Szczegółowy opis przedsięwzięcia

advertisement
Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zamówienia
Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu POIS.05.01.00-00-193/09
„Ochrona rzadkich i zagrożonych roślin naczyniowych i ich siedlisk w Bieszczadzkim Parku
Narodowym”. Zamówienie obejmuje prace specjalistyczne związane z ”Ochroną rzadkich i
zagrożonych roślin naczyniowych i ich siedlisk w Bieszczadzkim Parku Narodowym”
Celem programu jest ochrona populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin
wymienionych w Planie ochrony BdPN jako gatunki wymagające szczególnej troski oraz
ochrona siedlisk, w których koncentruje się występowanie cennych gatunków w
Bieszczadzkim Parku Narodowym.
Działania związane z ochroną gatunków dotyczą 20 roślin, które z uwagi na małą liczbę
stanowisk i niską liczebność populacji lokalnych wymagają pilnej interwencji. W ramach
ochrony gatunków planuje się trzy podstawowe rodzaje działań:
-zwiększenie liczebności populacji na naturalnych stanowiskach poprzez wprowadzenie
osobników wyhodowanych ex situ z nasion pobranych z danego stanowiska;
- usuwanie roślin konkurencyjnych (odkrzaczanie, koszenie, selektywne) na stanowiskach
gatunków heliofilnych, które zagrożone są wtórną sukcesją.
-hodowla ex situ gatunków na uprawach pochodnych w ogródku botanicznym.
Efektem ekologicznym będzie wzmocnienie naturalnych populacji zagrożonych gatunków
oraz kontynuacja i rozwój prowadzonych hodowli ex situ.
W grupie działań związanych z ochroną siedlisk do programu wybrano następujące działania:
1. Ochrona ziołorośli wysokogórskich (kod 6430) z pełnikiem alpejskim na Połoninie
Wetlińskiej poprzez mozaikowe koszenia w celu zahamowania wkraczania traworośli.
2. Ochrona wilgotniejszych wariantów łąk świeżych (kod 6510) w dolinie górnego Sanu
poprzez wzbogacanie ich składu gatunkowego i eliminację gatunków inwazyjnych (barszczu
Sosnowskiego)
3. Ochrona torfowisk wysokich z roślinnością torfotwórczą (kod 7110) w dolinie górnego
Sanu i w dolinie Wołosatki poprzez odkrzaczanie kopuły torfowiska, koszenie okrajków i
uzupełnienie istniejącego systemu zastawek i grobli na rowach melioracyjnych. W przypadku
3 torfowisk – Wołosate, Tarnawa 1 i Tarnawa 2 z uwagi na ich położenie przy drogach
publicznych i narażenie na wzmożoną penetrację przez turystów, konieczne jest
wprowadzenie odpowiednich zabezpieczeń ograniczających antropopresję.
Niniejszym zamówieniem publicznym objęte jest część projektu „Ochrona rzadkich i
zagrożonych roślin naczyniowych i ich siedlisk w Bieszczadzkim Parku Narodowym- prace
specjalistyczne”
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac:
1
Zbiór nasion 18 gatunków rzadkich i zagrożonych z 33 stanowisk rocznie w 2011
i 2012 roku; usługa zbioru nasion z 66 stanowisk (3400-3800 nasion) w ciągu dwóch lat
Zebranie nasion koniecznych do wyhodowania zakładanej ilości siewek (z wcześniejszych
doświadczeń przyjęto, że konieczny jest zbiór nasion ok. 50% większy niż zakładana ilość
siewek). W związku z tym konieczny jest zbiór następującej ilości nasion w danym roku:
Tabela nr 1
Lp
Stanowisko
Gatunek
1.
Arnika górska
2.
Arnika górska
3.
Arnika górska
4.
Arnika górska
5.
Chaber Kotschyego
6.
Chaber Kotschyego
7.
Chaber Kotschyego
8.
Ciemiernik purpurowy
9.
Dzwonek szerokolistny
10.
11.
12.
13.
Goryczka wąskolistna
Goździk kartuzek skalny
Rozsypaniec
Opołonek
Halicz
Szeroki Wierch-od strony Ustrzyk
Górnych
Szeroki Wierch-od strony Tarnicy
Rozsypaniec
Małe Jasło
Tarnawa
Bukowiec
Krzemień
Goździk kartuzek skalny
Kopa Bukowska
Goździk kartuzek skalny
Bukowe Berdo
14.
Kosaciec syberyjski
15.
Kosaciec syberyjski
16.
Lepnica karpacka
17.
Lepnica karpacka
18.
Dolina potoku Niedźwiedź
Ostróżka wyniosła
Sokoliki
Dźwiniacz
Połonina Bukowska 1 stanowisko
Połonina Bukowska 2 stanowisko
Rozsypaniec
Liczba nasion
zebranych w
jednym roku
15
15
15
15
75
75
75
75
45
30
150
150
150
18
17
150
150
30
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Pełnik alpejski
Pełnik alpejski
Rdest żyworodny
Rosiczka okrągłolistna
Rosiczka okrągłolistna
Różeniec górski
Różeniec górski
Przełęcz pod Krzemieniem
Połonina Wetlińska
Kopa Bukowska
Wołosate
Tarnawa
Krzemień
Kopa Bukowska
33
32
15
75
75
15
15
26.
Kopa Bukowska
Sesleria Bielza
150
27. Tojad bukowiński (tauryjski
Połonina Caryńska
karłowaty)
30
28. Tojad bukowiński (tauryjski
Halicz
karłowaty)
30
29.
Wołosate
Turzyca skąpokwiatowa
75
30.
Krzemień
Zawilec narcyzowy
30
31.
Kopa Bukowska
Zawilec narcyzowy
30
32.
Między Haliczem a Kopą Bukowską
Zawilec narcyzowy
30
33.
Kopa Bukowska
Zerwa kulista
15
Z uwagi na zmienność obfitości wydawania nasion dopuszcza się aby ogólny zbiór nasion
wszystkich gatunków w ciągu dwóch lat (2011-2012) wynosił 3400-3800 nasion ogółem,
przy czym nasiona muszą być zbierane ze wszystkich 33 stanowisk w ciągu danego roku.
Szczegółowe lokalizacje stanowisk zostaną przekazane wykonawcy po zawarciu umowy.
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2011 roku – I etap (zbiór nasion w pierwszym
roku) i do 30 listopada 2012 roku – II etap (zbiór nasion w drugim roku)
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 2 cyfrowe fotografie owocostanów gatunków z każdego stanowiska wykonane
w dniu zbioru nasion oraz po 1 fotografii zebranych nasion z każdego stanowiska.
2
Wyhodowanie dwulatek 18 gatunków rzadkich i zagrożonych z 33 stanowisk do
wysadzenia w 2013 i 2014 roku; usługa wyhodowania dwulatek z 66 stanowisk (22502520 siewek) w ciągu dwóch lat.
Wyhodowanie dwulatek (według doświadczeń z lat ubiegłych jednoroczne osobniki są
zwykle zbyt małe) do wysadzenia na stanowiska naturalne. Zadaniem wykonawcy jest
stworzenie odpowiednich warunków wysiewu i wzrostu nasion w ciągu dwóch lat hodowli w
tym zapewnić ochronę przed chorobami i pasożytami. Zastosowany substrat i technologia
hodowli musi zapewniać brak nasion i siewek innych gatunków w przygotowanym materiale,
aby ograniczyć do minimum ryzyko wnikania obcych gatunków na teren Bieszczadzkiego
Parku narodowego.
Dwulatki konieczne do wzmocnienia populacji gatunków rzadkich i zagrożonych muszą
cechować się dobrym wzrostem i być w dobrej kondycji zdrowotnej. Nie mogą wykazywać
cech opanowania przez choroby grzybowe czy wirusowe. Technologia produkcji sadzonek
powinna zapewniać ich transport i wysadzanie z zachowaniem osłonięcia system mu
korzeniowego przez glebę.
Dla skutecznego osiągnięcia celu konieczne jest powtórzenie wysadzania w dwóch kolejnych
sezonach (ograniczenie ryzyka związanego z różnymi warunkami pogodowymi). Wymagane
jest wyhodowanie następujących ilości dwulatek w danym roku:
Tabela nr 2
Lp
Liczba
dwulatek
Stanowisko
wyhodowanych w
Gatunek
jednym roku
1.
10
Dolina potoku Niedźwiedź
Arnika górska
2.
10
Rozsypaniec
Arnika górska
3.
10
Opołonek
Arnika górska
4.
10
Halicz
Arnika górska
5.
Szeroki Wierch-od strony Ustrzyk
50
Chaber Kotschyego
Górnych
6.
50
Szeroki Wierch-od strony Tarnicy
Chaber Kotschyego
7.
50
Rozsypaniec
Chaber Kotschyego
8.
50
Małe Jasło
Ciemiernik purpurowy
9.
20
Tarnawa
Dzwonek szerokolistny
10.
20
Bukowiec
Goryczka wąskolistna
11.
100
Krzemień
Goździk kartuzek skalny
12.
100
Kopa Bukowska
Goździk kartuzek skalny
13.
100
Bukowe Berdo
Goździk kartuzek skalny
14.
10
Sokoliki
Kosaciec syberyjski
15.
10
Dźwiniacz
Kosaciec syberyjski
16.
100
Połonina Bukowska 1 stanowisko
Lepnica karpacka
17.
100
Połonina Bukowska 2 stanowisko
Lepnica karpacka
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ostróżka wyniosła
Pełnik alpejski
Pełnik alpejski
Rdest żyworodny
Rosiczka okrągłolistna
Rosiczka okrągłolistna
Różeniec górski
Różeniec górski
Rozsypaniec
20
Przeł. pod Krzemieniem
25
Połonina Wetlińska
25
Kopa Bukowska
Wołosate
Tarnawa
Krzemień
Kopa Bukowska
10
50
50
10
10
26.
100
Kopa Bukowska
Sesleria Bielza
27. Tojad bukowiński (tauryjski
20
Połonina Caryńska
karłowaty)
28. Tojad bukowiński (tauryjski
20
Halicz
karłowaty)
29.
Wołosate
Turzyca skąpokwiatowa
75
30.
Krzemień
Zawilec narcyzowy
30
31.
Kopa Bukowska
Zawilec narcyzowy
30
32.
Między Haliczem a Kopą Bukowską
Zawilec narcyzowy
30
33.
Kopa Bukowska
Zerwa kulista
15
Z uwagi na zmienność obfitości wydawania nasion oraz różną efektywność hodowli
dopuszcza się aby ogólna liczba wyhodowanych dwulatek wszystkich gatunków w ciągu
dwóch lat (2011-2012) wynosiła 2250-2520 ogółem, przy czym dwulatki muszą być
wyhodowane ze wszystkich 33 stanowisk w ciągu danego roku.
Termin realizacji zadania: do 31 sierpnia 2013 roku – III etap (wyhodowanie dwulatek z
nasion zebranych w 2011 roku) i do 31 sierpnia 2014 roku – V etap (wyhodowanie dwulatek
z nasion zebranych w 2012 roku)
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 2 cyfrowe fotografie dwulatek gatunków z każdego stanowiska wykonane w
drugim kwartale 2013 roku i w drugim kwartale 2014 roku.
3
Wysadzenie dwulatek 18 gatunków rzadkich i zagrożonych na 33 stanowiskach w
2013 i 2014 r ; usługa wysadzenia na stanowiska naturalne dwulatek z 66 stanowisk
(2250-2520 siewek) w ciągu dwóch lat
Zadanie podstawowe przy założonym celu wzmocnienia populacji gatunków rzadkich i
zagrożonych. Dla skutecznego osiągnięcia celu konieczne jest powtórzenie wysadzania w
dwóch kolejnych sezonach (ograniczenie ryzyka związanego z różnymi warunkami
pogodowymi). Wysadzenie obejmuje wysadzenie na stanowiska naturalne wszystkich
wyhodowanych dwulatek wymienionych w tabeli 2. Rośliny wyhodowane z nasion
pochodzących z konkretnego stanowiska muszą być wysadzone w pobliżu populacji
macierzystej. Zdaniem wykonawcy jest dobranie właściwych warunków siedliskowych oraz
terminu sadzenia (właściwe warunki pogodowe zapewniające przyjęcie się roślin), a także
przygotowanie miejsca sadzenia poprzez spulchnienie gleby, usunięcie roślin
konkurencyjnych wokół wysadzanych dwulatek oraz w razie potrzeby odpowiednie podlanie
posadzonych roślin.
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2013 roku – IV etap (wysadzenie dwulatek w 2013
roku) i do 30 listopada 2014 roku – VI etap (wysadzenie dwulatek w 2014 roku)
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 2 cyfrowe fotografie wysadzonych dwulatek z każdego stanowiska wykonane w
dniu wysadzenia.
4
Selektywne usuwanie gatunków konkurencyjnych zielnych w latach 2011-2014
roku na 4 stanowiskach; usługa selektywne usuwanie gatunków konkurencyjnych
zielnych na 16 stanowiskach w ciągu realizacji projektu; (powierzchnia około 6 arów
rocznie)
Kształtowanie warunków siedliskowych sprzyjających do wzrostu roślin i obsiewu nasion
będzie realizowane poprzez selektywne usuwanie gatunków roślin zielnych o dużej sile
konkurencyjnej a także w poprzez spulchnienie gleby w sąsiedztwie osobników
macierzystych w celu ułatwienia rozsiewania diaspor. Działanie takie będą prowadzone
wyłącznie w obrębie stanowisk lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Gatunek przeznaczony
do objęcia zadaniem: arnika górska (4 stanowiska wymienione w tabeli nr 1) jednokrotnie w
ciągu roku.
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2011 roku – I etap (usuwanie gatunków
konkurencyjnych w 2011 roku) , do 30 listopada 2012 roku – II etap (usuwanie gatunków
konkurencyjnych w 2012 roku), do 30 listopada 2013 roku – IV etap (usuwanie gatunków
konkurencyjnych w 2013 roku), do 30 listopada 2014 roku – VI etap (usuwanie gatunków
konkurencyjnych w 2014 roku)
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 2 cyfrowe fotografie wykonanych zabiegów z każdego stanowiska wykonane w
dniu wykonania zabiegu.
5
Odkrzaczanie w celu zachowania odpowiednich warunków siedliskowych w
latach 2011-2014 na 3 stanowiskach; usługa odkrzaczania na 12 stanowiskach w ciągu
realizacji projektu; (powierzchnia około 3 arów rocznie)
Kształtowanie warunków siedliskowych sprzyjających do wzrostu roślin realizowane poprzez
usunięcie nalotu drzew i krzewów. Gatunki przeznaczone do objęcia zadaniem: podejźrzon
rutolistny (3 stanowiska w rejonie Beniowa-Sianki).
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2011 roku – I etap (odkrzaczanie w 2011 roku), do
30 listopada 2012 roku – II etap (odkrzaczanie w 2012 roku), do 30 listopada 2013 roku – IV
etap (odkrzaczanie w 2013 roku), do 30 listopada 2014 roku – VI etap (odkrzaczanie w 2014
roku)
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 2 cyfrowe fotografie wykonanych zabiegów z każdego stanowiska wykonane w
dniu wykonania zabiegu.
6
Zbiór nasion koniecznych do wyhodowania roślin na łąkach świeżych w latach
2011 i 2012; usługa zbioru nasion 3 gatunków (2800-3150 nasion w ciągu dwóch lat)
Zbiór nasion koniecznych do wyhodowania dwulatek, które będą wysadzone w latach 2012 i
2013. Na każdym z dziesięciu poletek planuje się wysadzać co roku po 50 osobników
mieczyka dachówkowatego, 50 osobników pełnika europejskiego i 5 osobników kosaćca
syberyjskiego. Konieczne jest zebranie około 50% większej ilości nasion czyli około 750
nasion mieczyka, 750 nasion pełnika i 75 nasion kosaćca rocznie. Rocznie przewiduje się
zebranie 1400-1625 nasion tych gatunków łącznie. Zbiór nasion będzie się odbywał ze
wskazanych przez Zamawiającego populacji tych gatunków położonych w dolinie górnego
Sanu.
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2011 roku – I etap (zbiór nasion w pierwszym
roku) i do 30 listopada 2012 roku (zbiór nasion w drugim roku)
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 2 cyfrowe fotografie owocostanów gatunków z każdego stanowiska wykonane
w dniu zbioru nasion oraz po 1 fotografii zebranych nasion z każdego stanowiska.
7
Wyhodowanie i wysadzenie gatunków typowych dla wilgotniejszych łąk świeżych
w latach 2013 i 2014; ; usługa wyhodowania i wysadzenia sadzonek na 10 poletkach
(1800-2100 siewek w ciągu dwóch lat)
Zadaniem wykonawcy jest stworzenie odpowiednich warunków wysiewu i wzrostu nasion w
ciągu dwóch lat hodowli w tym zapewnić ochronę przed chorobami i pasożytami.
Zastosowany substrat i technologia hodowli, musi zapewniać brak nasion i siewek innych
gatunków w przygotowanym materiale, aby ograniczyć do minimum ryzyko wnikania obcych
gatunków na teren Bieszczadzkiego Parku narodowego.
Dwulatki konieczne do wzmocnienia populacji gatunków rzadkich i zagrożonych muszą
cechować się dobrym wzrostem i być w dobrej kondycji zdrowotnej. Nie mogą wykazywać
cech opanowania przez choroby grzybowe czy wirusowe. Technologia produkcji sadzonek
powinna zapewniać ich transport i wysadzanie z zachowaniem osłonięcia system mu
korzeniowego przez glebę.
Dla skutecznego osiągnięcia celu konieczne jest powtórzenie wysadzania w dwóch kolejnych
sezonach (ograniczenie ryzyka związanego z różnymi warunkami pogodowymi). Wymagane
jest wyhodowanie następujących ilości dwulatek w danym roku:
Zdaniem wykonawcy jest dobranie właściwego terminu sadzenia (właściwe warunki
pogodowe zapewniające przyjęcie się roślin), a także przygotowanie miejsca sadzenia
poprzez spulchnienie gleby oraz w razie potrzeby odpowiednie podlanie posadzonych roślin.
Zamawiający zapewni przygotowanie 10 jednoarowych poletek (10x10m) do wzbogacenia
składu gatunkowego łąk świeżych z odpowiednio przygotowaną glebą i ogrodzone siatką.
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2013 roku – IV etap (wyhodowanie dwulatek z
nasion zebranych w 2011 roku) i do 30 listopada 2014 roku – VI etap (wyhodowanie
dwulatek z nasion zebranych w 2012 roku)
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 2 cyfrowe fotografie dwulatek gatunków z każdego stanowiska wykonane w
drugim kwartale 2013 roku i w drugim kwartale 2014 roku; minimum po 2 cyfrowe fotografie
wysadzonych dwulatek na każdym poletku wykonane w dniu wysadzenia.
8
Ocena stanu populacji roślin zagrożonych w latach 2011-2014; usługa ocena
populacji na 36 stanowiskach rocznie
Realizacja zadania w terenie będzie polegać na założeniu powierzchni obserwacyjnych
obejmujących podane stanowiska, na których liczone będą osobniki poszczególnych
gatunków i oceniany będzie stan populacji według zasad opracowanych przez Mitkę i
Tumidajowicz (Zarys metodyki badań nad biologią populacji gatunków rzadkich i
zagrożonych. Biul. Ogrodów Botanicznych 1.: 17-27. 1992 r.). Główne parametry
uwzględniane przy ocenie stanu poszczególnych populacji roślin to:
-zajmowana powierzchnia,
-liczebność osobników z podziałem na fazy rozwojowe (siewki, osobniki juwenilne, osobniki
dojrzałe, osobniki senilne) lub/i klasy wielkości,
-warunki siedliskowe,
-zbiorowisko roślinne,
-zagrożenia
-lokalizację stanowisk i wielkości płatów (współrzędne GPS)
Formularz do zbioru danych o stanowiskach gatunków zwiera załącznik A.
Wszelkie dane pozyskane w trakcie wykonywania zadania zostaną przekazane
Zamawiającemu w formie elektronicznej i na wydruku
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2011 roku – I etap (ocena populacji w 2011 roku),
do 30 listopada 2012 roku – II etap (ocena populacji w 2012 roku), do 30 listopada 2013 roku
– IV etap (ocena populacji w 2013 roku), do 30 listopada 2014 roku – VI etap (ocena
populacji w 2014 roku),
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 2 cyfrowe fotografie z każdego stanowiska wykonane w dniu monitorowania
stanowiska.
9
Ocena liczebności dzwonka piłkowanego w latach 2011 i 2014; usługa ocena
liczebności na 100 poletkach 1x1m w ciągu realizacji projektu;
Zadaniem wykonawcy jest policzenie wszystkich osobników dzwonka piłkowanego na
wyznaczonych przez Zamawiającego 50 stałych poletkach 1mx 1m na początku i na końcu
projektu . Wszelkie dane pozyskane w trakcie wykonywania zadania zostaną przekazane
Zamawiającemu w formie elektronicznej i na wydruku
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2011 roku – I etap (ocena liczebności dzwonka na
początku projektu) i do 30 listopada 2014 roku – VI etap (ocena liczebności dzwonka na
końcu projektu)
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 2 cyfrowe fotografie z każdego poletka wykonane w dniu monitorowania
poletka.
10
Monitoring skuteczności zabiegów w ziołoroślach połoninowych w latach 2011 i
2014 roku; usługa skartowania zbiorowisk połoninowych na powierzchni 6 ha i
wykonanie 30 zdjęć fitosocjologicznych w ciągu realizacji projektu
Zadaniem wykonawcy jest szczegółowe skartowanie zbiorowisk roślinnych na obszarze 3 ha
Połoniny Wetlińskiej według mapy dostarczonej przez Zamawiającego oraz wykonanie 15
zdjęć fitosocjologicznych na powierzchniach 20x20 metrów według standardowych metod w
miejscach wskazanych przez Zamawiającego w obrębie powierzchni kartowanej. Powyższe
zadania będą prowadzone na początku i na końcu projektu. Wszelkie dane pozyskane w
trakcie wykonywania zadania zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej
(mapa w formie warstwy shp i zdjęcia fitosocjologiczne w formacie xls) i na wydruku
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2011 roku – I etap (monitoring stanu na początku
projektu) i do 30 listopada 2014 roku – VI etap (monitoring stanu na końcu projektu)
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 4 cyfrowe fotografii z miejsca każdego z 15 zdjęć fitosocjologicznych
wykonane w dniu monitorowania.
11
Monitoring skuteczności zabiegów ochronnych na torfowiskach w latach 2011 i
2014; usługa skartowanie torfowisk na powierzchni 10 ha i wykonanie 30 zdjęć
fitosocjologicznych w ciągu realizacji projektu
Zadaniem wykonawcy jest szczegółowe skartowanie zbiorowisk roślinnych na obszarze 5 ha
torfowisk według mapy dostarczonej przez Zamawiającego oraz wykonanie 15 zdjęć
fitosocjologicznych na powierzchniach 20x20 metrów według standardowych metod w
miejscach wskazanych przez Zamawiającego w obrębie powierzchni kartowanych. Powyższe
zadania będą prowadzone na początku i na końcu projektu. Wszelkie dane pozyskane w
trakcie wykonywania zadania zostaną przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej
(mapa w formie warstwy shp i zdjęcia fitosocjologiczne w formacie xls) i na wydruku
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2011 roku – I etap (monitoring stanu na początku
projektu) i do 30 listopada 2014 roku – VI etap (monitoring stanu na końcu projektu)
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 2 cyfrowe fotografie z miejsca każdego 30 zdjęcia fitosocjologicznego
wykonane w dniu monitorowania.
12
Prowadzenie upraw pochodnych ex situ w ogródku botanicznym w Suchych
Rzekach w latach 2011-2014; pielęgnacja 70 kwater o wymiarach 1,5 x 1,5 m; usługa
pielęgnacji 280 kwater w ciągu realizacji projektu;
Pielęgnacja wysadzonych roślin na 70 kwaterach poprzez trzykrotne usunięcie roślin
konkurencyjnych (opielenie) i spulchnienie gleby wokół roślin w ciągu sezonu wegetacyjnego
w ciągu czterech lat realizacji projektu.
Usługa obejmuje również wysadzenie po 5-20 egzemplarzy ze wszystkich objętych
wnioskiem gatunków i stanowisk do ogródka botanicznego w Suchych Rzekach
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2011 roku – I etap (prowadzenie upraw w 2011
roku), do 30 listopada 2012 roku – II etap (prowadzenie upraw w 2012 roku), do 30 listopada
2013 roku – IV etap (prowadzenie upraw w 2013 roku), do 30 listopada 2014 roku – VI etap
(prowadzenie upraw w 2014 roku),
Wymagane fotografie (rozdzielczość minimum 300 DPI) dokumentujące wykonanie zadania:
minimum po 1 cyfrowej fotografii wykonanych zabiegów z każdej kwatery wykonane w dniu
wykonania zabiegu.
Załącznik A Formularz do zbioru danych o stanowiskach gatunków
KARTA GATUNKU
RODZINA: ____________
RODZAJ: _____________
_______________
PODGATUNEK: ___________
ODMIANA: ____________
GATUNEK:
AUTOR: ___________
FORMA ŻYCIOW
ZNACZENIE TAKSONU:
dysjunkcja
izolowane wyspowe
endemizm
st. na granicy
ROZMIESZCZENIE GEOGRAFICZNE: (M.in. dane ATPOL)
11 LICZBA STANOWISK W BIESZCZADACH:
powyżej
KARTA STANOWISKA
LOKALIZACJA: nazwa miejscowości
geograficznego
KOD: wg systemu
W
Lasy państwowe
SPOSÓB UŻYTKOWANIA: ______________________
TYP GLEBY
SIEDLISKO:
ZBIOROWISKO: ________________________
ZDJĘCIE FITOSOCJOLOGICZNE: wyk. w miejscu występowania gatunku
KARTA POPULACJI
LICZEBNOŚĆ (osobniki/pędy):
(dokł. liczba)
-
KWITNĄCE:
1 kat. liczebności)
(dokł. liczbę dla
PŁONNE (juw.):
1 kat. liczebności)
(dokł. liczbę dla
SENILNE:
1 kat. liczebności)
(dokł. liczbę dla
OWOCUJĄCE:
liczbę dla 1 kat. liczebności)
(dokł.
________
ZAGROŻENIA
DZIAŁANIA OCHRONNE
ZALECANE: ____________________________________
WYKONANE:_____________________________________ przez kogo
_____________ data zabiegu ______________
ZBIORU.....................
WYSADZONO SIEWKI w ilości........ DATA
WYSADZENIA.....................
AUTOR: ________________________
ADRES:____________________________
DATA OBSERWACJI: _________________________________
Download