ochrona czynna przyrody ne przykładzie działań realizowanych w

advertisement
OCHRONA CZYNNA PRZYRODY NA
PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH
W POLSCE W ZAKRESIE OCHRONY
PRZYRODY
Łukasz Limarowski
Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska”
Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
OCHRONA CZYNNA – CZYM NIE JEST
OCHRONA CZYNNA
=
OCHRONA AKTYWNA
OCHRONA CZYNNA

Ochrona czynna – sposób ochrony przyrody
stosowany na całości lub części rezerwatu
przyrody lub parku narodowego, dopuszczający
wykonywanie w razie potrzeby zabiegów
ochronnych, ingerujących w naturalne procesy.
AKTYWNA OCHRONA PRZYRODY
Odpowiedź na świadome lub nieświadome,
lecz zawsze aktywne niszczenie przyrody przez
człowieka – idea jej ochrony aktywnej,
stawiająca sobie za cel odwrócenie lub
zrekompensowanie niekorzystnych zmian
wprowadzanych w środowisko przez człowieka
PRZYKŁAD
Rezerwat powstał dla
ochrony rośliny A,
a na terenie jej
występowania pojawiły
się pospolite,
ekspansywne rośliny B
uniemożliwiające rozwój i
zmniejszające populację
roślin A – „przybyszów”
można usunąć!
Ochrona czynna ma na celu utrzymanie stanu
środowiska, jaki był w momencie obejmowania
terenu ochroną albo uzyskanie stanu określonego
przez plan ochrony. Może wymagać działań stałych
lub okresowych, ale tylko gdy wymaga tego
sytuacja.
 Takie działania muszą mieć naukowe uzasadnienie
– na terenie poddanym ochronie czynnej nie
należy wykonywać żadnych działań bez wyraźnej
potrzeby.

CELE OCHRONY CZYNNEJ
stabilizacja - utrzymanie istniejących
warunków
 renaturyzacja – przywrócenie warunków
wcześniejszych
 kreacja – przebudowa istniejących
warunków
 eksperyment – działania wymagane do
rozwiązania naukowych problemów

OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY










Przebudowa monokultur
Zalesianie i sadzenie drzew
Przeciwdziałanie nielegalnej wycince, kłusownictwu
Reintrodukcja gatunków
„Użytkowanie” biocenoz (np. koszenie łąk)
Skrzynki lęgowe dla ptaków
Przepusty i eko-przejścia dla zwierząt
Recykling
Wyszukiwanie i ochrona stanowisk gat. chronionych
Umożliwianie zwierzętom dostępu do wody
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
OCHRONA CZYNNA - PRZYKŁADY
Powodzenie idei aktywnej ochrony przyrody
zależy głównie od chęci działania
i świadomości każdego obywatela, który musi
wiedzieć jak swym zachowaniem wpływa
na otoczenie i chcieć zmieniać
stan środowiska na lepszy.
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ…
Łukasz Limarowski
Stowarzyszenie Przyrodników „Ostoja Pomorska”
Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie
Download