Plan wynikowy

advertisement
Plan wynikowy
Fizyka
Kurs podstawowy
do programu DKOS-5002-38/07 i podręcznika „Fizyka i astronomia dla każdego”
autorstwa B. Sagnowskiej, M. Godlewskiej, M. Godlewskiego, Wydawnictwa ZamKor,
nr dopuszczenia 42/07
KLASY I TECHNIKUM
1. Wiadomości wstępne
STADNARD I.2, II, III.
Treści konieczne / kategoria
celów
Uczeń potrafi:
Treści podstawowe / kategoria
celów
Uczeń potrafi:
Treści rozszerzone / kategoria
celów
Uczeń potrafi:
Treści dopełniające / kategoria
celów
Uczeń potrafi:
 przedstawić jednostki podstawowe,
pochodne i uzupełniające układu SI
/A
 wymienić nadwielokrotności i
podwielokrotności jednostek /A
 przeliczać jednostki na prostych
przykładach .C
 zdefiniować jednostki podstawowe
i uzupełniające układu SI /B
 przedstawić zasady zapisu
wykładniczego /B
 zdefiniować różne nad- i
podwielokrotności wielkości
fizycznych /A
 przedstawić idee największych
filozofów przyrody /B
 wyrażać jednostki w sposób
tradycyjny, wykładniczy i stosując
odpowiednie nazewnictwo /B
 odszukać i przedstawić zasady
definiowania jednostek układu SI
/C.B
 przeliczać różne jednostki stosując
zapis wykładniczy oraz
odpowiednie nazewnictwo /C
 przedstawić rozwój poglądów na
ruch, czas i przestrzeń /B
 omówić rolę różnych filozofów i
naukowców w rozwoju nauki /B
 wymienić najważniejsze postacie,
które miały wpływ na rozwój fizyki
i astronomii /A
2. Otaczający na Wszechświat
STANDARD I.1.7, I.2, II, III.
Treści konieczne / kategoria
celów
Uczeń potrafi:
Treści podstawowe / kategoria
celów
Uczeń potrafi:
 wskazać przyczyny, dla których
człowiek pierwotny interesował się
zjawiskami na niebie. /B
 objaśnić zasadę działania gnomonu,  omówić szczególną rolę Słońca w
/B
dawnych wierzeniach. /B
 wyjaśnić, dlaczego astronomię
uważamy za jedną z najstarszych
nauk /B
 zdefiniować rok świetlny,
 porównać różne jednostki
jednostkę astronomiczną i parsek
stosowane w astronomii /B,C
jako jednostki odległości
stosowane w astronomii. /A
 wyjaśnić naturę obserwowanej na
niebie Drogi Mlecznej. /B
Treści rozszerzone / kategoria
celów
Uczeń potrafi:
Treści dopełniające / kategoria
celów
Uczeń potrafi:
 odszukać i przedstawić poglądy
wybranych uczonych greckich na
temat budowy Wszechświata. /B,C
 na podstawie informacji
dostępnych w encyklopedii lub
Internecie porównać rozmiary,
odległość oraz orientacyjną liczbę
gwiazd w Obłokach Magellana. /C
 w jednej z dostępnych Mitologii
odszukać fragmenty tekstu
nawiązujące do nazw gwiazd i
gwiazdozbiorów, /B
 wyjaśnić, co to jest gwiazdozbiór i
gwiazda. /A
 podać podstawowe własności
gwiazd i gwiazdozbiorów. /B
 podać nazwy i opisać kilka gwiazd
i gwiazdozbiorów./B
 wyjaśnić, co to jest galaktyka /A
 zdefiniować podstawowe rodzaje
galaktyk /B
 przytoczyć treść prawa Hubble'a i
objaśnić wielkości występujące we
wzorze opisującym to prawo, /A
 wskazać, od czego mogą zależeć
dalsze losy Wszechświata. /B
 wymienić trudności związane z
odkrywaniem planet obiegających
odległe gwiazdy. /B
 omówić budowę galaktyk
spiralnych i eliptycznych /B
 obliczyć wiek Wszechświata /C
 wyjaśnić pojęcie gęstości
krytycznej i ciemnej materii /B
 porównać własności niektórych
galaktyk /B
 rozwiązywać zadania obliczeniowe
z użyciem prawa Hubble'a. /C,D
 opisać ruch dwóch ciał wokół
wspólnego środka masy. /B,C
 wyjaśnić, skąd pochodzi nazwa
„planeta”, /B
 opisać i wyjaśnić ruch planety na
tle gwiazd, /B
 podać przykład rozumowania
 przedstawić argumenty
przemawiające za istnieniem życia
we Wszechświecie, /B
 zaprezentować osiągnięcia A.
Wolszczana. /B
 wyszukać informacje o tym, z
jakimi sferami życia i działalności
człowieka byli związani rzymscy
 na przykładzie dwuwymiarowego
modelu balonika wytłumaczyć
obserwowany fakt rozszerzania się
Wszechświata. /B
 wyjaśnić pojęcie „planeta
pozasłoneczna”. /B
 podać główne tezy teorii
geocentrycznej i heliocentrycznej,
/A
 podać przyczyny występowania pór
roku. /A
 wymienić prawa rządzące ruchem
planet /A
 wymienić planety Układu
Słonecznego /A
indukcyjnego i dedukcyjnego. /B
 podać i objaśnić treść praw Keplera
oraz prawa powszechnego ciążenia
/B
 opisać planety wewnętrzne i
gazowe olbrzymy /B
 opisać warunki, jakie panują na
powierzchni Księżyca. /B
 wyjaśnić powstawanie faz
Księżyca, /B
 podać przyczyny, dla których
obserwujemy tylko jedną stronę
Księżyca. /B
 wymienić wszystkie ciała Układu
Słonecznego /A
 opisać asteroidy, komety,
meteoroidy, meteory i meteoryty /B
 opisać i wyjaśnić dokładnie ruch
planet wokół Słońca /B
 wyjaśnić podobieństwa i różnice
pomiędzy podstawowymi grupami
planet /B
 podać warunki, jakie muszą być
spełnione, by doszło do
całkowitego zaćmienia Słońca,
/A.B
 podać warunki, jakie muszą być
spełnione, by doszło do
całkowitego zaćmienia Księżyca.
/A,B
 wymienić grupy mniejszych ciał
Układu Słonecznego i podać ich
główne cechy /A,B
bogowie, których imiona noszą
planety, /B
 wyjaśnić skąd biorą się
niezgodności orbit planet /B,C
 odszukać informacje i porównać
warunki, jakie panują na
powierzchniach planet. /B
 uzasadnić fakt rzadkiego
występowania zaćmień Słońca i
Księżyca, /B
 wskazać zasadę, jaką przyjęto przy
obliczaniu daty Wielkanocy. /B
 odszukać informacje o kometach,
planetoidach i meteoroidach /B
3. Podstawowe prawa mechaniki
STANDARD I.1.2, I.1.2, I.1.3, I.1.6, I.2, II, III.
Treści konieczne
Uczeń potrafi:
Treści podstawowe
Uczeń potrafi:
Treści rozszerzone
Uczeń potrafi:
Treści dopełniające
Uczeń potrafi:
 zdefiniować pojęcie ruchu oraz
podać jego cechy /A
 podać klasyfikację ruchów /A
 zdefiniować tor, przemieszczenie,
drogę, prędkość i przyśpieszenie /A
 zdefiniować podstawowe rodzaje
ruchu /B
 rysować wykresy prędkości,
przyśpieszenia i drogi w funkcji
czasu /B
 podać podstawowe właściwości
ciał
w różnych stanach
skupienia, /A
 podać przykłady wykorzystania
właściwości substancji w
codziennym życiu. /B
 przeliczać podstawowe jednostki
prędkości i przyśpieszenia /C
 wyjaśnić podobieństwa i różnice
pomiędzy różnymi rodzajami
ruchu /B
 rozwiązywać zadania dotyczące
ruchów /C
 wyprowadzić jednostkę
współczynnika , /C
 rozwiązywać problemy
wymagające stosowania pierwszej i
trzeciej zasady dynamiki. /C
 rozwiązywać zadania dotyczące
prędkości i przyśpieszenia /C,D
 analizować wykresy dotyczące
ruchów, przekształcać je oraz
dokonywać obliczeń z ich
wykorzystaniem /C,D
 podać i objaśnić wzór na wartość
przyspieszenia, /A,B
 wyrazić 1 N przez kg, m, s, /A
 podać i objaśnić wzór na drogę w
ruchu jednostajnie przyspieszonym
przy v 0  0 /A,B
 przeprowadzić rozumowanie
wykazujące, że przy pominięciu
oporu powietrza ciała o różnych
masach spadające z tej samej
wysokości równocześnie uderzą o
podłoże, /B,C
 wykazać doświadczalnie, że ciała
pod działaniem siły przyciągania
ziemskiego poruszają się z
jednakowym przyspieszeniem. /C
 znajdować wypadkową sił
działających wzdłuż jednej prostej,
/C
 rozwiązywać zadania obliczeniowe
z wykorzystaniem wzorów:
 objaśnić pojęcie układu
odniesienia, /A,B
 przytoczyć treść pierwszej i trzeciej
zasady dynamiki i zilustrować je
przykładami, /A,B
 objaśnić, co rozumiemy pod nazwą
„ważenie”, objaśnić pojęcia masy,
ciężaru i podać związek między
tymi wielkościami, /B
 podać przykłady bezwładności ciał.
/B
 przytoczyć treść drugiej zasady
dynamiki, zilustrować ją
przykładem, objaśnić wielkości
występujące we wzorze F  ma
/A,B
 lekcja ćwiczeniowa
 rozwiązywać zadania obliczeniowe
z wykorzystaniem wzorów:
F  mg oraz F  kx ./C,D
a
v
at 2
, F  ma , s 
oraz
t
2
innych znajdujących się w aneksie
nr 1 podręcznika. /C,D
 przytoczyć treść prawa
powszechnej grawitacji, objaśnić
wielkości występujące we
wzorze F  G
m1m2
, /A
r2
 wyjaśnić, dlaczego nie
obserwujemy wzajemnego
przyciągania się przedmiotów
codziennego użytku. /B
 wyjaśnić, co nazywamy satelitą
geostacjonarnym. /B
 zilustrować za pomocą linii pole
centralne i jednorodne, /B
 uzasadnić fakt, że w pobliżu Ziemi
pole grawitacyjne jest jednorodne,
/B
 wymienić wielkości, od których
zależy przyspieszenie grawitacyjne
na Księżycu i planetach. /A
 omówić sposób wprowadzania
opisu pola grawitacyjnego. /C
 wykazać, że w pobliżu Ziemi siła
grawitacji działająca na ciało o
masie jest równa ciężarowi tego
ciała. /D
 podać warunek ruchu po okręgu,
objaśnić wzór na wartość siły
dośrodkowej i podać przykłady sił
dośrodkowych o różnych naturach,
/A,B
 uzasadnić użyteczność satelitów
geostacjonarnych. /B
 udowodnić słuszność trzeciego
prawa Keplera, /C
 wyprowadzić wzór na wartość
pierwszej prędkości kosmicznej i
objaśnić jej sens fizyczny. /C
 obliczyć promień orbity satelity
geostacjonarnego, /C
 rozwiązywać zadania obliczeniowe
z wykorzystaniem wzorów:
 wymienić i opisać elementy
wchodzące w skład startującego
wahadłowca, /A,B
 opisać zasadę działania silnika
rakietowego, /B
 podać wzór na pęd ciała. /A
 przytoczyć treść drugiej zasady
dynamiki w postaci ogólnej,
zilustrować ją na przykładzie,
objaśnić wielkości występujące we
 podać przykłady ciał znajdujących
się w stanie nieważkości. /B
 podać przykład doświadczenia, w
którym można obserwować ciało w
stanie nieważkości. /B
 wykazać wielką rolę, jaką odgrywa
tarcie w naszym życiu, /B
 podać przykłady wpływu rodzaju
nawierzchni i szybkości pojazdu na
 wykazać doświadczalnie, że dla
tych samych trących o siebie
substancji siła tarcia statycznego
jest większa od siły tarcia


wzorze p  Fwyp t . /A,B
F
 uzasadnić stwierdzenie, że postać
drugiej zasady dynamiki
 
p  Fwyp t jest ogólniejsza od


postaci F  ma , /C
 objaśnić na przykładzie zasadę
zachowania pędu. /B
 wyjaśnić, co to znaczy, że ciało jest
w stanie nieważkości. /B
 podać definicję współczynnika
tarcia statycznego i kinetycznego,
/A
 objaśnić różnice między siłą tarcia
2r T 2
mv 2
, v
, 3  const .
T
r
r
/C,D
 obliczyć i objaśnić wartość siły
ciągu rakiety. /C
 przeprowadzić rozumowanie
dowodzące, że ciało przyczepione
do spadającego swobodnie
siłomierza jest w stanie
nieważkości i niemożliwe jest
zmierzenie wartości jego ciężaru.
/C
 rozwiązywać zadania obliczeniowe
z wykorzystaniem wzoru
T  fFn oraz tabel 2.3 i 2.4 z
długość drogi hamowania. /B
 objaśnić wielkości występujące we
wzorze na pracę i podać przykłady
obliczania pracy, /A,B
 podać definicję mocy i objaśnić
wielkości występujące we wzorze
definicyjnym. /A,B
 wyjaśnić zasadę działania dźwigni
dwustronnej i podać warunek jej
równowagi, /B
 na przykładach z życia
codziennego wyjaśnić korzyści
płynące z używania maszyn
prostych /B
 wyjaśnić, co mamy na myśli
mówiąc, że ciało posiada energię,
/B
 objaśnić pojęcie energii
potencjalnej ciężkości, energii
potencjalnej sprężystości, energii
kinetycznej, podać odpowiednie
wzory i objaśnić wielkości
występujące w tych wzorach, /A,B
 podać przykład zasady zachowania
energii mechanicznej. /B
 wymienić przykłady osiągnięć
fizyków i inżynierów w podboju
Kosmosu. /B
kinetycznego. /B,C
 opisać sposób obliczania pracy
wykonywanej przy rozciąganiu
sprężyny, /B
 wykazać, że pracę można obliczać
tak, jak pole powierzchni pod
wykresem F (s ) oraz P (t ) . /B,C
 opisać zasadę działania kołowrotu i
podać przykłady wykorzystania
kołowrotu w konstrukcji
przedmiotów codziennego użytku.
/B
 wyjaśnić, dlaczego rozważając
problemy związane z energią
potencjalną, musimy ustalić
poziom zerowy, względem którego
będziemy ją obliczać, /B
 przytoczyć treść zasady
zachowania energii mechanicznej.
/A
statycznego i siłą tarcia
kinetycznego. /B
 wykazać, że praca przy rozciąganiu
sprężyny wyraża się w dżulach.
/B,C
podręcznika. /C,D
 rozwiązywać zadania
obliczeniowe, wykorzystując
wzory: W  Fs cos  ,
W
 udowodnić, że praca wykonana z
użyciem maszyny prostej jest taka,
jak praca wykonana bez jej użycia,
/C
 opisać i wyjaśnić zasadę działania
równi pochyłej, /B
 wykonywać zadania obliczeniowe,
używając wzoru F1r1  F2 r2 . /C
 wyprowadzić wzór na energię
kinetyczną uzyskaną przez ciało na
drodze s. /C
1 2
W
kx , P  . /C,D
2
t
 odszukać informacje i przygotować
prezentację na temat składania i
rozkładania sił nie leżących na tej
samej prostej, /B
 wyszukać informacje i
przygotować prezentacje na temat
dźwigni jednostronnej w
organizmie człowieka. /B
 na przykładzie spadania
swobodnego wykazać słuszność
zasady zachowania energii
mechanicznej, /B,C
 wykonywać zadania obliczeniowe
z wykorzystaniem wzorów:
E  mgh , E 
1 2
mv 2
kx , E 
.
2
2
/C,D
 podać wartość drugiej prędkości
kosmicznej i wyjaśnić znaczenie
znajomości tej wartości dla lotów
kosmicznych. /A.B
 podać i objaśnić wzór na
grawitacyjną energię potencjalną
ciała o masie w polu ziemskim,
obliczoną przy założeniu, że
E p  0 dla r   . /A,B,C
 wyprowadzić wzór na wartość
drugiej prędkości kosmicznej, /C
 wyjaśnić, co to jest czarna dziura.
/B
4. Mechanika cieczy i gazów
STANDARD I.1.3, I.2, II, III.
Treści konieczne
Uczeń potrafi:
Treści podstawowe
Uczeń potrafi:
Treści rozszerzone
Uczeń potrafi:
Treści dopełniające
Uczeń potrafi:
 podać i objaśnić wzór na ciśnienie
oraz jego jednostkę (paskal), /A,B
 podać i objaśnić prawo Pascala,
/A,B
 wskazać przyczynę istnienia
ciśnienia atmosferycznego. /B
 wyjaśnić zasadę działania
podnośnika hydraulicznego, /B
 wskazać przyczynę istnienia
ciśnienia hydrostatycznego. /B
 wyszukać informacje o tym, jaki
wpływ na organizm człowieka
maja zmiany ciśnienia
atmosferycznego. /B
 opisać doświadczenie wskazujące,
że na ciało zanurzone w cieczy
działa siła wyporu. /B
 wypowiedzieć i zinterpretować
prawo Archimedesa dla cieczy
i gazów. /B,C
 wyjaśnić zasadę działania prasy
hydraulicznej, hamulców
hydraulicznych i innych urządzeń
działających dzięki wykorzystaniu
prawa Pascala, /B
 podać i objaśnić wzór na ciśnienie
hydrostatyczne. /A,B
 sformułować warunki pływania
ciał. /A.B
 zaprezentować doświadczalnie (za
pomocą kartki papieru) działanie
siły nośnej. /B.C
 wyjaśnić, jak powstaje siła nośna.
/B
 opisać zjawiska fizyczne, dzięki
którym latają samoloty. /B
 stosować prawo Archimedesa do
rozwiązywania praktycznych
problemów związanych z
pływaniem ciał. /C,D
 wymienić i opisać inne zjawiska
wynikające z prawa Bernoulliego.
/B
5. Ruch drgający i falowy
STANDARD I.1.3, I.1.6, I.2, II, III.
Treści konieczne
Uczeń potrafi:
Treści podstawowe
Uczeń potrafi:
Treści rozszerzone
Uczeń potrafi:
Treści dopełniające
Uczeń potrafi:
 podać przykłady ruchu drgającego,
/B
 objaśnić wielkości opisujące ruch
drgający: amplitudę, okres,
częstotliwość drgań, /A,B
 wykonać doświadczenie z dwoma
wahadłami prezentujące zjawisko
rezonansu. /B,C
 opisać ruch wahadła
matematycznego, podać i objaśnić
 podać definicję ruchu
harmonicznego. /A
 przeanalizować zmiany x , F , v ,

a w ruchu harmonicznym. /C.D
 opisać zjawisko rezonansu /B,C
 przeanalizować skutki rezonansu
/C,D
 wyszukać informacje i opisać
budowę ludzkiego ucha oraz
aparatu mowy. /B
 podać przykłady rezonansu /B
 podać przykłady fal w swoim
otoczeniu. /B
 wyjaśnić, czym różnią się od siebie
fale podłużne i poprzeczne. /B
wzór na okres T  2
l
, /A,B
g
 opisać drgania swobodne, gasnące i
wymuszone, /B
 wskazać niebezpieczeństwa
związane z występowaniem
rezonansu. /B
 wyjaśnić na czym polega rezonans
/B
 wyjaśnić, na czym polega
rozchodzenie się fali w ośrodku
sprężystym. /B
 wyjaśnić pojęcia: powierzchnia
falowa, fala kolista, fala płaska,
czoło fali. /A,B
 wskazać przyczyny powstawania
fali, /A,B
 scharakteryzować ośrodki, w
których rozchodzą się fale. /B
 podać definicję i sens fizyczny
okresu, częstotliwości, amplitudy,
długości, natężenia i szybkości
rozchodzenia się fali. /A,B
 rozwiązywać zadania obliczeniowe
z wykorzystaniem wzorów:
  vT ,  
I
 wyjaśnić zasadę Huygensa, /A,B
 opisać doświadczenie ukazujące
zjawisko interferencji fal. /B
 
 wyjaśnić zjawisko dyfrakcji,
posługując się zasadą Huygensa, /B
 wyjaśnić zjawisko interferencji fal.
/B
 podać, od czego zależy wynik
interferencji fal w danym ośrodku.
/B,C
E
v
, I
,
tS
f
P
. /C,D
2r 2
 podać warunki maksymalnego
wzmocnienia i wygaszenia fal.
/A,C
 wyjaśnić, jak powstaje echo i czym
różni się od pogłosu. /B
 wyjaśnić, na czym polega zjawisko
odbicia fali. /B
 odpowiedzieć na pytanie: Jakimi
 odróżnić tony od dźwięków, /B
falami są fale dźwiękowe i w jakich  zdefiniować wielkości
ciałach mogą się rozchodzić? /B
charakteryzujące falę dźwiękową.
/A
 wymienić obiektywne i
 opisać i podać przykłady zjawiska
subiektywne cechy dźwięku. /B
Dopplera. /B
 objaśnić zasadę działania
echosondy. /B
 omówić, czym charakteryzują się
tony, dźwięki i szumy. /B
 podać, dla jakich częstotliwości
ucho ma największą czułość, a dla
jakich najmniejszą. /A
 za pomocą symulacji
komputerowej (www.zamkor.pl),
objaśnić zjawisko odbicia fali oraz
przejścia fali przez granicę dwóch
ośrodków. /B,C
 poszukać informacji i przygotować
krótką wypowiedź na temat
muzykoterapii. /B
 podać definicję poziomu natężenia
i opisać sposób jego obliczania.
/A,C
6. Fizyka cząsteczkowa i termodynamika
STANDARD I.1.3, I.1.4, I.1.6, I.2, II, III.
Treści konieczne
Uczeń potrafi:
Treści podstawowe
Uczeń potrafi:
Treści rozszerzone
Uczeń potrafi:
Treści dopełniające
Uczeń potrafi:
 podać założenia kinetycznomolekularnej teorii budowy materii
i opisać zjawiska, które dowodzą
jej słuszności, /A
 znając temperaturę w skali
Celsjusza obliczać ją w skali
Kelvina i Farenheita. /C
 wymienić rodzaje przemian
gazowych /A
 przeprowadzić rozumowanie
prowadzące do zależności
 wyprowadzić i zinterpretować
równanie Clapeyrona i równanie
stanu gazu doskonałego. /C
 rozwiązywać zadania obliczeniowe
dotyczące przemian gazowych z
wykorzystaniem wzorów:
 na podstawie teorii cząsteczkowej
budowy ciał opisać podstawowe
właściwości ciał stałych, cieczy i
gazów /B
 wyjaśnić rolę używanych
powszechnie detergentów. /B
 podać przykład monokryształu,
polikryształu, ciała
bezpostaciowego i polimeru, /A,B
 podać przykłady zmian
właściwości ciał stałych wraz ze
zmianą ich temperatury. /B
 podać definicje energii
wewnętrznej, temperatury i ciepła
/A
 wymienić jednostki temperatury i
ciepła /A
2N
Ek śr /B,C
3V
 objaśnić związek Ek śr ~ T . /B
p
pV  nRT ,
p1V1 p2V2

. /C,D
T1
T2
 opisać na czym polega przemiana
izotermiczna, izobaryczna i
izochoryczna a także4 adiabatyczna
/B
 omówić rodzaje sił
międzycząsteczkowych i podać
przykłady zjawisk, za które te siły
są odpowiedzialne. /B
 przedstawić wzory i wykresy
poszczególnych przemian
gazowych /A.B
 rozwiązywać zadania dotyczące
przemian gazowych /C,D
 wyjaśnić powstawanie menisku i
zjawiska włoskowatości. /B
 poszukać informacji i przygotować
wypowiedź na temat innych
zjawisk związanych z działaniem
sił międzycząsteczkowych /B
 przytoczyć prawo Hooke'a
i objaśnić wszystkie wielkości we
 opisać różnice w budowie
wewnętrznej ciał stałych. /B
 przedstawić przykłady
wykorzystania różnych własności
sprężystych ciał stałych /B
 opisać zasady pomiaru temperatury
/B
 opisać własności ciepła /B
 przeliczać różne jednostki
temperatury i ciepła /A
wzorze p  E
l
, /A.B
l0
 wyjaśnić, dlaczego uszczelki
wytwarza się z materiału o małym
module Younga. /B
 wyjaśnić pojęcie zera absolutnego
/B
 przedstawić konstrukcję różnych
skal temperatur /B
 podać przykłady zamiany energii
mechanicznej w energię
wewnętrzną. /B
 opisać zasadę działania
wymienników ciepła i podać
przykłady ich zastosowania. /B
 za pomocą kartki papieru
sprawdzić, jak działa wentylacja w
jego mieszkaniu. /B.C
 posługując się teorią cząsteczkowej
budowy materii, wyjaśnić zjawiska
topnienia i parowania. /B
 podać definicję silnika cieplnego
/A
 zdefiniować pojęcie entropii /A,B
 podać definicję energii
wewnętrznej, zapisać ją wzorem
dla gazu doskonałego U  NCT
i objaśnić wszystkie wielkości
występujące w tym wzorze /A,B
 zdefiniować pojęcie ciepła /A
 przytoczyć treść pierwszej zasady
termodynamiki, zapisać wzorem
U  Q  W i objaśnić wielkości
występujące w tym wzorze. /A,B
 zdefiniować pojęcie ciepła
właściwego i objaśnić tę wielkość.
/A,B
 wyjaśnić zjawisko konwekcji i
podać przykłady jego
występowania w przyrodzie. /B
 wyprowadzić wzór na energię
wewnętrzną gazu doskonałego
U  NCT . /C
 rozwiązywać zadania z
wykorzystaniem pierwszej zasady
termodynamiki. /C,D
 wymienić czynniki, od których
zależy szybkość przekazywania
ciepła i uzasadnić sposób
konstrukcji wymienników ciepła.
/B
 opisać znaczenie konwekcji w
prawidłowym oczyszczaniu
powietrza w mieszkaniu. /B
 posługiwać się wzorem
Q  mcT przy rozwiązywaniu
zadań. /C,D
 odszukać informacje o prądach
konwekcyjnych w płynnym
wnętrzu Ziemi i zewnętrznych
warstwach Słońca. /B
 wyjaśnić pojęcia: ciepła topnienia,
krzepnięcia, parowania i
skraplania, zapisać je wzorami /B
 wskazać znaczenie w przyrodzie
dużej wartości ciepła topnienia i
parowania wody. /B
 opisać budowę i zasadę działania
silnika cieplnego /B
 opisać zasadę działania
szybkowaru i chłodziarki. /B
 posługiwać się wzorami:
Q  mct oraz Q  mc p
 podać przykład procesu
odwracalnego i nieodwracalnego
/B
 podać treść II zasady
termodynamiki /A
 wyjaśnić pojęcie entropii i podać
przykład procesu, w którym
entropia ulega zmianie. /B
w zadaniach obliczeniowych. /C,D
 wyjaśnić zasadę działania silnika
cieplnego /B
 omówić budowę poszczególnych
rodzajów silników cieplnych /B
 pokazać II zasadę termodynamiki
na przykładach /B,C
 posługując się modelem, objaśnić
zasadę działania silnika
spalinowego dwusuwowego i
czterosuwowego. /C
 podać i objaśnić definicję
sprawności silnika cieplnego. /A,B
 analizować przemiany energii w
silniku cieplnym /B,C
 posługiwać się wzorami:  

W
,
Q1
T1  T2
w zadaniach
T1
obliczeniowych. /C,D
OCENA DOPUSZCZAJĄCA - WYMAGANIA KONIECZNE
OCENA DOSTATECZNA - PWMAGANIA PODSTAWOWE
OCENA DOBRA - WYMAGANIA ROZSZERZAJĄCE
OCENA BARDZO DOBRA -WYMAGANIA DOPEŁNIAJĄCE
OCENA CELUJĄCA – POSZERZENIE MATERIAŁU SZKOKNEGO ORAZ UDZIAŁ Z SUKCESEM W KONKURSACH I
OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH
..... opracowała.....
Bożena Kotecka
Download