Śmierć mózgowa oraz aspekty transplantologiczne u chorych

advertisement
PRACE POGLĄDOWE
Krzysztof Ciszowski1
Aneta Miętka-Ciszowska2
Śmierć mózgowa oraz aspekty
transplantologiczne u chorych zmarłych
w wyniku zatruć
Brain death and transplantological issues in patients
deceased due to poisonings
Klinika Toksykologii i Chorób
Środowiskowych Wydziału Lekarskiego
Collegium Medicum
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
p.o. Kierownika Kliniki:
Dr n. med. Piotr Hydzik
1
Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych
z Pododdziałem Detoksykacji
Szpitala Specjalistycznego
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie
Ordynator Oddziału:
Dr n. med. Barbara Groszek
2
Dodatkowe słowa kluczowe:
śmierć mózgu
nowa definicja śmierci
zatrucie
pobieranie narządów
transplantacja
Additional key words:
brain death
new definition of death
poisoning
organ procurement
transplantation
Adres do korespondencji:
dr n. med. Krzysztof Ciszowski
Klinika Toksykologii i Chorób
Środowiskowych UJ CM
31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
Tel./faks: (12) 424-89-02
e-mail: [email protected]
Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 8
Klasyczna definicja śmierci człowieka, oparta na stwierdzeniu definitywnego ustania krążenia krwi, ma
nadal zastosowanie z wyjątkiem tych
przypadków zgonu, w których śmierć
objęła już mózg, a pozostało krążenie
krwi czynne jeszcze przez pewien
czas. W tych przypadkach obowiązuje
tzw. nowa definicja śmierci, według
której kryterium kwalifikującym jest
śmierć mózgu. Rozpoznanie śmierci
mózgu stawia się po wykonaniu testów
klinicznych i w razie potrzeby badań
dodatkowych potwierdzających u pacjenta istnienie stanu nieodwracalnej
śpiączki, wykazujących brak odruchów
pniowych, brak czynności motorycznych oraz bezdech. Do śmierci mózgu
dochodzi w wyniku jego masywnego
uszkodzenia przez różne procesy
patologiczne, w tym bezpośrednie lub
pośrednie skutki zatruć ksenobiotykami. Pacjenci zmarli w wyniku zatruć
mogą być dawcami tkanek i narządów
na potrzeby transplantacji.
The classical definition of human
death, based on the statement of the
definitive cessation of blood circulation, is still in use except the cases,
where the death took the brain, but
the blood circulation remained active
for some time. In these cases, a “new
definition of death” based on the
statement of brain death, should be
used. The diagnosis of brain death is
made by performing of clinical tests
and ancillary investigations in order
to confirm patient’s irreversible coma,
lack of brainstem reflexes, lack of
motor activity and apnea. Brain death
results from the massive damage of
brain tissue caused by various pathological processes including the direct
and indirect effects of xenobiotics
poisoning. Patients who deceased due
to poisoning can be donors of tissues
and organs for transplantation.
Wstęp
Śmierć mózgu jest pojęciem oznaczającym śmierć osobniczą człowieka rozpoznaną na podstawie kryteriów neurologicznych.
Współczesna definicja śmierci oznacza
trwałe przerwanie krytycznych czynności
życiowych, jak oddychanie, krążenie, świadomość, czynności neuroendokrynne oraz
regulacja homeostazy, które uniemożliwiają
funkcjonowanie organizmu jako całości
[24,40]. Rozpoznanie śmierci mózgu wymaga wykazania u pacjenta nieodwracalnego
ustania klinicznych funkcji mózgu, w tym także pnia mózgu [40], przy czym w niektórych
krajach (np. USA) konieczne jest wykazanie
śmierci mózgu jako całości, natomiast w
innych (np. Wielka Brytania, Polska, Indie)
wystarczające jest stwierdzenie śmierci pnia
mózgu, przez który przechodzi większość
szlaków aferentnych do, a eferentnych
z półkul mózgowych; który decyduje o
utrzymaniu stanu czuwania i który zawiera
ośrodek oddechowy [24].
one do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego do wartości przewyższających średnie
ciśnienie tętnicze, co powoduje przerwanie
przepływu mózgowego krwi i następcze
cytotoksyczne uszkodzenie neuronów
[24,28,40]. Ponadto wzrost ciśnienia śródczaszkowego może prowadzić do uszkodzenie pnia mózgu w wyniku wgłobienia
[24]. Izolowane procesy patologiczne w
pniu mózgu, np. krwotok do pnia, mogą
spowodować jego całkowite uszkodzenie,
oszczędzając wzgórze i korę mózgową
oraz nie naruszając krążenia mózgowego,
co jednak w świetle definicji śmierci mózgowej przyjętej przez niektóre kraje będzie
oznaczało śmierć osobniczą człowieka [24].
Innym mechanizmem patofizjologicznym
śmierci mózgu jest spadek utlenowania
tkanek mózgu na poziomie komórkowym,
przy zachowanym prawidłowym mózgowym
przepływie krwi, który jeśli jest nasilony i
przedłużający się, także powoduje śmierć
komórek mózgowych [28].
Rozpoznanie śmierci mózgu stawia się
po wykonaniu testów klinicznych i w razie
potrzeby badań dodatkowych potwierdzających u pacjenta istnienie stanu nieodwracalnej śpiączki i dokumentujących jej przyczynę, wykazujących brak odruchów pniowych,
brak czynności motorycznych oraz bezdech.
Etiologia i patofizjologia śmierci
mózgu
Do śmierci mózgu dochodzi w wyniku
jego masywnego uszkodzenia przez różne
procesy patologiczne, np. uraz, krwotok
śródczaszkowy, niedotlenienie. Prowadzą
585
Konieczne jest także uprzednie wykluczenie czynników mogących zaburzać stan
świadomości, jak hipotermia, wpływ leków,
zaburzeń elektrolitowych i hormonalnych
[24,28,49,52]. Testy kliniczne i badania
dodatkowe używane w celu potwierdzenia
śmierci mózgu jako całości oraz śmierci pnia
mózgu są identyczne [2].
Ewolucja definicji śmierci mózgu
W kontekście historycznym pojęcie
śmierci oraz sposoby jej rozpoznawania
ulegały zmianom na przestrzeni wieków.
W wiekach średnich śmierć utożsamiano z
czynnością układu oddechowego, a o zmarłym mówiono wtedy, gdy „wyzionął ducha”
lub „wydał ostatnie tchnienie”. W czasach
nowożytnych od XVII wieku identyfikowano
trwanie życia z czynnością układu krążenia,
którą łatwo można było sprawdzić przez zbadanie obecności tętna lub słyszalnych tonów
serca [22]. Definicja sercowo-płucna śmierci
była do połowy XX wieku jedyną w swoim rodzaju, jednak osiągnięcia medycyny, w tym
również możliwość sztucznego podtrzymywania funkcji narządów i układów, zwłaszcza
oddechowego, u pacjentów z uszkodzeniem
OUN spowodowało konieczność redefinicji
zjawiska śmierci [2,34]. W latach 50. narodziła się koncepcja śmierci mózgowej jako
tożsamej ze śmiercią osobniczą człowieka
[22]. Teoria ta znalazła wyraz w pierwszym
dokumencie formalizującym zagadnienie
rozpoznawania śmierci osobniczej u osób z
nieodwracalnym uszkodzeniem OUN, jakim
był raport Nadzwyczajnej Komisji Harwardzkiej Szkoły Medycznej do Zbadania Definicji
Śmierci Mózgowej pt. „Definicja nieodwracalnej śpiączki” z 1968 roku [1]. Ten ostatni
dokument pozwalał na rozpoznanie śmierci
człowieka w sytuacji stwierdzenia „objawów”
śmierci mózgu, zwanej przez autorów
„nieodwracalną śpiączką”, czyli m.in. braku
reakcji na bodźce, braku skurczów mięśni
(samoistnych lub pod wpływem bodźców),
braku spontanicznego oddechu oraz braku
odruchów pnia mózgu i głębokich odruchów ścięgnistych [1,3,43]. Podstawowe
założenia tego dokumentu zostały później
powielone przez komisje medyczne różnych
krajów i wprowadzone do funkcjonowania
na gruncie lokalnego prawa, np. raport pt.
Uniform Determination of Death Act opracowany przez Prezydencką Komisję ds.
Studiów Problemów Etycznych w Medycynie
oraz Badań Biomedycznych i Behawioralnych w USA [37]. W akcie tym uznano, że
za śmierć należy uznać ustanie pracy pnia
mózgu, czyli utratę przez niego zdolności
pełnienia funkcji integracyjnych, tak że
poszczególne organy nie tworzą już żyjącego organizmu jako całości. Jednocześnie
Komisja zachowała kryterium śmierci jako
nieodwracalnego ustania naturalnych funkcji
układu oddechowego i krążenia [43].
Warto wspomnieć, że w latach 70. XX
wieku dr Henry Beecher był autorem koncepcji śmierci samej kory mózgowej (obumarcia
półkul mózgowych) jako wystarczającej do
rozpoznania śmierci człowieka [2,3,43]. Ta
minimalistyczna teoria zakładała, że to świadomość, wyższe czynności poznawcze i aktywność społeczna człowieka, a nie fizjologiczna integralność ciała są podstawowymi
cechami ludzkiego życia. Niemniej jednak,
586
jak dotychczas nie ma testów klinicznych i
laboratoryjnych pozwalających obiektywnie
potwierdzić u człowieka obecność lub brak
tak subiektywnego przymiotu, jakim jest
świadomość [2].
W świetle współczesnej wiedzy śmierć
osobnicza człowieka jako jednostki nie
jest zdarzeniem fizjologicznym w ściśle
określonym czasie, ale ma charakter zjawiska zdysocjowanego i rozciągniętego w
czasie, o czym wspominała już Deklaracja
z Sydney z 1968 roku [10]. Oznacza to, że
śmierć ogarnia tkanki i układy w różnym
czasie, co powoduje dezintegrację ustroju
jako całości funkcjonalnej i kolejno trwałe
wypadanie poszczególnych funkcji w różnej
sekwencji czasowej [36]. Klasyczna definicja śmierci człowieka jako zintegrowanej
jednostki, która opierała się na stwierdzeniu
definitywnego ustania krążenia krwi, miała
i ma nadal uzasadnione powszechne zastosowanie z wyjątkiem tych przypadków
zgonu, w których w sposób szczególnie
wyraźny ujawnił się zdysocjowany charakter
śmierci. Są to przypadki, w których śmierć
objęła już mózg, a pozostało krążenie krwi
czynne jeszcze przez pewien czas. W tych
ostatnich przypadkach należy posługiwać
się tzw. nową definicją śmierci, według
której kryterium kwalifikującym jest śmierć
mózgu, zaś w śmierci mózgu jako całości
czynnikiem kwalifikującym jest śmierć pnia
mózgowego. Stwierdzenie śmierci pnia
mózgu jest warunkiem koniecznym, a w
regulacjach prawnych niektórych krajów
również i wystarczającym, aby uznać śmierć
mózgu jako całości, a tym samym śmierć
człowieka [34,36]. Postępowanie orzekające
o śmierci mózgu jest uzasadnione z dwóch
względów: po pierwsze, pozwala uniknąć
stosowania terapii uporczywej u pacjentów
z nieodwracalnym uszkodzeniem OUN i, po
drugie, pozwala na podjęcie w stosownym
czasie decyzji o pobraniu tkanek i narządów
do transplantacji [47,51].
Kontrowersje wokół tzw. nowej definicji śmierci
Nowa definicja śmierci oparta na kryteriach neurologicznych budzi jednak liczne
kontrowersje zwłaszcza natury etycznodeontologicznej [3,43]. Zarzuca się jej
czysto utylitarne podejście mające na celu
usprawiedliwienie w świetle prawa działań
zmierzających do pobierania narządów
do przeszczepu od pacjentów „z bijącym
sercem”, lecz uszkodzonym OUN, zatem
u których istnieje potrzeba arbitralnego
orzeczenia o śmierci osobniczej [22,35,47].
Zdaniem krytyków definicji neurologicznej
jest ona nieostra i niejasna, gdyż podaje
raczej znamiona umierania niż granice życia
i śmierci oraz stwierdza, co umiera w człowieku, a nie to, że umiera człowiek [3,43].
Zarzut braku jasno przedstawionej definicji
śmierci postawiono także konkretnie wobec
raportu harwardzkiego, który ponadto nie
zawiera odniesień do jakichkolwiek publikowanych badań neurologicznych, którymi
można by poprzeć zawarte w dokumencie
tezy [22]. Spośród innych krytycznych argumentów przeciwko nowej definicji śmierci
wymienić należy: deprecjację roli innych
organów ciała poza mózgiem w stanowieniu człowieka jako osoby, uznanie śmierci
pnia mózgu jak wykładnika śmierci całego
mózgu bez brania pod uwagę żywotności
i zachowanej czynności innych komórek
mózgu, oraz braku wystarczająco czułych
testów pozwalających na stwierdzenie
śmierci z całą pewnością [43]. Pomimo
wielu sporów wokół neurologicznej definicji
śmierci warto wspomnieć także stanowisko
kościoła katolickiego, który dopuszcza jej
stosowanie na obecnym stanie wiedzy.
Papieska Akademia Nauk w „Deklaracji o
sztucznym przedłużaniu życia i dokładnym
ustaleniu momentu śmierci” z 21 października 1985 roku uznała, że śmierć stwierdza
się, gdy nastąpiło ostateczne zahamowanie
czynności serca i oddechu lub stwierdzono
nieodwracalne ustanie wszelkiej czynności
mózgu. Uznano tym samym, iż śmierć
mózgu jest prawdziwym kryterium śmierci,
bowiem ostateczne ustanie czynności krążenia i oddychania prowadzi bardzo szybko
do śmierci mózgowej [3]. Także papież, bł.
Jan Paweł II, w 2000 roku powiedział, że
„przyjęte w ostatnim okresie kryterium, na
podstawie którego stwierdza się śmierć, a
mianowicie całkowite i nieodwracalne ustanie wszelkiej aktywności mózgowej, jeśli
jest rygorystycznie stosowane, nie wydaje
się pozostawać w sprzeczności z istotnymi
założeniami rzetelnej antropologii” [2,3].
Zasady stwierdzania śmierci mózgu
w Polsce
Polskie prawo kwestię orzekania o
śmierci mózgowej reguluje Obwieszczeniem
Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w
sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia
trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu, którego załącznik 1 szczegółowo opisuje procedurę postępowania przy
orzekaniu o śmierci mózgu [36]. Według
powyższego aktu prawnego rozpoznanie
śmierci mózgu opiera się na stwierdzeniu
nieodwracalnej utraty jego funkcji w dwuetapowym postępowaniu kwalifikacyjnym. W
etapie pierwszym (I) następuje wysunięcie
podejrzenia śmierci pnia mózgu, natomiast
etap drugi (II) polega na wykonaniu badań
potwierdzających śmierć pnia mózgowego.
Etap I – obejmuje dokonanie u chorych
następujących stwierdzeń i wykluczeń:
Stwierdzenia:
- chory jest w śpiączce;
- sztucznie wentylowany;
- rozpoznano przyczynę śpiączki;
- wykazano strukturalne uszkodzenie
mózgu;
- uszkodzenie strukturalne mózgu jest
nieodwracalne wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych i upływu czasu.
Wykluczenia:
- chorych zatrutych i pod wpływem
niektórych środków farmakologicznych
(narkotyki, neuroleptyki, środki nasenne,
usypiające, zwiotczające mięśnie poprzecznie prążkowane);
- chorych w stanie hipotermii wywołanej
przyczynami zewnętrznymi (≤35°C ciepłoty
powierzchniowej);
- chorych z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi;
- chorych z drgawkami i prężeniami;
- noworodki donoszone poniżej 7 dnia
życia.
K. Ciszowski i A. Miętka-Ciszowska
Spełnienie warunków zawartych w
„Stwierdzeniach” i „Wykluczeniach” zezwala
na wysunięcie podejrzenia śmierci mózgu i
przejście do etapu II.
Etap II – obejmuje dwukrotne wykonanie
przez ordynatora oddziału/kliniki w odstępach 3-godzinnych następujących badań
potwierdzających:
a) nieobecność odruchów z pnia mózgu:
- brak reakcji źrenic na światło (zwężenie źrenic) – badanie wykonywane trzykrotnie w odstępach półminutowych przez
oświetlenie obu źrenic silnym źródłem światła przez około 5 s po około 30-sekundowym
zamknięciu oczu;
- brak odruchu rogówkowego – brak
ruchu powiek (zamknięcie lub jego próba) po
dotknięciu rogówki trzykrotnie w odstępach
5-sekundowych jałowym wacikiem (wykonywane obustronnie);
- brak ruchów gałek ocznych spontanicznych;
- brak ruchów gałek ocznych przy próbie kalorycznej, tj. tonicznego zwrotu gałek
ocznych w stronę drażnionego błędnika
wywołanego drażnieniem błony bębenkowej
zimną wodą (20 ml wody o temperaturze
3-10 °C podane do przewodów słuchowych
zewnętrznych po uprzednim sprawdzeniu
ich drożności);
- brak jakichkolwiek reakcji ruchowych
na bodziec bólowy w zakresie unerwienia
nerwów czaszkowych (wywołany naciskiem
opuszką palca na okolicę wyjść kostnych
nerwów czaszkowych: nadoczodołowego i
podoczodołowego), jak również brak reakcji
ruchowej w obrębie twarzy w odpowiedzi
na bodźce bólowe zastosowane w obrębie
unerwienia rdzeniowego (wywołane obustronnym uciskiem płytki paznokciowej w
okolicy wzrostowej krawędzią paznokcia);
- brak odruchów wymiotnych (stymulowanych osiowymi ruchami zgłębnika
wprowadzonego do gardła i początkowego
odcinka przełyku) i kaszlowych (wywołanych
osiowymi ruchami zgłębnika wprowadzonego do tchawicy);
- brak odruchu oczno-mózgowego tj.
ruchu gałek ocznych w kierunku przeciwnym
do zwrotu głowy (obserwacja gałek ocznych
przy zwrotach głowy najpierw w jedną, a
potem w drugą stronę, utrzymując przez 3-5
s w pozycjach skrajnych);
b) bezdech – badanie bezdechu wykazuje brak reaktywności ośrodka oddechowego na hiperkapnię.
Badanie bezdechu wykonuje się po
uprzedniej wentylacji badanego 100%
tlenem przez 10 minut w układzie bezzwrotnym, a następnie w taki sposób, aby wartość
PaCO2 ustabilizowała się na poziomie 40
mm Hg. Po pobraniu krwi należy odłączyć
chorego od respiratora na 10 minut, jednocześnie obserwując ruchy klatki piersiowej
i nadbrzusza oraz zapewniając insuflację
tlenu (przepływ 6 l/min) przez zgłębnik założony do tchawicy. Po 10 minutach należy
pobrać krew i natychmiast podłączyć chorego do respiratora. Próba jest dodatnia i
prawidłowo przeprowadzona, jeśli w czasie
jej trwania uzyskano wartość PaCO2 co
najmniej 60 mm Hg, a przyrost wyniósł co
najmniej 20 mm Hg [36].
Bezpieczeństwo przeprowadzania
testu bezdechu było krytykowane przez
Przegląd Lekarski 2013 / 70 / 8
niektórych klinicystów z uwagi na ryzyko
poważnych powikłań. W jednym z badań
z udziałem 129 pacjentów z orzeczoną
śmiercią mózgową podczas testu bezdechu
stwierdzono kwasicę u 68%, hipoksemię u
23%, hipotensję tętniczą u 12%, a ponadto
odmę opłucnową, bradykardię, migotanie
przedsionków, zawał mięśnia sercowego
oraz zatrzymanie krążenia [39]. Przeciwnie,
inni autorzy uważają, że prawidłowe wykonanie testu z zachowaniem stosownych
środków ostrożności czyni go bezpiecznym
[20,29].
Rozpoznanie śmierci mózgu oznacza,
że doszło do całkowitej utraty świadomości, jednak u pacjentów tych obserwować
można rezydualną aktywność motoryczną
zawiadywaną przez rdzeń kręgowy, np. w
postaci tzw. objawu Łazarza. Objaw ten jest
wywoływany przez odłączenie pacjenta od
respiratora lub bierne zgięcie szyi i polega
na zgięciu kończyn górnych w stawach
łokciowych, przywiedzeniu i uniesieniu w
stawach barkowych, skrzyżowaniu rąk i
dystonii (jakby sięganie po rurkę intubacyjną
lub składanie rąk do modlitwy), po czym
opuszczenie kończyn górnych w dół do pozycji spoczynkowej wzdłuż tułowia. Niekiedy
towarzyszyć mogą ruchy kończyn dolnych i
zgięcie tułowia. Uważa się, że objaw Łazarza wynika ze stymulacji szyjnego odcinka
rdzenia kręgowego przez ruch (zgięcie szyi)
lub hipoksję (odłączenie od respiratora) i
w typowych przypadkach nie zaprzecza
rozpoznaniu śmierci mózgu [4].
Badania dodatkowe w orzekaniu o
śmierci mózgu
Trwałe uszkodzenie pnia mózgu ustala
się na podstawie braku określonych odruchów nerwowych i braku spontanicznej
czynności oddechowej. Postępowanie takie,
oparte przede wszystkim na badaniach
klinicznych, w przeważającej liczbie przypadków jest możliwe, a jego wynik - pewny.
W szczególnych okolicznościach badanie
odruchów nerwowych nie jest jednak w
pełni wykonalne (np. urazy twarzoczaszki),
a ich interpretacja trudna (np. zatrucia,
farmakoterapia). Co więcej, w pierwotnie
podnamiotowych uszkodzeniach mózgu,
jego śmierć wymaga szczególnego postępowania diagnostycznego, bowiem kliniczne
objawy trwałego uszkodzenia pnia mózgu
nie oznaczają w tym przypadku jednoczesnego nieodwracalnego uszkodzenia całego
mózgu [36]. W takich przypadkach podejrzenie śmierci mózgu musi być potwierdzone
badaniami instrumentalnymi, do których należą elektroencefalografia (EEG), potencjały
wywołane (ERP), angiografia, ultrasonografia dopplerowska i scyntygrafia [24].
EEG u pacjentów ze śmiercią mózgu
wykazuje brak czynności elektrokortykalnej
z czułością i swoistością około 90%, co czyni
to badanie preferowanym w stwierdzaniu
śmierci mózgu, biorąc dodatkowo pod
uwagę jego łatwą dostępność [24,42,46].
Niektóre badania wskazują jednak na niedostateczną czułość EEG w rozpoznawaniu
śmierci mózgu, gdyż nawet w 5% może
ono wykazywać aktywność elektryczną u
chorych z rozpoznaniem klinicznym śmierci
mózgu [46]. Ponadto czasami wynik badania
EEG może fałszywie ujemnie wskazywać
na śmierć mózgu pomimo zachowanego
krążenia mózgowego krwi, potwierdzonego
angiograficznie [38]. Somatosensoryczne
potencjały wywołane wskazują na zatrzymanie przewodzenia na poziomie szyjnego
odcinka rdzenia [24]. Badanie słuchowe potencjałów wywołanych z pnia mózgu może
nie wykazać żadnego sygnału (63%), bądź
tylko opóźnioną falę I pochodzącą z nerwu
ślimakowego (34%) [23,24]. Multimodalne
potencjały wywołane są aktualnie uznawane za najlepsze przyłóżkowe narzędzie do
potwierdzenia śmierci mózgu [12].
Angiografia naczyń mózgowych [24]
oraz przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska [13,33] dokumentują z wysoką
czułością i 100% swoistością brak przepływu w naczyniach mózgowych u pacjentów
ze śmiercią mózgu. Zamiast klasycznej
angiografii w diagnostyce śmierci mózgu,
aktualnie z powodzeniem stosuje się całkowicie nieinwazyjną angiografię tomografii
komputerowej (angio-CT) [6,50]. Badania z
użyciem radioizotopów, jak tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT) [8,44]
oraz pozytronowa tomografia emisyjna
(PET), przedstawiają objaw „pustej czaszki”,
co potwierdza brak czynności neuronalnej
w całym mózgowiu [24,25,32].
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u pacjentów z klinicznie
stwierdzoną śmiercią mózgu wykazało
rozlany obrzęk zakrętów mózgu i kory
móżdżku oraz przesunięcie śródmózgowia
i pnia mózgu ku dołowi z ich wgłobieniem,
natomiast badaniem angiografii rezonansu
magnetycznego (angio-MRI) nie uwidoczniono naczyń mózgowych [19].
Badaniem anatomopatologicznym po
około tygodniu sztucznego podtrzymywania
czynności oddechowej, pomimo stwierdzonej śmierci mózgu, stwierdza się obecność
tzw. mózgu respiratorowego, który w wyniku
autolizy i upłynnienia wypływa po otwarciu
czaszki [24,41,53].
Pobieranie narządów do przeszczepu
od pacjentów zmarłych w wyniku zatruć
Stwierdzenie śmierci mózgu jest koniecznym działaniem przed podjęciem
decyzji o pobraniu od pacjenta narządów
do przeszczepu. Pacjenci zmarli w wyniku
ostrego zatrucia rzadko jednak bywają dawcami narządów; w Europie i USA odsetek
ten nie przekracza 1% [14], chociaż niektóre
ośrodki pozyskują narządy do transplantacji
aż w 7% od osób po przebytym zatruciu
śmiertelnym [18]. Problem wynika częściowo z trudności w orzekaniu o śmierci mózgu
u takich chorych, jak i ze względu na ryzyko
potencjalnego uszkodzenia toksycznego
narządów mających służyć jako transplanty
[15]. Oceny czynności narządu dokonuje
się pośrednio przez oznaczenie markerów
biochemicznych (np. transaminazy, kreatynina), ale niekiedy konieczna jest bezpośrednia ocena morfologiczna bioptatu narządu
przed jego pobraniem do przeszczepu [21].
Pierwszy etap procedury o orzekaniu śmierci pnia mózgu wyraźnie wyklucza osoby
zatrute lub będące pod wpływem niektórych
środków farmakologicznych z udziału w
dalszych etapach orzekania [36]. W takich
przypadkach konieczne jest wykonywanie
seryjnych badań toksykologicznych do
587
momentu potwierdzenia nietoksycznego
stężenia ksenobiotyku we krwi pacjenta
[17]. Ponieważ liczne ksenobiotyki mogą
przenikać przez barierę krew-mózg, mogą
również zmieniać aktywność elektryczną
kory mózgowej, dlatego badanie EEG u
tych chorych może nie być wiarygodnym
potwierdzeniem śmierci mózgu [15]. Za
alternatywne i wiarygodne metody potwierdzania śmierci mózgu u pacjentów zatrutych uważa się multimodalne (wzrokowe,
słuchowe, somatosensoryczne) potencjały
wywołane [16,17] oraz angiografię naczyń
mózgowych jako metodę z wyboru [15,17].
Ostatecznie, po pozytywnym orzeczeniu o
śmierci pnia mózgu, pacjent zmarły w wyniku zatrucia także może być wartościowym
dawcą narządów i tkanek do przeszczepu,
w tym nerek, wątroby, trzustki lub samych
wysp trzustkowych, serca bądź samych
zastawek serca [17] i płuc [18].
Biorąc pod uwagę rodzaj czynnika
toksycznego, dotychczas narządy do przeszczepu pobierano od chorych zmarłych
w wyniku zatrucia m. in. barbituranami,
benzodiazepinami, trójcyklicznymi lekami
przeciwdepresyjnymi, tlenkiem węgla,
insuliną, metanolem, metakwalonem, paracetamolem, cyjankami [17], insektycydami
fosforoorganicznymi [31], karbaminianami
[9], metylenodioksymetamfetaminą (ekstazy) [18], kokainą, etanolem i ołowiem
[26]. Powyższe przykłady dowodzą, że
uwzględnienie pacjentów zmarłych w wyniku
zatruć jako potencjalnych dawców tkanek i
narządów do transplantacji daje szansę na
zwiększenie liczby wykonywanych dotychczas zabiegów, oczywiście pod warunkiem
zachowania istniejących na tym polu regulacji prawnych.
Szczególną korzyść z takiego podejścia
mogą odnieść pacjenci z terminalnym uszkodzeniem narządów wywołanym przez różne
czynniki chorobowe, w tym paradoksalnie,
z toksycznym ich uszkodzeniem. Przeszczepu wątroby mogą wymagać chorzy po
zatruciu paracetamolem [5], muchomorem
sromotnikowym (Amanita phalloides) [11] i
dwuchromianem potasu [45]; przeszczepu
nerki – pacjenci po zatruciu zasłonakiem
(Cortinarius spp.) [7]; przeszczepu płuc
- pacjenci po zatruciu parakwatem [27] i
amoniakiem [30] oraz serca - pacjenci z
kardiomiopatią wywołaną stosowaniem
cytostatyków z grupy antracyklin [48].
Piśmiennictwo
1. A definition of irreversible coma. Report of the Ad
Hoc Committee of the Harvard Medical School to
Examine the Definition of Brain Death. JAMA 1968,
205, 337.
2. Bacigalupo F., Huerta D., Montefusco-Siegmund
R.: The debate about death: an imperishable discussion. Biol. Res. 2007, 40, 523.
3. Biesaga T.: Kontrowersje wokół nowej definicji
śmierci. Med. Prakt. 2006, 2, 20.
4. Blumenfeld H.: The Neurological Examination of
Consciousness. [in]: Laureys S., Tonni G. (eds): The
neurology of consciousness: Cognitive neuroscience
and neuropathology. Academic Press, London, UK,
2009.
588
5. Chun L.J., Tong M.J., Busuttil R.W., Hiatt J.R.:
Acetaminophen hepatotoxicity and acute liver failure.
J. Clin. Gastroenterol. 2009, 43, 342.
6. Combes J.C., Chomel A., Ricolfi F. et al.: Reliability
of computed tomographic angiography in the diagnosis of brain death. Transplant. Proc. 2007, 39, 16.
7. Duvic C., Hertig A., Hérody M. et al.: Acute renal
failure following ingestion of Cortinarius orellanus in
12 patients. Initial presentation and progress over a
period of 13 years. Presse Med. 2003, 32, 249.
8. Facco E., Zucchetta P., Munari M. et al.: 99mTcHMPAO SPECT in the diagnosis of brain death.
Intensive Care Med. 1998, 24, 911.
9. Garcia J.H., Coelho G.R., Marques G.A. et al.: Successful organ transplantation from donors poisoned
with a carbamate insecticide. Am. J. Transplant.
2010, 10, 1490.
10. Gilder S.S.: Twenty-second World Medical Assembly.
Br. Med. J. 1968, 3, 493.
11. Grabhorn E., Nielsen D., Hillebrand G. et al.:
Successful outcome of severe Amanita phalloides
poisoning in children. Pediatr. Transplant. 2013,
17, 550.
12. Guérit J.M.: Evoked potentials in severe brain injury.
Prog. Brain Res. 2005, 150, 415s.
13. Hadani M., Bruk B., Ram Z. et al.: Application of
transcranial doppler ultrasonography for the diagnosis of brain death. Intensive Care Med. 1999,
25, 822.
14. Hantson P.: Organ procurement after poisoning.
Presse Med. 2004, 33, 871.
15. Hantson P., Mahieu P.: Organ donation after fatal
poisoning. Q.J.M. 1999, 92, 415.
16. Hantson P., Tourtchaninoff, de M., Guérit J.M. et
al.: Multimodality evoked potentials as a valuable
technique for brain death diagnosis in poisoned
patients. Transplant. Proc. 1997, 29, 3345.
17. Hantson P., Vekemans M.C., Vanormelingen P.
et al.: Organ procurement after evidence of brain
death in victims of acute poisoning. Transplant. Proc.
1997, 29, 3341.
18. Hantson P., Wittebole X., Liolios A.: Strategies
to increase the lung donors’ pool. Eur. Respir. J.
2004, 24, 889.
19. Ishii K., Onuma T., Kinoshita T. et al.: Brain death:
MR and MR angiography. AJNR Am. J. Neuroradiol.
1996, 17, 731.
20. Joffe A.R., Anton N.R., Duff J.P.: The apnea test:
rationale, confounders, and criticism. J. Child Neurol.
2010, 25, 1435.
21. Jones A.L., Simpson K.J.: Drug abusers and
poisoned patients: a potential source of organs for
transplantation? Q.J.M. 1998, 91, 589.
22. Kania W.: Kryterium śmierci mózgowej w perspektywie historycznej. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2007, 40, 350.
23. Kojder I., Garell S., Włodarczyk E. et al.: Brain
stem auditory evoked potentials in brain death state.
Neurol. Neurochir. Pol. 1998, 32, 103.
24. Laureys S., Boly M., Moonen G., Maquet P.: Coma.
[in]: Squire L.R. (ed.): Encyclopedia of Neuroscience.
Academic Press, London, UK, 2009.
25. Laureys S., Owen A.M., Schiff N.D.: Brain function in
coma, vegetative state, and related disorders. Lancet
Neurol. 2004, 3, 537.
26. Leikin J.B., Heyn-Lamb R., Aks S. et al.: The toxic
patient as a potential organ donor. Am. J. Emerg.
Med. 1994, 12, 151.
27. Licker M., Schweizer A., Hohn L. et al.: Single lung
transplantation for adult respiratory distress syndrome after paraquat poisoning. Thorax 1998, 53, 620.
28. Machado C.: Diagnosis of brain death. Neurol. Int.
2010, 2, e2.
29. Machado C., Perez J., Scherle C. et al.: Brain death
diagnosis and apnea test safety. Ann. Indian Acad.
Neurol. 2009, 12, 197.
30. Mao W.J., Xia W., Chen J.Y.: Lung transplantation for
bronchiolitis obliterans after occupational ammonia
poisoning: report of one case. Zhonghua Lao Dong
Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi 2012, 30, 703.
31. Mariage J.L., Gallinat A., Hantson P.: Organ do-
nation following fatal organophosphate poisoning.
Transpl. Int. 2012, 25, e71.
32. Meyer M.A.: Evaluating brain death with positron
emission tomography: case report on dynamic
imaging of 18F-fluorodeoxyglucose activity after
intravenous bolus injection. J. Neuroimaging. 1996,
6, 117.
33. Monteiro L.M., Bollen C.W., van Huffelen A.C. et
al.: Transcranial Doppler ultrasonography to confirm
brain death: a meta-analysis. Intensive Care Med.
2006, 32, 1937.
34. Monteverde S., Rid A.: Controversies in the determination of death: perspectives from Switzerland.
Swiss Med. Wkly 2012, 142, w13667.
35. Norkowski J.: Możliwości oceny stanu świadomości
u chorych z uszkodzeniem mózgu we współczesnej
praktyce klinicznej i jej konsekwencje etyczne. Źródło: http://jacek.norkowski.info/?moje-publikacje,22
(Dostęp: 08.05.2013).
36. Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca
2007 r. w sprawie kryteriów i sposobu stwierdzenia
trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
M. P. z 2007 nr 46, poz. 547, zał. 1.
37. President’s Commission for Study of Ethical Problems in Medicine and Biomedical and Behavioral
Research: Defining Death. A Report on the Medical,
Legal, and Ethical Issues in the Determination of
Death. Washington, DC, USA 1981.
38. Rimmelé T., Malhière S., Ben Cheikh A. et al.: The
electroencephalogram is not an adequate test to
confirm the diagnosis of brain death. Can. J. Anaesth.
2007, 54, 652.
39. Saposnik G., Rizzo G., Vega A. et al.: Problems
associated with the apnea test in the diagnosis of
brain death. Neurol. India 2004, 52, 342.
40. Schnakers C.: Clinical assessment of patients with
disorders of consciousness. Arch. Ital. Biol. 2012,
150, 36.
41. Schneider H., Masshoff W., Neuhaus G.A.: Clinical
and morphological aspects of brain death. Klin.
Wochenschr. 1969, 47, 844.
42. Sediri H., Bourriez J.L., Derambure P.: Role of EEG
in the diagnosis of brain death. Rev. Neurol. (Paris)
2007, 163, 248.
43. Sobczak K., Janaszczyk A.: Kontrowersje wokół
neurologicznego kryterium śmierci mózgu. Forum
Medycyny Rodzinnej 2012, 6, 182.
44. Soricelli A., Mainenti P.P., Leone D. et al.: Evaluation of brain perfusion with high resolution single
photon emission tomography in the diagnosis of brain
death. Minerva Anestesiol. 1996, 62, 209.
45. Stift A., Friedl J., Längle F. et al.: Successful treatment of a patient suffering from severe acute potassium dichromate poisoning with liver transplantation.
Transplantation 2000, 69, 2454. 136.
46. Tavakoli S.A., Khodadadi A., Azimi Saein A.R. et
al.: EEG abnormalities in clinically diagnosed brain
death organ donors in Iranian tissue bank. Acta Med.
Iran. 2012, 50, 556.
47. Taylor R.M.: Reexamining the definition and criteria
of death. Semin. Neurol. 1997, 17, 265.
48. Urbanová D., Bubanská E., Hrebík M., Mladosievicová B.: Severe heart failure in consequence of late
anthracycline-induced cardiotoxicity - case report.
Klin. Onkol. 2009, 22, 34.
49. Webb A., Samuels O.: Brain death dilemmas and
the use of ancillary testing. Continuum (Minneap.
Minn.) 2012, 18, 659.
50. Welschehold S., Kerz T., Boor S. et al.: Computed
tomographic angiography as a useful adjunct in the
diagnosis of brain death. J. Trauma Acute Care Surg.
2013, 74, 1279.
51. Wróbel W.: Rezygnacja z uporczywej terapii w świetle
polskiego prawa. Med. Prakt. 2009, 9, 160.
52. Young G.B., Shemie S.D., Doig C.J., Teitelbaum
J.: Brief review: the role of ancillary tests in the
neurological determination of death. Can. J. Anaesth.
2006, 53, 620.
53. Zander E., Rabinowicz T., de Tribolet N.: Anatomo-clinical study of brain death. Schweiz. Med.
Wochenschr. 1971, 101, 1225.
K. Ciszowski i A. Miętka-Ciszowska
Download