Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

advertisement
Katarzyna Jagoda
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
Corporate Social Responsibility:
Polega na podejmowaniu przez kierownictwo firmy
takich działań i decyzji, które nie tylko generują
zyski ale także uwzględniają interes społeczny
i kwestie ochrony środowiska.
Na podstawie powyższej definicji
możemy wskazać dwa aspekty
społecznej odpowiedzialności:
1.
2.
Powstrzymanie się od szkodliwych
społecznie działań, które mogą
przynieść zyski dla firmie.
Podejmowanie takich działań, które
skierowane są na zapobieganie i
likwidowanie różnych negatywnych
zjawisk społecznych.
Istnieją cztery postawy Społecznej
odpowiedzialność przedsiębiorstw:
postawa oporu- kiedy organizacja nie angażuje się
w społeczną działalność, a dodatkowo wypiera się
od odpowiedzialności.
społecznego obowiązku- organizacja opiera się na
wykonaniu działań wynikających tylko z
obowiązków ekonomicznych i prawnych
społecznej reakcji- organizacja bierze na siebie
obowiązki prawne i etyczne. W niektórych sytuacjach
podejmuje działalność społeczną.
społecznego wkładu- jest to najwyższy poziom
odpowiedzialności, kiedy to organizacja czuje się w
pełni odpowiedzialna i zaangażowana w pracę na
rzecz społeczeństwa
Możemy podzielić Społeczną odpowiedzialność
przedsiębiorstwa na:
Wewnętrzną- czyli stosowanie zasady
odpowiedzialności w przedsiębiorstwie w obrębie
struktury organizacji np. bezpieczeństwo i higiena
pracy, odpowiednie zarządzanie surowcami czy
odpadami
Zewnętrzną – czyli zaangażowanie się
przedsiębiorstwa w działalność po za strukturą
organizacji np. pomoc w organizacji akcji
charytatywnych
Na zewnętrzną odpowiedzialność przedsiębiorstw
składają się m.in.:
•
•
•
•
•
stosunek do klientów,
stosunek do inwestorów,
stosunek do władz,
dbanie o środowisko naturalne,
wpływ na lokalną społeczność.
Stosowanie CSR może przynieść następujące
korzyści:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
przyciąganie nowych klientów
lepsze utrzymywania klientów,
zmniejszenie wydatków operacyjnych,
większą motywację do pracy pracowników,
większe zaangażowanie pracowników w życie firmy,
większą wydajność pracowników i przedsiębiorstwa,
wzrost sprzedaży,
poprawę jakości produktów i usług,
wzmocnienie renomy przedsiębiorstwa
pozytywny odbiór marki
Najczęściej przedsiębiorstwa angażują się
społecznie poprzez organizację, wsparcie i
uczestnictwo w różnego rodzaju akcjach
społecznych z różnego zakresu m.in.: sportu,
kultury, ochrony środowiska. W dużej mierze są to
przedsięwzięcia jednorazowe, ponieważ tylko firmy
o dużym kapitale mogą pozwolić sobie na większą
działalność społeczną. Niestety nadal wiele firmy
nie wpisuję na stałe działalności na rzecz
społeczeństwa w swoją strategię.
Podsumowanie
W obecnych czasach istnieje
wiele organizacji, które posiadają
do dyspozycji ogromny kapitał
i zasoby, w związku z tym odnajdują
także wewnętrzną potrzebę dzielenia
się z innymi oraz realizacji innych
celów niż tylko tych nastawionych
na zysk. Zwiększona zostaje
świadomość liderów biznesu
w zakresie odpowiedzialności także
za innych. Wiele organizacji zaczęło
stawiać sobie cele związane
z wywieraniem pozytywnego wpływu
na środowisko i społeczeństwo.
Powstaje przekonanie, że działalność
społeczna przynosi nie tylko korzyści
dla innych ale także korzyści
w zakresie podstawowej działalności
firmy.
Bibliografia
•
•
•
Rybiak M., Społeczna odpowiedzialność biznesu –
idea i rzeczywistość, Gospodarka Narodowa 3/2001,
Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001
Grzegorzewska - Ramocka E., Cele społeczne
przedsiębiorstwa, a kierunki inwestowania, Handel
Wewnętrzny. Marketing - Rynek - Przedsiębiorstwo
4-5/2001, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji,
Warszawa 2001
Rojek - Nowosielka M., Kształtowanie społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław
2006 r.
DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ!!!
Download