załącznik 2

advertisement
załącznik 2
Zestawienie propozycji tematów prac dyplomowych
w Katedrze Energetyki i Aparatury Przemysłowej WM PG
Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich
wydawanych w roku akademickim: 2015/2016
- kierunek i stopień studiów:
- rodzaj studiów: stacj. I st.
Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
- specjalność:
Temat pracy*
ENERGETYKA
PTE
Projekt systemu ogrzewania
i przygotowania c.w.u. oparty
na sprężarkowej pompie ciepła i
kolektorach słonecznych dla wybranego
budynku typu pensjonat
Projekt systemu chłodzenia dla
uniwersalnej komory chłodniczej,
zapewniającego stabilizację temperatury
na poziomie +/- 0,2 K oraz
wykorzystującego do napędu OZE.
Koncepcja zasilania systemu ogrzewania i
przygotowania c.w.u. dla budynku
socjalnego obiektu sportowego z
wykorzystaniem proekologicznego źródła
ciepła.
Projekt
i
optymalizacja
konstrukcji
wężownicowego wymiennika ciepła.
Projekt układu zapewniającego komfort
termiczny
wybranego
obiektu
mieszkalnego
z
wykorzystaniem
sorpcyjnych pomp ciepła.
Analiza możliwości wykorzystania
chłodniczego urządzenia adsorpcyjnego
w systemie wentylacji dla wybranego
obiektu.
Ocena efektów odzysku ciepła w systemie
ogrzewania, chłodzenia i wentylacji dla
wybranego obiektu zgodnie z zaleceniami
UE.
Projekt
zaopatrzenia
obiektu
magazynowego w prąd i ciepło z
wykorzystaniem energii słonecznej.
Liczba
stud.
realiz.
projekt
1
Opiekun pracy
Dr inż. Z. Bonca, doc. PG
1
Dr inż. Z. Bonca, doc. PG
1
Dr inż. M. Wierzbowski
1
Dr inż. R. Andrzejczyk
1
Dr inż. R. Andrzejczyk
1
Dr inż. M. Jaskolski
1
Dr inż. M. Jaskolski
2
Dr inż. M. Klugmann
9.
Energia wiatru w polskim gospodarstwie
domowym - zagadnienia wykonalności
i ocena opłacalności.
1
Dr inż. M. Klugmann
10.
Optymalizacja
procesów
cieplnoprzepływowych w płaszczowo rurowym
wymienniku ciepła.
1
Dr inż. T. Muszyński
11.
Optymalizacja kształtu użebrowania
płytowym wymienniku ciepła.
1
Dr inż. T. Muszyński
w
Student
Optymalizacja
procesów
cieplnoprzepływowych
w
helikoidalnym
wymienniku ciepła.
Eksperymentalne badania
mikrostrugowego wymiennika ciepła w
układzie gaz-ciecz
Projekt koncepcyjny układu
zagospodarowania niskotemperaturowego
nośnika ciepła odpadowego
Badania klasy energetycznej wybranego
urządzenia grzewczego
Projekt systemu energetycznego domu
jednorodzinnego w oparciu o pompę ciepła
i hybrydowe kolektory słoneczne
Projekt
wymiennika
ciepła
komory
fermentacyjnej
1
Dr inż. T. Muszyński
2
Dr inż. J. Wajs
1
Dr inż. J. Wajs
1
Dr inż. J. Wajs
1
Dr inż. B. Dawidowicz
1
Dr inż. B. Dawidowicz
18.
Projekt biopłuczki do oczyszczania gazów
1
Dr inż. K. Gerlach
19.
Projekt
filtra
taśmowego
odsiarczania spalin
linii
1
Dr inż. K. Gerlach
20.
Projekt ogrzewania kominkowego z
płaszczem
wodnym
w
układzie
zamkniętym
1
Dr inż. M. Michalski
21.
Projekt
wstępny
mikroukładu
energetycznego, wyposażonego w agregat
kogeneracyjny współpracujący z ogniwami
paliwowymi
1
Dr inż. M. Ziółkowski
22.
Projekt wstępny agregatu
kogeneracyjnego zbudowanego na bazie
silnika Wola 71M8A
1
Dr inż. M. Ziółkowski
23.
Zastosowanie różnych technik
pomiarowych do eksperymentalnego
badania przepływu w modelowym kanale
wodnym
Analiza sił działających na wybrane
konstrukcje turbin wiatrowych
Analiza projektowa sprężarek do turbin
gazowych o mocach od kilku do
kilkudziesięciu kilowatów
Projekt wstępny turbozespołu gazowego
dla elektrowni jądrowej
Numeryczne obliczenia przepływu przez
dławicę labiryntową
Projekt układu łopatkowego stopnia turbiny
gazowej
Badanie właściwości aerodynamicznych
profilu łopatkowego turbiny wiatrowej
z wykorzystaniem narzędzi numerycznej
mechaniki płynów
1
Dr inż. M. Banaszek
2
Dr inż. M. Banaszek
1
Dr hab. inż. M.
Piwowarski
1
1
Dr hab. inż. M.
Piwowarski
Dr inż. W. Włodarski
1
Dr inż. W. Włodarski
1
Dr inż. W. Włodarski
12.
13.
14.
15.
16.
17.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
w
Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich
wydawanych w roku akademickim: 2015/2016
- kierunek i stopień studiów:
- rodzaj studiów: stacj. I st.
Lp
.
1.
2.
3.
4.
5.
- specjalność:
Temat pracy*
ENERGETYKA
DiEUE
Projekt systemu wentylacji
mechanicznej stacji diagnostycznej
pojazdów samochodowych.
Możliwości wykorzystania spalin
z turbiny gazowej jako utleniacza
do spalania paliwa w kotle pyłowym
Analiza procesu spalania paliwa
gazowego w ubogim w tlen utleniaczu
podgrzanym do wysokiej temperatury
przy wykorzystaniu oprogramowania
CFD
Analiza energetyczna układu gazowoparowego wyposażonego
w turbiny
Analiza sprawności obiegu Braytona
w zależności od jego modyfikacji
Liczba
stud.
realiz.
projekt
1
Opiekun pracy
Dr inż. M. Wierzbowski
1
Dr inż. J. Barański
1
Dr inż. J. Barański
1
Dr inż. J. Barański
1
Dr inż. M. Jewartowski
6.
Analiza wpływu zmniejszenia
energochłonności budynku na koszty
systemu ogrzewania
1
Dr inż. M. Jewartowski
7.
Projekt wstępny kotłowni wodnej
średniej mocy
1
Dr inż. M. Jewartowski
8.
Projekt koncepcyjny utylizatora
odpadów
Projekt sprężarki do tłoczni gazu
ziemnego
1
Dr in.z J. Wajs
1
Dr inż. M. Białas
10.
Projekt sprężarki do stacji tankowania
pojazdów gazem ziemnym
1
Dr inż. M. Białas
11.
Projekt stanowiska do badania silników
spalinowych małej mocy
przeznaczonego do celów
dydaktycznych
1
Doc. S. Makowski
12.
Projekt i analiza energetycznoekonomiczna linii technologicznej
do produkcji biogazu -
2
Dr inż. M. Michalski
13.
Projekt układu stabilizacji prędkości
obrotowej agregatu kogeneracyjnego
zbudowanego na bazie silnika S-320,
zasilanego biogazem
1
Dr inż. M. Ziółkowski
14.
Metody pomiaru i wyznaczania
przepływu w wybranych przekrojach
Potoku Jelitkowskiego
2
Dr inż. M. Banaszek
9.
Student
15.
16.
17.
18.
19.
Projekt wstępny turbiny gazowej
z zewnętrzną komorą spalania dla
potrzeb energetyki rozproszonej
Projekt wstępny turbozespołu
dedykowanego do kogeneracyjnej
mikrosiłowni kombinowanej parowogazowej
Projekt wstępny turbozespołu
wykorzystującego ciepło odpadowe
z procesów technologicznych
Projekt układu łopatkowego stopnia
turbiny parowej
Badanie właściwości aerodynamicznych
turbinowego profilu łopatkowego z
wykorzystaniem narzędzi numerycznej
mechaniki płynów
1
Proif. W. Kosowski
1
Dr hab. inż. M.
Piwowarski
1
Dr hab. inż. M.
Piwowarski
1
Dr inż. W. Włodarski
1
Dr inż. W. Włodarski
Download