Document

advertisement
179
1. Nazwa przedmiotu: Stomatologia zachowawcza z endodoncją
2. Przedmiot obowiązkowy
3. Kierunek, na którym przedmiot jest realizowany: Lekarsko-dentystyczny
4. Rok studiów, na którym przedmiot jest realizowany: IV rok
5. Wymiar godzinowy przedmiotu (na 1- go studenta):
Wykłady: 20
Seminaria:
Ćwiczenia: 220
6. Nazwa jednostki realizującej przedmiot: Klinika Stomatologii Zachowawczej
i Periodontologii
Adres jednostki: ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań
Numer telefonu: 061 8547027
Numer faxu: 061 8547027, 061 8547126
Adres e-mail: [email protected]
7. Kierownik jednostki: prof. dr hab. Janina Stopa
8. Osoby odpowiedzialne za dydaktykę: prof. dr hab. Janina Stopa
Kontakt:
Numer telefonu: 061 8547026
Adres e-mail: [email protected]
9. Organizacja zajęć (regulamin zajęć):
Wstęp na ćwiczenia uzyskuje student na podstawie pozytywnej oceny ze
sprawdzianu w 1-ym dniu ćwiczeń, obejmującego wiadomości z zakresu wykładów,
seminariów oraz ćwiczeń fantomowych, z podstaw diagnostyki i klinicznych na III
roku. Trzykrotne spóźnienie się na ćwiczenia jest traktowane jako 1 nieobecność,
która wymaga odrobienia. Studenci zobowiązani są do prowadzenia zeszytu
ćwiczeń. Zaliczenie każdego dnia ćwiczeń oraz zabiegów efektywnych (norm
zabiegów) odbywa się poprzez podpis asystenta w zeszycie.
Student zobowiązany jest do zdania ustnego sprawdzianu cząstkowego (1 x w
tygodniu) zgodnie z planem ćwiczeń, w ustalonym dla grupy dniu.
Trzykrotna
nieusprawiedliwiona
nieobecność
lub
dłuższa
nieobecność
usprawiedliwiona pociąga za sobą nie zaliczenie całego cyklu ćwiczeń, które student
musi odrobić w całości z inną grupą studencką.
W uzasadnionych przypadkach widocznego braku postępów w umiejętnościach
praktycznych lub teoretycznych asystent może skierować studenta do adiunkta d/s
dydaktyki (dr Anny Kurhańskiej-Flisykowskiej) do sprawdzenia wiedzy studenta.
W przedostatnim dniu każdego cyklu ćwiczeń student zdaje sprawdzian końcowy
(w formie pisemnej) z całości materiału przewidzianego programem na danym etapie
studiów
180
10. Cele kształcenia: Uzyskanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie diagnozowania,
profilaktyki i leczenia chorób twardych tkanek zęba, miazgi i tkanek
okołowierzchołkowych.
11. Opis przedmiotu:
Nabycie umiejętności przeprowadzenia wywiadu oraz badania jamy ustnej,
diagnozowanie i planowanie właściwego leczenia; wykonywanie zabiegów z
wykorzystaniem klasycznych i zmodyfikowanych metod opracowywania ubytków z
uwzględnieniem uzasadnionego sytuacją kliniczną wyboru odpowiednich materiałów
wypełniających. Leczenie następstw próchnicy: chorób miazgi i tkanek
okołowierzchołkowych zgodnie z zasadami współczesnej endodoncji. Profilaktycznolecznicze podejście do próchnicy z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod leczenia.
Stosowanie nowoczesnych metod zapobiegania próchnicy.
12. Tematy wykładów, seminariów i ćwiczeń:
Tematyka wykładów i seminariów:
1. Funkcja i rola miazgi zębowej. Przyczyny chorób i ich następstwa.
Klasyfikacja chorób miazgi
2. Diagnostyka i leczenia odwracalnych zapaleń miazgi. Metody leczenia i środki
do biologicznego leczenia miazgi zębowej
3. Diagnostyka i leczenie nieodwracalnych zapaleń miazgi.
4. Przyczyny, symtomatologia, diagnostyka i leczenie zapaleń tkanek
okołowierzchołkowych
5. Biomechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych z uwzględnieniem
różnych metod. Instrumentarium, środki płuczące i odkażające
6. Materiały do wypełniania kanałów korzeniowych, metody wypełniania, boczna
i wierzchołkowa kondensacja gutaperki, metoda termomechaniczna
7. Wczesne i późne powikłania w leczeniu endodontycznym
8. Resorpcje – etiopatomechanizm, obraz kliniczny i radiologiczny, postępowanie
lecznicze, rokowanie.
9. Zmiany endo- perio (diagnozowanie, obraz kliniczny i radiologiczny,
postępowanie lecznicze, rokowanie.
10. Zakażenie odogniskowe (patomechanizm, diagnozowanie, postępowanie lecznicze
Tematyka ćwiczeń:
Semestr 7
Konwersatorium lub repetytorium – 30 min. – jeden raz w tygodniu.
Ćwiczenia przy fotelu – przyjmowanie pacjentów. Nabywanie i doskonalenie
umiejętności praktycznych w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób
twardych tkanek zęba, miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.
1. Sprawdzian wstępny obejmujący wiadomości z materiałoznawstwa, ćwiczeń
przedklinicznych ze stomatologii zachowawczej i endodoncji na II roku studiów
oraz diagnostyczno-klinicznych ze stomatologii zachowawczej na III roku
studiów.
2. Próchnica zębów – etiologia, patogeneza, zmiany anatomopatologiczne.
Przebieg kliniczny i podziały próchnicy zębów.
3. Próchnica cementu korzeniowego – etiologia, obraz kliniczny, profilaktyka i leczenie.
4. Prognozowanie i kontrola próchnicy. Wskaźniki próchnicy. Leczenie próchnicy
zębów. Wrażliwość zębiny i jej zwalczanie.
181
5. Choroby miazgi – morfologia, etiologia, patogeneza, symptomatologia –
badanie podmiotowe i przedmiotowe. Diagnostyka kliniczna chorób miazgi.
6. Leczenie chorób miazgi zębów – pulpopatie odwracalne, pulpopatie
nieodwracalne z żywą i martwą miazgą.
7. Sprawdzian końcowy – pisemny
Semestr 8
Konwersatorium lub repetytorium – 30 min.– jeden raz w tygodniu.
Ćwiczenia przy fotelu – przyjmowanie pacjentów. Nabywanie i doskonalenie
umiejętności praktycznych w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia chorób
twardych tkanek zęba, miazgi i tkanek okołowierzchołkowych.
1. Choroby tkanek okołowierzchołkowych – morfologia, etiologia, patogeneza i
podział chorób tkanek okołowierzchołkowych. Diagnostyka różnicowa. Leczenie
ostrych i przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych
2. Zespół zmian endo-perio – klasyfikacja, leczenie. Resorpcje zębów, – podział,
etiologia, obraz kliniczny, leczenie.
3. Trudności i powikłania w leczeniu endodontycznym.
4. Zakażenie ogniskowe – patofizjologia, ogniska zakażenia w narządzie żucia,
postępowanie stomatologiczne, profilaktyka
5. Nieprawidłowości zębowe. Urazowe uszkodzenia zębów. Rozwojowe wady szkliwa
i zębiny.
6. Ubytki niepróchnicowego pochodzenia tkanek twardych zęba.
7. Kolokwium końcowe; sprawdzian testowy i ustny obejmujący tematykę
sprawdzianów cząstkowych z I i II-go semestru. Zaliczenie ćwiczeń.
13. Zasady i forma zaliczenia przedmiotu:
Do zaliczenia zajęć ze stomatologii zachowawczej na IV roku konieczne jest:
1/ odbycie ćwiczeń klinicznych w VII i VIII semestrze
2/ obecność na wykładach
Podstawą zaliczenia jest:
a/ obecność na ćwiczeniach (każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona
a następnie odrobiona z inną grupą)
b/ wykazanie się umiejętnościami praktycznymi i teoretycznymi z zakresu
stomatologii zachowawczej w czasie ćwiczeń, zdanie sprawdzianów
cząstkowych i końcowych, wykonanie obowiązującej normy zabiegów.
Norma zabiegów
15–25 wypełnień w tym minimum 2 z amalgamatu srebra
5 zabiegów leczenia biologicznego miazgi
3 zabiegi leczenia nieodwracalnych zapaleń miazgi
2 przypadki leczenia zębów z miazgą zakażoną
5 wypełnień kanałów
10 zabiegów usunięcia złogów nazębnych
Forma zaliczenia pracy studenta: praca pisemna i sprawdzian praktyczny
14. Literatura obowiązująca i uzupełniająca:
Arabska-Przedpełska B. (red. Endodoncja Współczesna. Med.Tur. Press Intern.
Warszawa
Barańska-Gachowska M. :Endodoncja wieku rozwojowego i dojrzałego, Czelej Sp. z o.o
Lublin 2004
182
Jańczuk Z. (red.) Stomatologia zachowawcza: zarys kliniczny, podręcznik dla
studentów stomatologii. WL PZWL, Wyd. III 2004
Jańczuk Z. i wsp. Kompendium farmakoterapii dla stomatologów, Volumed,
Wrocław 2001
Piątkowska D. Zarys kariologii Med. Tour Press. Intern, Warszawa 2002
Ketterl W. (red.) Stomatologia Zachowawcza I. Urban i Partner, Wrocław 1994
Ketterl W. (red.) Stomatologia Zachowawcza II Urban i Partner, Wrocław 1995
Pawlicka H. (red.), Leczenie kanałowe, Bestom-Dentonet, 2006
Trope M., Debelian G.: Endodoncja w codziennej praktyce, Biblioteka
Kwintesencja 2005
15. Studenckie koło naukowe:
Opiekun Koła: dr n. med. Anna Kurhańska-Flisykowska
Kontakt:
Numer telefonu: 061 8547034
Adres e-mail: [email protected]
Download