Umowa kupna-sprzedaży samochodu

advertisement
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY POJAZDU
zawarta w dniu_____________________ w ____________________________ pomiędzy:
1) ___________________________________________________________, zamieszkałym w
_________________________________________________________________________ ,
legitymującym się dowodem osobistym o numerze i serii ____________________________
wydanym przez _____________________________________________________________
zwanym dalej Sprzedającym,
a
2) _____________________________________________________________, zamieszkałym
w________________________________________________________________________,
legitymujący się dowodem osobistym o numerze i serii _____________________________
wydanym przez _____________________________________________________________
zwanym dalej Kupującym,
treści następującej:
§ 1.
1.Przedmiotem umowy jest pojazd marki ______________, o numerze rejestracyjnym __________,
wyprodukowany w _____ roku, nr silnika _______________ nr nadwozia ___________________.
2. Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego własność, jest
wolny od wad prawnych i wad fizycznych, nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem
jest pojazd, oraz ze nie stanowi on przedmiotu zabezpieczenia.
§ 2.
Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę _________________
_______________________________________________________________) złotych.
(słownie:
§ 3.
1.Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego własność pojazdu określonego w § 1 umowy za kwotę
określoną w § 2 umowy. Podpisem pod niniejszą umową Sprzedający potwierdza otrzymanie
całości zapłaty za pojazd, zaś kupujący potwierdza fakt wydania mu pojazdu.
2.Sprzedający wraz z pojazdem wydaje kupującemu następujące, dotyczące go dokumenty:
a. dowód rejestracyjny,
b. karta pojazdu nr __________________
c. książka serwisowa,
d. ______________________________________________________,
e. ______________________________________________________;
§ 4.
1. Pojazd, który jest przedmiotem umowy posiada przebieg ____________ (słownie: siedemdziesiąt
trzy tysiące) kilometrów, pojemność silnika wynosi _________ cm3, moc silnika ______ KM.
1
2. Pojazd stanowiący przedmiot umowy posiada dodatkowo:
- ______________________________________________________________,
- ______________________________________________________________,
- ______________________________________________________________,
-______________________________________________________________;
3. Sprzedający oświadcza, że pojazd jest bezwypadkowy oraz ze w chwili sprzedaży nie posiada
żadnych uszkodzeń fizycznych;
4. Kupujący potwierdza otrzymanie dokumentów wymienionych w § 3 ust. 2 oraz rzeczy
wymienionych w § 4 ust. 2 podpisem pod niniejszą umową.
§ 5.
Sprzedający oświadcza, że poinformował Kupującego o wszystkich wadach technicznych pojazdu
i nic przed Kupującym nie zataił.
§ 6.
Wszelkie koszty związane z niniejszą umową, w tym koszty podatku od czynności
cywilnoprawnych, ponosi Kupujący.
§ 7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 8.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
SPRZEDAJĄCY :
KUPUJĄCY:
2
Download