
- metody ich zwalczania w systemie
integrowanej ochrony i produkcji
Olsztyn, 2014 r.
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn, tel./fax (89) 535 76 84, 526 44 39, 526 82 29
e-mail: [email protected], www.w-modr.pl
W-MODR Oddział w Olecku
ul. Kolejowa 31, 19-400 Olecko
tel. (87) 520 30 31, 520 30 32, fax (87) 520 22 17
e-mail: [email protected]
Dyrektor W-MODR
mgr inż. Marek Bojarski
Zastępca Dyrektora W-MODR
inż. Antoni Parfinowicz
Zastępca Dyrektora W-MODR
mgr inż. Zdzisław Kamiński
Druk:
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel./fax. 89 526 44 39, 89 535 76 84
e-mail: [email protected], www.w-modr.pl
Nakład: 600 egz.
Wydanie I
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
Ziemniak odgrywa dużą rolę w gospodarce żywnościowej świata, szczególnie w Europie. Według oszacowań Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnia upraw ziemniaków w 2013 r.
wyniosła 270 tysięcy hektarów. Plony w 2013 r. wynosiły 21,4 t/ha i były o ok. 12% niższe w
stosunku 2012 r. Uprawa ziemniaków w gospodarstwach rolnych ma duże znaczenie, ponieważ
są one wykorzystywane do bezpośredniej konsumpcji, w żywieniu zwierząt, oraz jako cenny surowiec w przemyśle przetwórczym, a stanowisko po nich jest jednym z najlepszych w płodozmianie.
Każdy etap rozwoju tej rośliny, od wysadzenia do zbioru i potem okres przechowywania plonu
to czas, kiedy narażona jest na wpływ różnorodnych czynników chorobotwórczych - patogenów.
Choroby i szkodniki niszczące powierzchnię asymilacyjną roślin ziemniaka w okresie wegetacji mogą w zależności od stopnia nasilenia ich występowania obniżyć plon nawet o 70%.
Wyjątkowo groźnymi i najbardziej rozpowszechnionymi chorobami występującymi na plantacjach
w okresie wegetacji są choroby grzybowe: zaraza ziemniaka, alternarioza i rizoktonioza.
Z chorób wirusowych - wirus liściozwoju (PLRV), wirus Y (PVY). Występowanie każdej
z przytoczonych chorób powoduje spadek plonu oraz pogarsza jego jakość.
Fazy rozwojowe ziemniaka podczas wegetacji
00 - 19 Wschody
10 - 19 Tworzenie liści i łodyg
20 - 29 Wzrost części nadziemnych
30 - 39 Zwarcie międzyrzędzi
40 - 49 Formowanie stolonów i bulw
50 - 59 Początek kwitnienia
60 - 69 Pełnia kwitnienia
70 - 79 Tworzenie jagód
80 - 89 Dojrzałość jagód i nasion
91 - 93 Zasychanie naci
95 - 97 Dojrzałość bulw
4
W-MODR w Olsztynie 2014 r.
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
1. CHOROBY GRZYBOWE
Alternarioza (Alternaria solani - „sucha zaraza”)
Powodowana jest przez grzyby Alternaria solani i Alternaria alternata. Zagrożenie alternariozą, jako czynnikiem obniżającym plon jest mniejsze niż zarazą i dlatego niedoceniają jej rolnicy.
Rozwojowi choroby sprzyja ciepła i umiarkowanie wilgotna pogoda oraz uprawa ziemniaków na
glebach, lekkich okresowo za suchych i ubogich w składniki pokarmowe.
Objawy. Pierwsze objawy alternariozy występują na roślinach osłabionych w wyniku suszy
lub spowodowanych niedoborem makro- lub mikroskładników. Na dolnych najstarszych liściach
roślin pojawiają się liczne, drobne plamki barwy ciemnobrązowej z koncentrycznie ułożonymi
kręgami przypominającymi słoje drzew. W miarę postępu choroby, plamy stają się większe
i przenoszą się na liście do wyższych pięter rośliny. Objawy obserwuje się także na bulwach.
Są to różnej wielkości, nieregularne, brązowo-czarne, lekko zagłębione plamy.
Alternarioza na liściu
ziemniaka
Fot.: Ewa Jaworska
Zwalczanie niechemiczne. Do działań ograniczających należy zaliczyć: stosowanie zdrowych sadzeniaków, właściwe zmianowanie, nawożenie dostosowane do potrzeb rośliny, zbiór
w pełni dojrzałych bulw oraz uprawę odmian o podwyższonej odporności na Alternaria.
Zwalczanie chemiczne. Zabiegi fungicydami zawierającymi w składzie mancozeb oraz
chlorotalonil. Fungicydy te zastosowane przeciwko alternariozie we wcześniejszym okresie rozwoju roślin zabezpieczą je również przed pierwszymi ogniskami zarazy. Sygnałem do wykonania pierwszego zabiegu ochronnego przeciwko alternariozie jest wystąpienie objawów choroby.
W-MODR w Olsztynie 2014 r.
5
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
Wystarcza jeden zabieg, ale w sprzyjających warunkach dla rozwoju patogenu na odmianach
wrażliwych może wystąpić konieczność przeprowadzenia większej ich ilość, o ile okoliczności
nie powodują konieczności ochrony także przed zarazą.
Przykładowe środki do zwalczania wg zaleceń IOR: Aprobat MZ 69 MZ, Altima 500 SC, Twist
50 WG, Vondozeb 75 WG, Amistar 250 SC, Agria- Famo Cymo 50 WG.
Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans)
Podczas wegetacji rozprzestrzenianie się patogenu następuje przez zarodniki. Warunki
sprzyjające rozwojowi - Temperatura 12-18OC, wysoka wilgotność, uprawa odmian o dużej wrażliwości na Phytophthora infestans.
Objawy. Na liściach widoczne są początkowo żółtawe plamy, które z czasem brunatnieją. Po
dolnej stronie, przy dużej wilgotności, na granicy tkanki zdrowej i chorej widoczny delikatny biały
nalot grzyba. Z czasem zlewające się plamy mogą doprowadzić do zamierania całych liści, następnie łodyg, a w końcu całych roślin. Brunatne plamy mogą występować na całej ich długości,
łodygi stają się kruche, szybko zasychają. W miąższu bulw widoczne są rdzawe nacieki. Miąższ
suchy i twardy, z czasem może pojawić się zgnilizna.
Zaraza ziemniaka
Źródło: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB
Oddział w Jadwisinie, Materiały szkoleniowe 2014 r.
Zwalczanie. Najczęściej zaleca się wykonanie kilku zabiegów. Skuteczna ochrona, wymaga
również doboru odpowiednich fungicydów dostosowanych do fazy rozwojowej ziemniaka.
Częstotliwość oprysków przeciwko zarazie w integrowanym systemie uprawy należy uzależnić od: przebiegu pogody, wczesności odmian, odporności odmian.
6
W-MODR w Olsztynie 2014 r.
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
Należy przestrzegać zasad:
qśrodki ochrony roślin należy stosować zgodnie z etykietą - instrukcją stosowania, ściśle
z podanymi w niej zaleceniami, oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia
człowieka, zwierząt i środowiska,
qprzemiennego stosowania różnych substancji aktywnych zawartych w stosowanych preparatach,
qprzy wyborze preparatu należy uwzględnić:
nfazę rozwoju roślin,
nwarunki klimatyczne,
nskład chemiczny i sposób działania preparatu oraz okres karencji,
qkorzystania z sygnalizacji pojawu zagrożenia i rozwoju Ph. infestans i systemów wspomagania decyzji.
Przykładowe środki do zwalczania wg zaleceń IOR: Altima 500 SC, Agria- Famo Cymo 50
WG, Aprobat MZ 69 MZ, Banko 500 SC, Champion 50 WP, Sancozeb 80 WP, Twist 50 WG, Valbon 72 WG, Vondozeb 75 WG.
Integrowany system produkcji zakłada zmniejszenie ilości stosowanych środków ochrony
roślin poprzez wykorzystanie wszelkich dostępnych metod niechemicznych. Jednak przy dużej
presji konieczne jest zastosowanie ochrony chemicznej. Wówczas należy stosować środki z grupy małoszkodliwych i o krótkim okresie karencji - do 21 dni. W produkcji integrowanej w zależności od warunków pogodowych wykonuje się 3-5 zabiegów przeciwko zarazie. Oprysk należy
zastosować przed zakażeniem roślin. Pierwszy zbieg należy wykonać na plantacjach wczesnych
w momencie zwarcia roślin w rzędzie (45-50 dni od posadzenia), natomiast na odmianach późniejszych o większej odporności w momencie wystąpienia pierwszych objawów chorobowych,
co przypada na 50-55 lub nawet 60 dni od posadzenia. Przy pierwszym zabiegu dobrze jest
stosować preparaty o działaniu wgłębnym zawierające chlorotalonil lub mankozeb, który zwalcza
także alternariozę. Drugi zabieg należy wykonać po około 10-14 dniach od pierwszego na od-
mianach wczesnych wykonujemy preparatem o działaniu kontaktowym, natomiast na odmianach
późniejszych w zależności od nasilenia zagrożenia preparatem kontaktowym lub wgłębnym.
Ostatni zabieg przy odmianach wczesnych wykonujemy 30 dni przed zbiorem. Odmiany późniejsze chronimy na przemian preparatem kontaktowym i wgłębnym, co 5-7 lub 10-14 dni. Dla
odmian średniowczesnych ostatni zabieg wykonujemy od 15 sierpnia do, a dla odmian późnych
do 1 września. Racjonalne użycie środka chemicznego i uzyskanie przez rolnika plonu zapewW-MODR w Olsztynie 2014 r.
7
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
niającego dodatni wynik finansowy powinno opierać się na solidnie prowadzonym monitoringu.
Środki chemiczne należy zastosować dopiero wtedy, gdy zostanie przekroczony próg zagrożenia
ze strony patogenu i istnieje obawa, że plon będzie niższy, a gospodarstwo osiągnie ujemny
wynik finansowy. Część rolników może na bieżąco śledzić zagrożenie zarazą korzystając z systemu wspomagającego podejmowanie decyzji i zgodnie z jego zaleceniami prowadzić prawidłową
ochronę.
Rizoktonioza (Rizoctonia solani)
Choroba ta występuję podczas chłodnej i wilgotnej wiosny, sadzenia ziemniaków do gleby
niedostatecznie ogrzanej. Rozwojowi patogenu nie sprzyjają okresy suszy występujące w czasie
wczesnego wzrostu roślin i wiązania bulw.
Objawy. Wiosną na młodych częściach roślin występuje najgroźniejsza forma rizoktoniozy
powodująca zgorzele. Najwcześniej na rozwijających się w glebie kiełkach pojawiają się brązowe wyżery stanowiące efekt zniszczenia komórek roślinnych przez rozwijającego się grzyba.
W rezultacie w okresie wschodów na plantacji występują puste miejsca, rośliny są opóźnione
w rozwoju, a w sytuacji, gdy patogen zniszczył tylko niektóre z występujących na bulwie kiełków
rośliny mają zmniejszoną liczbę łodyg. Uszkodzenia powodowane przez patogenu prowadzą do
zniekształceń rozwijających się z nich bulw.
W warunkach wysokiej wilgotności na łodygach ziemniaka - tuż nad powierzchnią gleby
- może pojawić się letnia forma rizoktoniozy - opilśń łodygowa. Grzybnia patogenu, przerastając w głąb łodygi utrudnia przewodzenie wody i składników pokarmowych. U nasady bocznych
pędów, ogonków liściowych pojawiają się bulwki powietrzne, liście wierzchołkowe zwijają się,
a cała roślina przyjmuje pokrój „krzaczasty”. Wysokie uwilgotnienie gleby w końcowym okresie
Ryzoktonioza na kiełkach ziemniaka
Źródło: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin - PIB
Oddział w Jadwisinie, Materiały szkoleniowe 2014r.
8
W-MODR w Olsztynie 2014 r.
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
wegetacji sprzyja rozwojowi struktur przetrwalnych grzyba (sklerocjów) na bulwach ziemniaka.
Ich obecność określana jako ospowatość, stanowi wadę sadzeniaków oraz bulw przeznaczonych
na cele spożywcze.
Zwalczanie. Sadzenie zdrowych, pobudzonych sadzeniaków. Bulwy, których ponad 10% powierzchni pokrywają skleroty nie mogą być używane jako sadzeniaki.
Zaprawianie sadzeniaków odpowiednimi preparatami grzybobójczymi lub stosowanie preparatów ograniczających rozwój patogenu bezpośrednio do gleby, w trakcie sadzenia. Przystępowanie do sadzenia, gdy gleba jest dostatecznie ogrzana - dla sadzeniaków niepodkiełkowanych
gleba powinna mieć temperaturę 7-8OC, a podkiełkowanych 5-6OC. Odpowiednia głębokość sadzenia. Przestrzeganie odpowiednich terminów zbioru tj. zaraz po zakończeniu wegetacji, aby
ograniczyć tworzenie się sklerocjów na bulwach.
Przykładowe środki do zwalczania wg zaleceń IOR: Amistar 25 SC, zaprawy: PrestigeForte
370 FS.
Rak ziemniaka (Synchitrium endobioticum) - choroba grzybowa kwarantannowa
Objawy. Występują na roślinach oraz bulwach. Porażenie roślin objawia się ich więdnięciem, występowaniem zielonkawych, kalafiorowatych narośli u podstawy łodyg lub w kątach pędów bocznych i liści a także na liściach i kwiatostanach. Podobne narośla mogą występować na
stolonach, ale nigdy na korzeniach. Zmiany na bulwach to:
qgąbczastość i zniekształcenia młodych bulw,
qkalafiorowate narośla w miejscach oczek bulw starszych, początkowo białawe lub zielonkawe, następnie brunatniejące.
Pod koniec wegetacji narośla brunatnieją, gniją i rozpadają się a ich zawartość wysypuje
się do gleby. Patogen w postaci przetrwalnikowych zarodni może, nie tracąc swej żywotności,
przetrwać nawet przez 40 lat.
Choroba ta występuje w Polsce rzadko dzięki prowadzonej od wielu lat hodowli i rejestrowaniu tylko odmian odpornych na ten patogen.
Zwalczanie. Problemem w całkowitym jej wyeliminowaniu stanowi występowanie patotypów
grzyba, dlatego w rejonach gdzie są one notowane konieczna jest bezwzględna uprawa odmian
odpornych na dany patotyp. Bardzo ważnym elementem pozwalającym zmniejszyć ryzyko występowania choroby jest unikanie uprawy odmian nieodpornych. W przypadku wystąpienia choroby wyprodukowane bulwy muszą być zużyte w gospodarstwie po uprzednim ich ugotowaniu
a resztki starannie zakopane. Każde podejrzenie o wystąpieniu raka na plantacji rolnik również
powinien zgłosić do służb WIORIN.
W-MODR w Olsztynie 2014 r.
9
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
2. CHOROBY BAKTERYJNE
Czarna nóżka (Erwinia carotovora ssp. atroseptica)
Objawy. Na roślinach to czarno gnijące podstawy łodyg, którym towarzyszy nieprzyjemny zapach oraz gnijące na mokro bulwy. Źródłem choroby są porażone sadzeniaki oraz rośliny. Chore
sadzeniaki wysadzone do gleby mogą w niej zgnić, nie wydając roślin - tzw. czarna nóżka przedwschodowa. Mogą też wyrosnąć z nich rośliny, które wkrótce po wschodach zaczynają żółknąć,
słabo rosną, a u podstawy łodygi zaczynają się procesy gnilne, łodyga tuż nad powierzchnią
Czarna nóżka
Źródło: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji
Roślin - PIB
Oddział w Jadwisinie, Materiały szkoleniowe 2014r.
gleby staje się czarna - stąd nazwa „czarna nóżka”. Porażone rośliny najczęściej giną przed
wydaniem bulw, także same są źródłem infekcji dla sąsiadujących roślin.
Zwalczanie. To głównie działania profilaktycze, do których należy zaliczyć: sadzenie zdrowych niekrojonych sadzeniaków. Prowadzenie selekcji negatywnej tuż po wschodach, gdy tylko
zaczną pojawiać się maleńkie, żółknące rośliny. Staranną pielęgnację i umiarkowane nawożenie
azotem, zmniejszenie uszkodzeń mechanicznych poprzez prawidłową pracę maszyn, uprawę
odmian odporniejszych na ten patogen, przechowywanie bulw w odpowiednich warunkach.
10
W-MODR w Olsztynie 2014 r.
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
Choroby bakteryjne kwarantannowe
Bakterioza pierścieniowa ziemniaka (Clavibacter michiganensis spp. sepedonicus)
Objawy. Ujawniają się one zwykle dopiero po kwitnieniu, gdy rośliny zbliżają się do końca
wegetacji. Liście na zainfekowanych roślinach tracą turgor, bledną od brzegów listków, więdną
i uschnięte zwisają na łodygach. Więdnięcie i zasychanie liści jest często asymetryczne tzn., że
Bakterioza pierścieniowa ziemniaka
Fot. Archiwum
zmiany pojawiają się na jednej stronie łodygi lub tylko na części rośliny. Zawsze jednak więdnięcie liści postępuje od dołu rośliny i przenosi się ku wierzchołkowi. Chore rośliny wydają porażone bulwy. Choroba rozwija się także na bulwach po zbiorze w czasie przechowywania.
Zwalczanie. Trudność w zwalczaniu choroby stanowią bulwy i rośliny niewykazujące objawów porażenia. Jest to tzw. ukryta postać choroby. Zarówno w roślinach jak i bulwach występują
wtedy bakterie, ale w takiej ilości, że nie dają bezpośrednich objawów choroby, stanowią źródło
infekcji w następnych sezonach wegetacyjnych. Bakterie nie maja zdolności zimowania w glebie,
ale przeżywają zimę w porażonych resztkach roślin i bulw, samosiewach ziemniaka, a także
na resztkach innych roślin żywicielskich: burak cukrowy, pomidor, papryka, oberżyna, chwasty
z rodziny psiankowatych. Mogą one także przeżyć i zostać zawleczone na pole wraz z maszynami i narzędziami, które miały kontakt z chorymi bulwami. Czynnik chorobotwórczy ma możliwość
przetrwania także na ścianach i urządzeniach przechowalni.
Wykrycie w gospodarstwie bakteriozy sprawia, że z mocy prawa nałożona jest kwarantanna
na uprawę ziemniaków i konieczność wykonywania określonych zabiegów.
Obecnie brak skutecznych środków ochrony roślin przeciwdziałających rozprzestrzenianiu
się bakteriozy pierścieniowej. Nie ma również odmian ziemniaka odpornych na ten patogen.
W-MODR w Olsztynie 2014 r.
11
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
Najbardziej skutecznym sposobem ograniczania bakteriozy pierścieniowej jest szeroko rozumiana profilaktyka, której kluczowym elementem jest stosowanie zdrowego (zbadanego laboratoryjnie) materiału rozmnożeniowego.
Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby:
qStosowanie sadzeniaków kwalifikowanych, posiadających paszport PIORiN;
qStosowanie ziemniaków z własnych rozmnożeń poprzedzone musi być ich przebadaniem
przed sadzeniem i wykluczeniem obecności bakterii wywołującej chorobę;
qPrzestrzeganie, co najmniej 4-letniego zmianowania w uprawie ziemniaków;
qNiszczenie samosiewów ziemniaka i chwastów z rodziny psiankowatych oraz zrezygnowanie z uprawy w zmianowaniu buraków cukrowych, pomidorów, oberżyny;
qProwadzenie dezynfekcji maszyn, sprzętu, środków transportu, budynków przechowalni,
opakowań, itp., narzędzi związanych z produkcją ziemniaka preparatami bakteriobójczymi.
Środki używane do dezynfekcji to podchloryn sodu (np. pod postacią wybielacza w płynie).
Stężenie podchlorynu sodu wynoszące 5% jest wystarczające, aby uzyskać efekt bakteriobójczy w odniesieniu do bakterii Clavibacter michiganensis, przy czasie oddziaływania wynoszącym ok. 15 minut w temperaturze 15–20OC;
qZgłaszanie do służb WIORiN wszelkich przypadków podejrzanych o zakażenie bakteriozą
bulw i roślin ziemniaka w poczuciu własnego interesu.
Śluzak (Ralstonia solanacearum)
Objawy. Więdnięcie roślin na szczycie łodygi. Więdnięcie to postępuje od wierzchołka
rośliny ku dołowi. Przy silnym porażeniu liście i łodygi marszczą się, więdną i zamierają. Na
łodygach widoczne są smugowate, brunatne przebarwienia, a na przekroju łodygi naczynia są
przebarwione i wydziela się z nich brudnobiały do brunatnego śluz bakteryjny. Na porażonych
bulwach z oczek i miejsc przyczepu stolonów wycieka śluz, który zlepia się z przylegającą do
bulw glebą. Choroba ta nie jest notowana w Polsce.
Zwalczanie. Jest to choroba kwarantannowa dlatego w przypadku pojawienia się objawów
wskazujących, że może być to porażenie spowodowane występowaniem śluzaka należy bezwzględnie powiadomić najbliższy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
12
W-MODR w Olsztynie 2014 r.
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
3. CHOROBY WIRUSOWE
Wirus Y ziemniaka
Objawy. Niejednolite zabarwienie liści, deformacja. Brunatne nekrozy na liściach, nerwach
liściowych oraz ogonkach liściowych. Liście zamierają, ale nie odpadają od rośliny. Smugi na
łodygach w końcowym efekcie może dochodzić do zamierania pędów. Na rok następny wirus
przenosi się przez porażone bulwy. W okresie wegetacyjnym przenoszony jest z chorych na zdrowe rośliny w sposób nietrwały na kłujce mszyc.
Zwalczanie. Uprawa odmian odpornych, izolacja przestrzenna od pól zainfekowanych, zwalczanie mszyc.
Wirus liściozwoju ziemniaka
Objawy. Rośliny wyrastające z chorych bulw przeważnie mają słabe pędy i są zahamowane
we wzroście. Liście są sztywne, łamliwe i łyżeczkowato zwinięte. Przy zgniataniu wydają charakterystyczny chrzęst. Górne liście są sterczące. W przypadku nowych infekcji brak jest objawów
lub liście górne są zwinięte.
W sezonie wegetacyjnym przenoszony jest przez mszyce w sposób trwały, głównie brzoskwiniową.
Zwalczanie. Izolacja przestrzenna od innych plantacji. Uprawa odmian odpornych ziemniaka. Wysadzanie zdrowych sadzeniaków. Usuwanie chorych roślin z plantacji. Chemiczne zwalczanie mszyc, jako wektorów wirusów przy użyciu insektycydów.
Trzeba pamiętać o zabiegu niszczenia naci na plantacjach nasiennych ziemniaka, zanim
rozpoczną się loty letnie mszyc. Przerwanie wegetacji ma uniemożliwić transport wirusów z naci
do bulw. Słabszy efekt niszczenia uzyskuje się dla wirusa liściozwoju ziemniaka, a lepszy dla
wirusa smugowatości od wielu lat ma zdecydowanie największe znaczenie gospodarcze w nasiennictwie ziemniaka.
Przykładowe środki do zwalczania mszyc wg zaleceń IOR: Agro Pirymikarb 500 WG, Karate
Zeon 050 CS.
W-MODR w Olsztynie 2014 r.
13
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
Podstawowym elementem integrowanej ochrony roślin powinno być świadome zarządzanie uprawą oparte na:
qznajomości warunków klimatyczno-glebowych gospodarstwa,
qznajomości szkodników i chorób uprawianego gatunku,
qstosowaniu prawidłowej agrotechniki,
qkorzystaniu z postępów hodowli odmian odpornych na agrofagi.
Wykaz środków ochrony roślin zamieszczony jest na stronie internetowej:
qMinisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin
qInstytutu Ochrony Roślin + PIB
www.ior.poznan.pl/baza/srodki_ochrony_roslin.html
14
W-MODR w Olsztynie 2014 r.
Choroby ziemniaka okresu wegetacji...
Internetowy system wspomagający podejmowanie decyzji
w ochronie roślin ziemniaka.
Informacje o zagrożeniu plantacji ziemniaka przez najważniejsze agrofagii udostępniają za
pośrednictwem Internetu liczne instytucje.
qPrognoza negatywna” wystąpienia zarazy:
- IUNG Puławy: http://www.ipm.iung.pulawy.pl/
qOptymalny termin rozpoczęcia zabiegów chemicznych przeciwko Ph. infestans i zagrożenie
stonką ziemniaczaną:
-Instytut Ochrony Roślin - PIB:
www.ior.poznan.pl/redir,monitoring_ziemniaka
-Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Produkcja-roslinna/Ochrona-roslin/Integrowana-ochrona-roslin/Systemy-wspomaganiapodejmowania-decyzji-w-ochronie-roslin
-Zrzeszenie Plantatorów i Producentów Ziemniaka w Luboniu:
http://www.zppz-lubon.pl/
-Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile:
www.zetpezet-pila.com.pl/
qZalecenia dotyczące ochrony chemicznej ziemniaka przed sprawcą zarazy ziemniaka:
-Instytut Ochrony Roślin - PIB:
www.stanfit.ior.agro.pl/
qZalecenia dotyczące chemicznego zwalczania sprawców zarazy ziemniaka i alternariozy:
- Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa:
www.piorin.gov.pl/sygn/start.phpI
W-MODR w Olsztynie 2014 r.
15
Literatura:
- Atlas chorób Bayer CropScience 2013 r.
- Dominik A. 2013r. Zasady Integrowanej Ochrony Roślin - Możliwość wdrażania systemu
w produkcji ziemniaka.ll
- Hołubowicz-Kilza G., Korbas M. 2012 Rolniczy Atlas Chorób
- Pytlarz-Kozicka M., Golimowska M. 2006 Efektywność ekonomiczna ochrony roślin w uprawie ziemniaków z różnych grup wczesności. Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1)
- Nowacki W. 2010 r. Ziemniaki cenne warzywo w polskiej tradycji kulinarnej. IHAR
- Nowacki W. 2005 r. Straty plonu handlowego ziemniaków powodowane przez choroby
i szkodniki IH,0iAR Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1)
- Zych A. 2005 r. Metodyka integrowanej produkcji ziemniaków wyd. I PIORIN
- Zych A. 2013 r. Metodyka integrowanej produkcji ziemniaków wyd. II PIORIN
- www.ior.poznan.pl
- www.minrol.gov.pl
NOTATKI
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie
ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39, 89 526 82 29
e-mail: [email protected]
www.w-modr.pl
Download