Uploaded by User7964

PROTOKÓŁ Częściowy ODBIORU WYKONANYCH ROBÓT

advertisement
………… dnia ……….
PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO NR ….
Robót wykonanych w ramach umowy:
Umowa nr …………… z dnia ………………. r.
Nazwa zadania: „………………………………………………….”
Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia: ……………………..
Roboty rozpoczęto dnia: ………………..
Roboty zakończono dnia: ………………..
Roboty zgłoszono do odbioru: ………………..
Odbierający:
1. ……………….. – Inspektor Nadzoru
W obecności:
1. ……………….. – Kierownik Budowy
Po dokonaniu wizualnej oceny wykonanych robót oraz po przeanalizowaniu Dokumentów,
stwierdza co następuje:
1. W zakresie zgodności z Dokumentacją Kontraktową – zgodnie z dokumentacją
kontraktową/ nie zgodnie z dokumentacją kontraktową.
2. W zakresie zgodności z Dziennikiem Budowy i dokumentacją: zgodnie/ nie zgodnie
Integralną część stanowi zestawienie wykonanych robót będący załącznikiem do niniejszego
protokołu
3. W zakresie prawidłowości wykonanych robót pod względem technicznym i
technologicznym: zgodnie z warunkami specyfikacji technicznej/nie zgodnie z warunkami
specyfikacji technicznej
4. ogólna ocena wykonanych robót: b.dobra/dobra/dostateczna/
5. Ustalenie wartości robót częściowych:
a) Wartość netto umowna robót: …………………..
b) Wartość netto robót częściowych: ………………
c) podatek VAT (23%): …………………..
Wartość brutto robót częściowych (z VAT): …………..
Słownie: …………………………………………………………………………………………………..
Niniejszy protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Odbierający
W obecności
Download