Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14

advertisement
Przygotowano
za pomocą
sp. z o.o., Warszawa
programu
„Ciekawa
fizyka.
Bank zadań”
2011
© Copyright
by Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne
strona
1
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
Imię i nazwisko
ucznia
Data ........................
Klasa .......................
....................................................
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
Zadanie
Czajnik
1.
elektryczny
elektrycznej
Zadanie
Żarówkę
uległo
o mocy 1000 W pracuje
przemianie
przez 5 minut. Oblicz,
ile energii
w inne formy energii.
2.
o mocy 40 W włączono
prądu elektrycznego
Zadanie
płynącego
do napięcia
230 V. Oblicz,
przez żarówkę.
Oblicz
jakie jest natężenie
opór elektryczny
żarówki.
3.
Oblicz pracę prądu elektrycznego
płynie prąd o natężeniu
w urządzeniu,
0,5 A w czasie 15 godzin.
przez które przy napięciu
12 V
Wyraź tę pracę w dżulach
i w kilowatogodzinach.
Zadanie
4.
Na podstawie
mierników
na rysunku,
Zadanie
Urządzenie
odczytu
w obwodzie
Na rysunku
przedstawionym
oblicz moc żarówki.
5.
elektryczne
Oblicz natężenie
Zadanie
wskazań
wykonuje
pracę 13 200 J przez 5 minut, przy napięciu
prądu elektrycznego
płynącego
w tym urządzeniu.
6.
narysuj
siłę
oddziaływania
między
dwoma
magnesami.
230 V.
Przygotowano
za pomocą
sp. z o.o., Warszawa
programu
„Ciekawa
fizyka.
Bank zadań”
2011
Zadanie
Napisz,
Zadanie
strona
magnesów
się, czy się odpychają.
igłę magnetyczną
zbliżono
w kompasie,
magnes.
Zaznacz
igły magnetycznej.
Zadanie
9.
Z podanych
ciał stałych
miedź, żelazo,
Zadanie
wybierz
te, które są ferromagnetykami:
złoto, nikiel.
10 .
Zaznacz
na rysunku
stalowej
blaszki,
bieguny
magnetyczne
do której zbliżono
magnes.
Zadanie
11 .
Określ kierunek
w obwodzie
prądu elektrycznego
i bieguny
elektromagnesu
magnetyczne
po zamknięciu
obwodu
elektrycznego.
Zadanie
12 .
Pod igłą magnetyczną,
magnetyczne
umieszczono
wskazującą
Ziemi,
przewodnik,
w którym
płynie prąd. W którą stronę wychyli
biegun
i Pedagogiczne
8.
do którego
bieguny
Szkolne
7.
przyciągają
bieguny
by Wydawnictwa
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
czy bieguny
Narysuj
© Copyright
N igły magnetycznej?
się
aluminium,
stal,
2
Przygotowano
za pomocą
sp. z o.o., Warszawa
programu
„Ciekawa
fizyka.
2011
Zadanie
Zaznacz
Bank zadań”
13 .
na rysunku
kierunek
oraz kierunek
elektrodynamicznej
działającej
prądu
i zwrot siły
na
przewodnik.
Zadanie
14 .
Określ bieguny
przeciętego
Zadanie
magnetyczne
magnesu
na dwie części.
15 .
na rysunku
ramki umieszczonej
magnetycznym,
kierunek
obrotu
w polu
przez którą płynie
prąd elektryczny.
Narysuj
elektrodynamicznej
wektory
działającej
stały
siły
na boki
ramki.
Zadanie
16 .
Jakie byłoby
włączonego
by Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
w przewodniku
Zaznacz
© Copyright
wskazanie
między
R 2? Odpowiedź
woltomierza
końcami
uzasadnij.
opornika
strona
3
Przygotowano
za pomocą
sp. z o.o., Warszawa
programu
Zadanie
fizyka.
wskazanie
między
R 2? Odpowiedź
Zadanie
opornika
wskazanie
włączonego
R 1 o oporze
między
końcami
elektrycznym
120
.
19 .
Oblicz napięcie
elektryczne
między
baterii w obwodzie,
że opór elektryczny
Odpowiedź
końcami
18 .
woltomierza
biegunami
woltomierza
uzasadnij.
jakie byłoby
Zadanie
© Copyright
17 .
włączonego
opornika
Bank zadań”
by Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
Jakie byłoby
Oblicz,
„Ciekawa
2011
uzasadnij.
opornika
wiedząc,
R 1 = 120
.
strona
4
Przygotowano
za pomocą
sp. z o.o., Warszawa
programu
„Ciekawa
fizyka.
2011
Zadanie
elektrycznych
© Copyright
by Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne
strona
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
20 .
W celu wyznaczenia
składający
Bank zadań”
oporu elektrycznego
się z ogniwa,
opornika,
i wyłącznika.
Narysuj
opornika
woltomierza,
schemat
zbudowano
amperomierza,
tego obwodu.
obwód
elektryczny
przewodów
5
Przygotowano
za pomocą
sp. z o.o., Warszawa
Komentarz
Rodzaj
programu
„Ciekawa
do zadania
i forma
umiejętność:
Oczekiwana
Punktacja:
Komentarz
umiejętność:
Oczekiwana
Punktacja:
umiejętność:
Oczekiwana
Punktacja:
umiejętność:
odpowiedź:
Punktacja:
Zadanie
otwarte
pracę prądu elektrycznego
wymagające
Uczeń umie obliczyć
elektryczny
stosując
natężenie
obliczeń
prądu elektrycznego
i opór
żarówki.
0,17 A; R
1300
3.
Zadanie
otwarte
wymagające
Uczeń umie obliczyć
obliczeń
pracę prądu elektrycznego
stosując
wzór W = U · I · t.
do zadania
i forma
Oczekiwana
obliczeń
J; W = 0,09 kWh
0–2
zadania:
Badana
wymagające
2.
W = 324 000
odpowiedź:
Rodzaj
strona
wzór W = P · t.
do zadania
i forma
Komentarz
i Pedagogiczne
0–2
zadania:
Badana
otwarte
Uczeń umie obliczyć
I
odpowiedź:
Rodzaj
Szkolne
1.
Zadanie
do zadania
i forma
Komentarz
by Wydawnictwa
0–2
zadania:
Badana
© Copyright
W = 300 kJ
odpowiedź:
Rodzaj
Bank zadań”
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
zadania:
Badana
fizyka.
2011
4.
Zadanie
otwarte
wymagające
Uczeń umie na podstawie
obliczyć
moc żarówki.
P = 0,9 W
0–2
obliczeń
odczytu
wskazań
mierników
6
Przygotowano
za pomocą
sp. z o.o., Warszawa
Komentarz
Rodzaj
programu
„Ciekawa
fizyka.
Bank zadań”
2011
© Copyright
Szkolne
i Pedagogiczne
strona
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
do zadania
i forma
zadania:
5.
Zadanie
otwarte
wymagające
Uczeń umie obliczyć
Badana
by Wydawnictwa
umiejętność:
obliczeń
natężenie
prądu elektrycznego
stosując
wzór
W = U · I · t.
Oczekiwana
I
odpowiedź:
Punktacja:
Komentarz
Rodzaj
0–2
do zadania
i forma
zadania:
Badana
umiejętność:
otwarte
wymagające
Uczeń umie narysować
wykonania
wektor
rysunku.
siły oddziaływania
magnetycznego.
wektor
Punktacja:
przyłożony
w środku
i kierunku,
drugiego
ale przeciwnym
magnesu,
zwrocie
o tej
niż
.
0–2
do zadania
i forma
zadania:
Badana
Zadanie
samej wartości
odpowiedź:
Rodzaj
6.
Wektor
Oczekiwana
Komentarz
0,19 A
7.
Zadanie
otwarte
krótkiej
odpowiedzi
wymagające
wykonania
rysunku
umiejętność:
Oczekiwana
odpowiedź:
Punktacja:
Uczeń wie przy jakim położeniu
magnesy
się odpychają.
Bieguny
się odpychają.
0–2
biegunów
magnetycznych
7
Przygotowano
za pomocą
sp. z o.o., Warszawa
Komentarz
Rodzaj
programu
„Ciekawa
Bank zadań”
© Copyright
by Wydawnictwa
Szkolne
i Pedagogiczne
strona
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
do zadania
i forma
zadania:
Badana
fizyka.
2011
umiejętność:
8.
Zadanie
otwarte
wymagające
Uczeń umie określić
bieguny
wykonania
rysunku
igły magnetycznej
w kompasie.
Oczekiwana
odpowiedź:
Punktacja:
Komentarz
Rodzaj
0–2
do zadania
i forma
zadania:
Badana
umiejętność:
Oczekiwana
Punktacja:
Rodzaj
zamknięte
wielokrotnego
Uczeń wie, które ciała stałe są ferromagnetykami.
do zadania
i forma
umiejętność:
nikiel
10 .
Zadanie
otwarte
krótkiej
Uczeń umie określić
stalowej
blaszki.
Oczekiwana
Biegun
S z prawej
odpowiedź:
blaszki.
Punktacja:
0–2
Komentarz
Rodzaj
do zadania
i forma
zadania:
Badana
umiejętność:
Oczekiwana
odpowiedź:
Punktacja:
wyboru
0–2
zadania:
Badana
Zadanie
Stal, żelazo,
odpowiedź:
Komentarz
9.
bieguny
strony,
magnetyczne
a biegun
namagnesowanej
N z lewej strony stalowej
11 .
Zadanie
otwarte
wymagające
Uczeń umie określić
magnetyczne
Biegun
0–2
odpowiedzi
kierunek
wykonania
rysunku
prądu w obwodzie
i bieguny
elektromagnesu.
N z prawej,
a biegun
S z lewej strony elektromagnesu.
8
Przygotowano
za pomocą
sp. z o.o., Warszawa
Komentarz
Rodzaj
programu
„Ciekawa
fizyka.
Bank zadań”
2011
© Copyright
Szkolne
i Pedagogiczne
strona
9
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
do zadania
i forma
zadania:
12 .
Zadanie
otwarte
wymagające
Uczeń umie określić,
Badana
by Wydawnictwa
umiejętność:
magnetyczna,
przewodnik,
wykonania
rysunku
w która stronę wychyli
jeżeli pod nią umieszczono
przez który płynie
się igła
równolegle
prąd elektryczny.
Oczekiwana
odpowiedź:
Punktacja:
Komentarz
Rodzaj
0–2
do zadania
i forma
zadania:
Badana
umiejętność:
13 .
Zadanie
elektrodynamicznej
Kierunek
odpowiedź:
zegara,
Punktacja:
0–2
Rodzaj
do zadania
i forma
zadania:
Badana
umiejętność:
wymagające
Uczeń umie określić
Oczekiwana
Komentarz
otwarte
wykonania
kierunek
rysunku
i zwrot siły
działającej
na przewodnik.
prądu elektrycznego
zgodnie
z ruchem
zwrot siły elektrodynamicznej
wskazówek
w stronę obserwatora.
14 .
Zadanie
otwarte
wymagające
Uczeń wie, że każdy magnes
wykonania
rysunku
po rozdzieleniu
ma dwa bieguny.
Oczekiwana
odpowiedź:
Punktacja:
Komentarz
Rodzaj
0–2
do zadania
i forma
zadania:
Badana
umiejętność:
15 .
Zadanie
otwarte
wymagające
Uczeń umie określić
w polu magnetycznym,
Oczekiwana
Nastąpi
odpowiedź:
wskazówek
Punktacja:
0–2
kierunek
wykonania
obrotu
rysunku
ramki umieszczonej
przez którą płynie prąd elektryczny.
obrót ramki w kierunku
zegara (w prawo).
zgodnym
z ruchem
Przygotowano
za pomocą
sp. z o.o., Warszawa
Komentarz
Rodzaj
programu
„Ciekawa
Bank zadań”
do zadania
i forma
umiejętność:
Zadanie
otwarte
napięcie
elektryczne
odpowiedź:
równolegle
Punktacja:
0–2
do zadania
i forma
zadania:
Badana
umiejętność:
Zadanie
otwarte
napięcie
Punktacja:
0–2
i forma
zadania:
elektryczne
umiejętność:
Oczekiwana
Punktacja:
umiejętność:
równoległym
elektryczne
oporników
na odbiornikach
włączonych
jest identyczne.
otwarte
wymagające
obliczyć
wskazania
końcami
opornika.
obliczeń
rysunku
woltomierza
obwodu
elektrycznego
włączonego
między
19 .
Zadanie
otwarte
wymagające
obliczyć
napięcie
U = 9 V; U = U 1 + U 3
0–2
obliczeń
rysunku
elektryczne
w obwodzie.
Punktacja:
odpowiedzi
jest takie samo.
Uczeń umie na podstawie
odpowiedź:
dłuższej
18 .
Zadanie
do zadania
i forma
Oczekiwana
włączonych
0–2
zadania:
Badana
oporników
U1 = 6 V
odpowiedź:
Rodzaj
odpowiedzi
na odbiornikach
wymagające
Uczeń umie na podstawie
Komentarz
strona
jest takie samo.
elektryczne
równolegle
do zadania
dłuższej
równoległym
Uczeń wie, że w połączeniu
odpowiedź:
Badana
i Pedagogiczne
17 .
U = 4 V; napięcie
Rodzaj
Szkolne
jest identyczne.
Oczekiwana
Komentarz
wymagające
Uczeń wie, że w połączeniu
U = 3 V; napięcie
Rodzaj
by Wydawnictwa
16 .
Oczekiwana
Komentarz
© Copyright
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
zadania:
Badana
fizyka.
2011
obwodu
między
elektrycznego
biegunami
baterii
10
Przygotowano
za pomocą
sp. z o.o., Warszawa
Komentarz
Rodzaj
programu
„Ciekawa
fizyka.
Bank zadań”
2011
© Copyright
by Wydawnictwa
do zadania
i forma
strona
20 .
Zadanie
otwarte
wymagające
Uczeń umie na podstawie
umiejętność:
elektrycznego
zbudowanego
elektrycznego
opornika.
Oczekiwana
odpowiedź:
Punktacja:
i Pedagogiczne
Elektryczność i magnetyzm cz. 2 powtórzenie 2013/14
zadania:
Badana
Szkolne
0–2
wykonania
opisu narysować
rysunku
schemat
w celu wyznaczenia
obwodu
oporu
11
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards