RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

advertisement
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)
Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych
2008
2009
A.
l.
II.
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
III.
B.
l.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
III.
C.
l.
1.
2.
3.
4.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
III.
D.
E.
F.
G.
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk (strata) netto
Korekty razem
Amortyzacja
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów
Zmiana stanu należności
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (l±ll)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- zbycie aktywów finansowych
- dywidendy i udziały w zyskach
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
- odsetki
- inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
a) w jednostkach powiązanych
b) w pozostałych jednostkach
- nabycie aktywów finansowych
- udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (l-ll)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Dopłaty do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki
Nabycie udziałów
Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (l-ll)
Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu
Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:
– o ograniczonej możliwości dysponowania
..............................
Data
...........................................
Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
..............................
Data
59.792,40
1.208.801,87
2.806.082,18
59.319,57
52.797,53
-997, 74
-3.214.865,10
3.343.667,67
-1.837.202,24
1.268.594,27
-.2.198.356,77
6.489.539,41
3.819.359,54
142.030,18
-3.366,15
2.069.684,50
-752.040,75
-173.399,30
140.326,12
1.246.945,27
4.291.182,64
-14.983.426,10
-14.983.426,10
-14.983.426,10
3.366,15
3.366,15
-12.237.435,13
-12.237.435,13
-12.234.068,98
11.495.827,45
3.993.864,45
7.501.963,00
-464.407,57
-405.088,00
-59.319,57
11.031.419,88
-2.683.411,95
-2.683.411,95
2.750.860,53
67.448,58
67.448,58
9.881.569,16
1.028.924,57
2.000.000,00
6.852.644,59
-971.994,18
-829.964,00
-142.030,18
8.909.574,98
966.688,64
966.688,64
67.448,58
1.034.137,22
197.599,68
..............................
Podpis kierownika
jednostki
Download