tutaj

advertisement
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Tytuł
Akademickie prawo pracy
Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych
[EBOOK PDF]
Autonomia pacjenta a polskie prawo karne [EBOOK PDF]
Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie
procedur medycznych [EBOOK PDF]
Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego
[EBOOK PDF]
Elektroniczny obrót prawny [EBOOK PDF]
Etyka dla sędziów. Rozważania [EBOOK PDF]
Finanse samorządowe po 25 latach samorządności. Diagnoza
i perspektywy
Hipoteka po nowelizacji w systemie wieczystoksięgowym.
Pytania i odpowiedzi [EBOOK PDF]
Historia doktryn politycznych i prawnych [EBOOK PDF]
Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla
kierunków prawa, zarządzania i administracji [EBOOK PDF]
Kodeks cywilny. Przepisy [EBOOK PDF]
Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo o aktach stanu
cywilnego. Przepisy [EBOOK PDF]
Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej [EBOOK PDF]
Którzy pracownicy są specjalnie chronieni przed zwolnieniem
z pracy? (E-book)
Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów
wyborczych [EBOOK ePub]
Medycyna a normy [EBOOK PDF]
Międzynarodowa ochrona praw osób starszych [EBOOK PDF]
Mobbing, dyskryminacja, molestowanie. Przeciwdziałanie w
praktyce
Autor
Red. nauk. Krzysztof W. Baran
1
Rok
2015
Seria
Praktyczne komentarze
Jakubiak-Mirończuk Aneta
Dukiet-Nagórska Teresa
1
1
2008
2008
Monografie
Monografie
Haberko Joanna
Czerski Piotr,Hanusz Antoni,Niezgoda
Andrzej
Janowski Jacek
Najda Magdalena,Romer Teresa Maria
1
2010
Monografie
1
1
1
2008
2008
2007
Akademicka. Prawo
Akademicka. Prawo
Monografie
Red. nauk. Wiesława M. Miemiec
1
2015
Monografie
Ciepła Helena,Pawelczyk Zofia
Sylwestrzak Andrzej
Barcz Jan,Górka Maciej,Wyrozumska
Anna
2
10
2015
2015
Biblioteka notariusza
Podręczniki obowiązkowe
4
4
2015
2015
Podręczniki obowiązkowe
Teksty Ustaw
5
2015
Teksty Ustaw
1
2015
Monografie
Marcisz Paweł
Wydanie
Praca zbiorowa
2014
Michalak Bartłomiej,Sokala Andrzej
Tokarczyk Roman
Mikołajczyk Barbara
2
1
1
2013
2011
2012
LEKSYKONY
Jarosław Marciniak
2
2014
Poradniki LEX
Monografie
20.
21.
22.
23.
Negocjacje dla prawników. Prawo cywilne [EBOOK PDF]
Nowe europejskie prawo spadkowe [EBOOK PDF]
Ochrona prawna społeczności międzynarodowej wobec
zagrożenia terroryzmem. Studium międzynarodowego prawa
antyterrorystycznego
Okoliczności wyłączające bezprawność czynu a znamiona
subiektywne [EBOOK ePub]
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Ordynacja podatkowa. Komentarz [EBOOK PDF]
Początek prawnej ochrony życia ludzkiego w świetle
standardów międzynarodowych [EBOOK PDF]
Podatki i prawo podatkowe [EBOOK PDF]
Podniesienie wieku emerytalnego (E-book)
Podręcznik prawa międzynarodowego [EBOOK ePub]
Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu
Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog
rozbieżności
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami
administracyjnymi
Jakubiak-Mirończuk Aneta
Górecki Jacek,Pazdan Maksymilian
1
1
2010
2015
Marcin Lech
1
2014
Majewski Jarosław
1
Babiarz Stefan,Dauter
Bogusław,Gruszczyński Bogusław,Hauser
Roman,Kabat Andrzej,Niezgódka-Medek
Małgorzata
9
2013
Monografie
2015
Wielkie Komentarze
Kondratiewa-Bryzik Jelena
Gomułowicz Andrzej,Małecki Jerzy
Praca zbiorowa
Antonowicz Lech
Garlicki Lech
Red. nauk. red. nauk. B. Brzeziński, D.
Dominik-Ogińska, K. Lasiński-Sulecki, A.
Zalasiński
Borkowski Janusz, Adamiak Barbara
1
7
2009
2013
2012
2015
2015
Monografie
Podręczniki LexisNexis
2015
2015
Zagadnienia podatkowe
Akademicka. Prawo
Chróścielewski Wojciech, Tarno Jan P.
6
2015
Knoppek Krzysztof
Marianna Korcyl-Wolska
4
2015
Akademicka. Prawo
Akademicka/Pytania i
odpowiedzi
3
2015
Akademicka. Prawo
Hołda Joanna,Hołda Zbigniew,Ostrowska
Dorota,Rybczyńska Julita Agnieszka
4
2014
Akademicka. Prawo
Śledzińska-Simon Anna
2010
Monografie
14
2
33.
Postępowanie cywilne
34.
Postępowanie w sprawach nieletnich na tle standardów
europejskich
35.
36.
Prawa człowieka. Zarys wykładu [EBOOK PDF]
Prawa osób transseksualnych. Rozwiązania modelowe a
sytuacja w Polsce [EBOOK ePub]
1
Monografie
Podręczniki obowiązkowe
Podręczniki obowiązkowe
37.
38.
39.
40.
Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce [EBOOK
PDF]
Prawo administracyjne
Prawo cywilne. Część ogólna [EBOOK PDF]
Prawo cywilne. Część ogólna, prawo rzeczowe i prawo
rodzinne w pytaniach i odpowiedziach [EBOOK PDF]
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne
Prawo karne. Wykład części ogólnej
Prawo karne materialne. Część ogólna i szczegółowa
Prawo konstytucyjne. Minirepetytorium [EBOOK PDF]
Prawo mediów
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Podręcznik
Prawo prywatne międzynarodowe [EBOOK PDF]
Prawo własności intelektualnej
Przeciwdziałanie mobbingowi - obowiązki pracodawcy (Ebook)
Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem
Reforma prawa karnego materialnego i procesowego z 2015
roku. Wybrane zagadnienia [EBOOK ePub]
Regulamin premiowania (E-book)
Regulamin wynagradzania(E-book)
Rozwód. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo.
Piśmiennictwo. Wzory pism [EBOOK PDF]
Separacja. Praktyczny komentarz. Orzecznictwo.
Piśmiennictwo. Wzory pism [EBOOK PDF]
Służebności gruntowe według kodeksu cywilnego [EBOOK
epub]
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej [EBOOK PDF]
Umowa konsumencka w polskim prawie cywilnym i
prywatnym międzynarodowym [EBOOK ePub]
Zalasińska Katarzyna
Ura Elżbieta
Anna Rachwał,Fryderyk Zoll,Ulrich Ernst
1
3
2
2010
2015
2013
Ciszewski Jerzy,Stępień-Sporek Anna
Red. nauk. Hanna Gronkiewicz-Waltz,
Marek Wierzbowski
Phol Łukasz
Red. nauk. Marek Bojarski
Deryng Anna
Red. nauk. J. Sieńczyło-Chlabicz
Red. nauk. Krzysztof W. Baran
Pazdan Maksymilian
Red. J. Sieńczyło-Chlabicz
5
2013
4
3
6
1
2
1
15
4
2015
2015
2015
2014
2015
2015
2012
2015
6
2014
2015
Frączek Monika,Praca zbiorowa
Krystyna Wojcik
Monografie
Akademicka. Prawo
Podręczniki LexisNexis
Prawo w pytaniach i
odpowiedziach
Akademicka. Prawo
Akademicka. Prawo
Akademicka. Prawo
Akademicka. Prawo
Akademicka. Prawo
Podręczniki LexisNexis
Akademicka. Prawo
Kala Dariusz,Zgoliński Igor
Martuszewicz Anna
Lenart Bożena
1
2015
2015
2015
Krzemiński Zdzisław
6
2007
Praktyczne komentarze
Krzemiński Zdzisław
3
2006
Praktyczne komentarze
Warciński Michał
Chmaj Marek,Skrzydło Wiesław
1
5
2013
2015
Monografie
Akademicka. Prawo
Gnela Bogusława
1
2013
Monografie
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
Umowy w obrocie gospodarczym [EBOOK PDF]
Umowy zlecenia, umowy o dzieło 2015 - wydanie II(E-book)
Ustroje konstytucyjne państw współczesnych [EBOOK PDF]
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. [EBOOK
PDF]
Wierzytelność a rzeczowe zabezpieczenia na nieruchomości
[EBOOK PDF]
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej [EBOOK PDF]
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu - przydatna strategia,
orzecznictwo sądów pracy (E-book)
Zarys prawa prywatnego. Część ogólna [EBOOK PDF]
Zasada obywatelstwa w prawie prywatnym
międzynarodowym. Zagadnienia podstawowe [EBOOK PDF]
Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych
tendencji w ustawodawstwie polskim [ EBOOK PDF]
Zbrodnia ludobójstwa w międzynarodowym prawie karnym
[EBOOK PDF]
70.
Zobowiązania. Część ogólna [EBOOK PDF]
Koch Andrzej,Napierała Jacek
Młynarska-Wełpa Elżbieta
Sarnecki Paweł
3
Akademicka. Prawo
5
2013
2015
2013
Skrzydło Wiesław
7
2014
Akademicka. Prawo
Kostecki Sebastian
1
2014
Monografie
Chmaj Marek
2
2008
Akademicka. Prawo
Mazur Grażyna
Bierć Andrzej
2
2014
2015
Akademicka. Prawo
Pilich Mateusz
1
2015
Monografie
Kuźmicka-Sulikowska Joanna
1
2011
Dróżdż Dominika
1
Brzozowski Adam,Jastrzębski
Jacek,Kaliński Maciej,Skowrońska-Bocian
Elżbieta
1
2010
Monografie
2013
Podręczniki LexisNexis
Akademicka. Prawo
Download