stosowanie technologii scnt klonowania zwierząt - Copa

advertisement
Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych
Główny Komitet Spółdzielczości Rolniczej
AHW(08)3027:4 – RF/sl
Oryginał : angielski
Bruksela, 13 czerwca 2008
STOSOWANIE TECHNOLOGII SCNT KLONOWANIA
ZWIERZĄT HODOWLANYCH
WSTEPNY UDZIAŁ KOMITETÓW COPA-COGECA
Rue de Trèves, 61  B-1040 Bruxelles   32-2-287 27 11  Fax 32-2-287 27 00  E-mail : [email protected]  www.copacogeca.eu
2
STOSOWANIE TECHNOLOGII SCNT1 KLONOWANIA
ZWIERZĄT HODOWLANYCH
WSTĘPNY UDZIAŁ KOMITETÓW COPA-COGECA2
Głównym celem poniższego dokumentu jest zagwarantowanie, aby sektor rolnictwa Unii
Europejskiej został włączony do aktualnej debaty na temat technologii SCNT klonowania
zwierząt hodowlanych.
Zanim zostanie powzięte jakiekolwiek działanie na poziomie europejskim, sektor rolnictwa
chce przedstawić, jako kluczowy partner gospodarczy, jako główne ogniwo łańcucha
żywnościowego i jako dostarczyciel produktów, pewną liczbę uwag wstępnych.
Sektor rolny w Europie jest zdania, że w obecnym stadium badań nie chodzi o opowiadanie
się za czy przeciw klonowaniu SCNT, co nie stoi w sprzeczności z końcową opinią
Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), ani też z wynikami
Eurobarometru. Wzięto również pod uwagę opublikowaną opinię Europejskiej Grupy ds.
Etyki.
Dlatego też sektor rolny będzie się starał uczestniczyć w debacie i przedstawić listę, jego
zdaniem rozsądnych, zrównoważonych i konstruktywnych twierdzeń, w większości otwartych
dla dalszej debaty.
Nie można obecnie ocenić wszystkich przyszłych aspektów klonowania SCNT, dlatego
Komitety COPA-COGECA uważają, że należy zastosować w tym przypadku podejście
stopniowe.
Krótkoterminowo: technika nie jest jeszcze dobrze sprawdzona i nie jest ona stosowana
w europejskim rolnictwie. Nie mamy również na rynku europejskim żywności
pochodzącej od sklonowanych zwierząt czy ich progenitury.
Średnioterminowo: w najbliższej przyszłości nie spodziewamy się szerokiego
stosowania techniki w sektorze europejskiego rolnictwa, zważywszy na fakt, iż
prawdopodobnie nie będzie ona dodawała większej wartości do przychodów rolników na
krótki okres czasu (za wyjątkiem specyficznych przypadków jak rozmnażanie zwierząt
do celów badań).
Długoterminowo: jednakże, techniki klonowania, jeśli byłyby dostępne dla gospodarki,
mogłyby dostarczyć nowych możliwości hodowcom i rolnikom, pozwalając im na
ulepszenie składu genetycznego ich hodowli. Społeczeństwo mogłoby również odnaleźć
interes w powielaniu genów, który mógłby stać się interesem publicznym (na przykład
genetyczna odporność na choroby).
***
1
Patrz: glosariusz w aneksie
2
Ogólne zastrzeżenie do całego dokumentu: GESASE, PASEGES, COAG, CIA i COLDIRETTI
3
BADANIA I NAUKA PRZEDE WSZYSTKIM: WARUNKI WSTĘPNE
1. Badania: Komitety COPA-COGECA uważają, że zanim podejmie się jakiekolwiek
decyzje na poziomie europejskim w kwestii używania tej technologii u zwierząt
przeznaczonych na żywność, trzeba rozwinąć zarówno podstawowe jak i szczegółowe
badania, aby móc ocenić wady i zalety TSNC, na przykład istotna jakość klonu, lepsze
zrozumienie fizjologii zwierzęcia i rozwoju embrionu; wzajemne oddziaływanie genetykaśrodowisko.
2. Wpływ na zdrowie i dobrost an zwierząt : Komitety COPA-COGECA uważają, że jeśli
istnieje niebezpieczeństwo dla zdrowia i dobrostanu zwierząt związane z technologią
SNCT, należy przeprowadzić w tym zakresie dalsze badania.
3. Ochrona różnorodności genet ycznej: będzie opierała się na wnioskach EFSA.
Jednakże, w obecnym stadium, Komitety COPA-COGECA uważają, iż jeśli technologia
TSNC używana jest w ramach istniejących już, konwencjonalnych programów hodowli,
możliwe jest uniknięcie redukcji różnorodności genetycznej.
4. Bezpieczeństwo żywności: Komitety COPA-COGECA będą opierały się na wnioskach
EFSA. Bezpieczeństwo produktów żywnościowych jest najważniejsze. Komitety COPACOGECA są przekonane, że aktualne zasady przewidziane przez ustawodawstwo
dotyczące żywności w Unii Europejskiej, są adekwatne i pozwalają ma ochronę zdrowia i
bezpieczeństwa publicznego, mimo iż nie traktują one bezpośrednio tematu produktów
pochodzących od sklonowanych zwierząt lub ich potomstwa.
5. Progenitura/potomstwo klonów3: zadaniem EFSA będzie określenie statusu zwierząt,
urodzonych poprzez rozmnażanie płciowe, których co najmniej jedno z przodków było
klonem. Komitety COPA-COGECA odniosą się do tej decyzji.
W CZASIE BADAŃ:
o ZAPEWNIENIE INFORMACJI I KOMUNIKACJI
6. Informacje: podczas prowadzenia badań bezpośrednia komunikacja ze strony władz
publicznych, przy współpracy z zainteresowanymi partnerami jest niezbędna, aby
zapobiec niezrozumieniu i błędnym informacjom. Z tego powodu, koniczne byłoby
również, aby władze europejskie używały zrozumiałego słownictwa służącego do
komunikacji z szerokim audytorium i z mediami.
7. Komunikacja i dialog: Komitety COPA-COGECA podkreślają konieczność informowania
potencjalnych użytkowników oraz opinii publicznej o zaletach i wadach technologii TSNC,
a także konieczność przejrzystej konsultacji publicznej na temat akceptacji technologii z
punktu widzenia społecznego i gospodarczego, przy pomocy precyzyjnego dialogu.
4
o MONITOROWANIE
MIĘDZYNAROOWYM
ROZWOJU
NA
POZIOMIE
8. Import: obecnie istnieje możliwość importowania do Unii Europejskiej progenitury klonów
czy też materiału genetycznego pochodzącego z krajów trzecich. W zależności od
potrzeb, Komitety COPA-COGECA sugerują wzięcie pod uwagę zmian w
rozporządzeniach prawnych Unii Europejskiej.
9. Morat orium UE: moratorium przyjęte przez podmioty gospodarcze na zasadzie
dobrowolności nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż obecnie nie istnieją środki, które
umożliwiałyby pełne śledzenie produktów i pociągnie do odpowiedzialności tych, którzy
złamaliby zapisy moratorium lub doprowadzili do nieumyślnego skrzyżowania.
o KIEDY BADANIA OKAŻĄ SIĘ OWOCNE: KLUCZOWE
ELEMENTY DO ROZWAŻENIA
10. Etyka: Komitety COPA-COGECA zauważają, iż ustawodawstwo Unii Europejskiej
pozostawia miejsce na zastosowanie europejskich reguł w granicach ram głównych etyk
narodowych. W konsekwencji, państwa mogą same decydować, czy klonowanie zwierząt
jest kwestią moralną i zakazać jego stosowania, czy też ograniczyć je tylko do niektórych
przypadków.
11. Wolność wyboru: Komitety COPA-COGECA zauważają, że jeśli dana technika istnieje,
nie znaczy to, że trzeba ją stosować. Jednakże wszyscy, którzy tego sobie życzą, muszą
spełnić wszystkie konieczne wymogi.
12. Znakowanie i śledzenie:
W sekt orze produkcji: jeśli w przyszłości klonowanie SCNT miałoby być dozwolone w
przypadku zwierząt hodowlanych jedynie do celów reprodukcji, Komitety COPACOGECA domagają się, aby do istniejących ram prawnych włączyć przepisy dotyczące
znakowania i śledzenia materiału genetycznego, a szczególnie danych dawcy (klona).
Szczególną uwagę należy też zwrócić na kwestie patentowania i własności genów.
W łańcuchu żywnościowym: aby zapewnić konsumentom wolność wyboru, należy
rozważyć zastosowanie pewnych instrumentów, po dokonaniu oceny ich skuteczności i
praktycznego użycia. Znakowanie i możliwość śledzenia produktu mogłyby stanowić
część tych instrumentów.
13. Uczciwa konkurencja:
Rynek wewnetrzny: Komitety COPA-COGECA przypominają o konieczności utworzenia
zharmonizowanej strategii na poziomie europejskim, aby jak najlepiej chronić rynek
wewnętrzny.
Import z krajów trzecich: Komitety COPA-COGECA domagały się zawsze, aby zasady
stosowane wobec producentów w Unii Europejskiej odnosiły się zarówno do produkcji
wewnętrznej, jak i do importu. Pozwoli to zapewnić respektowanie norm europejskich
uniknąć nieuczciwej konkurencji.
5
14. Każdy przypadek z osobna: konieczne jest zbadanie wpływu technologii na różne
gatunki. Wszystkie przyszłe decyzje dotyczące stosowanie technologii klonowania i/lub
wprowadzania na rynek żywności pochodzącej z klonów bądź ich progenitury powinny
opierać się na badaniu każdego przypadku oddzielnie, aby uniknąć ogólnej debaty za i
przeciw, która prawdopodobnie nie przyniesie korzyści.
WNIOSKI
Po uzyskaniu odpowiedzi na przedstawione rozważania, Komitety COPA-COGECA są
przekonane, iż kompetentne władze podejmą decyzje, które zrównoważą w jak najlepszy
sposób interesy Unii Europejskiej oraz że ustanowione zasady będą proporcjonalne do
ryzyka, praktyczne i że nie zahamują rozwoju technologicznego i innowacji w sektorze
rolnym.
***
6
Słownictwo:
TECHNOLOGIE KLONOWANIA:
1. Klonowanie: proces tworzenia identycznej kopii z fragmentów DNA z komórek lub
organizmów. Termin ten może również odnosić się do organizmów, które rozmnażają
się w sposób bezpłciowy. Proces używany był od bardzo dawna w rolnictwie, w
szczególności do produkcji roślin. Natomiast, sektorze zwierząt, proces ten zatrzymał
się na dość prymitywnym etapie.
2. Transfer jądra komórki somatycznej (TSNC): technika laboratoryjna, która pozwala na
tworzenie klonów nie tylko do celów reprodukcyjnych, ale również do celów
terapeutycznych. W tym, co przedstawia powyższy dokument, klonowanie odnosi się
jedynie do technik używanych w ramach hodowli zwierząt i reprodukcji inwentarza.
3. Klonowanie reprodukcyjne: ma na celu tworzenie organizmów, które będą
genetycznie identyczne na poziomie DNA ich jądra. Proces ten polega na transferze
jądra z dojrzałej komórki somatycznej dawcy do komórki jajowej pozbawionej
uprzednio jądra. Tak komórka jajowa jest następnie wszczepiana do macicy samicy biorcy. Ten transfer jądra był już praktykowany na wielu gatunkach zwierząt. W takiej
formie, klonowanie nie jest środkiem ulepszania genetycznego czy selekcji cech
zwierząt, ale raczej środkiem rozmnażania zwierząt, mających szczególne znaczenie
dla hodowców.
Progenitura:
Termin « progenitura » odnosi się do zwierząt poczętych w wyniku reprodukcji płciowej,
których przynajmniej jeden z przodków był klonem. W praktyce, progenitura byłaby
otrzymywana przy użyciu nasienia lub niezapłodnionego jaja, pochodzącego z klonów.
________________
_
Download