Termomodernizacja budynku szkoły, łącznika i hali sportowej przy

advertisement
Jędrzejów, dn. 11.02.2016 r.
PFZ.272.1.1.2016
Wykonawcy wg rozdzielnika
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Powiat Jędrzejowski zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty wyłonionej w postępowaniu
w drodze zapytania ofertowego na opracowanie dwóch audytów energetycznych dla zadań pn.:
- Termomodernizacja budynku szkoły, łącznika i hali sportowej przy Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu
oraz
Termomodernizacja
budynku
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
Nr
2
w Jędrzejowie wraz z salą gimnastyczną, oraz instalacja na dachu budynku szkoły OZE.
I.
Wybrana oferta:
EURO ENERGIA Mirosław Polens,
ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki.
Uzasadnienie: W ocenie złożonych ofert oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100 zgodnie
z wszystkimi wymagania i warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym przy zastosowaniu
kryterium: cena.
II. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w prowadzonym postępowaniu:
Lp.
Nazwa Wykonawcy
1
EKOCERT Tomasz Goreczny
2
ASIG Igor Kwiatkowski
3
PRZEDSIĘBIORSTWO
PAWEŁ HADASIK
EFEKTYWNIEJ S.C. Tomasz
Śliwiński
PERLEX Paweł Zarzycki
4
5
6
7
EURO ENERGIA Mirosław
Polens
ZAKŁAD USŁUG
Remontowo-Budowlanych
Adres Wykonawcy
Cena
oferty Punktacja
brutto (zł.)
ul. Ćwiklińskiej 5/19, 4.996,00
76,06
25-435 Kielce
ul. Kosynierów
3.997,50
95,06
Gdyńskich 67/2,
51-686 Wrocław
ul. Góry św. Anny
9.000,00
42,22
63, 47-150 Raszowa
ul. Okrężna 26,
7.050, 00
53,90
53-008 Wrocław
os. Oświecenia
4.428,00
85,82
13/33,
31-635 Kraków
ul. Konińska 2,
3.800,00
100
16-400 Suwałki
Zawalów 171,
4.900,00
77,55
22-553 Miączyn
8
9
10
11
12
13
i Projektowych UNIBUD
ARTECH USŁUGI
PROJEKTOWE Radosław
Stanecki
EPRD BIURO POLITYKI
GOSPODARCZEJ
I ROZWOJU
REGIONALNEGO
SP. Z O.O.
MAGUS Małgorzata Sujak
EKOSCAN INNOWACJA I
ROZWÓJ SP. Z O.O.
AGENCJA UŻYTKOWANIA
I POSZANOWANIA
ENERGII Sp. z o.o.
EKO-TECH Nieruchomości
Zbigniew Sitko
Jadowniki 29,
27-225 Pawłów
6.700,00
56,72
ul. Szkolna 36A,
25-604 Kielce
21.525,00
17,65
ul. Książkowa
7B/504, 03-134
Warszawa
ul. Błękitna 12,
42-622 Świerklaniec
ul. Kwidzyńska 14,
91-334 Łódź
6.150,00
61,79
8.610,00
44,13
24.846,00
15,29
ul. Oględowska 115,
28-200 Staszów
5.289,00
71,85
III. W prowadzonym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert oraz nie wykluczono
żadnego z Wykonawców.
IV. Umowa zostanie podpisana w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiającego.
Otrzymują:
1. EKOCERT Tomasz Goreczny, ul. Ćwiklińskiej 5/19, 25-435 Kielce.
2. ASIG Igor Kwiatkowski, ul. Kosynierów Gdyńskich 67/2, 51-686 Wrocław.
3. PRZEDSIĘBIORSTWO PAWEŁ HADASIK, ul. Góry św. Anny 63, 47-150 Raszowa.
4. EFEKTYWNIEJ S.C. Tomasz Śliwiński, ul. Okrężna 26, 53-008 Wrocław.
5. PERLEX Paweł Zarzycki, os. Oświecenia 13/33, 31-635 Kraków.
6. EURO ENERGIA Mirosław Polens, ul. Konińska 2, 16-400 Suwałki.
7. ZAKŁAD USŁUG Remontowo-Budowlanych i Projektowych UNIBUD, Zawalów 171,
22-553 Miączyn.
8. ARTECH USŁUGI PROJEKTOWE Radosław Stanecki, Jadowniki 29, 27-225 Pawłów.
9. EPRD BIURO POLITYKI GOSPODARCZEJ I ROZWOJU REGIONALNEGO SP. Z O.O.,
ul. Szkolna 36A, 25-604 Kielce.
10. MAGUS Małgorzata Sujak, ul. Książkowa 7B/504, 03-134 Warszawa.
11. EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ SP. Z O.O., ul. Błękitna 12, 42-622 Świerklaniec.
12. AGENCJA UŻYTKOWANIA I POSZANOWANIA ENERGII Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 14,
91-334 Łódź.
13. EKO-TECH Nieruchomości Zbigniew Sitko, ul. Oględowska 115, 28-200 Staszów.
14. a/a
Download