Elektrownie jądrowe w Finlandii. Specyfikacja, rola i przyszłość

advertisement
Elektrownie jądrowe w Finlandii. Specyfikacja, rola i przyszłość
energetyki jądrowej w Finlandii
1. Sektor energetyczny w Finlandii
Według danych Energy Authority pozyskanych bezpośrednio z raportów danych elektrowni,
dnia 8.1.2014 w Finlandii znajdowało się 346 jednostek wytwórczych o zainstalowanej mocy
powyżej 1 MWe, co daje łączną moc zainstalowaną 16,895 GW (stan z dnia 8.1.2014).
Warto zwrócić uwagę na fakt, że zainstalowana moc w elektrowniach w Finlandii utrzymuje
się praktycznie na tym samym poziomie, wykazując delikatną tendencję wzrostu głównie
dzięki modernizacji istniejących obiektów.
Kolejną istotną kwestią jest struktura wytwarzania energii w tym kraju, którą bardzo czytelnie
ilustruje wykres 1.1.
Wykres 1. 1 Struktura wytwarzania energii w Finlandii w roku 2013
6%
8%
Energia jądrowa
27%
Energia importowana
Energia wodna
12%
Biopaliwa
Węgiel
13%
19%
Gaz ziemny
Inne
15%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FEI
Analizując wykres 1.1 nietrudno zauważyć, że Finlandia opiera produkcję energii
elektrycznej na bardzo zdywersyfikowanym miksie energetycznym, co gwarantuje jej dużą
niezależność energetyczną. Zróżnicowanie źródeł wytwórczych oraz duży udział energetyki
jądrowej (ok. 27%), która jest bardzo niezawodną formą produkcji energii chociażby poprzez
fakt, że paliwo jądrowe jest sprowadzane z krajów stabilnych politycznie, sprawia, że system
energetyczny tego kraju gwarantuje duże bezpieczeństwo dostaw. Jedynym mankamentem,
który powinien zostać zminimalizowany, jest ilość energii importowanej do Finlandii
z krajów sąsiadujących – ok. 19%. Takie duże zapotrzebowanie na energię tłumaczy chęć
tworzenia nowych reaktorów jądrowych, a co za tym idzie zwiększenie majątku wytwórczego
Finlandii i jeszcze większą niezależność energetyczną.
2. Elektrownie jądrowe w Finlandii
Energetyka jądrowa w Finlandii cieszy się bardzo dużo popularnością i akceptacją
społeczeństwa. Od końca lat siedemdziesiątych Finlandia eksploatuje 4 reaktory w dwóch
elektrowniach jądrowych: Loviisa i Olkiluoto. W tej ostatniej siłowni trwa budowa piątego
reaktora – najnowszej francuskiej konstrukcji EPR (więcej w rozdziale 3.1). Istniejące
reaktory (ogółem około 2700 MWe netto) należą do najbardziej wydajnych na świecie,
ze średnim współczynnikiem wykorzystania mocy znamionowej wynoszącym ponad 85%
w ciągu całego czasu użytkowania, natomiast w ostatnich dziesięciu latach – 95%. Tak duże
wykorzystanie elektrowni jądrowych w systemie energetycznych Finlandii zwiększa
opłacalność planowanych siłowni jądrowych w przyszłości.
2.1 Olkiluoto
Elektrownia Olkiluoto znajduje się na wyspie na zachodzie Finlandii, od której pochodzi
też jej nazwa. Obiekt składa się z dwóch istniejących bloków OL1 i OL2 oraz wciąż
budowanego OL3. Operator Olkiluoto – firma TVO – ma kilkudziesięciu udziałowców.
Fortum ma w niej 25 proc. udziałów, natomiast reszta należy przede wszystkim do firm
z energochłonnych sektorów przemysłu (np. do PVO – Pohjolan Voima czy do koncernów
przemysłu papierniczego – UPM oraz Stora Enso), ale też i samorządów. Udziałowcy,
proporcjonalnie do swojego wkładu, otrzymują energię elektryczną po kosztach produkcji.
Bloki elektrowni jądrowych elektrowni Olkiluoto 1 i Olkiluoto 2 (OL1 i OL2) są identyczne.
Oba mają reaktory typu BWR o znamionowej mocy netto 860 MWe. Bloki zostały oddane
do eksploatacji odpowiednio w 1978 i 1980 roku. Reaktory OL1 i OL2 wymagają corocznego
zasilenia łączną ilością około 40 ton niskowzbogaconego uranu. Warto również zwrócić
uwagę, o czym wspomniano we wstępie, na bardzo wysoki współczynnik wykorzystania
mocy znamionowej, który dla Olkiluoto waha się między 93 a 97%.
Od 2005 roku budowany jest tam również trzeci blok OL3, który będzie posiadał reaktor
EPR (więcej w rozdziale 3.1).
Rysunek 2. 1 Elektrownia jądrowa w Olkiluoto (bloki 1 i 2)
2.2 Loviisa
Elektrownia jądrowa Lovissa znajduje się blisko fińskiego miasta o tej samej nazwie
na wyspie Hästholmen. Jest pierwszą wybudowaną w Finlandii elektrownią jądrową.
Mieszczą się w niej dwa reaktory typu PWR (Loviisa 1 oraz Loviisa 2), każdy o mocy 510
MWe. Zostały one oddane do użytku odpowiedni w 1977 oraz 1980 roku. Bloki generują
łącznie 8 TWh energii elektrycznej rocznie, co obejmuje około jednej dziesiątej produkcji
energii elektrycznej w Finlandii. Loviisa należy w całości do kontrolowanego przez państwo
koncernu energetycznego Fortum oraz zaliczana jest do najlepszych na świecie elektrowni
jądrowych pod względem niezawodności. Roczne współczynniki obciążenia przekraczały
90%. Rzeczywista liczba poważnych awarii w ciągu 30 lat pracy była niewielka.
Produkcja energii na wyspie Hästholmen będzie kontynuowana przynajmniej przez następne
16 lat. Na mocy licencji udzielonej przez fiński rząd w 2007 roku, blok Loviisa 1 może
pracować do 2027 roku, a Loviisa 2 do 2030.
Oprócz tego elektrownia jest unikalna z racji wykorzystania ekspertyz oraz niektórych
technologii zachodnich m.in. od Westinghouse czy Siemensa, przy jednoczesnej pracy
na reaktorach projektu radzieckiego. Jako ciekawostkę można podać również fakt, że jeden
ze zbiorników reaktora w Loviisie został wykupiony od Polski – pierwotnie miał być
on używany w nieukończonej elektrowni jądrowej w Żarnowcu.
Rysunek 2. 2 Elektrownia jądrowa w Loviisie
3. Przyszłość energetyki jądrowej w Finlandii
W celu zwiększenia udziału wytwarzania energii elektrycznej w źródłach jądrowych, a co za
tym idzie ograniczenia importu energii z krajów zewnętrznych, Finlandia podjęła
zdecydowane kroki. W Olkiluoto trwa budowa piątego reaktora w tym kraju – reaktora typu
PWR, konstrukcji EPR. Plany zakładają jeszcze budowę czwartego reaktora w Olkiluoto oraz
co najmniej jednego w nowej elektrowni Hanhikivi 1 (będzie ona znajdować się na półwyspie
Hanhikivi, w pobliżu miejscowości Pyhäjoki). Po 2020 roku w Finlandii ma działać 6-7
reaktorów, pokrywających 60% zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Działania
te mają zapewnić niezależność energetyczną. Również po 2020 roku ruszy budowane
na wyspie Olkiluoto geologiczne składowisko Onkalo, w którym za sto lat znajdzie się całość
wypalonego paliwa z całego okresu eksploatacji reaktorów w Olkiluoto i Loviisa (według
prawa fińskiego wypalone paliwo jądrowe musi być składowane na terenie kraju).
3.1 Reaktor EPR w elektrowni jądrowej Olkiluoto 3
Budowany obecnie blok trzeci w elektrowni Olkiluoto 3 będzie pierwszym blokiem
jądrowym z reaktorem EPR (ang. European Pressurised Reactor), reaktorem generacji III.
Jest w budowie od lipca 2005 roku, a jego rozruch planowany był pierwotnie na rok 2009.
Budowa realizowana jest przez konsorcjum Areva – Siemens. W początkowych jej latach datę
rozruchu kilkukrotnie przesuwano. Dziś wiadomo, że elektrownia nie wyprodukuje energii
elektrycznej przynajmniej do roku 2016, jak wynika z raportu TVO – przyszłego operatora
elektrowni. W grudniu 2012 roku Areva oszacowała, że pełne koszty budowy reaktora
osiągną kwotę 8,5 miliarda euro – prawie 3-krotnie wyższą od projektowanej ceny
3 miliardów euro. Mimo problemów i bardzo poważnych opóźnień, za które wzajemnie
obwiniają się zleceniodawca i główny wykonawca projektu, warto przyjrzeć się konstrukcji
reaktora EPR.
Moc zainstalowana bloku (netto) będzie wynosiła 1600 MWe, co niemal podwoi obecnie
zainstalowaną moc w elektrowni Olkiluoto. Przewidywana produkcja energii z bloku wynosi
13 TWh rocznie. Reaktor ten będzie eksploatowany projektowo przez następne 60 lat, czyli
znacznie dłużej niż starsze bloki jądrowe (ok. 40 lat).
EPR jako najnowszy reaktor ciśnieniowy będzie posiadał bardzo wysokie standardy
bezpieczeństwa oraz wysoką sprawność (sprawność bloku netto wynosi 37% co jest o około
4 punkty procentowe lepszym wynikiem niż ta osiągana przez bloki OL1 i OL2).
Paliwem w reaktorze będzie tlenek uranu (UO2), przy dość niewielkim stopniu wzbogacenia
paliwa izotopem 235U – ok. 5%. Konstrukcja reaktora pozwala na zmianę zużytego paliwa
w cyklu 12-sto lub 24-ro miesięcznym – w pierwszym przypadku po tym czasie eksploatacji
wymianie ulega około 25% wszystkich prętów paliwowych.
Woda w obiegu pierwotnym reaktora (a więc ta chłodząca kasety paliwowe) opuszcza reaktor
o parametrach 329oC/155bar, a następnie jest transportowana do czterech wytwornic pary,
gdzie oddaje ciepło do obiegu wtórnego. Temperatura na powrocie do reaktora wynosi
ok. 296oC. W obiegu wtórnym, para opuszczająca wytwornicę pary jest parą nasyconą
o parametrach 290oC/75,5bar. Trafia ona na część wysokoprężną turbiny, a następnie
odpowiednio do separatora wilgoci – w celu odprowadzenia cząstek wody i do trzech,
równolegle połączonych część niskoprężnej turbiny. Po przejściu przez części NP turbiny
para kierowana jest do skraplaczy (2 skraplacze dla każdej z turbin niskoprężnych,
co pozwala na wyłączenie z eksploatacji jednego z nich bez konieczności zatrzymania
turbiny). Czynnikiem odbierającym ciepło w skraplaczu będzie woda morska, która dla EPR
w Olkiluoto 3 ogrzeje się o ok. 12oC na wylocie. Skropliny w obiegu wtórnym są natomiast
kierowane na 7 podgrzewaczy regeneracyjnych osiągając temperaturę 230oC przed
wytwornicami pary. Uzyskana z rozprężania pary energia mechaniczna zostaje przekazana
do generatora, który zamienia ją na energię elektryczną. Moc znamionowa generatora wynosi
1992 MVA.
Głównym celem, któremu ma służyć budowa reaktora EPR III generacji, jest zwiększenie
bezpieczeństwa dzięki zastosowanym aktywnym i pasywnym systemom zabezpieczeń.
Ochrona przed wyciekiem radioaktywnych substancji do otoczenia jest zapewniona dzięki
trzem barierom ochronnym: metalowej osłonie prętów paliwowych, ciśnieniowemu
zbiornikowi reaktora i szczelnemu budynkowi ochronnemu reaktora. O ile pierwsze dwa
nieznacznie różnią się od tych w konstrukcjach reaktorów budowanych dotychczas, o tyle
osłona budynku reaktora jest elementem wyróżniającym reaktor EPR. Zewnętrzną osłonę
reaktora stanowi szczelna betonowa skorupa, która składa się z podwójnej ściany zbudowanej
ze zbrojonego betonu, każda z nich ma grubość 1,4 m, ponadto wewnętrzna część jest pokryta
stalowym płaszczem, który pozawala jej na wytrzymanie ciśnień do 5,3 bara. Osłona taka
pozwala uchronić reaktor np. przed nagłymi wzrostami temperatury czy uderzeniem
samolotu.
Prędkość reakcji kontrolowana jest przez dwa czynniki: pręty regulacyjne złożone głównie
z elementów takich jak srebro, iryd, kadm oraz węglik boru. Opuszczenie wszystkich prętów
do przestrzeni reaktora daje możliwość zatrzymania reakcji łańcuchowej w ciągu 3,5 s. Takie
awaryjne wsunięcie prętów oznacza wprowadzenie do reaktora ujemnej reaktywności,
co powoduje zmniejszenie ilości zachodzących reakcji rozszczepienia oraz zmniejszenie
ilości generowanego w pastylkach paliwowych ciepła tylko do ciepła powyłączeniowego.
Występuje ono na skutek przemian rozszczepienia zachodzących w reaktorze po wyłączeniu.
W reaktorze EPR po 1 godzinie od awaryjnego wyłączenia stanowi ono ok. 1% mocy cieplnej
reaktora. Na wypadek gdyby pręty regulacyjne nie spadły i nie doszłoby do wyłączenia
reaktora oraz pompy obiegu pierwotnego przestały działać, automatycznie zostaje
uruchomiony system wypełnienia reaktora borem.
Kontrolę nad systemami sterowania bloku można sprawować z pomocą każdego z czterech
oddzielnych systemów zabezpieczeń. Należy tu podkreślić, że każdy z nich niezależnie
od innych może opanować awaryjną sytuację. Każda z tych sekcji zawiera systemy
awaryjnego chłodzenia reaktora, awaryjny system uzupełniania wody obiegu wtórnego oraz
systemy elektroniczne i kontrolne wymagane do operowania ww. elementami. Każdy
z czterech systemów uzupełniania wody, czy to w obiegu pierwotnym, czy wtórnym, jest
podłączony do własnego zbiornika z wodą, co więcej każdy z nich jest połączony
ze zbiornikiem przeciwpożarowym.
Elektrownia posiada 4 generatory Diesla, które w razie awarii zasilania z zewnątrz są w stanie
utrzymać zasilanie dla kluczowych systemów przez 24 h, oraz 2 rezerwowe generatory,
zdolne do pracy przez kolejne 12 h.
Na wypadek gdyby jednak doszło do utraty chłodziwa z reaktora i w rezultacie do stopienia
rdzenia, pod reaktorem znajduje się konstrukcja mająca za zadanie uchwycić stopiony rdzeń
i skierować go do obszaru, w którym może on zostać schłodzony i przy tym nie wydostać
się poza budynek ochronny (poprzez stopienie betonowej płyty pod budynkiem). Gdy rdzeń
trafi do tego obszaru zostaje on najpierw zalany stopioną płytą betonową (ang. sacrificial
concrete), a następnie całość chłodzona jest wodą ze zbiornika awaryjnego znajdującego się
w budynku reaktora. Rdzeń jest tam przechowywany aż do czasu gdy cały ulegnie
skrzepnięciu.
4. Podsumowanie
Energetyka jądrowa pełni w Finlandii bardzo kluczową rolę. Obecnie istniejące elektrownie
jądrowe wytwarzają niecałe 30% energii, a plany rozbudowy tego sektora sprawią,
że w przyszłości będzie to znacznie więcej, co jeszcze bardziej uniezależni energetycznie ten
kraj. Warto również zauważyć, że nowoczesne reaktory jądrowe generacji III
(np. przedstawiony w niniejszej pracy, budowany w Olkiluoto – EPR), oprócz niezawodności
i stabilności dostaw, są bardzo bezpieczne. Jedynym zauważalnym i dość dotkliwym
problemem wynikającym z rozbudowy elektrowni Olkiluoto jest znaczne przedłużenie okresu
budowy oraz zwiększenie jej kosztów. Wynika to z faktu, że jest to pierwsza budowa tego
typu reaktora na świecie, co w połączeniu z bardzo restrykcyjnymi przepisami dozoru
jądrowego w Finlandii oraz błędami komunikacji między zleceniodawcą oraz wykonawcą
czyni ją jeszcze bardziej skomplikowaną. Elektrownia z reaktorem EPR – Olkiluoto 3
na pewno będzie nowym etapem rozwoju energetyki jądrowej na świecie, a jej pomyślne
ukończenie zwiększy szansę na realizację innych podobnych projektów jak choćby budowy
elektrowni Hinkley Point C w Wielkiej Brytanii.
5. Źródła:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
http://energia.fi/en
http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-A-F/Finland/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_j%C4%85drowa_w_Loviisa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrownia_J%C4%85drowa_Olkiluoto
http://www.atom.edu.pl/index.php/ekonomia/spor-o-olkiluoto-3.html
http://www.epcengineer.com/projects/details/79/olkiluoto-nuclear-power-plant
http://www.tvo.fi/uploads/julkaisut/tiedostot/ydinvoimalayks_OL3_ENG.pdf
Download