Kluczowe elementy rozwoju światowego i polskiego sektora energii

advertisement
Dr Jan Soliñski
Sekretarz Polskiego Komitetu
Œwiatowej Rady Energetycznej
Kluczowe elementy rozwoju œwiatowego
i polskiego sektora energii
Na wstêpie rozwa¿añ dotycz¹cych rozwoju œwiatowego i polskiego sektora energii warto zaakcentowaæ, ¿e wytwarzanie i u¿ytkowanie energii le¿y u podstaw wszelkich
procesów ¿ycia i dzia³alnoœci cz³owieka. Obok ¿ywnoœci
i powietrza energia stanowi jedn¹ z najwa¿niejszych materialnych potrzeb cz³owieka, a jej wykorzystanie umo¿liwi³o
osi¹gniêcie dzisiejszego poziomu kultury i cywilizacji oraz
rozwoju gospodarczego œwiata [1].
Przegl¹d rozwoju zastosowañ energii wskazuje, ¿e
cz³owiek od czasu wynalezienia ognia w zamierzch³ych
czasach do wykorzystania energii elektrycznej i energii
atomowej przeby³ d³ug¹ drogê, wykorzystuj¹c dla swoich potrzeb ogromne iloœci tej energii. Kamieniami milowymi postêpu energetycznego ludzkoœci w ostatnich
tysi¹cleciach by³y:
• zapocz¹tkowanie ok. 3 tys. lat p.n.e. wykorzystywania
si³y wiatru (³odzie ¿aglowe) i pod koniec staro¿ytnoœci
wykorzystanie energii wodnej (ko³o wodne),
• w XVIII i XIX w. wykorzystanie wêgla do napêdu maszyn (silnik parowy), co zrewolucjonizowa³o œwiat poprzez gwa³towny rozwój przemys³u i transportu, st¹d
wiek XIX czêsto nazywany jest wiekiem wêgla,
• wykorzystanie w koñcu XIX, a zw³aszcza w XX wieku
na wielk¹ skalê ropy naftowej, która z wielu dziedzin
wypar³a wêgiel, a nastêpnie szybki wzrost wykorzystywania gazu ziemnego,
• zastosowanie na wielk¹ skalê energii elektrycznej, która sta³a siê najbardziej uniwersaln¹ postaci¹ energii
o wszechstronnym zastosowaniu.
Po II wojnie œwiatowej wyst¹pi³ gwa³towny wzrost œwiatowego zu¿ycia energii. W latach 1950–1970 œrednie roczne
tempo wzrostu zu¿ycia energii pierwotnej wynosi³o 4,9%,
przy czym wzrost zu¿ycia poszczególnych Ÿróde³ tej energii by³ mocno zró¿nicowany. Szybko wzrasta³o zu¿ycie taniej ropy naftowej i gazu ziemnego, przy równoczesnym
zmniejszeniu znaczenia wêgla kamiennego. W gospodarce
œwiatowej ukszta³towa³ siê model zu¿ycia energii uzale¿niony od ropy naftowej [2].
Niestety, szybko wzrastaj¹ce zu¿ycie energii powodowa³o równie¿ negatywne zjawiska w œrodowisku naturalnym. Emisje gazów powstaj¹ce przy spalaniu paliw kopalnych spowodowa³y m.in. kwaœne deszcze i znaczn¹ degradacjê œrodowiska, przyczyni³y siê równie¿ do powstania
tzw. efektu szklarniowego wp³ywaj¹cego na ocieplenie
i zmiany klimatyczne naszej planety.
wrzesień
2004
Znaczenie energii dla gospodarki œwiatowej ujawni³o siê
z ca³¹ ostroœci¹ w latach siedemdziesi¹tych XX w. W 1973 r.
œwiat prze¿y³ szok wywo³any kryzysem naftowym – nazwanym I kryzysem energetycznym. Kryzys ten zosta³ spowodowany embargiem krajów arabskich na dostawy ropy
naftowej do krajów zachodnich, przy równoczesnej gwa³townej zwy¿ce jej cen, która poci¹gnê³a za sob¹ zwy¿kê
cen innych paliw. Œwiatowa cena ropy naftowej wzros³a
z ok. 2,7 USD za bary³kê (ok. 20 USD/t) do ok. 11 USD za
bary³kê (ok. 83 USD/t).
Na prze³omie lat 1980/1981 dosz³o do ponownego szokowego wzrostu cen ropy naftowej i jej produktów, nazwanego II kryzysem energetycznym. W rezultacie w 1980 r.
cena 1 bary³ki ropy naftowej wzros³a do ok. 36 USD (ok.
265 USD/t). By³ to ponad 12-krotny wzrost w stosunku do
cen z 1972 r. [3].
Gwa³towne zwy¿ki cen ropy naftowej i ograniczenie jej
dostaw spowodowa³y nasilenie siê ró¿nych negatywnych
zjawisk w gospodarce œwiatowej, wœród których wymieniæ mo¿na ograniczenia produkcji przemys³owej, spiralê inflacyjn¹, wzrost bezrobocia i ogólny regres ekonomiczny.
Powsta³y trudnoœci w pokryciu potrzeb energetycznych
wielu krajów, staj¹c siê czynnikiem ograniczaj¹cym spo³eczno-ekonomiczny rozwój œwiata. Bariera ekonomiczna
wzrostu ujawni³a siê w ca³ej ostroœci.
Kryzys energetyczny i ujawnienie siê bariery energetycznej wzrostu gospodarczego spowodowa³y istotne przewartoœciowanie pogl¹dów odnoœnie do gospodarki paliwami i energi¹. Œwiat zrozumia³, ¿e mo¿liwoœci zaopatrzenia w ropê naftow¹ s¹ ograniczone i ¿e era taniej ropy
nale¿y do przesz³oœci. Uznano wiêc, ¿e oszczêdne gospodarowanie paliwami i energi¹, zw³aszcza rop¹ naftow¹,
jest koniecznoœci¹. W wielu krajach podjêto d³ugofalowe
dzia³ania i realizacjê programów zmierzaj¹cych do zahamowania wzrostu zu¿ycia ropy naftowej i jej substytucji
innymi Ÿród³ami energii – g³ównie gazem, wêglem i energi¹ j¹drow¹. Równoczeœnie rozpoczêto wdra¿anie szeroko pojêtej racjonalizacji gospodarki energetycznej oraz
dzia³ania dla ograniczenia negatywnego wp³ywu energetyki na œrodowisko naturalne. Efektem tych dzia³añ by³o
zmniejszenie w krajach uprzemys³owionych zu¿ycia ropy
naftowej o ok. 20% w 1982 r. w stosunku do zu¿ycia
z 1970 r., ogólny wzrost efektywnoœci u¿ytkowania paliw
i energii i w rezultacie zmniejszenie œwiatowych cen ropy
naftowej, które w 1986 r. kszta³towa³y siê na poziomie
sprzed II kryzysu energetycznego.
www.elektroenergetyka.pl
strona
461
Kryzys energetyczny nie omin¹³ i Polski, ale jego ujemne skutki gospodarka odczu³a w mniejszym stopniu ni¿ kraje
zachodnie, poniewa¿ mia³a wêglowy charakter gospodarki
energetycznej z ma³ym udzia³em ropy naftowej. Jednak
wzrost cen ropy naftowej, któr¹ Polska musia³a importowaæ spowodowa³, ¿e od 1980 r. przychody z eksportu wêgla
przesta³y równowa¿yæ wydatki na import ropy naftowej i gazu ziemnego.
Polska w ujêciu finansowym z eksportera energii pierwotnej sta³a siê jej importerem.
Podsumowuj¹c mo¿na stwierdziæ, ¿e kryzys energetyczny lat 70. uœwiadomi³ œwiatu, ¿e zasoby energetyczne globu s¹ ograniczone, ¿e wystêpuje bezwzglêdna koniecznoœæ
bardziej efektywnego u¿ytkowania paliw i energii, a tak¿e,
¿e równoczeœnie niezbêdne jest zdecydowane ograniczenie negatywnego oddzia³ywania energetyki na œrodowisko
naturalne. Tym samym kryzys energetyczny zapocz¹tkowa³
now¹ erê rozwoju œwiatowego sektora energii i rozwoju
gospodarczego œwiata1).
Rozwój œwiatowego i polskiego sektora energii
w latach 1971—2000
Czynniki wzrostu
œwiatowego zapotrzebowania na energiê
Podstawowymi czynnikami wywo³uj¹cymi wzrost zapotrzebowania na energiê s¹ rosn¹ca liczba ludnoœci i wzrost
produktu œwiatowego brutto (PŒB), a w poszczególnych
krajach produktu krajowego brutto (PKB).
Ludnoœæ. W przesz³oœci wzrost liczby ludnoœci œwiata by³ bardzo powolny. W 1650 r. liczba mieszkañców
œwiata wynosi³a ok. 0,5 mld, w 1830 r. – 1 mld,
w 1930 r. – ok. 2,1 mld, w 1960 r. – ok. 3 mld,
w 1971 r. – 3,7 mld, osi¹gaj¹c w 2000 r. – 6023 mld
osób. Zatem wzrost ludnoœci z 1 mld osób w 1830 r. do
ok. 2 mld w 1930 r. zosta³ osi¹gniêty w ci¹gu ok. 100
lat, a wzrost o nastêpny miliard mia³ miejsce ju¿ w ci¹gu 30 lat. Gwa³towny wzrost liczby mieszkañców naszego globu – nazywany „eksplozj¹ demograficzn¹” –
wyst¹pi³ w ostatnich dekadach XX w., kiedy to zaledwie w ci¹gu czterdziestu lat dosz³o do podwojenia liczby ludnoœci, a przyrost o ka¿dy nastêpny miliard nastêpowa³ œrednio w ci¹gu 13 lat.
Wzrost liczby ludnoœci w ostatnich dekadach XX w. by³
w poszczególnych regionach œwiata bardzo zró¿nicowany
– bardzo wysoki w krajach rozwijaj¹cych siê, zw³aszcza w
Afryce, Azji i Ameryce £aciñskiej oraz bardzo umiarkowany
w rozwiniêtych krajach OECD, zw³aszcza w krajach Europy Zachodniej i Œrodkowej.
W Polsce w latach 1971–2000 liczba ludnoœæ wzros³a
o 5,9 mln osi¹gaj¹c w 2000 r. 38,7 mln. W latach 1971–
1980 wzrost ten wynosi³ 2,8 mln, w latach 1981–1990
2,5 mln, ale w latach 1991–2000 ju¿ tylko 0,6 mln mieszkañców.
1)
Bardziej szczegó³owy przegl¹d rozwoju œwiatowego i polskiego sektora energii pt.
„Sektor energii – œwiat i Polska, rozwój 1971-2000, perspektywy do 2030 r.” opublikowa³ Polski Komitet Œwiatowej Rady Energetycznej w kwietniu 2004 r.
strona
462
Produkt krajowy i œwiatowy brutto. W statystykach
miêdzynarodowych wielkoœci œwiatowego i krajowego produktu s¹ najczêœciej podawane w dolarach amerykañskich:
• liczonych wg kursów wymiany bankowej,
• z uwzglêdnieniem parytetu si³y nabywczej dolara – ang.
Purchasing Power Parities (PPP).
Parytet si³y nabywczej jest wskaŸnikiem umo¿liwiaj¹cym porównanie si³y nabywczej dolara w ró¿nych krajach
i jest okreœlany na podstawie umownego „koszyka dóbr
i us³ug” dla ka¿dego kraju.
Wartoœæ PŒB i PKB podawana w USB z uwzglêdnieniem
parytetu si³y nabywczej pozwala na wyeliminowanie ró¿nic
spowodowanych poziomem cen wystêpuj¹cych w ró¿nych
krajach. Zatem wartoœæ ta pozwala na porównanie poziomu
i wzrostu ekonomicznego ró¿nych krajów oraz stanowi wa¿ny miernik przy okreœlaniu energoch³onnoœci gospodarki tych
krajów. Jest równie¿ u¿yteczna jako syntetyczny miernik
w prognozowaniu zapotrzebowania energii.
W rozpatrywanym okresie PŒB, liczony wg PPP, wzrós³
z 16,3 biliona USD w 1971 r. do 41,8 biliona USD w 2000 r.
W poszczególnych krajach wzrost ten by³ bardzo zró¿nicowany. W krajach OECD by³ do wzrost 2,5-krotny, natomiast
w krajach nie nale¿¹cych do OECD – 2,9-krotny, przy czym
wystêpuj¹ ogromne ró¿nice wielkoœci PKB poszczególnych
krajów. W wielu krajach nie nale¿¹cych do OECD, wskaŸnik
PKB na mieszkañca by³ kilkanaœcie, a nawet kilkadziesi¹t razy
ni¿szy od tego wskaŸnika w krajach OECD.
W Polsce w latach 1994–2000 wzrost PKB na mieszkañca by³ znaczny, jednak nadal 3–4-krotnie ni¿szy od tego
wskaŸnika osi¹ganego przez g³ówne kraje OECD.
Porównanie wskaŸników PKB na mieszkañca wybranych
krajów OECD i Nie-OECD przedstawiono w tabeli 1.
WskaŸniki PKB wg PPP na mieszkañca
w latach 1971–2000 – wybrane kraje
Tabela 1
ród³o: [5–7].
www.elektroenergetyka.pl
wrzesień
2004
ród³a i zasoby energetyczne
Œwiatowa Rada Energetyczna dzieli zasoby energetyczne ziemi na:
• Ÿród³a nieodnawialne (wêgiel kamienny i brunatny, ropa
naftowa, ³upki i piaski bitumiczne, gaz ziemny i paliwa
uranowe),
• Ÿród³a odnawialne (energia wód, drewno, biomasa z wy³¹czeniem drewna, torf, energia s³oñca, energia geotermalna).
ród³a nieodnawialne s¹ klasyfikowane jako zasoby (ang.
resources) i rezerwy udokumentowane nadaj¹ce siê do eksploatacji (ang. reserves).
W uproszczeniu przez zasoby rozumie siê ca³kowit¹
iloœæ danych surowców energetycznych w skorupie
ziemskiej, jaka jest mo¿liwa do pozyskania. Rezerwy,
to Ÿród³a udokumentowane nadaj¹ce siê do eksploatacji w obecnych warunkach technicznych i ekonomicznych.
Obecnie g³ówn¹ rolê w zaopatrzeniu œwiata w energiê odgrywaj¹ Ÿród³a nieodnawialne, zw³aszcza wêgiel, ropa naftowa i gaz ziemny, a ze Ÿróde³ odnawialnych energia wodna.
Œwiatowe rezerwy tych surowców wg stanu na
koniec 1999 r. by³y szacowane nastêpuj¹co:
– wêgiel kamienny
795,4 mld ton
– wêgiel brunatny
189,1 mld ton
– ropa naftowa
142,5 mld ton
– gaz ziemny
151,5 bilionów m3
Rezerwy te, wyra¿one w toe, przedstawiono na rysunku 1.
Spoœród odnawialnych Ÿróde³ energii najwiêkszy udzia³
w pokryciu potrzeb energetycznych ma energia wodna,
której œwiatowy potencja³ teoretyczny ocenia siê na 40 700
TWh/rok, a rezerwy technicznie mo¿liwe do eksploatacji
na 14 400 TWh/rok, wykorzystywane dotychczas w 18%.
Du¿y zasób energii ma drewno i biomasa wykorzystywana
g³ównie w krajach s³abo rozwiniêtych.
Polska nie nale¿y do krajów zasobnych w rezerwy surowców energetycznych. Posiada stosunkowo du¿e rezerwy wêgla kamiennego (ok. 2% rezerw œwiatowych) i wêgla brunatnego (ok. 1% rezerw œwiatowych). Natomiast
rezerwy ropy naftowej s¹ znikome, a gazu ziemnego nieznaczne (ok. 0,1% rezerw œwiatowych). Równie¿ w zakresie odnawialnych Ÿróde³ energii nasze rezerwy tych Ÿróde³
s¹ niewielkie [4].
Produkcja i wymiana miêdzynarodowa
surowców energetycznych
W ostatnim 30-leciu œwiatowa produkcja energii pierwotnej wzros³a o blisko 80%, z 5671 Mtoe w 1971 r. do
10 078 Mtoe w 2000 r. Najszybciej wzrasta³a produkcja
energii j¹drowej oraz wydobycie gazu ziemnego, przy równoczesnym ograniczeniu wzrostu wydobycia ropy naftowej. Umiarkowany by³ wzrost wydobycia wêgla oraz pozyskania odnawialnych Ÿróde³ energii. Dosz³o do istotnej
zmiany struktury produkcji energii pierwotnej. Zmiany te
przedstawiono tabela 2.
Tabela 2
Œwiatowa produkcja energii pierwotnej i jej struktura
w latach 1971–2000
Rys. 1. Œwiatowe rezerwy paliw kopalnych, mld toe
Przy obecnym poziomie wydobycia œwiatowe rezerwy
surowców energetycznych wystarcz¹: wêgla kamiennego
i brunatnego na ok. 200 lat, ropy naftowej na ok. 40 lat
i gazu ziemnego na ok. 60 lat.
Nale¿y jednak mieæ na uwadze, ¿e rozpoznanie geologiczne zasobów i rezerw surowców energetycznych jest
wci¹¿ niepe³ne, co pozwala przypuszczaæ, ¿e po zwiêkszeniu g³êbokoœci poszukiwañ oraz dotarciu do z³ó¿ znajduj¹cych siê w trudno dostêpnych czêœciach naszego globu ich
wielkoœæ ulegnie zwiêkszeniu. Jednoczeœnie nale¿y uwzglêdniaæ fakt, ¿e z³o¿a znanych rezerw s¹ ju¿ w znacznym stopniu wyczerpane i ich dalsza eksploatacja bêdzie coraz trudniejsza i dro¿sza.
wrzesień
2004
ród³o: [5].
Ze wzglêdu na uwarunkowania lokalizacyjne pozyskanie poszczególnych surowców energetycznych jest na kuli
ziemskiej roz³o¿one bardzo nierównomiernie.
G³ówni producenci wêgla kamiennego to: Chiny, USA,
Indie, Australia, Po³udniowa Afryka, Federacja Rosyjska i Polska, a wêgla brunatnego Niemcy i Federacja Rosyjska.
G³ówni producenci ropy naftowej to Federacja Rosyjska i kraje Bliskiego Wschodu, a gazu ziemnego Federacja
Rosyjska, USA, Kanada, W.Brytania i kraje Bliskiego
Wschodu [5].
www.elektroenergetyka.pl
strona
463
Œwiatowe wydobycie kopalnych surowców energetycznych przedstawiono na rysunkach: wêgla kamiennego – na
rysunku 2, ropy naftowej – na rysunku 3 i gazu ziemnego
– na rysunku 4.
Tabela 3
Produkcja energii pierwotnej i jej struktura w Polsce
w latach 1971–2000
ród³o: [6–8].
Zu¿ycie energii pierwotnej
Rys. 2. Wêgiel kamienny – g³ówni producenci w 2000 r.
W ostatnim 30-leciu XX w. wyst¹pi³ szybki wzrost œwiatowego zu¿ycia energii pierwotnej, przy czym wzrost poszczególnych Ÿróde³ energii by³ znacznie zró¿nicowany. Najszybciej wzrasta³a energia j¹drowa, chocia¿ jej udzia³ w œwiatowym zu¿yciu energii by³ niewielki i w 2000 r. wynosi³ 1,8%.
Z paliw kopalnych najszybciej wzrasta³o zu¿ycie gazu ziemnego przy równoczesnym spowolnieniu wzrostu zu¿ycia ropy
naftowej i wêgla. Jednak nadal w strukturze œwiatowego
zu¿ycia energii ropa naftowa stanowi³a 34,9%, a wêgiel
23,5% [5]. Zmiany w zu¿yciu poszczególnych Ÿróde³ energii
przedstawiono w tabeli 4 i na rysunku 5.
Rys. 3. Ropa naftowa – g³ówni producenci w 2000 r.
Tabela 4
Zmiany w œwiatowym zu¿yciu energii pierwotnej
w latach 1971–2000
Rys. 4. Gaz ziemny – g³ówni producenci w 2000 r.
G³ówni importerzy wêgla to Japonia, Korea, Tajwan i kraje Europy Zachodniej, a importerzy ropy naftowej i gazu
ziemnego to USA, Japonia, Korea i kraje Europy, zw³aszcza
Zachodniej.
Polska w przeciwieñstwie do krajów Europy Zachodniej
mia³a i ma nadal wêglow¹ strukturê pozyskiwania energii pierwotnej. W latach siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX w.
produkcja energii pierwotnej – g³ównie wêgla kamiennego i brunatnego – wzrasta³a w szybkim tempie z 99,3 Mtoe w 1971 r.
do 130,3 Mtoe w 1987 r. [7–8]. Nastêpnie w rezultacie podjêtych reform, m.in. ograniczenia produkcji przemys³u ciê¿kiego, produkcja ta by³a stopniowo zmniejszana do ok. 80 Mtoe
w 2000 r. Zmiany te przedstawiono w tabeli 3.
strona
464
Ÿród³o: [5–6].
Rys. 5. Œwiatowe zu¿ycie energii pierwotnej w latach1971–2000
www.elektroenergetyka.pl
wrzesień
2004
Pomimo znacznie wy¿szego tempa wzrostu zu¿ycia energii w krajach Nie-OECD, wskaŸnik zu¿ycia tej
energii na mieszkañca by³ ponad szeœciokrotnie ni¿szy
od wskaŸnika w krajach OECD, co przedstawiono w tabeli 5.
Tabela 5
Zu¿ycie energii pierwotnej w krajach OECD i Nie-OECD
Produkcja i zu¿ycie energii elektrycznej
W minionym 30-leciu wyst¹pi³ bardzo wysoki 3-krotny
wzrost œwiatowej produkcji energii elektrycznej – z 5248
TWh w 1971 r. do 15 379 TWh w 2000 r., z czego nadal
blisko 2/3 produkuj¹ kraje OECD, chocia¿ proporcje liczby
ludnoœci s¹ odwrotne. W 2000 r. ludnoœæ krajów Nie-OECD
stanowi³a 81% ludnoœci œwiata [5],[7].
Zmiany w wielkoœci produkcji energii elektrycznej w poszczególnych regionach œwiata w latach 1971–2000 przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6
Œwiatowa produkcja energii elektrycznej wg regionów
w latach 1971–2000
ród³o: [5–6].
Nadal wystêpowa³o bardzo du¿e zró¿nicowanie wskaŸnika zu¿ycia energii na mieszkañca pomiêdzy krajami rozwiniêtymi i krajami Trzeciego Œwiata. W krañcowych przypadkach wskaŸniki te w najbiedniejszych krajach s¹ nawet
kilkadziesi¹t razy ni¿sze od zu¿ycia krajów wysoko rozwiniêtych, co przedstawiono na rysunku 6.
ród³o: [5], [7], [8].
Rys. 6. Kraje o najwy¿szym i najni¿szym zu¿yciu energii
pierwotnej per capita w 2000 r.
W Polsce w minionym 30-leciu wzrost zu¿ycia energii
pierwotnej by³ bardzo nierównomierny – szybki w latach
70. i 80. Nastêpnie w rezultacie reformy gospodarki polskiej i szerokich dzia³añ racjonalizuj¹cych gospodarkê energetyczn¹ w latach 1990–2000 zu¿ycie energii zmala³o do
poziomu 89,7 Mtoe, tj. do poziomu z 1971 r., kiedy wynosi³o 87,5 Mtoe [8],[10].
Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e struktura zu¿ycia energii pierwotnej w Polsce znacznie ró¿ni siê od struktury krajów wysoko uprzemys³owionych OECD. W Polsce wêgiel
nadal pokrywa prawie 2/3 krajowego zu¿ycia tej energii,
chocia¿ jego udzia³ z roku na rok maleje przy wzrastaj¹cej
roli ropy naftowej i gazu ziemnego.
wrzesień
2004
G³ównym paliwem dla œwiatowej produkcji energii
elektrycznej by³ i jest wêgiel, jego udzia³ utrzymuje siê
na poziomie ok. 40%. Natomiast zmiany wyst¹pi³y
w udziale innych paliw.
Po kryzysie lat 70. powa¿nie ograniczono zu¿ycie paliw
ciek³ych do produkcji energii elektrycznej, równoczeœnie
zwiêkszaj¹c znacznie produkcjê tej energii z elektrowni atomowych. Udzia³ poszczególnych paliw w œwiatowej produkcji energii elektrycznej przedstawiono w tabeli 7.
Tab ela 7
Udzia³ poszczególnych paliw
w œwiatowej produkcji energii elektrycznej w latach 1971–2000
Ÿród³o: [5], [8].
www.elektroenergetyka.pl
strona
465
W Polsce g³ównym paliwem do produkcji energii elektrycznej jest wêgiel (kamienny i brunatny), z którego wytwarza siê ok. 95% energii elektrycznej.
Pomimo znacznego wzrostu œwiatowej produkcji i zu¿ycia energii elektrycznej, wskaŸniki zu¿ycia tej energii na
mieszkañca, z uwagi na wysoki przyrost liczby ludnoœci,
wzros³y w znacznie mniejszym stopniu – w krajach OECD
z 4011 kWh w 1971 r. do 8089 kWh w 2000 r., a w krajach nienale¿¹cych do OECD z 454 kWh w 1971 r. do 1028
kWh w 2000 r., zatem wskaŸniki zu¿ycia energii elektrycznej liczone per capita2) dla ca³ej grupy krajów nienale¿¹cych
do OECD by³y oœmiokrotnie ni¿sze od wskaŸników w krajach OECD.
W wielu krajach Trzeciego Œwiata wskaŸniki te s¹ kilkadziesi¹t, a nawet kilkaset razy ni¿sze od wskaŸników krajów wysoko rozwiniêtych. Porównanie takie przedstawiono na rysunku 7.
Odnoœnie do Polski, to w ca³ym okresie powojennym,
a¿ do lat osiemdziesi¹tych, gospodarkê polsk¹ cechowa³a
wysoka energoch³onnoœæ spowodowana wêglow¹ struktur¹ gospodarki, niskim udzia³em paliw wêglowodorowych
w strukturze zu¿ywanej energii, niekorzystn¹ struktur¹ produkcji przemys³owej oraz niskimi cenami energii sprzyjaj¹cymi rozwijaniu produkcji wyrobów energoch³onnych, jak
równie¿ marnotrawstwo paliw i energii.
WskaŸniki energii i elektroch³onnoœci w gospodarce
œwiatowej i w Polsce przedstawiono w tabeli 8.
WskaŸniki energo- i elektroch³onnoœci
gospodarki œwiatowej i Polski
Tabela 8
Rys. 7. Kraje o najwy¿szym i najni¿szym zu¿yciu
energii elektrycznej per capita w 2000 r.
ród³o: [7],[8].
Energoch³onnoœæ i elektroch³onnoœæ gospodarki
Syntetycznym miernikiem okreœlaj¹cym energoch³onnoœæ gospodarki jest iloœæ energii pierwotnej zu¿yta na
wytworzenie jednostki Produktu Œwiatowego lub Krajowego Brutto (PŒB i PKB) wg PPP. Analogicznie elektroch³onnoœæ gospodarki to iloœæ energii elektrycznej zu¿yta na jednostkê tego produktu.
W minionym 30-leciu w gospodarce œwiatowej wyst¹pi³o korzystne zjawisko blisko 30-procentowego zmniejszenia energoch³onnoœci PŒB – z 0,33 toe/1000 USD w 1971 r.
do 0,24 toe/1000 USD w 2000 r. [7–8].
Korzystna zmiana energoch³onnoœci gospodarki
œwiatowej zosta³a osi¹gniêta dziêki wdra¿aniu nowych
energooszczêdnych technologii w przemyœle, w transporcie i innych dzia³ach gospodarki, strukturalnym
zmianom w gospodarce wielu krajów, ograniczeniu strat
energii itp.
W przeciwieñstwie do zmniejszenia energoch³onnoœci
PSB wyst¹pi³o ponad 10-procentowe zwiêkszenie wskaŸnika elektroch³onnoœci – z 0,30 kWh/USD w 1971 r. do
0,34 kWh/USD w 2000 r., co by³o rezultatem szerokiego
wdra¿ania zastosowañ energii elektrycznej w gospodarce
œwiatowej.
2)
Per capita – zwrot ³aciñski oznaczaj¹cy na ka¿d¹ g³owê, pog³ównie (Red.)
strona
466
Ceny finalne paliw i energii
W krajach OECD stosowane s¹ doœæ przejrzyste systemy kreowania cen paliw i energii, a informacje o poziomie
tych cen s¹ dostêpne w publikowanych statystykach.
Podstawowymi czynnikami decyduj¹cymi o poziomie cen
finalnych (detalicznych) paliw i energii s¹:
• ceny surowców energetycznych na œwiatowym rynku
energii,
• koszty wytwarzania, przetwarzania, transportu i dystrybucji,
• polityka wewnêtrzna ka¿dego kraju w zakresie podatków, ochrony socjalnej okreœlonych grup odbiorców,
stosowanych subsydiów itp.
W wielu krajach nie bêd¹cych cz³onkami OECD, zw³aszcza w krajach Trzeciego Œwiata, czêsto ceny paliw i energii
nie pokrywaj¹ ponoszonych kosztów, s¹ tam stosowane
ró¿ne systemy subsydiowania itp.
Ceny paliw i energii w krajach OECD s¹ znacznie zró¿nicowane w zale¿noœci od polityki tych krajów w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców. Na ogó³ ceny paliw
i energii dla odbiorców przemys³owych s¹ obci¹¿one niskimi lub zerowymi stawkami podatkowymi. Wysoko s¹ opodatkowane paliwa ciek³e.
www.elektroenergetyka.pl
wrzesień
2004
Na przyk³ad opodatkowanie benzyny dochodzi do 70%
ceny p³aconej przez odbiorców. Opodatkowanie gazu i energii elektrycznej dla odbiorców komunalno-bytowych kszta³tuje siê w granicach 10-30% cen finalnych [9].
Najni¿sze ceny paliw i energii dla gospodarstw domowych liczone w USD wg PPP maj¹ kraje:
• benzyna – USA, Kanada, Meksyk,
• gaz – W.Brytania, Kanada, USA, Niemcy, Francja, Holandia,
• energia elektryczna – USA, Norwegia, W.Brytania, Meksyk, Francja.
Wysokie ceny paliw i energii stosuj¹ kraje:
– benzyna: Wêgry, S³owacja, Turcja, Polska,
– gaz – Japonia, Hiszpania, Dania, Turcja, Polska,
– energia elektryczna – Dania, Turcja, Portugalia, Wêgry,
Hiszpania.
W Polsce a¿ do koñca lat osiemdziesi¹tych by³a prowadzona polityka niskich cen paliw i energii. Mia³y one charakter cen urzêdowych, by³y instrumentem gospodarki nakazowo-rozdzielczej i nie odzwierciedla³y realnej wartoœci
paliw i energii. Taka polityka cenowa doprowadzi³a do powstania w gospodarce polskiej wielu niekorzystnych zjawisk, zw³aszcza:
• rozwijania energoch³onnych technologii w przemyœle
i budownictwie,
• powszechnego braku zainteresowania odbiorców zarówno przemys³owych jak i bytowo-komunalnych racjonalnym u¿ytkowaniem paliw i energii,
• zniekszta³cenia mechanizmów ekonomicznych w gospodarce energetycznej.
Radykaln¹ reformê cen paliw i energii rozpoczêto
w 1990 r. wraz z reform¹ ca³ej gospodarki. Obecnie ceny
wêgla i paliw ciek³ych ustalane s¹ przez rynek, natomiast
ceny sieciowych noœników energii s¹ cenami regulowanymi zatwierdzanymi przez Urz¹d Regulacji Energetyki.
Obecnie w Polsce ceny paliw i energii dla gospodarstw
domowych, w przeliczeniu na USD wg parytetu si³y nabywczej (PPP), kszta³tuj¹ siê na poziomie nieco wy¿szym od cen
krajów UE, a w zakresie paliw ciek³ych znacznie przekraczaj¹ te ceny, co przedstawionio w tabeli 9.
Tabela 9
Ceny paliw i energii dla gospodarstw domowych w Polsce
w 2000 r.
ród³o: [9]
wrzesień
2004
Energia i œrodowisko
Intensywny rozwój przemys³u, powstanie wielkich aglomeracji miejskich, wzrost wydobycia surowców energetycznych, a zw³aszcza wzrost produkcji i zu¿ycia energii jaki
wyst¹pi³ po II wojnie œwiatowej, spowodowa³y ogromn¹
degradacjê œrodowiska naturalnego, zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.
G³ówne szkodliwe substancje emitowane przez energetykê ze spalania paliw kopalnych to tlenki siarki, tlenki azotu, dwutlenek wêgla, py³y i odpady paleniskowe. W miastach g³ówne Ÿród³o zanieczyszczeñ œrodowiska to piece
wêglowe ogrzewaj¹ce pomieszczenia oraz pojazdy napêdzane silnikami spalinowymi.
W latach piêædziesi¹tych i szeœædziesi¹tych XX w. degradacja œrodowiska, zw³aszcza w wielkich aglomeracjach
przemys³owych i miejskich, nabra³a zatrwa¿aj¹cych rozmiarów. Negatywne oddzia³ywanie ró¿nych emisji przejawia³o
siê g³ównie w postaci:
• emisji SO2 i NOx powoduj¹cych degradacjê lasów i gleb,
obumieranie ¿ycia w rzekach i jeziorach, spadek zdrowotnoœci ludzi i wszelkich ¿ywych organizmów,
• niszczenia warstwy ozonowej chroni¹cej ziemiê przed
promieniowaniem ultrafioletowym,
• efektu cieplarnianego powoduj¹cego zmiany klimatyczne i ocieplenie globu ziemskiego.
Istotnym sygna³em wskazuj¹cym na zagro¿enia zwi¹zane z degradacj¹ œrodowiska naturalnego by³ raport Sekretarza Generalnego ONZ U Thanta w 1969 r. Nastêpnie w rezultacie ró¿nych konferencji miêdzynarodowych
oraz Deklaracji Sztokholmskiej w 1972 r., kraje uprzemys³owione podjê³y szereg intensywnych dzia³añ, których celem by³o ograniczenie negatywnego oddzia³ywania, zw³aszcza energetyki na œrodowisko.
Efekt tych dzia³añ to radykalna poprawa sytuacji
w ochronie œrodowiska, zw³aszcza znaczne ograniczenie emisji tlenków siarki i tlenków azotu, emisji py³ów,
poprawa czystoœci wód itp. [14].
Obecnie najwa¿niejszym i najtrudniejszym problemem
w skali globalnej jest ograniczenie emisji CO2, która w ostatnim 30-leciu wzros³a z 15,7 mld ton w 1971 r. do 22,6 mld
ton w 2000 r. [12]. W tej sytuacji w grudniu 1997 r. przedstawiciele rz¹dów na konferencji w Kioto podjêli szereg
decyzji zmierzaj¹cych do ograniczenia emisji CO2, które
zawarto w dokumencie „Protokó³ z Kioto”. Niestety dotychczas nie wszystkie kraje ten dokument ratyfikowa³y, m.in.
USA i Federacja Rosyjska [13].
W Polsce w latach 1950–1990 dosz³o do ogromnej degradacji œrodowiska przyrodniczego, do której w znacznej
mierze przyczyni³ siê sektor paliw i energii.
Negatywne skutki tej degradacji wyst¹pi³y g³ównie
na terenach po³udniowo-zachodnich Polski oraz w du¿ych aglomeracjach przemys³owych i miejskich na terenie ca³ego kraju. Na niektórych obszarach, zw³aszcza
Górnym Œl¹sku i w rejonie tzw. czarnego trójk¹ta na
Dolnym Œl¹sku sytuacja by³a wrêcz katastrofalna. Obszary te by³y zaliczane do najbardziej zanieczyszczonych
regionów Europy.
www.elektroenergetyka.pl
strona
467
Wraz z rozpoczêciem reformy polskiej gospodarki oraz
reform w sektorze energii, realizowanych w latach 1990–
2000, wprowadzono stosowne regulacje, podjêto wielokierunkowe dzia³ania dla ograniczenia negatywnego oddzia³ywania energetyki na œrodowisko oraz zminimalizowania
szkód w tym œrodowisku. Polska zosta³a sygnatariuszem
szeregu umów i konwencji miêdzynarodowych, m.in. Konwencji Genewskiej i jej protoko³ów siarkowego i azotowego, Konwencji Klimatycznej ONZ oraz Protokó³u z Kioto.
Wdro¿ono równie¿ Dyrektywê Rady Wspólnoty Europejskiej w sprawie ograniczenia emisji z du¿ych elektrowni.
Podejmowane dzia³ania w zakresie œrodowiska, zmniejszenie ogólnego zu¿ycia emisji pierwotnej – w tym g³ównie wêgla, zwiêkszenie w strukturze zu¿ycia energii paliw
wêglowodorowych spowodowa³y znaczne ograniczenie
emisji zanieczyszczaj¹cych œrodowisko. Szczególnie du¿e
ograniczenie tych emisji osi¹gnê³a elektroenergetyka. Dziêki temu obecnie emisje podstawowych zanieczyszczeñ atmosfery w odniesieniu do mieszkañca nie odbiegaj¹ w Polsce od œrednich w krajach UE. Jedynie wy¿szy jest wskaŸnik emisji SO2 [15].
Zmiany wielkoœci emisji zanieczyszczeñ w Polsce w latach 1988–2000 przedstawiono w tabeli 10.
Emisje zanieczyszczeñ powietrza w Polsce
w latach 1988–2000
regionów – ni¿szy dla krajów wysoko rozwiniêtych i wy¿szy
dla krajów Trzeciego Œwiata. Przewiduje siê równie¿, ¿e ludnoœæ œwiata do 2030 r. wzroœnie do 8,2 mld osób, a œrednie
roczne tempo wzrostu liczby ludnoœci bêdzie mia³o tendencjê
malej¹c¹ – 1,2% w latach 2001–2010, 1% w latach 2011–
2020 oraz 0,9% w latach 2021–2030 [12]. Prognozy Œwiatowej Rady Energetycznej s¹ zbie¿ne z prognoz¹ OECD-IEA3) .
Wed³ug najbardziej prawdopodobnego scenariusza prognozy ocenia siê, ¿e œwiatowe zapotrzebowanie energii pierwotnej wzroœnie z 10 mld toe w 2000 r. do 16,3 mld toe
w 2030 r. W krajach OECD zapotrzebowanie to wzroœnie
o 34% – z 5,3 mld toe w 2000 r. do 7,2 mld toe w 2030 r.,
a w krajach Nie-OECD o 92% – z 4,8 mld toe w 2000 r. do
9,2 mld toe w 2030 r.
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na mieszkañca wzroœnie w skali globalnej z ok. 1,7 toe do ok. 2,0 toe w 2030 r.,
z czego w krajach OECD z ok. 4,7 toe w 2000r. do ok. 5,7
toe w 2030 r., a w krajach Nie-OECD z 0,95 toe w 2000 r.
do ok. 1,3 toe w 2030 r. (rys. 8).
Tabela 10
Rys. 8. Prognoza œwiatowego zapotrzebowania
energii pierwotnej w latach 2000–2030
W badanym okresie zmieni siê udzia³ poszczególnych paliw
w globalnym zapotrzebowaniu energii pierwotnej – znacznie
wzroœnie udzia³ gazu ziemnego, natomiast zmaleje udzia³
wêgla i energii j¹drowej4) , co przedstawiono w tabeli 11.
Tabela 11
Prognoza œwiatowego zapotrzebowania energii i jego struktura,
w latach 2000–2030
ród³o: [15].
Zaopatrzenie energetyczne œwiata do 2030 r.
Prognoza œwiatowego zapotrzebowania
energii pierwotnej
G³ówn¹ si³¹ sprawcz¹ rozwoju œwiatowego sektora energii jest, jak ju¿ wspomniano, przewidywany wzrost ekonomiczny wyra¿ony wielkoœci¹ Produktu Œwiatowego Brutto
(PŒB) oraz wzrost liczby ludnoœci.
Miêdzynarodowa Agencja Energii (OECD-IEA) w prognozie z 2002 r. przewiduje, ¿e œwiatowy œredni roczny wzrost
PŒB wyniesie 3,2% w latach 2000–2010 oraz 2,8% w latach 2010–2030. Wzrost ten jest zró¿nicowany dla ró¿nych
strona
468
ród³o: [12]
1)
£¹cznie z paliwem dla statków.
Uwaga: Niewielkie ró¿nice danych za 2000 r. w tabelach wynikaj¹ z korekty wykonania po opracowaniu prognozy.
3)
W niniejszym przegl¹dzie wykorzystano g³ównie dane prognozy OECD-IEA jako najbardziej aktualne.
Œwiatowa Rada Energetyczna uwa¿a, ¿e w najbli¿szych latach wyst¹pi nawrót do
energetyki j¹drowej.
4)
www.elektroenergetyka.pl
wrzesień
2004
Prognoza œwiatowej produkcji
energii elektrycznej
Perspektywy ochrony œrodowiska
Wed³ug prognozy œwiatowa produkcja energii elektrycznej zostanie podwojona – z 15,4 PWh w 2000 r. do 31,4
PWh w 2030 r., a œredni roczny wzrost wyniesie ok. 2,4%.
W krajach OECD produkcja ta wzroœnie o ok. 55% z 9,6
PWh w 2000 r. do 14,9 PWh w 2030 r., a w krajach nienale¿¹cych do OECD wzroœnie 3-krotnie, z 5,8 PWh w 2000 r.
do 16,6 PWh w 2030 r., co przedstawiono na rysunku 9.
Rys. 9. Prognoza œwiatowego zapotrzebowania
energii elektrycznej w latach 2000–2030
Pomimo szybkiego wzrostu produkcji energii elektrycznej w krajach nienale¿¹cych do OECD w 2030 r. wskaŸnik
tej produkcji na mieszkañca bêdzie nadal trzykrotnie ni¿szy
od wskaŸnika krajów OECD. W OECD wskaŸnik ten wyniesie 11,8 MWh, a w krajach nienale¿¹cych do OECD ok. 3,8
MWh, przy czym w tych ostatnich bêd¹ nadal wystêpowaæ du¿e ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi krajami.
W badanym okresie wyst¹pi¹ istotne zmiany w produkcji energii elektrycznej z ró¿nych paliw. Wêgiel bêdzie nadal g³ównym paliwem do produkcji tej energii z udzia³em
ok. 37%, tj. zbli¿onym do obecnego. Najszybciej wzroœnie
produkcja z gazu ziemnego. Wzroœnie równie¿ produkcja
z odnawialnych Ÿróde³ energii. Natomiast wyst¹pi stagnacja produkcji z paliw ciek³ych i z energii j¹drowej. Ostatnio
pojawiaj¹ siê g³osy ekspertów Œwiatowej Rady Energetycznej przewiduj¹cych nawrót do energetyki j¹drowej. Prognozê
produkcji energii elektrycznej wed³ug rodzajów paliw przedstawiono w tabeli 12.
Tabela 12
Prognoza œwiatowej produkcji energii elektrycznej wed³ug
rodzajów paliw, w latach 2000–2030
ród³o: [12]
wrzesień
2004
Podejmowane w minionym 30-leciu wielokierunkowe
dzia³ania w dziedzinie ochrony œrodowiska doprowadzi³y
do radykalnego ograniczenia degradacji œrodowiska powodowanego przez energetykê, zw³aszcza w zakresie emisji
SO2, NOx, py³ów i zanieczyszczenia wód.
W 30-leciu 2000–2030 najwa¿niejszym problemem jest
ograniczenie wzrostu emisji gazów szklarniowych, a zw³aszcza minimalizacja emisji CO2, jej przechwytywanie i sk³adowanie. Przewiduje siê, ¿e emisja CO2 wzroœnie z 22,6
mld t w 2000 r. do 38,2 mld t w 2030 r., z czego 16,5
mld t wyemituj¹ elektrownie, w których spalanie wêgla bêdzie Ÿród³em 10,7 mld t emisji CO2 [12].
Wysoki przyrost emisji CO2 wyst¹pi w krajach nienale¿¹cych do OECD, chocia¿ emisja ta przypadaj¹ca na jednego mieszkañca tych krajów bêdzie prawie 5-krotnie ni¿sza od emisji krajów OECD, co obrazuj¹ poni¿sze dane,
w t/capita:
2000
2030
2000=100
OECD
9,8
13,0
133
Nienale¿¹ce
do OECD
2,1
3,1
148
Ograniczenie przyrostu emisji CO2 i realizacja Protoko³u
z Kioto jest celem strategicznym. Ponadto w celu ograniczenia oddzia³ywania CO2 na ocieplenie atmosfery ziemskiej rozwa¿a siê przechwytywanie tych emisji i sk³adowanie w wyrobiskach soli, w wodach oceanicznych itp. Jednak dotychczas brak jest pewnoœci, jak zachowaj¹ siê systemy sk³adowania CO2 na du¿¹ skalê. Wa¿nym czynnikiem
ograniczaj¹cym takie rozwi¹zania s¹ wysokie koszty przechwytywania, transportu i sk³adowania CO2, szacowane
na 30–50 z³/t. Dlatego wielu ekspertów uwa¿a, ¿e wa¿nym sposobem ograniczenia emisji CO2 jest rozwój energetyki j¹drowej i znaczny wzrost produkcji energii elektrycznej z tej energetyki.
Perspektywy zaopatrzenia w paliwa i energiê
gospodarki polskiej do 2030 r.
Ogólna charakterystyka
„Za³o¿eñ polityki energetycznej Polski do 2020 r.”
Podstawowym dokumentem rz¹dowym okreœlaj¹cym
kierunki rozwoju polskiego sektora energii w obecnym
dwudziestoleciu s¹ „Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2020 r.”, zatwierdzone przez Radê Ministrów 22
lutego 2000 r. [16]. Dokument ten zawiera: g³ówne cele
krajowej polityki energetycznej, prognozê krajowego zapotrzebowania na energiê i Ÿród³a jego pokrycia, kierunki dzia³añ dla zapewnienia bezpieczeñstwa energetycznego kraju
i dzia³añ dla minimalizacji negatywnego oddzia³ywania sektora energii na œrodowisko oraz strategiczne kierunki dzia³añ pañstwa dla realizacji nakreœlonych celów polityki energetycznej.
www.elektroenergetyka.pl
strona
469
W „Za³o¿eniach” przedstawiono trzy makroekonomiczne scenariusze rozwoju kraju i prognozy energetycznej, tj.:
• scenariusz „przetrwania”, w którym œrednia roczna stopa
wzrostu PKB wynosi tylko 2,3%,
• scenariusz „odniesienia”, w którym za³o¿ono œredni¹
roczn¹ stopê wzrostu w wysokoœci ok. 4%,
• scenariusz „postêpu plus”, zak³adaj¹cy szybki rozwój
gospodarczy ze œredni¹ roczn¹ stop¹ wzrostu ok. 5,5%,
wysok¹ spo³eczn¹ wydajnoœci¹ pracy oraz wysok¹ produktywnoœci¹ energii.
Scenariusz „przetrwania” uznano jako nie gwarantuj¹cy
odrobienia luki rozwojowej w stosunku do krajów wysoko
rozwiniêtych. Jako po¿¹dany uznano scenariusz „postêpu
plus”. Podstawowe wielkoœci tej prognozy dla scenariusza
„odniesienia” i „postêpu plus” przedstawiono w tabeli 13.
W latach 1990–2000 zosta³y wykorzystane tzw. rezerwy proste u¿ytkowania energii. St¹d w obecnym 30leciu dalsze obni¿enie energoch³onnoœci PKB bêdzie
wolniejsze, zatem wzrost PKB bêdzie powodowa³ wzrost
zu¿ycia energii. Wzrost ten wyst¹pi³ ju¿ w 2002
i w 2003 r. Oczekuje siê równie¿, ¿e przyst¹pienie do
UE stworzy warunki do szybszego wzrostu gospodarki
polskiej i wzrostu zapotrzebowania energii. Zjawisko to
wyst¹pi³o w Hiszpanii, Portugalii i Grecji, które wczeœniej uzyska³y cz³onkostwo w UE.
Dobrym przyk³adem uzyskania szybkiego wzrostu PKB
i wzrostu zu¿ycia energii jest Hiszpania, która przed wejœciem do UE mia³a zbli¿on¹ do Polski liczbê ludnoœci i znacznie ni¿sze zu¿ycie energii. Natomiast w ostatnich latach
osi¹gnê³a wysoki wzrost PKB i wzrost zu¿ycia energii.
Wynika to z poni¿szego porównania.
Tabela 13
Prognoza zapotrzebowania energii pierwotnej i elektrycznej
dla Polski do 2020 r. (scen. „odniesienia” i scen. „postêpu plus”
wg dokumentu rz¹dowego)
POLSKA
1970 2000 Wzrost
(%)
• Ludnoœæ, mln
• Zu¿ycie energii
– pierwotnej, Mtoe
– elektrycznej, TWh
32,5
83,5
59,0
HISZPANIA
1970 2000 Wzrost
(%)
38,6 119
33,9
39,9
118
90,0 108
124,5 211
34,8
47,9
124,9
209,6
259
438
¯ród³o: [6],[7].
ród³o: [16].
W tabeli pominiêto scenariusz przetrwania, który ma jedynie charakter ostrzegawczy.
Przyjête w „Za³o¿eniach” kluczowe kierunki polityki
energetycznej s¹ nadal aktualne, jednak w œwietle obecnego rozpoznania wystêpuje potrzeba ich aktualizacji, zw³aszcza aktualizacji prognozy zapotrzebowania energii pierwotnej i elektrycznej, które zdaniem autora niniejszego artyku³u wymagaj¹ korekty. St¹d poni¿ej przedstawiono wariantow¹ ocenê zapotrzebowania energii pierwotnej i elektrycznej opracowan¹ w sposób uproszczony na podstawie porównañ miêdzynarodowych, z uwzglêdnieniem prawdopodobnych dwóch scenariuszy wzrostu PKB do 2030 r. Przedstawiona prognoza nie mo¿e zast¹piæ prognozy kompleksowej, która powinna byæ opracowana w najbli¿szym czasie.
Stan wyjœciowy prognozy
zapotrzebowania energii do 2030 r.
W latach 1990–2000 dziêki reformie gospodarczej i wielokierunkowym dzia³aniom racjonalizuj¹cym polsk¹ gospodarkê energetyczn¹ osi¹gniêto:
• wzrost PKB przy znacznym obni¿eniu zu¿ycia energii,
• radykalne zmniejszenie energoch³onnoœci PKB,
• zmianê struktury zu¿ycia energii pierwotnej przez ograniczenie udzia³u wêgla na rzecz paliw wêglowodorowych,
• istotn¹ poprawê w zakresie negatywnego oddzia³ywania energetyki na œrodowisko przyrodnicze.
strona
470
Badanie zale¿noœci pomiêdzy wzrostem zu¿ycia energii
i wzrostem PKB w krajach OECD w latach 1980–2000
wskazuje, ¿e wzrost PKB o 1% powodowa³ œrednio wzrost
zu¿ycia energii pierwotnej o 0,5–0,6% oraz zu¿ycia energii
elektrycznej o 0,9–1,0%. Celowe jest wykorzystanie tych
zale¿noœci dla okreœlenia przysz³ego zapotrzebowania energii
w Polsce.
Prognoza zapotrzebowania energii pierwotnej
i energii elektrycznej
(szacowana przez autora artyku³u)
Wzrost zapotrzebowania energii w Polsce bêdzie
g³ównie zale¿a³ od wzrostu gospodarczego wyra¿onego
wzrostem PKB. Minimalny wzrost liczby ludnoœci z 38,6
mln mieszkañców w 2000 r. do 39,0-39,3 mln nie bêdzie istotn¹ si³¹ sprawcz¹ zapotrzebowania energetycznego kraju.
W prognozie do 2030 r. za³o¿ono dwa scenariusze wzrostu PKB, mianowicie:
• scenariusz 1 – umiarkowanego wzrostu PKB, ze œredni¹ roczn¹ stop¹ wzrostu 3,5%,
• scenariusz 2 – po¿¹danego wzrostu PKB przy œredniej
rocznej stopie wzrostu 4,5%.
Bior¹c za podstawê za³o¿one scenariusze wzrostu
PKB oraz wspó³czynnik elastycznoœci zu¿ycia energii pierwotnej do PKB w wysokoœci 0,5 i wspó³czynnik elastycznoœci energii elektrycznej do PKB w wysokoœci 0,9,
oszacowano zapotrzebowanie energii w perspektywie
do 2030 r. Wynik przedstawiono w tabeli 14.
www.elektroenergetyka.pl
wrzesień
2004
Tabela 14
Prognoza zapotrzebowania energii pierwotnej
i energii elektrycznej do 2030 r.
•
zapewnienia mo¿liwie wysokiego stopnia niezale¿noœci energetycznej kraju przez pokrywanie zapotrzebowania g³ównie krajow¹ produkcj¹ noœników energii, przy mo¿liwie wysokim i uzasadnionym ekonomicznie wykorzystaniu krajowych zasobów energetycznych oraz dywersyfikacji i korzystania z importu
paliw i energii w stopniu niezbêdnym dla uzupe³nienia produkcji krajowej.
Realizacja tego nadrzêdnego celu wymaga odpowiedniego rozwoju poszczególnych podsektorów energii.
Górnictwo wêgla kamiennego
ród³o: kalkulacje autora.
Realizacja scenariusza 1 prognozy pozwoli³aby na osi¹gniêcie przez Polskê:
• ok. 2030 r. obecnego poziomu zu¿ycia energii pierwotnej per capita w W. Brytanii,
• ok. 2032 r. obecnego poziomu zu¿ycia energii elektrycznej per capita we Francji.
Realizacja scenariusza 2 prognozy pozwoli³aby na osi¹gniêcie:
• ok. 2027 r. obecnego wskaŸnika zu¿ycia energii pierwotnej we Francji i w Niemczech,
• ok. 2026 r. obecnego wskaŸnika zu¿ycia energii elektrycznej we Francji.
Realizacja scenariusza 2 prognozy, z uwagi na potrzeby
rozwojowe kraju, by³aby po¿¹dana. Umo¿liwi³aby szybsze
zbli¿enie Polski do poziomu gospodarczego krajów Zachodniej Europy. Jednak zarówno przy realizacji scenariusza 1,
jak i 2 prognozy szybko bêdzie wzrastaæ zale¿noœæ Polski
od importu surowców energetycznych. Szacuje siê, ¿e
z uwagi na brak mo¿liwoœci istotnego wzrostu pozyskania
surowców energetycznych ze Ÿróde³ krajowych, zale¿noœæ
ta wzroœnie z ok. 12% w 2000 r. do 45–55% w 2030 r.
Kierunki rozwoju sektora energii
Nadrzêdnym celem polskiej polityki energetycznej jest
zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego i ekologicznego kraju. Realizacja tego celu wymaga:
• zdolnoœci sektora energii do pe³nego i niezawodnego
zaspokojenia potrzeb gospodarki i ludnoœci w energiê
odpowiedniego rodzaju i jakoœci, po uzasadnionych spo³ecznie i ekonomicznie cenach energii,
• minimalizacji negatywnego oddzia³ywania sektora energii
na œrodowisko przyrodnicze,
wrzesień
2004
W rezultacie wdra¿ania reformy górnictwa wêgla kamiennego zlikwidowano 33 nierentowne kopalnie, ograniczono
wydobycie wêgla o ok. 50% w stosunku do maksymalnego
wydobycia sprzed reformy (z 201 mln t w 1979 r. do 102
mln t w 2000 r.), zwiêkszono jakoœæ wydobywanego wêgla,
ograniczono jego eksport z 43 mln t w 1984 r. do 23 mln t
w 2000 r. oraz ograniczono zatrudnienie z 416 tys. osób
w 1989 r. do 155 tys. w 2000 r. Ponadto zgodnie z programem rz¹dowym zamierza siê dalej ograniczyæ wydobycie
wêgla do ok. 90 mln t w 2010 r. i ok. 80 mln t w 2020 r.
Ograniczenie wydobycia wêgla ma na celu zapewnienie rentownoœci kopalñ bez dotowania z bud¿etu pañstwa.
Z uwagi na wymagania œrodowiska zmniejszenie wydobycia i zu¿ycia wêgla by³o korzystne – wp³ynê³o na znaczne ograniczenie szkodliwych emisji gazów, zw³aszcza CO2,
SO2 i NOx oraz py³ów i ¿u¿la. Jednak w œwietle zwiêkszaj¹cego siê zapotrzebowania na energiê nasuwa siê pytanie,
czy dalsze ograniczenie wydobycia wêgla jest uzasadnione, zw³aszcza ¿e jego ceny na œwiatowym rynku energii
ostatnio znacznie wzros³y. Wydaje siê, ¿e z uwagi na bezpieczeñstwo energetyczne kraju, bardziej celowe by³oby
nieograniczanie wydobycia wêgla, lecz w przysz³oœci jego
zwiêkszenie przy wzmo¿eniu dzia³añ ukierunkowanych na
czyste technologie spalania wêgla.
Prognozowany wzrost zapotrzebowania energii, zw³aszcza energii elektrycznej, spowoduje w nadchodz¹cych dekadach wzrost zapotrzebowania elektroenergetyki na wêgiel, który nadal bêdzie podstawowym paliwem do produkcji energii elektrycznej, zw³aszcza ¿e Polska nie posiada
elektrowni j¹drowych. Ograniczone wydobycie wêgla do
ok. 80 mln t nie zapewni pokrycia potrzeb krajowych. Konieczny bêdzie jego import, a przy tym nale¿y siê liczyæ ze
wzrostem cen wêgla na œwiatowym rynku energii.
W tej sytuacji obecna zdolnoœæ produkcyjna górnictwa
wêgla kamiennego powinna byæ utrzymana, co nie wyklucza koncentracji jego wydobycia, dzia³añ dla poprawy wskaŸników wydajnoœci i wyników ekonomicznych.
Górnictwo wêgla brunatnego
Obecne wydobycie wêgla brunatnego wynosi ok. 60
mln t i prawie w ca³oœci jest przeznaczone do produkcji
energii elektrycznej. Przewiduje siê, ¿e do 2020 r. jego
wydobycie utrzymane zostanie na zbli¿onym do obecnego
poziomie.
www.elektroenergetyka.pl
strona
471
Jednak obecnie eksploatowane z³o¿a wêgla brunatnego malej¹ i po 2020 r. zostan¹ w znacznym stopniu wyczerpane, zw³aszcza w zag³êbiu koniñskim i turoszowskim.
W tej sytuacji niezbêdne bêd¹ inwestycje i eksploatacja
nowych z³ó¿, g³ównie z³ó¿ po³o¿onych ko³o Legnicy, co
z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne bêdzie bardziej
skomplikowane i kapita³och³onne ni¿ z³ó¿ dotychczas eksploatowanych.
Ropa naftowa
Krajowe wydobycie ropy naftowej jest bardzo ma³e,
w 2000 r. zaspokaja³o tylko ok. 4% jej zu¿ycia wynosz¹cego 18 mln t. Przewiduje siê, ¿e w okresie do 2030 r. wyst¹pi znaczny wzrost zapotrzebowania ropy naftowej i jej
produktów. Zatem z uwagi na znikome zasoby tego surowca prawie ca³e zapotrzebowanie bêdzie musia³o pochodziæ
z importu. Konieczna wiêc bêdzie rozbudowa zdolnoœci przetwórczych polskich rafinerii, wynosz¹cych obecnie ok. 24
mln t, rozbudowa ruroci¹gów przesy³owych, jak równie¿
budowa zbiorników dla utworzenia wymaganej przez UE
rezerwy paliw ciek³ych. Utworzenie takiej rezerwy bêdzie
stanowiæ wa¿ny element bezpieczeñstwa energetycznego
kraju.
Gazownictwo
W 2000 r. zu¿ycie gazu ziemnego w przeliczeniu na
gaz wysokometanowy (34,3 MJ/m3) wynosi³o 12,2 mld
m3, tj. 10 Mtoe, co stanowi³o 11% krajowego zu¿ycia
energii pierwotnej, 1/3 zu¿ywanego gazu pochodzi³o
z w³asnych zasobów, a 2/3 z importu, g³ównie z Federacji Rosyjskiej.
Przewiduje siê, ¿e w okresie do 2030 r. gazownictwo
bêdzie najszybciej rozwijaj¹cym siê podsektorem energii i zapotrzebowanie na gaz ziemny wzroœnie ponad dwukrotnie.
Pokrycie takiego zapotrzebowania zapewni³oby zmianê struktury krajowego bilansu energii pierwotnej, pokrycie wzrastaj¹cych potrzeb gospodarki i ludnoœci oraz by³oby korzystne dla œrodowiska naturalnego.
Z uwagi na stosunkowo ma³e krajowe zasoby gazu ziemnego szybko wzrastaj¹ce jego zapotrzebowanie bêdzie pokrywane g³ównie gazem z importu, przy czym konieczna
jest dywersyfikacja kierunków jego importu.
W tej sytuacji wyst¹pi koniecznoœæ rozbudowy sieci
przesy³owej, dynamicznego rozwoju sieci dystrybucyjnej
oraz budowy podziemnych zbiorników dla magazynowania
rezerwy operacyjnej i strategicznej gazu ziemnego.
Odnawialne Ÿród³a energii
W Polsce z odnawialnych Ÿróde³ energii licz¹ siê g³ównie energia wodna, drewno i inne rodzaje biomasy. Jest
równie¿ szansa na wiêksze wykorzystanie energii wiatru
i geotermalnej oraz biopaliw dodawanych do paliw napêdowych.
Zasoby energii wodnej s¹ niewielkie, a energiê mo¿liw¹ do
praktycznego wykorzystania ocenia siê na 12–15 TWh/a,
z czego obecnie wykorzystuje siê ok. 4 TWh/a.
strona
472
Uzysk drewna wykorzystywany dla celów energetycznych wynosi 3-4 mln toe/a. Mo¿liwe do wykorzystania zasoby s³omy i odpadów rolniczych szacuje siê
na ok. 10 mln t. Zasoby energii geotermalnej s¹ znaczne, lecz jest to g³ównie ciep³o niskotemperaturowe.
Ostatnio doœæ szybko wzrasta iloœæ i moc instalacji wiatrowych, a ponadto Parlament uchwali³ ustawê w sprawie produkcji biopaliw.
Obecnie udzia³ odnawialnych Ÿróde³ energii, ³¹cznie
z energi¹ z odpadów, w bilansie energii pierwotnej jest
nieznaczny – nie przekracza 5%. Ocenia siê, ¿e w przysz³oœci mimo zaleceñ i dyrektyw UE dotycz¹cych znacznego wzrostu tych Ÿróde³ – udzia³ ten nie przekroczy
6–7%, poniewa¿ Polska nie posiada znacz¹cych zasobów wodnych.
Wzrost wykorzystania odnawialnych Ÿróde³ energii bêdzie istotny dla œrodowiska, chocia¿ ich bezpoœredni wp³yw
na bezpieczeñstwo energetyczne w skali kraju bêdzie stosunkowo ma³y. Natomiast Ÿród³a te mog¹ odgrywaæ znaczn¹ rolê w lokalnych bilansach energii.
Kierunki rozwoju elektroenergetyki
Reforma gospodarki polskiej, ograniczenie produkcji przemys³ów energoch³onnych i wzrost efektywnoœci u¿ytkowania energii przyczyni³y siê do ok. 15-procentowego
zmniejszenia zu¿ycia energii elektrycznej w latach 1990–
1993, a nastêpnie do stopniowego wzrostu tego zu¿ycia
do poziomu z koñca lat osiemdziesi¹tych. Pozwoli³o to ³¹cznie ze wzrostem eksportu energii elektrycznej osi¹gn¹æ
w 2000 r. produkcjê tej energii w wysokoœci 145 TWh, tj.
poziom sprzed 1989 r.
Aktualnie polski system elektroenergetyczny dysponuje znaczn¹ rezerw¹ mocy. W 2000 r. moc zainstalowana
elektrowni wynosi³a 34,6 GW, moc osi¹galna 33,4 GW,
a szczytowe zapotrzebowanie 22,3 GW. Zatem w 2000 r.
ró¿nica pomiêdzy moc¹ osi¹galn¹ i szczytowym zapotrzebowaniem wynosi³a 11,1 GW, co œwiadczy o znacznej rezerwie mocy w systemie. Jednak rezerwa ta jest z³udna,
gdy¿ ok. 8,0 GW to moc jednostek, które przekroczy³y wiek
projektowy i powinny byæ wy³¹czone z eksploatacji lub poddane rekonstrukcji, w tym:
• ok. 3,0 GW to stare 45-, a nawet 50-letnie jednostki
kolektorowe,
• ok. 5,0 GW to elektrownie z blokami 120 MW i poni¿ej,
które œrednio osi¹gnê³y 40 lat.
W nadchodz¹cych latach dla pokrycia narastaj¹cego
zapotrzebowania mocy niezbêdny bêdzie wysoki przyrost
mocy zainstalowanej elektrowni, która w 2030 r. dla 1 scenariusza prognozy powinna wynosiæ ok. 60 GW. Zatem
niezbêdna bêdzie:
• realizacja du¿ego programu rekonstrukcji ok. 10–13 GW,
tj. bloków 120 MW, jak równie¿ bloków 200 MW, które równie¿ s¹ wys³u¿one i ich œredni wiek ju¿ przekracza 30 lat,
• budowa ca³kowicie nowych elektrowni o mocy ok.
30 GW.
www.elektroenergetyka.pl
wrzesień
2004
Problemem otwartym jest, jakie bêd¹ to elektrownie
i o jakiej strukturze paliwowej? Z wstêpnych rozwa¿añ wynika, ¿e powinny to byæ:
• elektrownie na wêgiel kamienny wykorzystuj¹ce jako
paliwo wêgiel z dodatkiem biomasy,
• elektrownie opalane gazem, tj. elektrownie z blokami
gazowo-parowymi oraz blokami gazowymi dla pokrycia
obci¹¿eñ szczytowych,
• elektrownie j¹drowe budowane w latach 2020–2030.
Za budow¹ nowych mocy rzêdu 7 GW w elektrowniach
wêglowych przemawia mo¿liwoœæ pozyskania stosunkowo
taniego wêgla krajowego oraz wêgla z importu, chocia¿
elektrownie takie emituj¹ du¿e iloœci CO2 i bêd¹ problemy
z ich akceptacj¹ przez UE.
Budowa jednostek gazowych dla pokrycia obci¹¿eñ
szczytowych jest podyktowana potrzebami systemu. Natomiast budowa elektrowni gazowo-parowych by³aby uzasadniona ich stosunkowo niskimi kosztami budowy oraz
wysok¹ sprawnoœci¹. Jednak w polskich warunkach, z uwagi na koniecznoœæ importu gazu i jego rosn¹ce ceny œwiatowe, szeroki rozwój tego typu elektrowni jest ma³o realny.
W tej sytuacji przyrost mocy w elektrowniach opalanych
gazem bêdzie znacznie ni¿szy od zak³adanego na pocz¹tku
ubieg³ej dekady.
Budowa elektrowni j¹drowych, zw³aszcza w dekadzie
2020–2030 jest koniecznoœci¹. Bez elektrowni j¹drowych
nie bêdziemy w stanie pokryæ rosn¹cego zapotrzebowania
na energiê, jak równie¿ sprostaæ wymaganiom ochrony œrodowiska. W tej dziedzinie ju¿ w najbli¿szym czasie niezbêdne
jest podejmowanie wielu dzia³añ umo¿liwiaj¹cych realizacjê programu budowy takich elektrowni.
Budowa wymienionych typów elektrowni nie wyklucza
budowy ma³ych elektrowni wodnych oraz elektrowni wiatrowych, jednak ich rola w pokryciu zapotrzebowania mocy
bêdzie stosunkowo niewielka.
Wed³ug wstêpnych szacunków nak³ady inwestycyjne na
rekonstrukcjê i budowê nowych elektrowni w latach 2001–
2030 szacuje siê na 35–40 mld euro.
W zakresie przesy³u energii elektrycznej niezbêdna jest
dalsza rozbudowa sieci 400 kV, przy stopniowym ograniczaniu zasiêgu sieci 220 kV oraz rozbudowa po³¹czeñ tranzytowych z krajami oœciennymi.
W zakresie dystrybucji konieczna jest rozbudowa i modernizacja sieci dystrybucyjnej, ze szczególnym uwzglêdnieniem modernizacji sieci wiejskich.
W tabeli 15 przedstawiono szacunkowe wielkoœci charakteryzuj¹ce rozwój elektroenergetyki do 2030 r., dla zapewnienia wzrostu PKB zak³adanego w scenariuszu 1.
Realizacja prognozy elektroenergetyki dla zapewnienia wzrostu PKB okreœlonego w scenariuszu 2 wymagaæ bêdzie przyrostu mocy z nowych inwestycji rzêdu
35 GW.
Rozwój ciep³ownictwa
Zaopatrzenie gospodarki i ludnoœci w ciep³o to jeden
z wa¿nych podsektorów polskiej gospodarki energetycznej. Szacuje siê, ¿e z uwagi na warunki klimatyczne i ponad pó³roczny sezon grzewczy, na ogrzewanie pomieszczeñ, przygotowanie posi³ków i ciep³ej wody u¿ytkowej
zu¿ywa siê ok. 1/4 zu¿ycia krajowego zu¿ycia energii
pierwotnej.
Prognoza podstawowych wielkoœci rozwoju elektroenergetyki polskiej do 2030 r.
(dla realizacji scenariusza 1 PKB)
Tabela 15
ród³o: ocena autora.
1)
2)
wrzesień
Saldo eksportu i importu.
Zapotrzebowanie brutto mniej straty sieciowe.
2004
www.elektroenergetyka.pl
strona
473
Do produkcji ciep³a korzysta siê z ró¿nych Ÿróde³ ciep³a.
S¹ to elektrociep³ownie i ciep³ownie energetyki zawodowej
i przemys³owej, lokalne ciep³ownie komunalne oraz indywidualne instalacje grzewcze – gazowe, olejowe, elektryczne,
wêglowe itp.
Elektrociep³ownie przemys³owe wytwarzaj¹ ciep³o g³ównie na potrzeby przemys³u. Natomiast wa¿n¹ rolê w zaopatrzeniu miast w ciep³o i ciep³¹ wodê odgrywaj¹ elektrociep³ownie zawodowe. W 2000 r. elektrociep³ownie i ciep³ownie zawodowe dostarczy³y ca. 170 PJ energii cieplnej, co
stanowi³o ponad 50% ciep³a dostarczonego przez scentralizowane systemy ciep³ownicze.
W lokalnych i indywidualnych urz¹dzeniach grzejnych
coraz wiêksz¹ rolê odgrywa gaz ziemny. Ogrzewanie gazowe staje siê konkurencyjne w stosunku do ciep³a wytwarzanego w sposób scentralizowany (wysoka sprawnoœæ odbiorników, ³atwoœæ regulacji, niskie emisje zanieczyszczeñ).
W zasadzie nie przewiduje siê wzrostu zapotrzebowania na ciep³o. Dzia³ania bêd¹ polega³y g³ównie na poprawie
efektywnoœci wykorzystywania ciep³a, termoizolacji budynków istniej¹cych oraz ochrony cieplnej budynków nowych,
zwiêkszaniu sprawnoœci odbiorników itp. W regionach wiejskich nadal znacz¹c¹ rolê bêdzie odgrywaæ drewno i jego
odpady.
Uwagi koñcowe dotycz¹ce
prognozy energetycznej Polski do 2030 r.
Przedstawiona szacunkowa prognoza zapotrzebowania
Polski na paliwa i energiê daje ogóln¹ orientacjê odnoœnie
do kierunków rozwoju sektora energii. Jednak prognoza ta
w ¿adnym przypadku nie mo¿e zast¹piæ kompleksowej prognozy rozwoju polskiego sektora energii i okreœlenia kierunków polityki energetycznej, której opracowanie wymaga zespo³u specjalistów z ró¿nych dziedzin energetyki oraz
wykorzystania ró¿nych metod badawczych.
Koniecznoœæ aktualizacji „Za³o¿eñ polityki energetycznej Polski do 2020 r.”, opracowanych w 2000 r., jest równie¿ niezbêdna z uwagi na cz³onkostwo Polski w UE. Nowe
za³o¿enia polityki energetycznej powinny obejmowaæ horyzont czasowy do 2030 r. oraz zmieniaj¹ce siê uwarunkowania ekonomiczne, ekologiczne, dostaw surowców energetycznych z importu, tranzytu energii przez terytorium
Polski itp.
Strategiczna rola energii w gospodarce i w ¿yciu ludnoœci oraz z³o¿onoœæ problematyki energetycznej wymaga,
aby polskie czynniki decyzyjne mia³y w³aœciwy obraz przysz³ych potrzeb energetycznych kraju.
strona
474
LITRERATURA
[1]
Kopecki K.: Cz³owiek w œwiecie energii. KiW 1976
[2]
World Energy Supplies 1954-1974. UN, New York 1976
[3]
National Energy Data Reports. 12 th Energy Congress, New
Delhi 1976
[4]
Surrey of Energy Resources – 19 th Edition, WEC 2001
[5]
Energy Balances of Non. OECD Countries 1999-2000, OECDIEA
[6]
Energy Balances of OECD Countries 1999-2000, OECD-IEA
[7]
Key World Energy Statistics, 2002 Edition, OECD-IEA
[8]
Bilans energii pierwotnej 1990-200. Agencja Rynku Energii,
2003
[9]
Energy Prices and Taxes, Edition 1989 Second Quarter and
2002 Third Quarter, OECD-IEA
[10] Kumanowski M., Gilecki R.: Primary Energy Balance of Poland. CIE
[11] Statystyka Elektroenergetyki Polskiej 2000, ARE 2001
[12] World Energy Outlook 2002, OECD-IEA
[13] CO2 emission from fuel combustion, 2002 Edition, OECDIEA
[14] Main thesis of the report of United Nations Organization and
World Energy Council on „World Energy Assessment”, New
York 2000
[15] Ma³y Rocznik Statystyczny Polski 2002
[16] Za³o¿enia polityki energetycznej Polski do 2020 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000
[17] Janiczek R.: Zintegrowany program rozwoju (ZPR)-2: za³o¿enia i dane wejœciowe. Biuletyn Miesiêczny PSE nr 7/1996
[18] Frydrychowski R.: Plan rozwoju PSE S.A. w zakresie przysz³ego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. Materia³y PSE
SA. 2002
[19] Ney R. Energia odnawialna Рmoda czy koniecznoϾ. PSE
SA, Elektroenergetyka nr 1/2003
[20] Electricity Information 2002, OCD-IEA
[21] Chmielniak T., Rakowski J. i Œwirski J.: Polskie elektrownie i elektrociep³ownie zawodowe (2). Przegl¹d Energetyczny nr 2/2003 r. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony
Œrodowiska
www.elektroenergetyka.pl
G
wrzesień
2004
Download