MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA

advertisement
M E DYCYNA
D O Ś W IA D CZ ALNA
I M I K ROBIOLO GIA
ORGAN NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO
– PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY
I POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW
3
ROK LXI KWARTALNIK 2009
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
SPIS TREŚCI
A . K a c z m a r e k , A . B u d z y ń s k a , E . G o s p o d a r e k . Porównanie wybranych metod identyfikacji meticylinoopornych szczepów Staphylococcus aureus . ................................................................................................................
A . S ę k o w s k a , D . K a m i ń s k a , E . G o s p o d a r e k . Genetyczne podobieństwo szczepów Klebsiella pneumoniae izolowanych z materiału klinicznego ..
A . M ł y n a r c z y k , K . W i n e k , M . Wo l s k a , A . C a b a n , M . J a b ł o ń s k a ,
M . R o m u l , A . Wa n y u r a , A . S a w i c k a - G r z e l a k , G . M ł y n a r c z y k . Enterobacter cloacae - wrażliwość na antybiotyki szczepów izolowanych od chorych hospitalizowanych w latach 2004-2005 .............................
A . M i c h a l s k a , E . G o s p o d a r e k . Hydrofobowe właściwości pałeczek z rodzaju Enterobacter .............................................................................................
S . Wa r d a k , U . D u d a , B . Wo j s a . Zastosowanie metod genotypowych w
dochodzeniu pokrewieństwa izolatów pałeczek Campylobacter coli wyhodowanych od chorego dziecka oraz od psa. .......................................................
A . K a l i c i ń s k a , S . Ty s k i . Analiza wzrostu biofilmu Pseudomonas aeruginosa w zależności od warunków namnażania szczepów i barwienia biofilmu .
A . T r z c i ń s k a , J . S i e n n i c k a . Metoda Real-time PCR w diagnostyce zakażeń
wirusem Epsteina-Barr........................................................................................
A . M a s n y, W. R o ż e j , E . G o ł ą b . Opracowanie wydajnych procedur izolacji DNA Cryptosporidium sp. i Trichinella spiralis z próbek kału ....................
E . C i o k – P a t e r , E . G o s p o d a r e k , M . P r a ż y ń s k a , T. B o g i e l . Wpływ
właściwości hydrofobowych Candida sp. na zdolność wytwarzania biofilmu na powierzchni wybranych biomateriałów . .................................................
E . C i o k - P a t e r , E . G o s p o d a r e k , M . P r a ż y ń s k a , T. B o g i e l . Ocena
zależności między pochodzeniem szczepów Candida sp., a ich zdolnością.
wytwarzania biofilmu na powierzchni różnych biomateriałów .........................
A . B u d z y ń s k a , M . Wi ę c k o w s k a - S z a k i e l , D . K a l e m b a , B . S a d o w s k a , B . R ó ż a l s k a . Weryfikacja metodycznych parametrów oznaczania przeciwbakteryjnej aktywności olejków eterycznych . ..........................
207
215
221
227
235
243
253
259
267
273
281
CONTENTS
A . K a c z m a r e k , A . B u d z y ń s k a , E . G o s p o d a r e k . Comparison of chosen methods for identification of methicillin-resistant Staphylococcus aureus A . S ę k o w s k a , D . K a m i ń s k a , E . G o s p o d a r e k . Genotypic relatedness
of Klebsiella pneumoniae strains isolated from clinical specimens ...................
A . M ł y n a r c z y k , K . W i n e k , M . Wo l s k a , A . C a b a n , M . J a b ł o ń s k a ,
M . R o m u l , A . Wa n y u r a , A . S a w i c k a - G r z e l a k , G . M ł y n a r c z y k . Enterobacter cloacae – antimicrobial susceptibility of strains isolated from hospitalized patients in 2004-2005 ...................................................
A . M i c h a l s k a , E . G o s p o d a r e k . Hydrophobic properties of Enterobacter
spp. rods . ............................................................................................................
S . Wa r d a k , U . D u d a , B . Wo j s a . Molecular investigation of relatedness of
Campylobacter coli isolated from child with campylobacteriosis and healthy,
household dog . ...................................................................................................
A . K a l i c i ń s k a , S . Ty s k i . Analysis of Pseudomonas aeruginosa biofilm
production in relation to cultivation media and biofilm staining methods . .......
A . T r z c i ń s k a , J . S i e n n i c k a . Real - time PCR in detection of Epstein-Barr
virus infection .....................................................................................................
A . M a s n y, W. R o ż e j , E . G o ł ą b . Development of efficient DNA isolation procedures for Cryptosporidum and Trichinella PCR detection in fecal
samples ...............................................................................................................
E . C i o k – P a t e r , E . G o s p o d a r e k , M . P r a ż y ń s k a , T. B o g i e l . The
influence of cell surface hydrophobicity Candida sp. on biofilm formation
on different biomaterials . ...................................................................................
E . C i o k - P a t e r , E . G o s p o d a r e k , M . P r a ż y ń s k a , T. B o g i e l . The
evaluation of relationship between the origin of Candida sp. and the ability
of biofilm formation on surface of different biomaterials ..................................
A . B u d z y ń s k a , M . Wi ę c k o w s k a - S z a k i e l , D . K a l e m b a , B . S a d o w s k a , B . R ó ż a l s k a . The optimization of methods utilized for testing the antibacterial activity of essential oils ....................................................
207
215
221
227
235
243
253
259
267
273
281
Download