pobierz - bip.poznan.pl

advertisement
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 28/2014K Prezydenta Miasta Poznania
z dnia 26/2014/P
TERMINARZ CZYNNOŚCI INWENTARYZACYJNYCH
na 2014 rok
Lp.
Nazwa jednostki
Planowana data Określenie przedmiotu
organizacyjnej
inwentaryzacji
Uwagi
inwentaryzacji
podlegającej
inwentaryzacji
1.
2.
Wydział Zamówień
od 01.12.2014 r.- -
i Obsługi Urzędu
do 12.12.2014 r.
Wydział Wspierania
od 01.12.2014 r.
Jednostek Pomocniczych
do 24.12.2014 r.
-
Miasta
3.
4.
od 01.12.2014 r. -
Miasta
do 24.12.2014 r
Urzędu Miasta
od 02.01.2015 r.
do 15.01.2015 r.
Poznania:
środki trwałe i środki
trwałe o niskiej
wartości
(wyposażenie)
środki trwałe i środki
trwałe o niskiej
wartości
(wyposażenie)
- wartości
niematerialne
i prawne
- środki trwałe i środki
trwałe o niskiej
wartości
(wyposażenie)
Jednostki pomocnicze
1. jednostki organizacyjne
srebra Urzędu Miasta
1. Wydział Działalności
wg stanu na
dzień
30.11.2014 r.
metodą spisu
z natury
wg stanu na
dzień
30.11.2014 r.
metodą spisu
z natury
wg stanu na
dzień
30.11.2014 r.
metodą spisu
z natury
wg stanu na
dzień
31.12.2014 r.
metodą spisu
z natury
Gospodarczej
i Rolnictwa
2. Biuro Informacji
Teleinformatycznej
5.
Wydział Informatyki oraz
od 19.12.2014 r.
jednostki organizacyjne,
do 15.01.2015 r.
którym powierzone zostały
wartości niematerialne
i prawne
-
wartości
niematerialne
i prawne (licencje,
patenty i inne prawa
majątkowe)
wg stanu na
dzień
31.12.2014 r.
metodą
weryfikacji
6.
7.
8.
Biuro Nadzoru
od 29.12.2014 r.
-
Właścicielskiego
do 15.01.2015 r.
Wydział Gospodarki
od 19.12.2014 r. -
Nieruchomościami
do 15.01.2015 r.
Jednostki organizacyjne
od 29.12.2014 r. -
Urzędu Miasta realizujące
do 15.01.2015 r.
inwestycje
9.
10.
Jednostki organizacyjne
od 01.12.2014 r. -
księgujące
do 15.01.2015 r.
Wydział Finansowy
od 31.12.2014
-
do 15.01.2015
11.
12.
Wydział Gospodarki
od 31.12.2014 r. -
Nieruchomościami
do 15.01.2015 r.
Wydział Zamówień
od 31.12.2014 r. -
i Obsługi Urzędu
do 15.01.2015 r.
udziały Miasta
w spółkach prawa
handlowego
inwentaryzacja
środków trwałych
będących
w ewidencji Wydziału
Gospodarki
Nieruchomościami
środki trwałe w
budowie (inwestycje
rozpoczęte nieukończone)
wg stanu na dzień
31.12.2014 r.
zgodnie
z zarządzeniem
nr 39/2013/K
PMP z dnia
16.12.2013 r.
w sprawie zasad
organizacji
i rozliczania
inwentaryzacji
aktywów
i pasywów
Miasta Poznania
ujętych w
księgach
rachunkowych
prowadzonych
przez jednostki
księgujące UMP
wg stanu na
dzień
31.12.2014 r.
metodą
weryfikacji
wg stanu na
dzień
31.12.2014 r.
metodą
weryfikacji
inwentaryzacja
wg stanu na
w drodze uzyskania od dzień
kontrahentów
30.11.2014 r
pisemnego
oraz
potwierdzenia stanu
wg stanu na
salda należności
dzień
31.12.2014 r.
druki ścisłego
zarachowania
znaki opłaty sądowej
kasa/kasa fiskalna
wg stanu na
dzień
31.12.2014 r
metodą spisu
z natury
wg stanu na
dzień
31.12.2014 r
metodą spisu
z natury
wg stanu na
dzień
31.12.2014 r
metodą spisu
z natury
13.
Jednostki organizacyjne
od 02.01.2015 r. -
księgujące
do 15.01.2015 r.
inwentaryzacja drogą wg stanu na
weryfikacji sald
dzień
aktywów
i pasywów zgodnie
31.12.2014 r.
z art. 26 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 29
września 1994 roku
o rachunkowości oraz
rozdz. VIII zarządzenia
Nr 39/2013/K
Prezydenta Miasta
Poznania z dnia
16.12.2013 r.
w sprawie zasad
organizacji
i rozliczania
inwentaryzacji
aktywów i pasywów
Miasta Poznania
ujętych w księgach
rachunkowych
prowadzonych przez
jednostki księgujące
Urzędu Miasta
Poznania
Poznań, dnia .................................. 2014 roku
Wnioskuję o zatwierdzenie projektu terminarza:
.................................................................
Skarbnik Miasta Poznania
Zatwierdzam
.............................................................
Prezydent Miasta Poznania
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards