Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby

advertisement
RB ESPI 10/2017
Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ LUG S.A. w dniu
21.06.2017r.
Treść:
Zarząd LUG S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21.06.2017r. posiadających co najmniej 5% liczby
głosów na tym zgromadzeniu.
Postawa prawna:
Art. 70 pkt. 3 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Załącznik:
Wykaz akcjonariuszy ZWZ LUG S.A. posiadających powyżej 5% głosów 21.06.2017 r.pdf
Osoby reprezentujące spółkę:
Ryszard Wtorkowski – Prezes Zarządu
Załącznik do komunikatu:
WYKAZ AKCJONARIUSZY POSIADAJACYCH CO NAJMNIEJ 5 % LICZBY
GŁOSÓW NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LUG S.A. W DNIU 21.06.2017 r.
1. Akcjonariusz: Wtorkowski Ryszard
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji:
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]:
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]:
2 670 610
2 670 610
37,10%
65,37%
2. Akcjonariusz: Wtorkowska Iwona
Liczba zarejestrowanych na ZWZ akcji:
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji:
Udział w ogólnej liczbie głosów [%]:
Udział w liczbie głosów na ZWZ [%]:
1 120 000
1 120 000
15,56%
27,42%
Liczba akcji biorących udział w ZWZ:
Udział akcji biorących udział w ZWZ w kapitale zakładowym:
Ogólna liczba akcji:
4 085 110
56,75%
7 198 570
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards