Zasady przeprowadzania procedury anty plagiatowej i

advertisement
WSEPiNM
Kielce, dnia 1.10.2014 r.
w Kielcach
PROCEDURA 11
Zasady przeprowadzania procedury anty plagiatowej i wykorzystywania
systemu „Plagiat”
Zgodnie z § …. Regulaminu Studiów na WSEiP prace licencjackie, inżynierskie i
magisterskie muszą być wykonane samodzielnie. Aby zapewnić spełnienie tego wymogu
wprowadza się następujące zasady postępowania antyplagiatowego na wszystkich wydziałach
Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kiecach oraz zasady wykorzystania systemu Plagiat.pl.
1. Procedura antyplagiatowa dotyczy wszystkich prac dyplomowych (licencjackich,
inżynierskich i magisterskich), zwanych dalej pracami, powstających na wszystkich
wydziałach WSEiP. Pozytywny wynik procedury antyplagiatowej jest niezbędnym
warunkiem dopuszczenia pracy do egzaminu dyplomowego.
2. Teksty prac przeznaczonych do obrony powinny być złożone w dziekanacie WSEiP w
formie wydruku komputerowego oraz w formie pliku elektronicznego w formacie RTF,
DOC, DOCX (Microsoft Word) lub PDF. Ocenie będą poddawane tylko takie pliki, w
których zawarty tekst jest możliwy do skopiowania i wklejenia. Tekst musi być zapisany
na nośniku CD lub DVD, w sposób umożliwiający jego odczytanie i powinien być
dostarczony w celu przeprowadzenia procedury antyplagiatowej co najmniej 3 tygodnie
przed wyznaczonym terminem obrony.
3. Teksty prac w zawarte w wydruku pracy i w pliku komputerowym muszą być identyczne.
Kontroli identyczności tekstów dokonuje pracownik dziekanatu, odbierający tekst od
studenta lub pracownik Biblioteki WSEiP. W przypadku stwierdzenia różnic między
tekstami praca nie będzie mogła być dopuszczona do przeprowadzenia procedury
antyplagiatowej.
4. Prace poddawane są kontroli pod kątem samodzielności ich wykonania przy
wykorzystaniu komputerowego systemu antyplagiatowego Plagiat.pl. Sprawdzanie prac
polega na identyfikacji nieuprawnionych zapożyczeń znaczących fragmentów tekstu.
5. Wprowadzanie tekstów sprawdzanych prac do systemu Plagiat.pl przeprowadza
upoważniony przez Rektora WSEiP pracownik Biblioteki.
6. Ocena, czy praca zawiera nieuprawnione zapożyczenia, dokonywana jest na podstawie
„Raportu podobieństwa” generowanego przez system Plagiat.pl.
7. Ocena sprawdzanych prac obejmuje dwa etapy. Pierwszy etap - wstępny - dokonywany
jest przez pracownika Biblioteki, wprowadzającego tekst ocenianej pracy do systemu
Plagiat.pl, drugi etap - szczegółowy, dokonywany jest przez promotora pracy i, w
przypadkach wątpliwych, dodatkowo przez wyznaczone przez dziekana wydziału osoby.
8. Etap wstępny oceny ma charakter obligatoryjny, do etapu szczegółowego kierowane są
prace, co do których zachodzi podejrzenie dokonania nieuprawnionych zapożyczeń.
9. Prace kierowane są do drugiego etapu oceny, gdy na podstawie wydruku „Raportu
podobieństwa” stwierdza się występowanie przynajmniej jednego z poniższych
zastrzeżeń:
a) współczynnik podobieństwa (generowany przez system Plagiat.pl) wynosi co najmniej
50 %;
b) współczynnik podobieństwa 2 (generowany przez system Plagiat.pl) wynosi co
najmniej 5 %;
c) praca zawiera długie fragmenty tekstu (co najmniej 50 słów), zidentyfikowane przez
system Plagiat.pl jako „podobne";
d) występuje duża liczba potencjalnych zapożyczeń z jednego źródła.
10. W przypadku, gdy nie stwierdzono występowania zastrzeżeń opisanych w punkcie 9 praca
zostaje uznana za niebudzącą wątpliwości i jest kierowana do obrony. Do pracy dołączany
jest „Raport podobieństwa” w wersji skróconej, parafowany przez promotora pracy.
11. Etap drugi oceny pracy ma charakter oceny właściwej. Przeprowadza się go w przypadku
stwierdzeniu występowania zastrzeżeń opisanych w punkcie 9. Wygenerowany dla
ocenianej pracy „Raport podobieństwa” przekazywany jest promotorowi i dziekanowi lub
osobie przez niego wyznaczonej. Promotor i dziekan lub jego pełnomocnik dokonują
szczegółowej analizy Raportu pod kątem możliwości występowania nieuprawnionych
zapożyczeń i formułują wspólny wniosek.
12. Jeżeli w wyniku oceny szczegółowej, o której mowa w punkcie 11, ustalono, że praca nie
zawiera niedopuszczalnych zapożyczeń, to dziekan podejmuje decyzję o dopuszczeniu jej
do obrony. Do pracy dołączany jest „Raport podobieństwa” w wersji skróconej i protokół
oceny (stanowiący załącznik nr 1 niniejszej uchwały), który podpisują osoby oceniające.
13. W przypadku, gdy w wyniku oceny, o której mowa w punkcie 11 ustalono, że praca nosi
znamiona plagiatu, dziekan podejmuje decyzję o niedopuszczeniu jej do obrony, a w
stosunku do jej autora, zgodnie z art. 214 Ustawy Praw o o szkolnictwie wyższym z dnia
25 lipca 2005 roku z późniejszymi zmianami, kieruje wniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego.
14. Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do Rektora WSEiP.
15. Uchwala obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013.
Załącznik nr 1
do Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów WSEiP
wprowadzonego zarządzeniem nr … Rektora WSEiP z dnia ..............
………………………..........
Kielce, dn. ….……………
(imię, nazwisko studenta)
……………………
Pan/i/ Dziekan Wydziału
(nr umowy)
.......................................................................
………………………..
…………………………………………….
(tel. kontaktowy)
……………………………………………
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego …………………….
Uprzejmie proszę o dopuszczenie mnie do egzaminu dyplomowego ……………… i wyznaczenie
terminu tego egzaminu. Ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów uzyskałem
pozytywne oceny, a praca dyplomowa …………………….. pt.
……………………………………………………………………...........................................
…………………………………………………………………………………………………
została przyjęta w dniu ………..…… przez …………………………………….…………………
(tytuł, imię, nazwisko promotora)
Udzielam, jako autor pracy dyplomowej, Uczelni nieodpłatnie i na czas nieokreślony prawa do korzystania z treści
obronionej przeze mnie pracy dyplomowej w zakresie:
1) wprowadzenia tekstu pracy dyplomowej do bazy porównawczej systemu antyplagiatowego i przetwarzania w systemie
antyplagiatowym. Przez przetwarzanie rozumiem wyłącznie porównywanie przez system antyplagiatowy treści pracy
dyplomowej z innymi dokumentami oraz generowanie przez system antyplagiatowy raportu podobieństwa umożliwiającego
dokonanie oceny, czy praca dyplomowa zawiera fragmenty identyczne z fragmentami innych dokumentów znajdujących się
w bazie oraz w internecie,
2) wprowadzenia pracy dyplomowej do uczelnianej elektronicznej bazy prac,
3) udostępniania pracy dyplomowej dodanej do bazy porównawczej systemu antyplagiatowego innym uczelniom, w celu
wykorzystania tekstu pracy dyplomowej do wykonania analizy porównawczej dokonywanej systemem antyplagiatowym.
…………………………..
(podpis promotora)
…………………………..
(podpis studenta)
O recenzję pracy dyplomowej proszę
Pana/ią/………………….………………………………………
………..…………………
(podpis Dziekana)
_________________________________________________________________________
Praca została zweryfikowana w systemie antyplagiatowym i nie stwierdzono / stwierdzono1
przekroczenia współczynnika podobieństwa.
………………………...…………………
(podpis upoważnionego
pracownika)
Niepotrzebne skreślić. W przypadku stwierdzenia przekroczenia współczynnika należy wypełnić dokument
„Decyzja o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia w pracy górnej granicy
współczynnika podobieństwa”.
1
Załącznik nr 2
do Regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów WSEiP
wprowadzonego zarządzeniem nr … Rektora WSEiP z dnia ………… r.
………………………................................
Kielce, dn. ….……………
(imię, nazwisko studenta)
………………………..........
(nr umowy)
………………………..........
(tel. kontaktowy)
Tytuł pracy dyplomowej: …………………………………………………………………………..
Wartości współczynników podobieństwa:
współczynnik podobieństwa 1: …………
współczynnik podobieństwa 2: …………
……………………………….………
(podpis upoważnionego pracownika)
Decyzja
o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego pomimo przekroczenia w pracy górnej granicy
współczynnika podobieństwa
Po zapoznaniu się z raportem podobieństwa stwierdzam, że praca dyplomowa studenta
…………………………………………………………………………………………………
pt.………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
nie nosi znamion plagiatu i dopuszczam pracę do obrony.
Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kielce, dnia ……………
…………………………..
(podpis promotora)
Download