Informacja o leku dla pacjenta

advertisement
Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika
Vitaminum B6 Teva, 50 mg, tabletki
Pyridoxini hydrochloridum
Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona
informacje ważne dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.
Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy
niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub
pielęgniarce. Patrz punkt 4.
Spis treści ulotki
1.
Co to jest lek Vitaminum B6 Teva i w jakim celu się go stosuje
2.
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B6 Teva
3.
Jak stosować lek Vitaminum B6 Teva
4.
Możliwe działania niepożądane
5.
Jak przechowywać lek Vitaminum B6 Teva
6.
Zawartość opakowania i inne informacje
1.
Co to jest lek Vitaminum B6 Teva i w jakim celu się go stosuje
Lek Vitaminum B6 Teva zawiera witaminę B6 (pirydoksynę), która po przekształceniu w postać
aktywną, fosforan pirydoksalu, uczestniczy w wielu przemianach metabolicznych węglowodanów,
białek i tłuszczów. Wpływa na czynności układu nerwowego, krwiotwórczego, układu
odpornościowego, a także prawidłowe czynności skóry. Znosi zaburzenia nerwowo-mięśniowe
związane z niedoborem, w większych dawkach (do 300 mg na dobę) wykazuje działanie ośrodkowe
(uspokajające, a nawet nasenne). Łagodzi nudności i wymioty. Ułatwia przyswajanie witaminy B12,
żelaza i magnezu.
Podobnie, jak w przypadku innych witamin z grupy B zapasy pirydoksyny w organizmie są małe i
dlatego musi być ona dostarczana regularnie w pożywieniu lub w preparatach uzupełniających.
Dobowe zapotrzebowanie na witaminę B6 u dorosłego wynosi około 2 mg/dobę. Zapotrzebowanie na
witaminę B6 wzrasta u kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią (około 3 mg/dobę) oraz u osób
nadużywających alkoholu.
Niedobór witaminy B6 często towarzyszy niedoborowi innych witamin z grupy B. Stany niedoboru
spowodowane są najczęściej niewłaściwą dietą. Niedobory obserwowano również u kobiet w ciąży, u
niemowląt, a także podczas stosowania niektórych leków.
Nieodpowiednie wykorzystywanie witaminy B6 w organizmie może być również wynikiem
wrodzonych wad metabolicznych.
Pirydoksyna wchłaniana jest głównie w jelicie czczym. Lek metabolizowany jest w wątrobie, a
wydalany głównie w moczu, w postaci metabolitów.
Podawania witaminy B6 wymagają osoby, u których stwierdza się jej niedostateczne spożycie w diecie
albo zwiększone zapotrzebowanie.
Wskazania do stosowania:
•
Stany niedoboru witaminy B6;
•
Schorzenia i stany wymagające podawania pirydoksyny:
polineuropatie obwodowe (zespół charakteryzujący się osłabieniem czucia i siły mięśniowej w
zakresie kilku nerwów);
zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu;
1
-
-
stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych;
zespoły złego wchłaniania, np. w chorobach wątroby spowodowanych alkoholizmem;
oparzenia słoneczne i pooparzeniowe zmiany barwnikowe skóry (zapobiegawczo);
zapalenie skóry i błon śluzowych jamy ustnej (w tym owrzodzenia w jamie ustnej -akrodynia) i
zapalenie języka;
erytrodermie złuszczające (zmiany rumieniowe i złuszczenie skóry), łojotok,
paradontopatie (choroby przyzębia);
wrodzone zaburzenia metaboliczne (cystationinuria, homocystynuria - wydalanie z moczem
aminokwasów zawierających siarkę - cystationiny i homocysteiny, hiperoksaluria - nadmierne
wydalanie kwasu szczawiowego z moczem, acyduria ksanturenowa - wydalanie z moczem
kwasu ksanturenowego ze zwiększonym pH moczu);
zatrucie izoniazydem;
zatrucie cykloseryną;
Pomocniczo:
niedokrwistość syderoblastyczna (spowodowana nieprawidłowym wykorzystaniem
wewnątrzkomórkowego żelaza do produkcji hemoglobiny), leukopenia (zmniejszona liczba
krwinek białych we krwi) i agranulocytoza (brak granulocytów we krwi);
nudności i wymioty ciężarnych;
stany depresyjne;
zaburzenia snu (bezsenność);
nerwica wegetatywna (jako łagodny lek objawowy, uspokajający);
choroba popromienna.
2.
Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vitaminum B6 Teva
Kiedy nie stosować leku Vitaminum B6 Teva
jeśli pacjent ma uczulenie na witaminę B6 lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
(wymienionych w punkcie 6);
choroba Parkinsona leczona preparatem lewodopy bez inhibitora dopa-dekarboksylazy.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Brak specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności oprócz podanych w rozdz. „Przeciwwskazania” i
„Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.
Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent
powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów,
pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Vitaminum B6 Teva a inne leki
Leki: cykloseryna, hydralazyna, penicylamina, leki immunosupresyjne, doustne środki
antykoncepcyjne zawierające estrogen i izoniazyd, zwiększają zapotrzebowanie na witaminę B6.
Witamina B6 zmniejsza skuteczność lewodopy stosowanej bez inhibitora dekarboksylazy
w leczeniu choroby Parkinsona.
Lek może zmniejszać stężenie fenytoiny we krwi.
Witamina B6 ułatwia przyswajanie żelaza oraz wchłanianie magnezu i witaminy B12.
Podawana jednocześnie z amiodaronem może wywoływać uczulenie na światło słoneczne.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.
Vitaminum B6 Teva z jedzeniem i piciem
Obecność pokarmu nie wpływa na wchłanianie pirydoksyny z przewodu pokarmowego.
2
Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć
dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lekarz może zalecić witaminę B6 w ciąży w dawkach nie przekraczających 50 mg na dobę.
Witamina B6 może być stosowana w ciąży w zalecanych dawkach.
Witamina B6 przenika do mleka kobiet karmiących. Lekarz może zalecić stosowanie witaminy B6
w okresie karmienia piersią z zachowaniem specjalnej ostrożności.
Witamina B6 może być stosowana w okresie karmienia piersią w zalecanych dawkach.
Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
W dużych dawkach (powyżej 300 mg/dobę) pirydoksyna może wpływać na sprawność
psychofizyczną, ze względu na możliwość wywołania uspokojenia i senności.
3.
Jak stosować lek Vitaminum B6 Teva
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza,
farmaceuty lub pielęgniarki.
Zalecana dawka to:
Dorośli
leczniczo: zwykle 50 do 100 mg (1 do 2 tabletek) 3 razy na dobę;
zapobieganie neuropatii obwodowej podczas stosowania izoniazydu: 1 tabletka na dobę;
zapobieganie oparzeniom słonecznym i pooparzeniowym zmianom barwnikowym skóry:
150 do 200 mg jednorazowo lub w dawkach podzielonych;
zaburzenia metaboliczne: do 450 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych;
choroba popromienna: 50 do 100 mg na dobę;
pomocniczo w leczeniu bezsenności i nerwicy wegetatywnej: 50 mg do 300 mg na dobę,
w dawkach podzielonych.
Dzieci
leczniczo: 25 do 150 mg/dobę (1/2 - 3 tabletek), w 2 -3 dawkach podzielonych.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.
Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dziennej.
Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Vitaminum B6 Teva
Podczas stosowania dużych dawek witaminy B6 (od 300 mg do kilku gramów) przez dłuższy okres
czasu (2 do 4 miesięcy) obserwowano objawy ciężkiej neuropatii obwodowej, objawiającej się
drętwieniem i mrowieniem w kończynach, zaburzeniem czucia wibracji i położenia, szczególnie w
obrębie kończyn dolnych, zaburzeniami snu. Małe dzieci są bardziej wrażliwe na przedawkowanie
witaminy B6.
Mimo, że neuropatia obwodowa ustępuje po odstawieniu pirydoksyny może pozostawać uczucie
osłabienia.
W razie przedawkowania lekarz zastosuje leczenie objawowe.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Pominięcie zastosowania leku Vitaminum B6 Teva
Lek należy zażyć możliwie szybko.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
3
4.
Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Duże dawki witaminy B6 stosowane przez długi okres czasu mogą spowodować zaburzenia snu. Przy
długotrwałym stosowaniu dawek znacznie przekraczających zalecane dawki terapeutyczne, istnieje
możliwość wystąpienia obwodowej neuropatii czuciowej.
Donoszono o rzadkich przypadkach reakcji alergicznych i fotouczuleniowych (reakcje
nadwrażliwości), występujących z nieznaną częstością.
Stosowanie pirydoksyny w dawkach 200 mg przez ponad miesiąc może prowadzić do rozwinięcia się
zespołu zależności.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Vitaminum B6 Teva mogą wystąpić inne działania
niepożądane. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych nie wymienionych w tej
ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
Zgłaszanie działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione
w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.
Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: + 48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309e-mail: [email protected]
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat
bezpieczeństwa stosowania leku.
5.
Jak przechowywać lek Vitaminum B6 Teva
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed
światłem.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie należy stosować leku Vitaminum B6 Teva po upływie terminu ważności zamieszczonego na
opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać
farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić
środowisko.
6.
Zawartość opakowania i inne informacje
4
Co zawiera lek Vitaminum B6 Teva
Substancją czynną leku jest 50 mg pirydoksyny chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu stearynian,
talk, żelatyna.
Co zawiera opakowanie
Opakowanie zawiera 50 tabletek.
Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel.: (22) 345 93 00
Wytwórca
Teva Operations Poland Sp. z o.o.
ul. Mogilska 80
31-546 Kraków
Data ostatniej aktualizacji ulotki:
5
Download