Kontrola jakości wydruku naklejek

advertisement
P.2.3
Egzemplarz nr 1
POLANA Sp. z o.o.
OchoŜa, 21-109 Uścimów
Procedura Drukowania naklejek
woj. lubelskie
Data: 15.05.2008
Wydanie 01 / 2008
Opracował:
Piotr Wiśniewski
Zatwierdził:
Piotr Wiśniewski
Podpis
Strona 1 z 4
Data
Kontrola jakości wydruku naklejek
1. Cel i zakres:
Celem procedury jest określenie zasad prawidłowego wydruku naklejek. Procedura obowiązuje
wszystkie osoby zajmujące się daną czynnością.
2. Dokumenty związane:
- Procedura zwrotu produktów
3. Definicje:
Zgodne z definicjami zawartymi w Polityce firmy „Polana”.
4. Odpowiedzialność
Kierownik pakowni – odpowiedzialna za organizację szkoleń, opracowywanie planów szkoleń,
prowadzenie szkoleń lub ich zlecanie, ocenę skuteczności;
Zastępca kierownika – odpowiedzialni za dokumentowanie szkoleń;
5. Postępowanie:
Główna procedura przy drukowaniu naklejek przez oprogramowanie firmy „Polana”:
a) sprawdzić czy produkt jest odpowiedni do zapakowania i spytać QA o wybór, źródło
detali,
b) sprawdzić datę w komputerze z datą naklejek,
c) załączyć drukarkę z poprawnymi naklejkami,
d) wpisać informacje do komputera dla wymaganej naklejki,
e) przeliczyć numery wymaganych naklejek (program wykona to automatycznie jeśli
numeracja pudełek jest wpisana), dodać jeśli jest to wymagane,
f) zacząć drukować,
P.2.3
Egzemplarz nr 1
POLANA Sp. z o.o.
OchoŜa, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie
Data: 15.05.2008
Procedura Drukowania naklejek
Wydanie 01 / 2008
Opracował:
Piotr Wiśniewski
Zatwierdził:
Piotr Wiśniewski
Podpis
Strona 2 z 4
Data
g) sprawdzić jakość pierwszej naklejki. Jeśli to nie jest pierwsze drukowanie w tym
tygodniu tego produktu, wtedy ta pierwsza naklejka powinna być w miejscu Punkt
Kontroli Formy. Jeśli jest to pierwsza praca tej linii w tym tygodniu, lub nowa linia,
wtedy naklejka powinna być w miejscu „Punkt Kontroli Formy + wymagana kontrola”.
Dzięki temu upewnimy się, Ŝe numery kodu kreskowego są szczególnie sprawdzone w
stosunku do ostatniego arkusza. Jeśli występują jakieś problemy z komputerem, wtedy
na miejsce QC-OUT forma.
h) kontynuować drukowanie. Jeśli w jakimś czasie potrzebna jest zmiana rolki naklejek
lub zmiana drukarek, wtedy pierwsza naklejka równieŜ powinna być sprawdzona i
umieszczona na tej samej formie co pierwsza naklejka. Jeśli to się zdarzy, pamiętać
naleŜy o odłoŜeniu jednej naklejki z zapasowej rolki.
i) zawsze naleŜy wydrzeć numer zapasowych które będą wydrukowane OD POCZATKU
PRACY DRUKARKI razem z próbką.
j) zapasowe numery powinny być ostroŜnie włoŜone do pojemnika „zapasowe” na ten
dzień. Potem zanotowane numery i uŜyć kolejny składnik;
1) PUDEŁKO Z NAKLEJKAMI ; zapisane w formacie „N+X”, gdzie
„N” oznacza wydrukowany numer, który akceptujemy do pakowania,
oraz „X”, co oznacza numer zapasowego wydruku.
2) NAKLEJKI NA PANETKI; zapisane w formacie „NXP (+X) gdzie
„N” oznacza numer pudełek, naklejek na panetki, które akceptujemy
do pakowania, „P” oznacza numer panetek w kaŜdym pudełku, i „X”
oznacza numer zapasowego wydruku. W obydwóch przypadkach
całkowity numer zapasowych naklejek OBEJMUJE jeden na QC
formie, jeśli 5 pudełek jest wydrukowane, a 1 jest zapasowy, arkusz
QC pokaŜe „4+1”. 1 będzie to naklejka na formę i NIE będzie to
znaczyło, Ŝe gdzieś jest zapasowa naklejka, która moŜe być uŜyta.
k) zapisać inicjały następnych drukowanych numerów co pozwoli na zidentyfikowanie
drukarki. Zawsze zapisać numer wydrukowanych naklejek na formie kaŜdego
drukowania, nie naleŜy próbować na koniec drukowania, poniewaŜ istnieje duŜe ryzyko
wystąpienia błędu w zapisywaniu daty co jest oczywiście nie do przyjęcia.
l) Jeśli jakieś inne pliki tych samych naklejek są drukowane, jest waŜne by podąŜać
według tej samej procedury i jeden z zapasowych od KAśDEGO pliku musi być
umiejscowiony na QC-OUT formie na wypadek błędu zrobionego tylko na jednym
pliku (uŜyć tył formy jeśli nie ma miejsca).
P.2.3
Egzemplarz nr 1
POLANA Sp. z o.o.
OchoŜa, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie
Data: 15.05.2008
Procedura Drukowania naklejek
Wydanie 01 / 2008
Opracował:
Piotr Wiśniewski
Zatwierdził:
Piotr Wiśniewski
Podpis
Strona 3 z 4
Data
m) nakręcić główny plik naklejek, albo pokrętłem, albo ręką. Jeśli ręką wtedy składać je na
długość, aby dopasować rozmiar pakowania, warto oderwać potem kaŜde, powiedzmy
10 pudełek (lub zdecydować się na najbardziej prawdopodobny numer, który wydamy
pakującemu).
n) na tyle kaŜdego zestawu, lub w środku rolki jeśli automatycznie rana, napisać numer
pudełek które to plik zrobi, lub jeśli napisany zostanie numer naklejek, napisać słowo
„naklejki” po to by uniknąć później zagubienia.
Umieścić formę sprawdzenia naklejki na poprawionej tablicy np. „Jutrzejsze QC”.
Na koniec kaŜdego dnia, naleŜy upewnić się Ŝe „zapasowe” pudełko jest opróŜnione i
wszystkie naklejki, które nie mogą być uŜyte znajdą się w koszu. Jeśli naklejki mogą być
ponownie uŜyte w przyszłości, powinny być one trzymane w bezpiecznym miejscu z daleko od
moŜliwości pomieszania ich podczas pakowania. Miejsce, gdzie będą one przechowywane
powinno być równieŜ jasno oznakowane by uniknąć pomyłki.
Powinno być tam siedem “zapasowych” pudełek z naklejonym „XXXX ZAPASOWE”, gdzie
„XXXX” oznacza dzień tygodnia.
Przed naklejkami zostawić pomieszczenie drukowania, istotna forma naklejki powinna być
pierwotnie sprawdzona przez kogoś z autoryzowanej listy sprawdzających. To jest kolejne
sprawdzenie w sprawie prawdopodobnego błędu podczas drukowania. Pierwotna forma
potwierdza następujące sprawdzenia;
1) dzień pakowania = dzień naklejania na panewki = dzień poprawek w okresie
przechowywania,
2) początek pakowania = początek naklejania na panewki,
3) pakowanie rozmiarów paczek jest prawidłowe,
4) poprawione naklejki są odpowiednie dla klienta,
5) pakowanie i naklejki panewek zawierają poprawny kod osoby pakującej jeśli jest to
wymagane,
6) rozmiar paczek w jest prawidłowy (pokazane),
7) wybór pakowania = wybór panetki (pokazane),
8) owoce na pakowanie = owoce na naklejkę panewki NIE ZAPOMNIEĆ
SPRAWDZIĆ!
Na kaŜde sprawdzenie, linia powinna być połoŜona bezpośrednio w punkcie sprawdzania z tą samą datą
„para” pomiędzy panetką, pakowaniem naklejek gdziekolwiek jest to moŜliwe (np. waga na naklejce
panetki i pakowaniu powinna być odkładane razem, a potem owoce na kaŜdą naklejkę )
Notatka, Ŝe kod kreskowy i kody towaru nie będą sprawdzane na kaŜdej drukowanej naklejce,
oprócz pierwszego dnia kaŜdego tygodnia, albo po wprowadzeniu zmian lub pierwszego dnia
dostawy jeśli nie jest to pierwszy dzień tygodnia. Potem komputer automatycznie będzie
P.2.3
Egzemplarz nr 1
POLANA Sp. z o.o.
OchoŜa, 21-109 Uścimów
woj. lubelskie
Data: 15.05.2008
Procedura Drukowania naklejek
Wydanie 01 / 2008
Opracował:
Piotr Wiśniewski
Zatwierdził:
Piotr Wiśniewski
Podpis
Strona 4 z 4
Data
wprowadzał korekty jeśli naklejka była poprawiona w pierwszy dzień. Kiedy naklejki są
wydrukowane, naleŜy się upewnić, Ŝe sprawdzający wie kiedy sprawdzić wszystkie kody
kreskowe etc.
r) jeśli znajdzie się naklejkę z błędem, błąd powinien być zanotowany na QC formie i na
kolejnej QC formie kiedy nowe naklejki są wydrukowane. We wszystkich przypadkach
naklejka powinna być policzona i zniszczona w taki sposób, aby nie nadawała się do
uŜytku,
s) jeśli znaleziono naklejkę z błędem po wysłaniu, albo powinna być ona wycofana, albo
jeśli nadaje się ona do ponownego uŜytku, naleŜy ją przełoŜyć i przedrukować. Jeśli
jest zbyt późno by wycofać produkt przed dostarczeniem go do klienta, sortownia lub
Główny Manager musi podjąć decyzję czy powiadomić klienta. ZaleŜy to od stopnia
błędu i związanych z tym konsekwencjami. Spójrz na Procedura Zwrotu Produktu
Zawsze powinien być wystarczający zapas wszystkich dostarczonych naklejek, powinny być
one zamówione tak, aby wystarczało czasu na dowóz. Odpowiedzialny jest za to Drukarz
Naklejek, który musi trzymać zapas, ale oczywiście nie nadmierny zapas naklejek, które mogą
nigdy nie być uŜyte ponownie, lub musi być zachowany zapas przez rok. To pozwala na
zachowanie trzech pracujących dni na dokonanie dostawy. Naklejki na panewki, które są
uŜywane przez firmę „Polana” lub kilka mieszanych paczek naklejek, dostawca moŜe
potrzebować do dwóch tygodni aby ruszyć z drukowaniem.
Download