Karpaty Zachodnie - nauczyciele.mom.pl

advertisement
Karpaty Zachodnie.
Położenie i budowa geologiczna
Alicja Babiuch
1
Karpaty położone są w przedłużeniu Alp, z którymi łączy je wspólny
okres powstania oraz podobieństwo w budowie geologicznej i rzeźbie.
Długość łańcucha górskiego wynosi około 1300 km. Karpaty podobnie
jak Alpy mają budowę płaszczowinową, ale występujące w ich obrębie
strefy: krystaliczna i wapienno – dolomitowa nie tworzą zwartych ciągów,
lecz występują wyspowo. Silnie rozbudowana jest strefa fliszowa.
Łuk karpacki składa się z trzech części, zróżnicowanych pod
względem budowy geologicznej, rzeźby i ułożenia pasm górskich. Od
przełomu Dunaju w Kotlinie Wiedeńskiej po Przełęcz Łupkowską na
terenie Polski, rozpościera się część Karpat zwana Karpatami
Zachodnimi, następnie od przełęczy Predealu i doliny Prahovy rozciąga
się część Karpat Wschodnich, a do przełomu Dunaju zwanego Bramą
Żelazną rozprzestrzeniają się Karpaty Południowe zwane także Alpami
Transylwańskimi.
W budowie geologicznej Karpat Zachodnich wyróżnia się trzy
jednostki strukturalne: zewnętrzny pas fliszowy, pas wewnętrzny i
wulkaniczny
pas
trzeciorzędowym
południowy.
górotworem
Pas
zewnętrzny
obejmującym
jest
płaszczowiny
młodym,
i
fałdy
fliszowe. Flisz jest zróżnicowany stratygraficznie i facjalnie, tworzą go
piaskowce, zlepieńce i łupki. Powstawał on do dolnej kredy po oligocen.
Pas wewnętrzny budują utwory starsze, fragmentarycznie pokryte
warstwą fliszową. Stare podłoże podlegało fałdowaniom kaledońskim i
hercyńskim, a w górnej kredzie nasunęły się na nie płaszczowiny
mezozoiczne. Podczas fałdowania pasa zewnętrznego, starsze podłoże
podlegało ruchom załomowym. W ich wyniku część Centralnych Karpat
Zachodnich ma postać trzonów krystalicznych, stanowiących fragmenty
starszych górotworów zbudowanych ze skał magmowych. Wulkaniczny
pas
południowy
stanowi
obszar
2
zanurzony
pod
utworami
trzeciorzędowymi, pokrytymi na powierzchni pokrywami wulkanicznymi:
riolitów, andezytów i tufów. W neogenie Karpaty Zachodnie podlegały
częściowym transgresjom i denudacji. W pliocenie nastąpiło dalsze
dźwiganie się górotworu z równoczesnym wcinaniem się dolin rzecznych
w podłoże. Na obszarach wapiennych rozwinęły się formy krasowe.
Karpaty Zachodnie dzielą się na Karpaty Zewnętrzne i Karpaty
Wewnętrzne zwane też Karpatami Centralnymi. Zewnętrzne Karpaty
Zachodnie pod względem geologicznym składają się z kilku nasuniętych
z południa płaszczowin, złożonych z piaskowców, zlepieńców i łupków
paleogeńskich i górnokredowych (fliszu). Ruchy górotwórcze zakończyły
się tu u schyłku paleogenu. W ciągu neogenu ponasuwane na siebie
masy skalne podlegały procesom wypiętrzającym, które były przerywane
okresami względnego spokoju tektonicznego. W wyniku procesów
denudacyjnych doszło do powstania powierzchni ścinających struktury
fałdowe.
Zrównanie
dolnoplioceńskie
spowodowało
powstanie
w
północnej części Karpat pogórza o krajobrazie rozciętej erozyjnie
wyżyny, której wysokości względne dochodzą do 100 – 150 metrów.
Zróżnicowanie struktur geologicznych i urzeźbienia Zewnętrznych Karpat
Zachodnich
umożliwia
mikroregionów.
Są
wyodrębnienie
nimi:
Pogórze
w
granicach
Polski
Zachodniobeskidzkie,
kilku
Beskidy
Zachodnie, Pogórze Środkowobeskidzkie, Beskidy Środkowe (Beskid
Niski) stanowiące człon przejściowy do Beskidów Wschodnich w
prowincji Karpat Wschodnich. Zewnętrzne Karpaty Zachodnie zajmują w
granicach Polski 16 tyś. km² (5% obszaru kraju).
Centralne
Karpaty
Zachodnie
mają
odmienną
budowę
od
Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Składają się z izolowanych masywów
zbudowanych ze skał magmowych i metamorficznych oraz częściowo
przykrywających
je
pokryw
mezozoicznych
3
o
przewadze
skał
węglanowych (wapieni i dolomitów). Dały one początek płaszczowinom
wierchowym (tatrydom), trzem reglowym (granidom), i pienińskim
(pienidom). Płaszczowiny pienińskie podczas późniejszych ruchów
górotwórczych zostały sprasowane i porozrywane tak, że tworzą dzisiaj
wąską strefę różnej wielkości skałek wapiennych, które łukiem otaczają
blok Centralnych Karpat Zachodnich. Centralne Karpaty Zachodnie
uzyskały swoją strukturę geologiczną w górnej kredzie, lecz w eocenie
zostały zalane przez morze, w którym osadził się tak zwany flisz
podhalański. Obecne formy Centralnych Karpat Zachodnich powstały w
młodszym trzeciorzędzie dzięki uskokom powodującym wypiętrzanie się
bloków górskich i zapadanie kotlin. W górach tych odsłaniają się również
starsze skały – paleozoiczne skały magmowe (granity), metamorficzne i
osadowe. W związku z tym krajobraz Centralnych Karpat Zachodnich
jest bardzo zróżnicowany. Całe Centralne Karpaty Zachodnie obejmują
około 15 tyś. km², głównie na terytorium Słowacji. W granicach Polski
znajduje się tylko około 1,1 tyś. km² (0,3% terytorium Polski). Są to
części dwóch makroregionów: Obniżenia Orawsko – Podhalańskiego i
Łańcucha Tatrzańskiego.
Beskidy Zachodnie są największym regionem Zewnętrznych Karpat
Zachodnich. Stanowią zróżnicowane, neotektoniczne antyklinorium,
zbudowane w przeważającej części z odpornych na denudację
piaskowców magurskich (a w części północno-zachodniej z piaskowców
godulskich).
Beskid Śląski rozpościera się pomiędzy doliną Olzy na zachodzie,
Kotliną Żywiecką i Bramą Wilkowicką na wschodzie, na północy opada
zaś ku Pogórzu Śląskiemu. Dzieli się na dwie części. Część północna
składa się z dwóch południkowo rozciągniętych pasm rozdzielonych
4
doliną Wisły i połączonych ze sobą równoleżnikowym pasmem na dziale
wód Olzy i Wisły. Pasmo wschodnie jest znacznie wyższe i nosi nazwę
Baraniej Góry. Cała ta część Beskidu Śląskiego zbudowana jest z
masywnych
piaskowców
godulskich
i
istebniańskich,
natomiast
południowa część tych gór z fliszu magurskiego. W granicach Polski
Beskid Śląski zajmuje około 560 km² (cały ponad 600 km²).
Beskid Żywiecki – właściwy Beskid Żywiecki (od strony południowej
nazywany Beskidem Orawskim, a więc Żywiecko – Orawski) składa się z
głównego grzbietu oraz jego odgałęzień po obu stronach granicy. Po
stronie polskiej wyodrębnia się w jego obrębie czworokątny wieniec
górski wokół źródłowych potoków Soły. Cała grupa tych gór zbudowana
jest z piaskowców i łupków serii magurskiej.
Pieniny stanowią niewielką grupę górską, będącą częścią długiego
pasa skałek wapiennych na granicy Centralnych i Zewnętrznych Karpat
Zachodnich. Dwa przełomy Dunajca dzielą Pieniny na trzy człony:
grzbiet Braniska – Hombarku, właściwe Pieniny (Trzy Korony) oraz Małe
Pieniny wzdłuż granicy polsko-słowackiej. Najbardziej urozmaicona pod
względem krajobrazowym jest część środkowa, dzięki masywności
bloków wapiennych i głębokiemu rozcięciu przez Dunajec. Pasmo Pienin
na od 2 km do 6 km szerokości, a w granicach Polski zajmuje
powierzchnię około 100 km².
Tatry – Łańcuch Tatrzański jest makroregionem Centralnych Karpat
Zachodnich. We wschodniej części osiąga największą w całych
Karpatach wysokość bezwzględną (ponad 2600 m). Jego budowa
geologiczna i rzeźba lodowcowa jest podobna do wyższych części Alp.
Łańcuch Tatrzański w młodszym trzeciorzędzie został nierównomiernie
wypiętrzony. Tatry dzielą się na dwa mezoregiony: Tatry Zachodnie i
Tatry Wschodnie o pełnym rozwoju wysokogórskiej rzeźby lodowcowej.
5
Budowa Tatr jest asymetryczna. W północnej części gór występują
mezozoiczne skały osadowe z przewagą wapieni i dolomitów, zaś
wysoko wypiętrzony trzon krystaliczny od strony południowej nasunięty
jest bezpośrednio na eoceński flisz Obniżenia Liptowsko – Spiskiego.
W budowie Łańcucha Tatrzańskiego biorą udział trzy główne
jednostki strukturalne: trzon krystaliczny z pokrywą skał osadowych,
fałdy wierchowe oraz dwie płaszczowiny reglowe. Trzon krystaliczny
zbudowany jest ze skał metamorficznych oraz intruzyjnych różnych
odmian granitu, przy czym granitoidy przeważają we wschodniej części
Tatr, a gnejsy i łupki krystaliczne w części zachodniej. Krzepnąca
magma granitowa tworzyła ławice, które są podłużnie i poprzecznie
spękane, co wpłynęło w znacznym stopniu na kształtowanie się
współczesnych form urzeźbienia. Trzon krystaliczny tworzy poprzeczne
do rozciągłości Tatr wypiętrzenia (elewacje) i obniżenia (depresje).
Przykładem są fałdy Czerwonych Wierchów i Giewontu w poprzecznej
depresji Goryczkowej. Fałd Giewontu ma jądro granitowe, które
występuje w postaci tak zwanych czap tektonicznych na Czerwonych
Wierchach,
Goryczkowych
Czubach
i
Kasprowym
Wierchu.
Płaszczowiny reglowe zachowały się na północnym skłonie Tatr i w
Górach Choczańskich. W ich budowie dominuje złożona z triasowych
wapieni i dolomitów płaszczowina reglowa górna, natomiast w reglach
zakopiańskich i Tatrach Bielskich płaszczowina reglowa dolna.
Wapienie tatrzańskie ulegały od milionów lat krasowieniu, co
powodowało powstawanie jaskiń, którymi krążyły wody podziemne na
coraz niższych piętrach wskutek podnoszenia się gór i pogłębiania dolin.
Zbocza dolin są strome i skaliste. Wietrzejące dolomity tworzą
różnorodne formy skalne. Granit pod wpływem wietrzenia mrozowego
wytworzył urwiste turnie i granie, natomiast działalność lodowców
6
przekształciła doliny rzeczne w profilu tak poprzecznym jak i podłużnym,
tworząc stopnie i progi.
Trzykrotne zlodowacenie Tatr wytworzyło zespół form urzeźbienia,
który potocznie nazywany jest „alpejskim”. Chronologia zlodowaceń
została ustalona na podstawie trzech pokryw akumulacyjnych u podnóża
gór, występujących na różnych wysokościach, natomiast rzeźba wnętrza
Tatr Wysokich uformowała się w dzisiejszej postaci podczas ostatniego
zlodowacenia. Największy był lodowiec Białki, który dochodził do 14 km
długości. Lodowce Tatr Zachodnich były mniejsze i kończyły się w
dolinach (np. lodowiec Doliny Chochołowskiej miał 6 km długości).
Obecnie grzbiety Tatr znajdują się poniżej klimatycznej linii śnieżnej, ale
w niektórych, zacienionych miejscach śnieg i lód utrzymuje się na stałe.
7
Download