Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jako instrument finansowy wspierania rozwoju regionalnego

advertisement
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Prawa i Administracji
Stacjonarne Studium Prawa
Monika Witt
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
jako instrument finansowy
wspierania rozwoju regionalnego
Praca magisterska
napisana pod opieką
Prof. dr hab. BoŜeny Popowskiej
Poznań 2006
Wykaz skrótów stosowanych w tekście.
EFRR – Europejskie Fundusz Rozwoju Regionalnego
EFS – Europejski Fundusz Społeczny
NPR – Narodowy Plan Rozwoju
NSRR – Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego
PKB – Produkt Krajowy Brutto
RKS – Regionalny Komitet Sterujący
RPO – Regionalny Program Operacyjny
RM – Rada Ministrów
SIMIK – System Informatycznego Monitorowania i Kontroli
SPO – Sektorowy Program Operacyjny
TUE – Traktat o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 r.
TWE – Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25 marca 1957 r.
UE – Unia Europejska
Ustawa o NPR – Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
3
ZałoŜenia wstępne.
Prowadzenie ambitnej i dynamicznej polityki regionalnej to jedno z
najistotniejszych wyzwań stojących przed Unią Europejską, będące wyrazem dąŜenia
do osiągnięcia solidarności między Państwami Członkowskimi. Polityka regionalna
jest bardzo doniosłą kwestią dyskutowaną szeroko na forum całej Unii Europejskiej.
Jest ponadto jedną z najwaŜniejszych polityk Wspólnot Europejskich, na którą w
okresie planistycznym 2000 – 2006 przeznaczają one blisko 35% swojego budŜetu,
która to liczba ustępuje tylko wydatkom na rzecz Wspólnej Polityki Rolnej1.
Unię Europejską tworzy 25 państw, na które składa się 245 regionów. To
podstawowe dla problematyki polityki regionalnej rozróŜnienie, bo do ogromnych
sum z funduszy strukturalnych mają prawo regiony, a nie kraje. Jak pokazują raporty
Komisji Europejskiej (np. z 17 maja 2005 r.), w 64 regionach Unii Europejskiej
dochód na jednego mieszkańca jest niŜszy od 75% średniej unijnej, czyli poziomu
kwalifikującego do uzyskania środków z funduszy strukturalnych. Sytuacja ta
dotyczy wszystkich polskich województw.
Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej został naszemu państwu
otwarty dostęp do potęŜnych środków finansowych, jednakŜe z drugiej strony
europejska polityka regionalna wymusza na państwach członkowskich określone
rozwiązania prawne i organizacyjne. Aby polityka ta była skuteczna, powinna być
właściwie
zinstytucjonalizowana
oraz
powinna
dysponować
odpowiednimi
instrumentami finansowymi i prawnymi.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego2, któremu
zamierzam poświęcić pracę magisterską, został przygotowany zgodnie z licznymi
wytycznymi zawartymi w aktach prawnych Unii Europejskiej. Jest on jednak przede
wszystkim finansowym instrumentem wspierania rozwoju regionalnego mającym
podstawy normatywne w prawie polskim. Wspieranie rozwoju regionalnego, będące
ustawowym określeniem zadania państwa, zostało zdefiniowane w art.2 pkt.17
1
T.G. Grosse, Polityka regionalna UE i jej wpływ na rozwój gospodarczy: przykład Grecji, Włoch,
Irlandii i Polski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s.14
2
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, załącznik do rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy, Dz. U 2004 nr 166 poz. 1745
4
Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju3. Jest nim „zespół działań Rady Ministrów na
rzecz trwałego i zrównowaŜonego rozwoju województw, oparty na jednolitych
zasadach dostępu województw do publicznych środków krajowych i publicznych
środków wspólnotowych, których przeznaczenie określają priorytety rozwoju
regionalnego
ustalone
w
Narodowej
Strategii
Rozwoju
Regionalnego”.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego słuŜy realizacji powyŜej
zdefiniowanego zadania administracji publicznej. Jest on programem operacyjnym
realizującym i rozwijającym cele Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006.
Zagadnienia powyŜsze zamierzam uczynić przedmiotem rozwaŜań niniejszej pracy.
Kwestie te rozpatrywać będę na tle unormowań Ustawy o Narodowym Planie
Rozwoju.
Chciałabym
takŜe
zaprezentować
praktyczne
aspekty
wdraŜania
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Województwie
Wielkopolskim, które świadczą o jego faktycznej doniosłości oraz efektywności w
zakresie wykorzystania środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz publicznych środków krajowych przeznaczonych na jego
realizację.
Omówię ponadto planowane zmiany w programowaniu działań rozwojowych
w województwach w nowym okresie programowania, czyli w latach 2007 – 2013.
Zasadniczą kwestią w powyŜszej materii będzie wprowadzenie zdecentralizowanego
systemu zarządzania funduszami strukturalnymi oraz wynikający z tego fakt
przeniesienia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację Regionalnych
Programów Operacyjnych na poziom wojewódzki (regionalny).
Podstawowym dla niniejszej pracy aktem prawnym, jest Ustawa o
Narodowym Planie Rozwoju, określająca, w myśl art.1, sposób przygotowania i
realizacji Narodowego Planu Rozwoju, w tym:
zasady koordynacji i współdziałania organów administracji rządowej,
organów administracji samorządowej i partnerów społecznych i
gospodarczych
zasady współdziałania z instytucjami Wspólnot Europejskich oraz
organizacjami międzynarodowymi
instrumenty finansowe
3
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Dz. U 2004 nr 116 poz.1206 z
późn. zm.
5
system instytucjonalny
system programowania, monitorowania, sprawozdawczości, oceny i
kontroli
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, który, zgodnie z
brzmieniem art.8 Ustawy o NPR, został utworzony w celu realizacji Narodowego
Planu Rozwoju 2004 – 2006, stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia ZPORR4. Był on,
wraz z Podręcznikiem procedur wdraŜania ZPORR wydanym przez Ministerstwo
Gospodarki i Pracy, kluczowym dla przygotowania niniejszej pracy materiałem
źródłowym. Ponadto oparłam się na obowiązujących obecnie dokumentach
planistycznych, takich jak: Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001 – 20065
oraz Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 20066, a takŜe na projektach dokumentów
przyjętych przez Radę Ministrów, które będą obowiązywać w nowym okresie
programowania 2007 -2013.
Praktyczne aspekty prowadzenia polityki regionalnej są przedmiotem
sprawozdań,
raportów
oraz
ekspertyz
przygotowywanych
przez
instytucje
zaangaŜowane we wdraŜanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Starałam się jak najpełniej wykorzystać zawarte w nich uwagi
merytoryczne.
Polska przystępując do Unii Europejskiej przyjęła jej acquis communautaire,
które reguluje między innymi istotne dla treści niniejszej pracy zagadnienia polityki
regionalnej oraz spójności gospodarczej i społecznej. Wybrane akty prawa
wspólnotowego były takŜe waŜnymi, poddanymi analizie materiałami źródłowymi.
W pracy uwzględniłam ponadto literaturę przedmiotu, która stanowi część
literatury dotyczącej takich gałęzi prawa jak: prawo europejskie, publiczne prawo
gospodarcze, a takŜe, w zakresie pozycji ustrojowej samorządu województwa, prawa
konstytucyjnego.
4
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia ZPORR
2004 – 2006, Dz. U 2004 nr 166 poz.1745
5
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2000 r., Monitor Polski nr 42 poz.851
6
Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006, załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22
czerwca 2004 r., Dz. U 2004 nr 149 poz.1567
6
Rozdział 1. Podstawy prawne polityki regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej.
1.1 Polityka regionalna – wyjaśnienie pojęcia.
Polskie akty prawne nie posługują się pojęciem ‘polityka regionalna’. W
literaturze przedmiotu przyjęto natomiast dla określenia problematyki regionalnej
sformułowanie ‘polityka rozwoju regionalnego’.
Swoistą definicję polityki regionalnej formułuje Vademecum polityki
regionalnej i spójności UE7 wydane przez Komisję Rozwoju Regionalnego
Parlamentu Europejskiego. „Polityka regionalna UE opiera się na solidarności.
Powstała, aby udzielać wsparcia na poziomie Wspólnoty najbardziej zacofanym
regionom i pomagać im przezwycięŜać niekorzystne uwarunkowania. Polityka
regionalna ma teŜ wymiar konkretny – przynosi rzeczywiste korzyści obywatelom
Europy, którzy bezpośrednio korzystają z jej wsparcia w formie pomocy w
znalezieniu pracy i przystosowaniu do zmian na rynku pracy, zwłaszcza poprzez
szkolenia”. Polityka regionalna zmierza do harmonijnego rozwoju UE, a tym samym
do
niwelowania
róŜnic
rozwojowych
między
poszczególnymi
terytoriami,
przyczynia się do osiągania społecznej i gospodarczej spójności pomiędzy regionami
Unii i z tego powodu jest równieŜ nazywana polityką spójności. Tu ponownie
przytoczę definicję zamieszczoną w Vademecum polityki regionalnej i spójności UE:
„polityka spójności koryguje dysproporcje w rozwoju odwołując się do czynników
gospodarczych i społecznych. Udziela biednym regionom wsparcia niezbędnego do
przyspieszenia tempa rozwoju i poprawy standardu Ŝycia, włączając w to
podstawowe udogodnienia, wiedzę, technologiczne umiejętności, środowisko
sprzyjające wewnętrznym inwestycjom”. Zdecentralizowany i oparty na partnerstwie
charakter polityki regionalnej podkreśla równieŜ publikacja Komisji Europejskiej
Working for the regions8. Wydaje się jednak wątpliwe przełoŜenie pojęcia polityki
regionalnej na język prawny9. śaden z aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczący
polityki regionalnej nie formułuje swoistej definicji legalnej. Traktaty oraz liczne
7
Vademecum polityki regionalnej i spójności UE, Parlament Europejski, Dyrekcja Generalna –
Polityki wewnętrzne, Komisja Rozwoju Regionalnego, Bruksela 21. 09. 2004 r.
8
Working for the regions – an information brochure on the EU regional policy, dostępna na stronie
internetowej www.europa.eu.int
9
T. Rabska, Elementy prawne polityki regionalnej, Poznań 1999 r., s. 5
7
rozporządzenia, o czym będzie mowa dalej, normują jedynie zasady i instrumenty jej
prowadzenia. Traktaty konkretyzują działania Unii w kierunku wzmocnienia
spójności gospodarczej i społecznej oraz w zmniejszaniu róŜnic pomiędzy
regionami. Polityka ta nie ogranicza się tylko do pomocy finansowej. Nie ma ona na
celu jedynie rozdzielania zasobów, ale raczej tworzenie nowych poprzez
inwestowanie w potencjał regionów i ich samorządów10.
Natomiast, na podstawie polskich regulacji prawnych, jest moŜliwe oraz
niezbędne, na potrzeby niniejszej pracy, ustalenie pewnych elementów prawnych
polityki regionalnej. Zagadnienia te omówię w podrozdziale trzecim.
1.2 Zarys polityki regionalnej Unii Europejskiej.
Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do przyjęcia
całości acquis communautaire UE, w tym równieŜ oczywiście normującego kwestie
polityki regionalnej. Nie ulega wątpliwości, Ŝe w kontekście integracji gospodarczej
zagadnienia związane z polityką regionalną zyskały wysoką rangę i szczególne
znaczenie. Właściwe jej prowadzenie jest istotnym czynnikiem pogłębiającym
procesy integracyjne i wzajemne zbliŜanie mieszkańców Unii Europejskiej11.
Postulat gospodarczej i społecznej spójności został wyraŜony w art.2
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską12, który stanowi, Ŝe jednym z
zadań WE jest „popieranie w całej Wspólnocie harmonijnego, zrównowaŜonego i
stałego rozwoju działalności gospodarczej, (...) spójności gospodarczej i społecznej
oraz solidarności między Państwami Członkowskimi”. Swoistą konkretyzacją art.2
TWE jest Tytuł XVII TWE – Spójność gospodarcza i społeczna – zwłaszcza art.158,
159 i 160, w których zaznaczono, Ŝe WE dąŜy do zminimalizowania dysproporcji w
rozwoju poszczególnych regionów oraz zmniejszenia zacofania tych najmniej
uprzywilejowanych, w tym takŜe terenów wiejskich. W art.2 Traktatu o Unii
Europejskiej13 podobnie sformułowano cele, które stawia sobie Unia Europejska:
„popieranie postępu gospodarczego i społecznego oraz wysokiego poziomu
10
na podstawie broszury Working for the regions (przypis 5)
T. Rabska, Podstawy polityki regionalnej Polski w świetle integracji europejskiej, s. 1
12
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25 marca 1957 r., w tłumaczeniu dostępnym na
stronie internetowej www.ukie.gov.pl, dalej TWE
13
Traktat o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 r., w tłumaczeniu dostępnym na stronie internetowej
www.ukie.gov.pl, dalej TUE
11
8
zatrudnienia i doprowadzenie do zrównowaŜonego i trwałego rozwoju, zwłaszcza
poprzez utworzenie przestrzeni bez granic wewnętrznych, umocnienie gospodarczej i
społecznej spójności (...)”
Koncepcja zrównowaŜonego rozwoju (sustainable development), wyraźnie
obecna i podkreślana w obu traktatach, została po raz pierwszy zdefiniowana w
raporcie „Nasza wspólna przyszłość”, który powstał w 1983 r. pod egidą Światowej
Komisji Środowiska i Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych pod
przewodnictwem pani Gro Harlem Brundlandt, ówczesnego premiera Norwegii.
„Ludzkość jest w stanie rozwijać się w sposób zrównowaŜony – tak, aby
zaspokajając potrzeby dzisiejsze, nie zagraŜać równocześnie prawu przyszłych
pokoleń do spełnienia swoich potrzeb”. Tak rozumiany zrównowaŜony rozwój
występuje w trzech powiązanych ze sobą aspektach: zrównowaŜony rozwój a
ochrona środowiska (sustainable development and protection of the environment),
zrównowaŜony rozwój a dobre sprawowanie władzy (sustainable development and
global governance) oraz zrównowaŜony rozwój a międzynarodowy porządek
gospodarczy (sustainable development and international economic order). Biorąc pod
uwagę treść powyŜej przytoczonych artykułów TWE oraz art.174 ust.3 TWE, który
stanowi, Ŝe Wspólnota bierze pod uwagę gospodarczy i społeczny rozwój Wspólnoty
jako całości oraz zrównowaŜony rozwój jej regionów naleŜy stwierdzić, Ŝe pojęcie
zrównowaŜonego rozwoju jest we Wspólnocie rozumiane w sposób kompleksowy,
łączący ochronę środowiska ze sprawowaniem władzy i porządkiem gospodarczym.
Pomoc finansowa Wspólnot ukierunkowana na rozwój regionalny jest
udzielana za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego i innych
istniejących instrumentów finansowych, jednak kluczowa rola przypisana została
Funduszom Strukturalnym, przede wszystkim zaś Europejskiemu Funduszowi
Rozwoju Regionalnego. Art.160 TWE stanowi, iŜ „Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych
dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu
strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształceniu upadających
regionów przemysłowych”. Naczelna pozycja traktatów w hierarchii źródeł prawa
wspólnotowego powoduje, Ŝe ich przepisy wpływają na całokształt polityki
regionalnej Wspólnot. W dziedzinie tej Unia Europejska osiągnęła znaczący dorobek
9
legislacyjny14. W zakresie prawa wtórnego głównym dokumentem określającym
unijną politykę regionalną pomiędzy rokiem 2000 a 2006 jest Rozporządzenie Rady
(WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r.15, które formułuje generalne reguły
funkcjonowania
funduszy
strukturalnych.
Zgodnie
z
art.1
powyŜszego
rozporządzenia pomoc kierowana jest na realizację trzech celów priorytetowych:
1) wspieranie rozwoju i dostosowanie strukturalne regionów opóźnionych w
rozwoju,
2) wspieranie gospodarczej i społecznej konwersji obszarów stojących w
obliczu problemów strukturalnych,
3) wspieranie dostosowania i modernizacji polityk i systemów kształcenia,
szkolenia i zatrudnienia
W art.9 lit.e rozporządzenia 1260/1999 przewidziano róŜnorodne formy pomocy
dostarczanej przez fundusze uwarunkowane naturą planowanych działań:
1) współfinansowanie programów operacyjnych lub jednolitych dokumentów
programowych,
2) programy Inicjatyw Wspólnotowych,
3) dostarczanie pomocy technicznej, środków innowacyjnych i projektów
pilotaŜowych
W pracy magisterskiej pragnę skupić się na pierwszej z wspomnianych form
pomocy, która jest bezpośrednio związana z podjętym przeze mnie tematem.
W polityce regionalnej Unii Europejskiej istotną kwestią jest mechanizm
programowania rozwoju regionalnego. Zgodnie z definicją zawartą w art.9 lit.a
rozporządzenia
1260/1999
programowanie
oznacza
proces
organizowania,
podejmowania decyzji i finansowania, prowadzony w kilku etapach w celu
wdraŜania, na bazie wieloletniej współpracy, wspólnych działań Wspólnoty i państw
członkowskich dla osiągnięcia celów Wspólnoty w zakresie polityki strukturalnej.
Dokumenty programowe powinny obejmować wieloletni horyzont czasowy zgodny
z okresem, na jaki planowany jest budŜet Wspólnoty. Proces programowania ma
charakter kilkuetapowy oraz zgodnie z zasadą partnerstwa angaŜuje róŜne podmioty:
14
A. Sauer, E. Kawecka – Wyrzykowska, M. Kulesza, Polityka regionalna Unii Europejskiej a
instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2000,
s. 28
15
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające przepisy ogólne
w sprawie funduszy strukturalnych, Dz. U L 161 z 26. 06. 1999 r., dalej rozporządzenie 1260/1999
10
rządy centralne, władze regionalne, partnerów społeczno – gospodarczych oraz
Wspólnotę reprezentowaną przez Komisję Europejską.
Polska przystępując do Unii Europejskiej przejęła całość jej dorobku
prawnego, w tym równieŜ zasady polityki regionalnej sformułowane w czasie
pierwszej reformy funduszy strukturalnych w 1988 r. w ramach tzw. pakietu
Delorsa. Jedną z naczelnych zasad normujących problematykę polityki regionalnej,
obok zasad koncentracji, partnerstwa i dodatkowości, jest zasada programowania.
Polega ona na współfinansowaniu kompleksowych, zintegrowanych i wieloletnich
planów a nie pojedynczych przedsięwzięć. Podstawą otrzymania wsparcia przez
regiony
jest
przygotowanie
odpowiednich
dokumentów
planistycznych
gwarantujących spełnienie pewnych standardowych wymagań określonych przez
UE. Szczegółowo jest takŜe wskazywana procedura przygotowania dokumentów, ich
uzgadnianie i sposób kontroli wydatkowania środków. Plan powinien obejmować
regiony wyznaczone na poziomie NUTS 2 (The Nomenclature of Territorial Units
for Statistic) gdyŜ właśnie tych jednostek dotyczy obecna polityka regionalna UE.
Polska zyskała po przystąpieniu do Unii Europejskiej status obszaru Celu 1, czego
konsekwencją będzie podjęcie programowania rozwoju w standardach unijnych
obejmującego cały kraj podzielony na województwa, które zostały przypisane
poziomowi NUTS 2.
1.3 Początki kształtowania się polityki rozwoju regionalnego w Polsce.
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej opiera ustrój państwa na zasadzie
decentralizacji. Stanowi o tym art. 15, którego ust.1 brzmi: „Ustrój terytorialny
Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia decentralizacje władzy publicznej” oraz ust.2:
„Zasadniczy podział terytorialny państwa uwzględniający więzi społeczne,
gospodarcze lub kulturowe i zapewniający jednostkom terytorialnym zdolność
wykonywania zadań publicznych określa ustawa.” Jednocześnie jednolitość państwa
została expressis verbis potwierdzona w art.3 Konstytucji.
Przez pojęcie ustrój terytorialny rozumie się strukturę, organizację, zadania
oraz kompetencje organów władz publicznych działających w jednostkach podziału
11
Nie popieramy i nie zachęcamy do korzystania z takich usług, więc potraktujmy poniższy tekst
jako twórcze ćwiczenie w pisaniu tekstów reklamowych. Poniżej znajduje się propozycja:
Niezbędne jest napisanie pracy dyplomowej, ale nie masz czasu? Gonią Cię terminy, a ty nie wiesz,
jak pogodzić życie zawodowe, prywatne i naukowe? Poziom stresu przekroczył wszelkie
dopuszczalne granice i czujesz, że musisz się poddać? Zajrzyj na stronę gdzie znajdziesz
przykładowe prace dyplomowe.
W żadnym razie nie rezygnuj z pisania własnej pracy! Wybierz pisanieprac.edu.pl - usługi
pisarskie, które zmienią Twoje akademickie życie na zawsze!
Pisanie prac to platforma, która oferuje pomoc w pisaniu prac oraz dostęp do gotowych prac
dyplomowych. Z nami, twoje obawy o jakość, terminowość i oryginalność tekstu stają się
bezpodstawne. Wszystko dzięki naszemu zespołowi doświadczonych autorów, którzy nie tylko są
ekspertami w swoich dziedzinach, ale także są doskonale zorientowani w najnowszych trendach i
wymogach akademickich.
Od momentu, gdy zdecydujesz się na współpracę z nami, zatroszczymy się o każdy detal Twojej
pracy. Pomożemy Ci wybrać temat, który wyróżni Cię na tle innych studentów. Przeprowadzimy
dogłębne badania, zapewniając, że Twoja praca będzie bogata w nowoczesne i aktualne
informacje. Nasi autorzy piszą od podstaw, gwarantując 100% oryginalności. Poza tym, każda
praca jest sprawdzana przez nasz zespół redaktorów, aby upewnić się, że jest wolna od błędów
gramatycznych i stylistycznych.
A to jeszcze nie wszystko! W serwisie dbamy o twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne,
a cała współpraca z nami jest poufna. Cenimy Twoje zaufanie i zobowiązujemy się do ochrony
Twojej prywatności.
Serwis prace licencjackie to więcej niż usługa pisarska. To Twój prywatny doradca, twoja
bezsenność i stres, przekształcone w doskonałą pracę dyplomową, która zaskoczy każdego
promotora.
Nie czekaj, odwiedź naszą stronę referaty i pozwól nam pomóc Ci zrealizować Twoje akademickie
marzenia!
Pamiętaj jednak, że korzystanie z tego typu usług jest niewłaściwe i niezgodne z zasadami
akademickimi. Najlepszym sposobem na zdobycie wykształcenia i uzyskanie dobrych ocen jest
samodzielne nauka i praca. Nie tylko zdobędziesz cenną wiedzę i umiejętności, ale nikt nie zarzuci
się łamania prawa lub działania na jego granicach. Najlepsze polskie prace magisterskie - bardzo
przydatny przy pisaniu pracy samemu. Wiele prac na wzór.
Jeśli szukasz serwisów tematycznych to polecamy gotowe prace z rolnictwa - dla tych, co
potrzebują pomocy inspiracji na ciekawe tematy z zakresu rolnictwa i dobre prace z ekologii tysiące prac dyplomowych różnego rodzaju.
terytorialnego państwa, a zatem na niŜszym szczeblu niŜ poziom władz
ogólnokrajowych16.
Decentralizacją
jest
natomiast
taki
sposób
organizacji
aparatu
wykonawczego w państwie, w którym jednostki terytorialne mają samodzielność
określoną ustawą, a ingerencja w zakres tej samodzielności moŜe odbywać się tylko
na podstawie ustawy i w formach nią przewidzianych, z których podstawową jest
nadzór weryfikacyjny oparty na kryterium zgodności z prawem17. Innymi słowy
decentralizacja władzy publicznej polega na trwałym, chronionym ustawowo
przekazaniu zadań, kompetencji oraz środków organów funkcjonujących na szczeblu
ogólnokrajowym – organom działającym na róŜnych szczeblach podziału
terytorialnego państwa. Powstaje, zatem wielopodmiotowość władz publicznych18.
Decentralizacja jest wyrazem realizacji zasady pomocniczości (subsydiarności),
która znajdując się w preambule Konstytucji RP uzyskała moc zasady ustrojowej.
MoŜna mówić, zatem, o konstytucjonalizacji zasady pomocniczości19. Konstytucja
RP nie określa natomiast stopnia ani zakresu decentralizacji stosując w tej materii
odesłanie do ustawy zwykłej. Konstytucja doprecyzowuje, iŜ zasadniczy podział
terytorialny kraju musi być oparty na obiektywnych przesłankach, do których zalicza
się: więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe. Ponadto, naleŜy mieć na względzie
zdolność jednostek do samodzielnego wypełniania zadań, które ciąŜą na nich z mocy
Konstytucji RP oraz ustaw zwykłych.
Zgodnie z unormowaniami konstytucyjnymi uchwalone zostały tzw. ustawy
samorządowe20, które weszły w Ŝycie z dniem 1 stycznia 1999 r. Z powyŜszą datą
naleŜy wiązać w Polsce początki polityki rozwoju regionalnego, gdyŜ weszła
wówczas w Ŝycie m.in. Ustawa o samorządzie województwa, na mocy, której
nastąpiła reforma ustroju administracji publicznej oraz rozdzielenie funkcji
wykonawczych rządu i samorządu terytorialnego na poziomie regionalnym.
Samorząd wojewódzki w Polsce jest formą decentralizacji ustroju administracji
16
P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2000, s. 26
J. Boć, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 1998, s. 42
18
J. Regulski, Polityka regionalna a wielopodmiotowość władz publicznych, w: Reforma
Administracji Publicznej, materiały szkoleniowe – zeszyt 21, Podstawy polityki regionalnej,
Warszawa 1998 r., s. 5
19
J. Boć, op.cit. s.43
20
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U 2001 nr 142 poz. 1590;
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U 2001 nr 142 poz. 1592; Ustawa z
dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, Dz. U 2001 nr 80 poz. 872 z późn.
zm.; Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa, Dz. U 1998 nr 96 poz. 603 z późn. zm.
17
12
publicznej, tj. spowodował zastąpienie układu resortowo – branŜowego przez nowy
układ regionalny21. Jednocześnie nastąpiło ukonstytuowanie się podmiotu
odpowiedzialnego za rozwój województwa – czyli samorządu wojewódzkiego.
Reforma terytorialnej organizacji kraju, wdroŜona z początkiem 1999 r. wykreowała
samorząd województwa jako samodzielny podmiot polityki regionalnej,
wyznaczający własne cele i priorytety, za własne środki i na własną
odpowiedzialność polityczną i materialną22. Decydujące znaczenie ma art.11 ust.2
Ustawy o samorządzie województwa w myśl, którego samorząd województwa
prowadzi politykę rozwoju województwa. Ustawa określa równieŜ główne kierunki i
zadania tej polityki np. tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, w tym
kreowanie rynku pracy, utrzymanie i rozbudowa infrastruktury społecznej i
technicznej o znaczeniu wojewódzkim. Wykonywanie zadań związanych z
rozwojem
regionalnym
na
obszarze
województwa
naleŜy
do
samorządu
województwa. Ponadto, zgodnie z treścią niniejszej Ustawy, samorząd województwa
określa strategię rozwoju województwa. Strategia rozwoju województwa jest
realizowana przez programy wojewódzkie. Uchwalanie strategii oraz programów
naleŜy do wyłącznej właściwości sejmiku województwa, natomiast przygotowanie
ich projektów oraz wykonywanie naleŜy do zadań zarządu województwa.
Dla polityki rozwoju regionalnego kluczową kwestią jest zagadnienie
regionu jako konstrukcji prawno – ustrojowej. Pozycja prawna województwa
wynika z Ustawy o samorządzie województwa, która postanawia w art.1, Ŝe
mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową
oraz ilekroć w Ustawie jest mowa o województwie lub samorządzie województwa
naleŜy przez to rozumieć regionalną wspólnotę samorządową oraz odpowiednie
terytorium. Innymi słowy, samorząd województwa to regionalna wspólnota
samorządowa dookreślona w sposób administracyjno-prawny przez pojęcie
terytorium, które słuŜy jako kryterium określania właściwości miejscowej organów
regionalnej wspólnoty samorządowej (organów samorządu województwa)23.
Samorządowa struktura województwa jest zgodna z Europejską Kartą Samorządu
Regionalnego przyjętą przez IV sesję Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych,
która odbyła się w dniach 3 – 5 czerwca 1997 r. w Strasbourgu. Zgodnie z art.3
21
P. Chmielnicki, Komentarz do Ustawy o samorządzie województwa, Wydawnictwo Prawnicze
Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 16
22
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, dalej ZPORR, s. 51
23
P. Chmielnicki, op. cit., s. 48
13
Karty: „Samorząd regionalny oznacza prawo i zdolność największych terytorialnych
jednostek władzy w obrębie kaŜdego państwa, mających wybieralne organy,
administracyjnie umieszczonych między rządem centralnym i samorządem lokalnym
i posiadających prerogatywy, albo wynikające z samoorganizacji albo typu zwykle
przypisywanego rządowi centralnemu, do zarządzania na własną odpowiedzialność i
w interesie mieszkańców zasadniczą częścią spraw publicznych zgodnie z zasadą
subsydiarności”. Według art.4 Karty z kolei: „Regiony winny mieć uprawnienia do
decydowania
i
administrowania
w
dziedzinach
objętych
ich
własnymi
kompetencjami. Uprawnienia te powinny umoŜliwiać przyjmowanie i wprowadzanie
specyficznej dla kaŜdego regionu polityki regionalnej”. Zgodnie z powyŜej
przytaczanymi definicjami moŜna stwierdzić, iŜ swoistym celem Karty było
stworzenie jednolitego wzorca regionu jako instytucji prawa publicznego. Tak
rozumiany region ma mieć pełną osobowość prawną.
Mimo, iŜ Ustawa o samorządzie województwa nie posługuje się bezpośrednio
pojęciem regionu i nie formułuje definicji tego pojęcia naleŜy podkreślić, Ŝe z punktu
widzenia członkostwa Polski w Unii Europejskiej utworzenie samorządowo –
rządowego województwa, które spełnia niezbędne przesłanki regionu Polska stała się
podmiotem polityki regionalnej Unii Europejskiej. Utworzone województwo, jako
samodzielna, obejmująca rozległą przestrzeń terytorialną jednostka, wyposaŜona w
szerokie kompetencje, jest podmiotem zdolnym do prowadzenia polityki regionalnej
oraz partnerem współpracy międzyregionalnej pomiędzy róŜnymi państwami24.
Samorząd województwa jest natomiast ustawowo zobligowany do prowadzenia
polityki quasikohezyjnej, a więc do dbałości o zrównowaŜony, trwały rozwój
regionu25.
Reforma
decentralizacyjna
stworzyła
fundament
dla
wypracowania
odpowiednich form prawnych prowadzenia polityki społeczno – gospodarczej w
regionach przez administrację publiczną, nie tylko rządową, ale przede wszystkim
samorządową. Ponadto fakt starań o członkostwo w Unii Europejskiej wpłynął
zasadniczo na działania podejmowane w celu wykształcenia w Polsce określonego
modelu polityki rozwoju regionalnego. Problematyka polityki regionalnej oraz
wymóg koordynacji instrumentów strukturalnych był jednym z obszarów
24
T. Rabska, Podstawy... op.cit., s.12
A. Pyszkowski, Planowanie strategiczne jako instrument zarządzania rozwojem regionalnym,
Warszawa 2003 r., s.7
25
14
negocjacyjnych. W odpowiedzi na dokument Rady Europy „Partnerstwo dla
członkostwa” Rada Ministrów 28. 06. 1998 r. przyjęła dokument „Narodowy
Program Przygotowania do członkostwa”, który będąc dokumentem dynamicznym –
corocznie odpowiednio zmienianym, ukierunkowywał działania dostosowawcze oraz
wyznaczał harmonogram ich realizacji w obrębie poszczególnych obszarów
negocjacyjnych. W zakresie priorytetu 21 w „Narodowym Programie Przygotowania
do członkostwa” za stan docelowy uznano „zbudowanie spójnego, efektywnego
systemu i struktur wspierania rozwoju regionalnego zgodnego z zasadami
obowiązującymi w UE i umoŜliwiającego spełnienie kryteriów warunkujących w
przyszłości korzystanie z jej funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz
zdynamizowanie rozwoju społeczno – gospodarczego Polski i jej regionów z
uwzględnieniem zasad trwałego i zrównowaŜonego rozwoju”26 (2001 r.). Z
dokumentu tego wynika bezpośrednio zobowiązanie Polski do przygotowania
Narodowego Planu Rozwoju do 2006 r., który przyjęty przez Radę Ministrów 14
stycznia 2003 r. jest obecnie podstawą negocjowania pomocy finansowej z funduszy
strukturalnych.
1.4 Zasady i formy wspierania rozwoju regionalnego w świetle Ustawy o
zasadach wspierania rozwoju regionalnego.
Podstawy nowoczesnej polityki regionalnej w Polsce normowała do momentu
wejścia w Ŝycie Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju - Ustawa z dnia 12 maja
2000 roku o zasadach wspierania rozwoju regionalnego27. Ustawa ta zgodnie z
brzmieniem art.1 określała „zasady i formy wspierania rozwoju regionalnego oraz
zasady współdziałania w tym zakresie Rady Ministrów oraz organów administracji
rządowej z samorządem terytorialnym, a w szczególności:
1) instytucje wspierające rozwój regionalny,
2) tryb prowadzenia działań z zakresu wspierania rozwoju regionalnego,
3) zasady zawierania i wykonywania kontraktu wojewódzkiego”.
26
Narodowy Program Przygotowania do członkostwa, w brzmieniu dostępnym na stronie
internetowej www.ukie.gov.pl
27
Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, Dz. U 2000 nr 48 poz.
550
15
Ustawa kładła ponadto duŜy nacisk na właściwe programowanie rozwoju
regionalnego. W myśl art.1 ust.2 „wspieranie przez państwo rozwoju regionalnego
odbywa się na podstawie dokumentów określonych w niniejszej ustawie”. Za
podstawowy dokument o charakterze programowym Ustawa uznawała Narodową
Strategię Rozwoju Regionalnego (NSRR), będącą uchwałą Rady Ministrów i
określającą uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez
państwo. NSRR stanowi podstawę dla interwencji państwa w przebieg procesów
rozwojowych w województwach, określając jej programowe, instytucjonalne i
finansowe ramy. Stanowi równieŜ odniesienie dla dokumentów przygotowywanych
na innych szczeblach zarządzania państwem oraz podstawę dla przygotowania
programu wsparcia określającego szczegółowo procedury i mechanizmy polityki
regionalnej państwa oraz warunki wsparcia programów rozwoju przygotowywanych
przez wszystkie województwa, a takŜe innych programów z zakresu rozwoju
regionalnego. Projekt NSRR opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego. Strategia uchwalana jest przez Radę Ministrów na okres co najmniej
sześciu kolejnych lat budŜetowych.
Wspieranie rozwoju regionalnego, rozumiane w myśl definicji ustawowej
jako „terytorialnie ukierunkowany zespół działań Rady Ministrów i administracji
rządowej na rzecz trwałego rozwoju społeczno – gospodarczego i ochrony
środowiska prowadzonych we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego
oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi” ma być wykonywane zgodnie z
zasadą zrównowaŜonego rozwoju. Omawiana Ustawa zawierała jeden zasadniczy
mankament – zdefiniowane w niej wsparcie finansowe na rzecz rozwoju
regionalnego było bardzo nieelastyczne i wąsko rozumiane. W myśl art.2 ust.1 pkt.3
przez wsparcie finansowe „rozumie się dotacje celowe na zadania bieŜące lub
inwestycyjne”. Doprecyzowanie tego artykułu stanowi art.5 ust.2, który mówi, iŜ „w
rozumieniu niniejszej ustawy do środków finansowych przeznaczonych na
wspieranie rozwoju regionalnego nie zalicza się kwot subwencji ogólnej i kwot
dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na
zadania własne wynikające z ustaw”. Co więcej, środki finansowe z budŜetu państwa
na wspierane cele rozwoju regionalnego mogą być przeznaczone tylko na zadania
ujęte w kontraktach wojewódzkich oraz w szczególnych przypadkach określonych w
art.29 ust.1 m.in. na realizację programów interwencyjnych tworzonych i
realizowanych w przypadku klęsk Ŝywiołowych, nagłych sytuacji kryzysowych, w
16
szczególności na rynku pracy i w gospodarce. W ten sposób Ustawa o zasadach
wspierania rozwoju regionalnego określała „granice proceduralne, stanowiąc, iŜ
wspieranie rozwoju regionalnego następuje poprzez kontrakt wojewódzki. Przyjęcie
określonego zadania publicznego do wspierania finansowego w tym trybie oznacza,
Ŝe zostało ono zaliczone, zgodnie przez wszystkie zainteresowane podmioty, do
grupy zadań mających znaczenie dla rozwoju regionu”28. Mowa tu o zadaniach
mających znaczenie dla rozwoju regionalnego, wynikających jednocześnie z
programów wojewódzkich.
W perspektywie członkostwa Polski w Unii Europejskiej postanowieniom
Ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego postawiono zarzut braku
kompleksowości rozumiany w ten sposób, iŜ nie normowała ona wystarczająco
kwestii przyswajania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Zbyt
wąski zakres Ustawy oznaczał m.in. brak jednoznacznego uregulowania kwestii
przekazywania środków finansowych ze źródeł europejskich oraz nadmierne
wyakcentowanie kontraktów wojewódzkich jako podstawowego instrumentu polityki
rozwoju regionalnego, co było niespójne z perspektywiczną dominacją środków
unijnych w dofinansowywaniu tej polityki29. Pojawiła się, zatem potrzeba nowej
regulacji prawnej, która zapewniłaby efektywne wykorzystanie zarówno środków
krajowych i przede wszystkim środków z funduszy strukturalnych zgodne z
zasadami unijnymi.
1.5 Polityka rozwoju regionalnego po akcesji Polski do Unii Europejskiej (na
podstawie Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju).
Jak juŜ wcześniej wspomniałam europejska polityka regionalna wymusza na
państwach
członkowskich
określone
rozwiązania
prawne
i
organizacyjne.
Rezultatem dostosowywania polskiego prawa do obowiązujących w tym zakresie
przepisów prawa Unii Europejskiej jest m.in. Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju,
która jednocześnie uchyliła obowiązującą od 2000 r. Ustawę o zasadach wspierania
rozwoju regionalnego. W uzasadnieniu projektu Ustawy o NPR napisano, iŜ jej
28
A. Sauer, E. Kawecka – Wyrzykowska, M. Kulesza, op. cit., s. 122
Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001, publikacja dostępna na stronie
internetowej www.parp.gov.pl
29
17
celem jest stworzenie ram prawnych dla wykorzystywania środków finansowych
pochodzących ze źródeł krajowych oraz z Unii Europejskiej, przeznaczonych na
wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, jak równieŜ na zapewnienie
jego społecznej, gospodarczej i przestrzennej spójności30.
W związku z tym, iŜ oddziaływanie państwa na rozwój społeczno –
gospodarczy w wymiarze regionalnym jest przedmiotem polityki regionalnej Ustawa
o NPR w sposób szczególny uwzględnia powyŜszą problematykę oraz kładzie akcent
na elementy planowania regionalnego, które mają związek z wykorzystywaniem
środków finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
W myśl art.1 Ustawy: „Ustawa określa sposób przygotowania i realizacji
Narodowego Planu Rozwoju, w tym:
1) zasady koordynacji i współdziałania organów administracji rządowej,
organów
administracji
samorządowej
i
partnerów
społecznych
i
gospodarczych;
2) zasady
współdziałania
z
instytucjami
Wspólnot
Europejskich
oraz
organizacjami międzynarodowymi;
3) instrumenty finansowe;
4) system instytucjonalny;
5) system
programowania,
monitorowania,
sprawozdawczości,
oceny
i
kontroli”.
Omawiana Ustawa definiuje rolę poszczególnych organów i instytucji w procesie
przygotowania i realizacji Planu oraz w procesie programowania i zarządzania
programami operacyjnymi. Jak pokazuje jednak lektura Ustawy nie precyzuje ona
jednoznacznie wszystkich zasad i relacji pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w
tych procedurach.
Ustawa o NPR przede wszystkim definiuje Narodowy Plan Rozwoju (NPR).
Zgodnie z art.3: „Narodowy Plan Rozwoju jest dokumentem określającym cele
rozwoju społeczno – gospodarczego kraju, w tym wspierane cele rozwoju
regionalnego, oraz sposoby ich osiągania w okresie określonym w tym Planie”.
Wspieranie rozwoju regionalnego będące ustawowym określeniem zadania
państwa zostało w art.2 pkt.17 zdefiniowane jako „zespół działań Rady Ministrów na
rzecz trwałego i zrównowaŜonego rozwoju województw, oparty na jednolitych
30
C. Kosikowski, Publiczne Prawo Gospodarcze w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo
Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 175
18
zasadach dostępu województw do publicznych środków krajowych i publicznych
środków wspólnotowych, których przeznaczenie określają priorytety rozwoju
regionalnego ustalone w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego”.
Narodowa
Strategia
Rozwoju
Regionalnego
stanowi
podstawę
programowania średniookresowej polityki rozwoju regionalnego. Art.7 Ustawy o
NPR definiuje ją jako „średniookresowy dokument planistyczny określający
uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez państwo oraz
i koordynacji polityki sektorowej w województwach”. Narodowa Strategia Rozwoju
Regionalnego określa:
1) diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej województw;
2) priorytety operacyjne rozwoju regionalnego;
3) okres jej obowiązywania;
4) szacunkowe wydatki z publicznych środków krajowych, publicznych
środków wspólnotowych i środków prywatnych;
5) system realizacji polityki regionalnej.
Uwzględnia ona ustalenia zawarte w koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, długofalowej strategii rozwoju regionalnego kraju, strategiach rozwoju
województw, planach zagospodarowania przestrzennego województw, programach
rządowych
oraz
innych
programach
dotyczących
spójności
społeczno
–
gospodarczej. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego opracowywana jest przez
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na okres zgodny z okresem
programowania. Minister właściwy przedkłada ją następnie Radzie Ministrów do
dnia 1 stycznia roku poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania tej strategii.
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego jest przyjmowana przez Radę Ministrów
w drodze uchwały.
Cele zawarte w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego wraz z celami
zawartymi w strategiach sektorowych, strategiach rozwoju województw, programach
wieloletnich, koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz załoŜeniach
polityki naukowej, naukowo – technicznej i innowacyjnej państwa są uwzględniane
przy opracowywaniu Narodowego Planu Rozwoju. NPR musi oczywiście kierować
się konstytucyjną zasadą zrównowaŜonego rozwoju. Rozwiązania ustawowe kreują
Plan jako kompleksowy dokument określający strategię społeczno – gospodarczą
Polski, integrujący polityki sektorowe oraz uwzględniający potrzeby rozwojowe
województw. Narodowy Plan Rozwoju określa:
19
1) okres jego obowiązywania, zgodny z okresami programowania;
2) diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej kraju, w tym zróŜnicowań
regionalnych;
3) cel główny i cele szczegółowe rozwoju społeczno – gospodarczego kraju;
4) kierunki rozwoju, w ramach których określa się programy i strategię
wykorzystania Funduszu Spójności;
5) szacunkowy plan finansowy;
6) wieloletnie limity środków finansowych przeznaczonych na realizację
kontraktów wojewódzkich;
7) kryteria wyboru beneficjentów;
8) system zarządzania i realizacji Planu, z określeniem listy organów i
instytucji.
Realizacja NPR w myśl art.8 ust.1 Ustawy ma się odbywać przy pomocy:
sektorowych programów operacyjnych
regionalnych programów operacyjnych
innych programów operacyjnych
strategii wykorzystania Funduszu Spójności
Zagadnienie realizacji Planu ze szczególnym uwzględnieniem w tej materii
regionalnych programów operacyjnych uczynię przedmiotem dalszych rozdziałów
niniejszej pracy.
Ustawa określa ponadto sposób finansowania Planu. Art.24 Ustawy
stanowi, Ŝe „realizacja Planu jest finansowana w szczególności z: publicznych
środków krajowych, publicznych środków wspólnotowych, środków publicznych
pochodzących z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środków o charakterze
bezzwrotnym pochodzących z innych międzynarodowych instytucji finansowych, a
takŜe środków prywatnych”. Plan jest uwzględniany przy opracowywaniu projektu
budŜetu państwa w kolejnych latach jego obowiązywania.
Kolejnym waŜnym zagadnieniem, które reguluje Ustawa jest procedura
opracowania i przyjęcia Planu. Procedura ta jest kilkuetapowa angaŜująca wiele
organów oraz instytucji. Obejmuje ona ponadto liczne konsultacje społeczne,
poniewaŜ waŜne jest by Narodowy Plan Rozwoju spajał wszystkie podejmowane w
kraju przedsięwzięcia i działania o charakterze rozwojowym. Zgodnie z art.13
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opracowuje Plan w porozumieniu
z właściwymi ministrami i innymi organami administracji rządowej. Następnie Plan
20
jest opiniowany przez Komisje Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i
zarządy województw oraz konsultowany z jednostkami samorządu terytorialnego i
partnerami społecznymi i gospodarczymi. Następnie Rada Ministrów przyjmuje Plan
w drodze uchwały. Tak przyjęty przez Radę Ministrów Plan jest podstawą negocjacji
z Komisją Europejską w sprawie Podstaw Wsparcia Wspólnoty, czyli ustalenia
wysokości środków finansowych z czterech funduszy strukturalnych oraz rokowań z
samorządami województw w sprawie zawarcia kontraktów wojewódzkich. Po
zakończeniu negocjacji i rokowań Rada Ministrów przyjmuje Plan w drodze
rozporządzenia. Staje się on wówczas źródłem prawa powszechnie obowiązującego.
Przyjęty w formie rozporządzenia Narodowy Plan Rozwoju podlega
następnie złoŜonemu systemowi realizacji, który w myśl definicji ustawowej z art.2
pkt.15 Ustawy o NPR rozumiany jest jako „zasady i procedury obowiązujące
instytucje uczestniczące we wdraŜaniu Narodowego Planu Rozwoju, programów
operacyjnych
i
strategii
wykorzystania
Funduszu
Spójności,
obejmujące
monitorowanie, sprawozdawczość, kontrolę i ocenę”. Unormowania te mają na celu
zwiększenie skuteczności pomocy finansowej płynącej z funduszy strukturalnych,
wspomaganie jakości i efektywności podejmowanych działań oraz zapobieganie lub
korygowanie nieprawidłowości.
Przebieg, sposób i efekty realizacji Planu podlegają monitorowaniu, za które
odpowiedzialny jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Składa on
wniosek do Prezesa Rady Ministrów, który w drodze zarządzenia powołuje Komitet
Monitorujący Plan o bardzo rozbudowanym składzie. Tworzą go, ze strony
rządowej, po jednym przedstawicielu instytucji zarządzających programami
operacyjnymi, właściwych ministrów ze względu na rodzaj działalności objętej
Planem, instytucji płatniczej, Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, krajowych jednostek monitorująco – kontrolnych
poszczególnych funduszy strukturalnych. Ze strony samorządowej w skład Komitetu
wchodzą marszałkowie województw albo ich przedstawiciele oraz przedstawiciele
ogólnopolskich
organizacji.
Ponadto
tworzą
go
przedstawiciele
partnerów
społecznych i gospodarczych np. wskazani przez Radę Działalności PoŜytku
Publicznego lub Radę Główną Szkolnictwa WyŜszego. Komitet ma kompetencje
opiniodawcze, rozpatruje i zatwierdza sprawozdania roczne i końcowe, monitoruje
przebieg, ocenia efektywność i skuteczność realizacji Planu, moŜe równieŜ zgłaszać
ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego propozycje zmian w ramach
21
programów operacyjnych, a takŜe przesunięcia środków miedzy programami i
priorytetami w ramach Planu. Struktura monitorowania jest wielostopniowa a
odpowiednie komitety monitorujące powoływane są, w drodze zarządzeń, przez
określone w Ustawie organy dla regionalnych, sektorowych oraz innych programów
operacyjnych, strategii wykorzystania Funduszu Spójności, a takŜe kontraktów
wojewódzkich.
Podczas realizacji kontraktów wojewódzkich, programów operacyjnych i
nadającego im wspólne ramy Narodowego Planu Rozwoju sporządza się okresowe
(tylko dla programów i kontraktów) oraz roczne i końcowe sprawozdania. Zgodnie
z art.47 Ustawy o NPR sprawozdania te sporządza:
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego – w odniesieniu do
Planu;
wojewoda – w odniesieniu do kontraktu;
instytucja zarządzająca – w odniesieniu do programu;
instytucja pośrednicząca – w odniesieniu do priorytetu albo działania;
instytucja wdraŜająca – w odniesieniu do działania
beneficjent – w odniesieniu do projektu
Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego sporządza do dnia 30 czerwca
roku następującego po zakończeniu realizacji Narodowego Planu Rozwoju, na
podstawie otrzymywanych od instytucji zarządzających sprawozdań końcowych z
realizacji programów oraz kontraktów, sprawozdanie końcowe z realizacji Planu i
przedkłada je Radzie Ministrów. Rada Ministrów przyjmuje sprawozdanie końcowe
z realizacji Planu w drodze uchwały, a następnie Prezes Rady Ministrów przedstawia
je Sejmowi.
Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju reguluje takŜe zagadnienia kontroli i
oceny prawidłowej realizacji Planu. Postanowienia te oznaczają, Ŝe zgodnie z art.38
rozporządzenia 1260/1999 „państwa członkowskie biorą w pierwszej instancji
odpowiedzialność za finansową kontrolę pomocy”. Z kolei art.40 niniejszego
rozporządzenia stanowi, iŜ „w celu ustalenia jej skuteczności, strukturalna pomoc
Wspólnoty jest przedmiotem oceny ex – ante, oceny w połowie okresu
programowania oraz oceny ex – post, które mają na celu oszacowanie jej
oddziaływania w odniesieniu do celów określonych w art.1 [trzech celów
priorytetowych – przyp.m.w.] oraz analizę jej wpływu na szczególne problemy
strukturalne”. Zgodnie z powyŜszymi wytycznymi art.57 Ustawy o NPR stanowi, iŜ
22
efektywność i skuteczność realizacji Planu, programów oraz kontraktów podlegają
ocenie:
1) szacunkowej – przed rozpoczęciem realizacji;
2) w połowie okresu realizacji;
3) pełnej – po zakończeniu realizacji.
Organami właściwymi w tej materii są minister właściwy do spraw rozwoju
regionalnego w przypadku Planu, instytucje zarządzające w przypadku programów
oraz właściwy zarząd województwa w przypadku kontraktu.
Ustawa o NPR jest pierwszą, uwzględniającą w pełni rozwiązania unijne,
Ustawą normującą wdraŜanie europejskiej polityki regionalnej na terenie polskich
województw. Wejście w Ŝycie niniejszej Ustawy zapoczątkowało w Polsce budowę
odpowiedniego, a jednocześnie jak najbardziej efektywnego modelu prawno –
instytucjonalno – finansowego wdraŜania polityki rozwoju regionalnego, która jest
integralną częścią polityki społeczno – gospodarczej kraju. W niniejszym rozdziale
celowo
pominęłam
lub
jedynie
zasygnalizowałam
zagadnienia
związane
bezpośrednio z regionalnymi programami operacyjnymi. Problematykę tę zamierzam
szczegółowo omówić w dalszych rozdziałach pracy na podstawie Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, który jest obecnie
jedynym programem o charakterze ściśle regionalnym realizującym Narodowy Plan
Rozwoju 2004 – 2006.
23
Wykres 1. ZPORR jako element programowania EFRR i EFS, Źródło: Rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia ZPORR, Dz. U 2004 nr 166 poz. 1745
24
Rozdział 2. ZPORR – charakterystyka programu.
2.1 ZPORR – podstawa prawna i charakter prawny.
Zgodnie z treścią art.8 Ustawy o NPR w celu realizacji Narodowego Planu
Rozwoju tworzy się:
sektorowe programy operacyjne
regionalne programy operacyjne
inne programy operacyjne
strategię wykorzystania Funduszu Spójności
Programy powyŜsze są finansowane z publicznych środków krajowych lub
publicznych środków wspólnotowych. Mogą być takŜe współfinansowane ze
środków prywatnych. Art.2 pkt.12 Ustawy o NPR definiuje regionalny program
operacyjny jako dokument słuŜący realizacji Narodowego Planu Rozwoju,
składający się ze spójnego zestawienia priorytetów operacyjnych i działań,
odnoszący się do województwa albo województw, przygotowany przez zarząd
województwa albo zarządy województw działające w porozumieniu.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest, po
akcesji Polski do Unii Europejskiej, jednym z siedmiu programów operacyjnych,
które posłuŜą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju i Podstaw Wsparcia
Wspólnoty w latach 2004 – 2006, pierwszym i zarazem jedynym o charakterze
ściśle regionalnym. Pozostałe przybierają postać sektorowych programów
operacyjnych o specyfice branŜowej. Są nimi:
Sektorowy Program Operacyjny (SPO) „Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw”
SPO „Rozwój zasobów ludzkich”
SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich”
SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”
SPO „Transport”
Program Operacyjny „Pomoc techniczna”
Obejmuje on swym zasięgiem terytorium całego kraju, poniewaŜ, jak wcześniej
wspomniałam, wszystkie polskie województwa kwalifikują się do pomocy
25
finansowej z funduszy strukturalnych objętej pierwszym celem priorytetowym.
Oznacza to, iŜ na obszarze całego kraju poziom PKB na jednego mieszkańca jest
niŜszy od 75% średniej wspólnotowej.
Podstawę prawną przyjęcia ZPORR stanowi art.17 ust.5 Ustawy o NPR.
Stanowi on, iŜ „właściwy minister, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw rozwoju regionalnego, przyjmuje, w drodze rozporządzenia, programy, o
których mowa w art.8 ust.1 pkt.1-3, współfinansowane z publicznych środków
wspólnotowych”. Zgodnie z nim Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego został przyjęty w formie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy
z dnia 1 lipca 2004 r.31. Minister Gospodarki i Pracy kierował działem administracji
rządowej rozwój regionalny na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
i Pracy32.
ZPORR został przygotowany z zachowaniem wymogów proceduralnych i
zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi znajdującymi się w art.18 par.1 i 2
wspomnianego juŜ wcześniej rozporządzenia 1260/1999. Artykuł ten stanowi, iŜ
„pomoc objęta Wspólnotowymi Ramami Wsparcia (Podstawami Wsparcia
Wspólnoty) jest, co do zasady, dostarczana w formie zintegrowanego programu
operacyjnego dla regionu”. Podstawy Wsparcia Wspólnoty (Community Support
Framework) są, w myśl art.9 lit.d rozporządzenia 1260/1999, definiowane jako
„dokument zatwierdzony przez Komisję, w porozumieniu z zainteresowanym
Państwem Członkowskim, po dokonaniu oceny planu przedłoŜonego przez Państwo
Członkowskie (...). Dokument ten jest podzielony na priorytety i wykonywany za
pomocą jednego lub kilku programów operacyjnych”. Obecne Podstawy Wsparcia
Wspólnoty zostały uzgodnione między Komisją Europejską i rządem polskim pod
koniec roku 2003, a przygotowane zostały na podstawie Narodowego Planu Rozwoju
na lata 2004 – 2006. Podstawy Wsparcia Wspólnoty zgodnie z art.17 ust.1
rozporządzenia 1260/1999 „umoŜliwiają koordynację całej strukturalnej pomocy
Wspólnoty w danym regionie”.
Program operacyjny (operational programme), zgodnie z brzmieniem art.9
lit.f rozporządzenia 1260/1999, rozumiany jest jako „dokument zatwierdzony przez
31
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia ZPORR
2004 – 2006, Dz. U 2004 nr 166 poz. 1745
32
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy, Dz. U 2004 nr 134 poz. 1428
26
Komisję w celu wykonania Wspólnotowych Ram Wsparcia i składający się z
jednolitego zestawienia priorytetów, zawierającego środki wieloletnie, które mogą
być wykonywane poprzez jeden lub kilka funduszy, jeden lub kilka innych
istniejących instrumentów finansowych oraz Europejski Bank Inwestycyjny.
Zintegrowany program operacyjny oznacza program operacyjny finansowany przez
więcej niŜ jeden fundusz”. W myśl powyŜszej definicji ZPORR jest finansowany z
dwóch funduszy strukturalnych, o czym będzie mowa niŜej.
Niezbędne elementy treści programu operacyjnego zawiera przytaczany
juŜ wcześniej art.18 par.2 rozporządzenia 1260/1999. Są nimi:
priorytety programu
ocena przewidywanego działania, tzw. ocena ex - ante
skrócony opis działań, za pomocą których mają być wdraŜane
priorytety wraz z informacją czy wsparcie w ramach określonego
działania będzie pomocą publiczną stosownie do art.87 TWE
indykatywny plan finansowy
przepisy
dotyczące
(wyznaczenia
wykonywania
instytucji zarządzającej,
programu
operacyjnego
monitorowania,
oceny i
kontroli)
Adekwatnie do powyŜszych wytycznych brzmi art.9 Ustawy o NPR, który stanowi,
Ŝe regionalne i sektorowe programy operacyjne obejmują okres realizacji Planu i
zawierają:
diagnozę
sytuacji
społeczno
–
gospodarczej
sektora
bądź
województwa, którego dotyczą, z uwzględnieniem zróŜnicowań
przestrzennych
cel główny i cele szczegółowe zgodne z celami określonymi w Planie
priorytety operacyjne i działania
szacunkowy plan finansowy w podziale na priorytety operacyjne
system realizacji
Komisja Europejska ocenia program operacyjny przedłoŜony przez Państwo
Członkowskie pod kątem jego zgodności z celami odpowiadającymi Wspólnotowym
Ramom Wsparcia (Podstawom Wsparcia Wspólnoty) oraz innymi politykami
Wspólnoty np. polityką konkurencji, a więc swoiście rozumianej jego legalności. Po
zatwierdzeniu przez Komisję Europejską w formie decyzji programu operacyjnego
Państwo Członkowskie lub instytucja zarządzająca przygotowuje tzw. uzupełnienie
27
programu (programme complement), które jest następnie przesyłane Komisji w
celach informacyjnych. Zgodnie z treścią art.11 Ustawy o NPR uzupełnienie
programu uszczegóławia system realizacji programu. Na jego podstawie dokonuje
się wyboru projektów i zawiera umowy o dofinansowanie projektów z
beneficjentami przez instytucję zarządzającą, instytucję wdraŜającą lub działającą w
imieniu
instytucji
zarządzającej
instytucję
pośredniczącą.
Stan
wdraŜania
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na koniec roku
2005 pragnę zaprezentować w rozdziale trzecim niniejszej pracy.
2.2 Cel strategiczny oraz priorytety ZPORR.
ZPORR jest bezsprzecznie finansowym instrumentem realizacji Narodowego
Planu Rozwoju na lata 2004 – 2006. Wraz z sześcioma sektorowymi programami
operacyjnymi stanowi jego rozwinięcie w skali ogólnokrajowej. „Polityka regionalna
państwa w kontekście realizacji Narodowego Planu Rozwoju musi zmierzać do
osiągnięcia wyznaczonych celów stawianych przed całą gospodarką polską w
perspektywie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zgodnie z celami europejskiej
polityki spójności społeczno – gospodarczej na pierwszy plan wysuwa się problem
zróŜnicowania poziomu rozwoju gospodarczego i budowy siły konkurencyjnej
polskich regionów w stosunku do regionów europejskich a więc oddziaływanie w
pierwszym rzędzie na wzrost i maksymalizację wzrostu gospodarczego”33.
Cel strategiczny ZPORR formułowany z tej perspektywy przedstawia się
następująco – jest nim: Tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów
oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby
sprzyjać
długofalowemu
rozwojowi
gospodarczemu
kraju,
jego
spójności
ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Cel ten
został sformułowany w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2001 –
2006 i jest podstawą prowadzenia i koordynacji w tym okresie wszystkich działań
podejmowanych w ramach polityki rozwoju regionalnego oraz w ramach
Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006. Zasadniczy cel ZPORR koresponduje
bezpośrednio ze strategicznym celem NPR 2004 – 2006, którym jest: Rozwijanie
33
ZPORR, s.67
28
konkurencyjnej gospodarki, zdolnej do długofalowego harmonijnego rozwoju,
zapewniającej wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i
przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym34. Cele
cząstkowe NPR mają być osiągnięte poprzez realizację pięciu osi rozwojowych
wypełnionych licznymi programami operacyjnymi35. Kierunki rozwoju (osie
rozwoju) Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 przedstawiają się następująco:
I. Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw.
II. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia.
III. Tworzenie warunków zwiększania poziomu inwestycji, promowanie
zrównowaŜonego rozwoju i spójności przestrzennej.
IV. Przekształcenia strukturalne w rolnictwie i rybołówstwie, rozwój
obszarów wiejskich.
V. Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie
marginalizacji niektórych obszarów.
Instrumentem realizacji piątej osi rozwojowej słuŜy Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego, co potwierdza jego ‘wykonawczy’ charakter
wobec NPR 2004 – 2006.
Wybory strategiczne ZPORR zostały dokonane w oparciu o priorytety
wskazane w NSRR 2001 – 2006. „Rozwiązanie takie pozwala na zachowanie pełnej
komplementarności działań prowadzonych w ramach krajowej polityki rozwoju
regionalnego i polityki spójności społeczno – gospodarczej UE”36.
Kolejnym istotnym zagadnieniem są ramy programowe Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z definicją ustawową
regionalny program operacyjny składa się ze spójnego zestawienia priorytetów
operacyjnych i działań. Ramy programowe ZPORR zostały określone we współpracy
z samorządami województw, natomiast jego realizacja będzie podporządkowana
zasadom polityki spójności społeczno – gospodarczej UE oraz wymogom
wynikającym z prawa polskiego.
W ramach ZPORR zostały wyszczególnione cztery priorytety, z których
kaŜdy jest skoncentrowany na określonych działaniach:
34
NPR 2004 – 2006, s. 63
Z. Brodecki, Regiony, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005, s. 254
36
ZPORR, s. 91
35
29
priorytet I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury słuŜącej
wzmacnianiu konkurencyjności regionów
priorytet II – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach
priorytet III – Rozwój lokalny
priorytet IV – Pomoc techniczna
Nie sposób omówić w niniejszej pracy poszczególnych priorytetów oraz wskazanych
w ich ramach działań i projektów. Nie jest to równieŜ celem pracy, gdyŜ omówienie
takie koncentrowałoby się na aspektach ekonomicznych oraz socjologicznych
wdraŜania ZPORR. Natomiast ciekawym zagadnieniem związanym bezpośrednio z
wdraŜaniem poszczególnych priorytetów jest zakwalifikowanie (lub nie) udzielanego
w ramach nich wsparcia finansowego jako pomocy publicznej w myśl art.87 – 89
TWE. Zgodność reguł konkurencji z wymogami wspólnotowych aktów prawnych
zapewnia Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej37. I
tak np. w zakresie priorytetu I w ramach Działania 1.2 - Infrastruktura ochrony
środowiska, projekty wspierające ochronę powietrza oraz obszar pozyskiwania
odnawialnych źródeł energii będą notyfikowane do Komisji Europejskiej. Podobnie
Działanie 1.4 – Rozwój turystyki i kultury będzie w całości notyfikowane do KE. Za
kilkoma wyjątkami w ramach priorytetu II oraz III pozostałe projekty wdraŜane w
ramach ZPORR nie podlegają przepisom regulującym kwestie pomocy publicznej.
W Działaniach w ramach ZPORR, w których występuje pomoc publiczna jej
maksymalna regionalna wielkość musi być, zgodnie z brzmieniem art.10 powyŜszej
Ustawy, zgodna z wartością wynikającą z regionalnej mapy pomocy dla Polski38.
2.3 Finansowanie ZPORR.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest programem
finansowanym z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. W jego
realizację w latach 2004 – 2006 zgodnie z zasadą N+2 zostało zaangaŜowanych
ponad 4 mld euro środków publicznych, w tym blisko 2,5 mld euro z EFRR oraz 438
37
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
Dz. U 2004 nr 123 poz. 1291
38
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy
regionalnej, Dz. U 2004 nr 200 poz. 2050
30
mln euro z EFS. Dodatkowo na realizację działań rozwojowych ze strony
publicznych środków krajowych zaangaŜowanych zostało 346 mln euro z budŜetu
państwa i 769 mln euro z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego. Poziom
współfinansowania ze środków wspólnotowych sięgnie 72%, co jest zgodne z
zasadą dodatkowości sformułowaną w art.11 rozporządzenia 1260/1999. W myśl
powyŜszej zasady „w celu osiągnięcia faktycznego oddziaływania gospodarczego,
środki przyznane z funduszy strukturalnych nie mogą zastępować publicznych lub
innych, równowaŜnych wydatków strukturalnych państwa członkowskiego”. Obok
środków publicznych w realizacji ZPORR będą uczestniczyły takŜe środki prywatne.
Łączna wartość niezbędnego wkładu własnego ze strony podmiotów prywatnych
szacowana jest na blisko 146, 2 mln euro.
Warto wspomnieć, iŜ zasada N+2 oznacza, Ŝe środki finansowe z ostatniej
rocznej alokacji z roku 2006 będą mogły być wykorzystane do końca 2008 roku.
Zatem środki zarezerwowane w budŜecie UE na dany rok powinny zostać wypłacone
beneficjentowi pomocy w ciągu dwóch lat następujących po roku dokonania
zobowiązania.
W układzie poszczególnych priorytetów ZPORR środki z zasobów funduszy
strukturalnych zostaną rozdysponowane w następujący sposób:
priorytet I – 59, 4% całości środków
priorytet II – 14, 8% całości środków
priorytet III – 24, 5% całości środków
priorytet IV – 1, 3% całości środków
Środki ZPORR podzielone są na alokacje wojewódzkie, a podziału dokonuje
się według algorytmu zastosowanego wcześniej w pracach nad Narodową Strategią
Rozwoju Regionalnego 2001 – 2006, uwzględniając trzy podstawowe kryteria:
poziom zatrudnienia, wielkość PKB oraz stopę bezrobocia. Poziom wsparcia dla
regionu w ramach poszczególnych działań ma charakter indykatywny i nie jest stały
w całym okresie programowania. MoŜe być on zmieniony tak by absorpcja środków
z funduszy strukturalnych była jak największa.
31
Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa dla ZPORR w podziale na priorytety i lata w euro w cenach
bieŜących, Źródło: ZPORR, s. 135
32
2.4 System wdraŜania ZPORR – kompetencje instytucji zaangaŜowanych w
zarządzanie Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.
Kolejną a jednocześnie jedną z najciekawszych kwestii jest system
zarządzania i wdraŜania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego.
Zasady wdraŜania ZPORR opierają się na regulacjach dotyczących funduszy
strukturalnych
UE
oraz na
krajowych
regulacjach
dotyczących
finansów
publicznych, pomocy publicznej i podziału odpowiedzialności w prowadzeniu i
realizacji polityki regionalnej pomiędzy rządem, a samorządami terytorialnymi39.
Rada Ministrów ponosi odpowiedzialność za całość zobowiązań zawartych w
Podstawach Wsparcia Wspólnoty oraz ich poprawne i efektywne wdroŜenie.
Zintegrowany
Program
Operacyjny
Rozwoju
Regionalnego
został
przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy we współpracy z samorządami
województw. Jest on zarządzany na poziomie krajowym, natomiast wdraŜany w
systemie zdecentralizowanym na poziomie wojewódzkim (regionalnym).
Instytucją
Zarządzającą
Zintegrowanym
Programem
Operacyjnym
Rozwoju Regionalnego było do dnia 31 października 2005 roku Ministerstwo
Gospodarki i Pracy. Z tym dniem zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
31 października 2005 roku w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego40 utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które zapewnia
obsługę ministra rozwoju regionalnego. Minister ten w myśl Rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 roku w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rozwoju Regionalnego41 kieruje działem rozwój regionalny i w
związku z powyŜszym przejął między innymi funkcję Instytucji Zarządzającej
ZPORR. Kluczowa rola Ministerstwa Rozwoju Regionalnego jako Instytucji
Zarządzającej ZPORR jest zagadnieniem kontrowersyjnym z uwagi na
scentralizowany charakter. Instytucją Zarządzającą jest, zgodnie z definicją legalną
zawartą w art.2 pkt.5 Ustawy o NPR, „właściwy minister albo inny organ
administracji publicznej, odpowiedzialni za przygotowanie i nadzorowanie realizacji
39
Podręcznik procedur wdraŜania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005, s. 8
40
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 roku w sprawie utworzenia
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Dz. U 2005 nr 220 poz. 1882
41
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 roku w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego.
33
programu operacyjnego albo za przygotowanie i nadzorowanie realizacji strategii
wykorzystania Funduszu Spójności, albo Podstaw Wsparcia Wspólnoty, o których
mowa w przepisach Unii Europejskiej ustanawiających Fundusz Spójności i
ustanawiających przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych”. Powierzenie
funkcji Instytucji Zarządzającej ministrowi rozwoju regionalnego odpowiada treści
powyŜszej definicji legalnej, jest jednak dyskusyjne z uwagi na charakter polityki
regionalnej,
która
powinna
być
prowadzona
w
moŜliwie
najbardziej
zdecentralizowanym układzie. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na
konieczność wzmocnienia roli samorządów województw poprzez powierzenie im
funkcji Instytucji Zarządzających Regionalnymi Programami Operacyjnymi w
nowym okresie programowania 2007 – 201342. Niniejsze zagadnienie będzie
przedmiotem rozwaŜań rozdziału czwartego pracy.
Zgodnie z art.34 rozporządzenia 1260/1999 Instytucja Zarządzająca
odpowiedzialna jest za skuteczność i prawidłowość zarządzania oraz wdraŜania
programu operacyjnego. Ponadto do jej głównych zadań naleŜy równieŜ:
przewodniczenie Komitetowi Monitorującemu ZPORR
przygotowanie Uzupełnienia ZPORR
zagwarantowanie
zgodności
z
politykami
Wspólnoty
operacji
podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania
wspólnotowych
zasad
udzielania
zamówień
publicznych
oraz
przekazywania o nich informacji
zapewnienie rzetelności uzasadniania wydatków finansowanych ze
środków UE
przygotowywanie rocznych i końcowych raportów na temat wdraŜania
ZPORR
przekazywanych
do
zatwierdzenia
Komitetowi
Monitorującemu ZPORR
przeprowadzenie we współpracy z Komisją Europejską oceny po
zakończeniu wdraŜania ZPORR (ocena ex – post)
zapewnienie przygotowania i wdroŜenia planu działań w zakresie
informacji i promocji ZPORR (Communication Action Plan for
Information and Publicity)
42
tak np. T.G Grosse w: Analiza moŜliwości wprowadzenia regionalnego systemu zarządzania
funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007 – 2013, Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa 2005, s. 121
34
Zgodnie z art.34 rozporządzenia 1260/1999 bez uszczerbku dla przepisów
niniejszego rozporządzenia, przy wypełnianiu swych zadań, Instytucja Zarządzająca
działa zgodnie z systemem instytucjonalnym, prawnym i finansowym danego
państwa członkowskiego. W związku z powyŜszym w kaŜdym z szesnastu
województw
pod
nadzorem
Instytucji
Zarządzającej
działają
Instytucje
Pośredniczące – Urzędy Wojewódzkie oraz Instytucje uczestniczące w zarządzaniu
komponentem regionalnym ZPORR – Urzędy Marszałkowskie.
Instytucją Pośredniczącą jest, zgodnie z definicją ustawową zawartą w art.2
pkt.3 Ustawy o NPR „instytucja, do której Instytucja Zarządzająca deleguje część
funkcji związanych z zarządzaniem, kontrolą i monitorowaniem programu
operacyjnego albo strategii wykorzystania Funduszu Spójności, odnoszącą się do
priorytetu operacyjnego, działania albo projektu”. Instytucja Pośrednicząca
występuje w znaczeniu, które nadaje jej art.2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr
438/2001 z dnia 2 marca 2001 r.43. Artykuł ten stanowi, iŜ „dla celów niniejszego
rozporządzenia organy pośrednie („intermediate body”) oznaczają wszystkie organy
lub słuŜby publiczne albo prywatne podlegające instytucjom zarządzającym i
płatniczym lub wykonujące zadania w ich imieniu w stosunku do beneficjentów
końcowych (...)”. Instytucje Pośredniczące działają w kaŜdym z szesnastu
województw. Funkcję tą
powierzono Urzędom Wojewódzkim. Instytucja
Pośrednicząca jest odpowiedzialna między innymi za:
podpisywanie (przez Wojewodę lub upowaŜnionego przedstawiciela)
umów o przyznanie dofinansowania z funduszy strukturalnych z
beneficjentami końcowymi oraz z Instytucjami WdraŜającymi
przewodniczenie
(przez
Wojewodę
lub
upowaŜnionego
przedstawiciela) Podkomitetowi Monitorującemu wdraŜanie ZPORR w
województwie
zagwarantowanie
zgodności
z
politykami
Wspólnoty
operacji
podejmowanych na terenie województwa w kontekście stosowania
wspólnotowych
zasad
udzielania
zamówień
publicznych
oraz
przekazywania o nich informacji
43
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów
kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych.
35
przygotowywanie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
rocznych raportów z wdraŜania ZPORR w danym województwie
przygotowanie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim raportu z
wdraŜania ZPORR w danym województwie na zakończenie programu i
po akceptacji właściwego Podkomitetu Monitorującego, przekazanie do
Instytucji Zarządzającej ZPORR
obsługę kont ZPORR na poziomie wojewódzkim, na których
gromadzone są środki EFRR i EFS dla ZPORR
Pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą zawarte jest, na mocy
art.19 Ustawy o NPR, porozumienie określające odpowiedzialność Instytucji
Pośredniczącej
wynikającą
z
przekazania
powyŜej
wymienionych
zadań.
Przekazanie czynności zarządczych, kontrolnych i monitorujących Instytucjom
Pośredniczącym
przez
Instytucję
Zarządzającą
nie
zwalnia
jej
z
pełnej
odpowiedzialności za efektywność, odpowiednie zarządzanie i wdraŜanie ZPORR.
Pomimo
scentralizowanego
systemu
zarządzania
ZPORR
nastąpi
decentralizacja na poziom regionalny zadań w zakresie jego wdraŜania zgodnie z
prawnie określonymi kompetencjami podmiotów władzy publicznej unormowanymi
między innymi w Ustawie o samorządzie województwa. Pozwoli to przygotować się
władzom regionalnym do przejęcia pełnej odpowiedzialności za programowanie,
zarządzanie oraz realizację celów regionalnych programów operacyjnych w myśl
zasady subsydiarności po roku 2006, o czym będzie mowa w rozdziale czwartym
niniejszej pracy.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest, o czym juŜ
wcześniej wspomniałam, wdraŜany na poziomie regionalnym (wojewódzkim).
Instytucją uczestniczącą w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR są
Urzędy Marszałkowskie poszczególnych województw. Urząd Marszałkowski
zapewnia obsługę administracyjną zarządu województwa z marszałkiem na czele.
Zgodnie z brzmieniem art.45 ust.1 Ustawy o samorządzie województwa „zarząd
województwa
wykonuje
zadania
województwa
przy
pomocy
urzędu
marszałkowskiego i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych lub
wojewódzkich osób prawnych”. Ponadto w myśl art.43 ust 1 powyŜszej ustawy
„marszałek województwa organizuje pracę zarządu województwa i urzędu
marszałkowskiego (...)”. A takŜe, o czym mowa w ust.3 niniejszego artykułu
„marszałek województwa jest kierownikiem urzędu marszałkowskiego (...)”. Zarząd
36
województwa wraz ze stojącym na jego czele marszałkiem jest, o czym była juŜ
mowa wyŜej, organem samorządu województwa odpowiedzialnym między innymi
za kreowanie polityki regionalnej w województwie.
Instytucja uczestnicząca w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR
nie posiada szczególnie istotnych kompetencji, co świadczy, niestety, w duŜym
stopniu o niedostatecznej sile samorządowej polityki regionalnej. Do jej głównych
uprawnień naleŜy:
przyjmowanie od beneficjentow, czyli projektodawców, wniosków
dotyczących potencjalnych projektów, które mogą być zrealizowane
w danym województwie ze środków EFRR w ramach ZPORR
przekazywanie listy rankingowej kwalifikujących się projektów,
rekomendowanej przez Regionalny Komitet Sterujący, Instytucji
Pośredniczącej
pełnienie funkcji informacyjno – promocyjno – sprawozdawczej
wobec społeczeństwa
Natomiast zarząd województwa odgrywa istotną rolę w procedurze wyboru
projektów, o czym będzie mowa niŜej.
Kolejnym spośród licznych organów uczestniczących we wdraŜaniu ZPORR
jest Regionalny Komitet Sterujący (RKS) ZPORR. Powołanych zostało 16
Regionalnych
Komitetów
Sterujących
dla
poszczególnych
komponentów
regionalnych ZPORR. Wyjątkiem jest Działanie 1.6 – Rozwój transportu
publicznego w aglomeracjach, dla którego ówczesny Minister Gospodarki i Pracy
powołał Krajowy Komitet Sterujący. RKS jest powoływany przez zarząd
województwa w drodze uchwały. Przewodniczy mu marszałek województwa.
Funkcję zastępcy pełni z urzędu wojewoda. W skład Regionalnego Komitetu
Sterującego wchodzą:
marszałek
województwa
albo
jego
przedstawiciel
–
jako
przewodniczący
wojewoda albo jego przedstawiciel
przedstawiciele
instytucji
zarządzających
programami
objętymi
kontraktem
przedstawiciele ministrów właściwych ze względu na rodzaj
działalności
objętej
programem,
zarządzającymi
37
nie
będących
instytucjami
przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego reprezentujący
gminy, powiaty i miasta będące siedzibami wojewodów z danego
województwa
przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych z danego
województwa
Regionalny Komitet Sterujący opiniuje i rekomenduje zarządowi województwa listy
rankingowe projektów kwalifikujących się do wsparcia z funduszy strukturalnych
uwzględniając
skalę
i
trwałość
korzyści
społecznych,
gospodarczych
i
przestrzennych oraz efektywność wykorzystania środków finansowych (w myśl
art.11 ust.3 pkt.2 Ustawy o NPR). RKS dokonuje równieŜ oceny projektów
ubiegających się o dofinansowanie ze środków funduszy strukturalnych w
przypadku, gdy beneficjentem jest Instytucja WdraŜająca. Ponadto rekomenduje on
zarządowi województwa Plany Ramowe sporządzone przez Instytucje WdraŜające
Priorytet II oraz Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.
Warto zauwaŜyć, iŜ RKS nie posiada umocowania w rozporządzeniu
1260/1999. Jego funkcje oraz kompetencje zostały zawarte i skonkretyzowane w
treści Ustawy o NPR oraz w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego. Co waŜne i ciekawe, Regionalny Komitet Sterujący dla komponentów
regionalnych ZPORR odpowiada unormowaniom art.23 ust.8 Ustawy o NPR, a nie
art.23 ust.3. Jest on zatem, zgodnie z treścią niniejszej ustawy, regionalnym
komitetem
sterującym
zapewniającym
właściwą
realizację
kontraktu
wojewódzkiego. Powołanie niniejszej instytucji wzbudza dyskusje44, gdyŜ na terenie
kaŜdego z województw działa obecnie Regionalny Komitet Sterujący pod
przewodnictwem
marszałka
województwa
oraz
Podkomitet
Monitorujący
Komponent Regionalny ZPORR, z wojewodą jako przewodniczącym. Jest to pod
wieloma względami kopiowanie struktur organizacyjnych, które wydłuŜa procedury
wyboru i realizacji projektów.
Merytorycznej oceny projektów dokonuje Panel Ekspertów zatwierdzany
przez Instytucję Zarządzającą ZPORR. Działa on jednak tylko w zakresie
Priorytetów I i III współfinansowanych ze środków EFRR (z wyłączeniem Działania
3.4 Mikroprzedsiębiorstwa). Ponadto przygotowuje on listę rankingową projektów
44
tak np. T.G. Grosse, Ocena stanu przygotowania administracji regionalnej do udziały we
wdraŜaniu i zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, w: Studia
regionalne i lokalne nr 1 (15)/2004, s. 22
38
kwalifikujących się do dofinansowania, która przedkładana jest następnie
Regionalnemu
Komitetowi
Sterującemu.
W
zakresie
Priorytetu
II
współfinansowanego ze środków EFS oraz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa
kompetencje Panelu Ekspertów posiada Komisja Oceny Projektów.
Następnie w ramach wdraŜania Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego oraz na podstawie przepisów Ustawy o NPR wyróŜnić
moŜna dwie kategorie podmiotów uprawnionych do uzyskania pomocy
finansowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego. Są nimi:
1) Instytucje WdraŜające – w myśl definicji legalnej sformułowanej w art.2
pkt.4 Ustawy o NPR jest to podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny
za realizacje Działania w ramach programu operacyjnego na podstawie
umowy z Instytucją Zarządzającą. Instytucje WdraŜające w ZPORR
występują w Priorytecie II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w
regionach”
współfinansowanym
z
EFS
oraz
w
Działaniu
3.4
–
Mikroprzedsiębiorstwa współfinansowanym z EFRR. Instytucjami tymi są w
kaŜdym z szesnastu województw: Wojewódzki Urząd Pracy, wyznaczona
Jednostka w Urzędzie Marszałkowskim oraz właściwe Agencje Rozwoju
Regionalnego
2) Beneficjenci – zgodnie z treścią art.2 pkt.1 Ustawy o NPR jest to osoba
fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i
publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie
projektu albo decyzji, o której mowa w art.11 ust.7 Ustawy o NPR (w
przypadku, gdy beneficjentem jest Instytucja Zarządzająca albo Instytucja
Pośrednicząca).
Beneficjenci uprawnieni do uzyskania
wsparcia
są
zróŜnicowani w zaleŜności od Działania. Główne kategorie beneficjentów to:
jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa
stowarzyszenia,
związki
i
porozumienia
jednostek
samorządu
terytorialnego
podmioty wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów
lub akcji posiada gmina, powiat lub województw, w tym podmioty
wykonujące te usługi na mocy odrębnej umowy
39
podmioty wybrane w wyniku postępowania przeprowadzonego na
podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wykonujące usługi
publiczne na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu
terytorialnego na świadczenie usług z zakresu ochrony środowiska
szkoły wyŜsze (publiczne oraz nie działające dla zysku)
szpitale, ośrodki zdrowia
regionalne organizacje turystyczne (non – profit), organizacje
pozarządowe (non – profit), stowarzyszenia, fundacje, kościoły i
związki wyznaniowe, instytucje kulturalne
jednostki badawczo – rozwojowe
mikroprzedsiębiorstwa
Dla projektów współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Priorytetów I i III
ZPORR, beneficjent jest stroną umowy o przyznanie dofinansowania na realizację
projektu i odpowiada za:
realizację projektu i jej zakończenie w ustalonym terminie
zorganizowanie przetargu, gdy jest to wymów prawa wspólnotowego
albo krajowego oraz podpisanie umowy z wykonawcą projektu
monitorowanie wdraŜania projektu
Natomiast zgodnie z treścią ZPORR Instytucją WdraŜającą Działanie 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa jest samorząd województwa, do którego kompetencji naleŜy:
przyjmowanie wniosków od potencjalnych beneficjentów
ocena formalna złoŜonych wniosków (kontrola zgodności z wymogami
ZPORR, Uzupełnienia ZPORR oraz umową pomiędzy Instytucją
WdraŜającą a Instytucją Pośredniczącą)
wybór projektów
podpisywanie umów z beneficjentami
monitorowanie
wdraŜania
poszczególnych
projektów
oraz
przygotowanie rocznego raportu monitoringowego na temat wdraŜania
projektu zawierającego ocenę oddziaływania
Kompetencje Instytucji WdraŜającej projekty współfinansowane z EFS nie są
całkowicie toŜsame z tymi, które posiada Instytucja WdraŜająca Działanie 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa. Obejmują one:
organizację naboru wniosków
ocenę i wybór projektów w oparciu o opinię KOP
40
podpisywanie umów z beneficjentami
monitorowanie wdraŜania poszczególnych projektów
coroczne przygotowywanie Planu Ramowego
przedkładanie Planu Ramowego do zarekomendowania RKS, a
następnie wraz z rekomendacją zarządowi województwa
podpisywanie umów z Instytucją Pośredniczącą
przygotowywanie rocznego raportu z wdraŜania działania, łącznie z
oceną oddziaływania projektów realizowanych w ramach działania
Jak wynika z powyŜszego przedstawienia zadań oraz kompetencji organów i
instytucji
model
instytucjonalny
wdraŜania
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest bardzo rozbudowany. Fakt ten
wzbudza liczne dyskusje zwłaszcza na tle stosunkowo niskiej efektywności
wdraŜania, świadczącej o tym, iŜ skuteczne i przede wszystkim szybkie uzyskanie
środków finansowych z funduszy strukturalnych jest bardzo utrudnione.
Z dokonanej powyŜej analizy przepisów Ustawy o NPR oraz treści
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego wynika potrzeba
niezwykle waŜnej koordynacji i zsynchronizowania ustawowo określonych zadań
organów właściwych z faktycznie podejmowanymi przez nie czynnościami. Z uwagi
na to, iŜ praktyczne aspekty prowadzenia polityki rozwoju regionalnego w Polsce są,
zwłaszcza w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej, niezwykle istotne i
kluczowe dla budowania jak najbardziej efektywnego modelu jej wdraŜania, pragnę
poświęcić temu zagadnieniu rozdział trzeci niniejszej pracy.
2.5 Wybór projektów w ramach ZPORR.
Zasadne jest jednak wcześniejsze rozwaŜenie kilku trybów wyboru
projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego. Decydujące znaczenie w tej kwestii ma art.26 Ustawy o NPR.
Zgodnie z nim podmiot ubiegający się o dofinansowanie projektów w ramach
sektorowych, regionalnych lub tzw. innych programów operacyjnych z publicznych
środków wspólnotowych musi złoŜyć wniosek do Instytucji Zarządzającej, Instytucji
WdraŜającej albo zarządu województwa, zgodnie z systemem realizacji określonym
w tych programach. Dofinansowanie projektów zgłoszonych do realizacji w ramach
41
regionalnych programów operacyjnych (obecnie ZPORR) przyznaje, zgodnie z
systemem realizacji określonego programu Instytucja Zarządzająca albo Instytucja
Pośrednicząca albo Instytucja WdraŜająca, po uzyskaniu rekomendacji Regionalnego
Komitetu Sterującego. Warunki dofinansowania określa umowa o dofinansowanie
projektu zawarta z beneficjentami przez Instytucję Zarządzającą programem,
Instytucję WdraŜającą lub działającą w imieniu Instytucji Zarządzającej Instytucję
Pośredniczącą albo decyzja, o której stanowi art.11 ust.7 Ustawy o NPR. Sytuacja
ostatnia ma miejsce, gdy Instytucja Zarządzająca albo Instytucja Pośrednicząca jest
jednocześnie beneficjentem. Podstawą dofinansowania jest wówczas decyzja
podjęta odpowiednio przez ministra rozwoju regionalnego albo wojewodę
danego województwa. W myśl art.27 Ustawy o NPR dofinansowanie projektów z
publicznych środków wspólnotowych polega na zwrocie wyszczególnionej w
umowie albo decyzji części wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie
premii.
W ramach ZPORR wyróŜnić moŜemy trzy główne procedury oceny i
wyboru projektów, z dwoma modyfikacjami dla Działania 1.6 Rozwój transportu
publicznego w aglomeracjach oraz Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa. W
niniejszej pracy chciałabym szczegółowo przeanalizować procedurę I właściwą dla
projektów
współfinansowanych
z
EFRR
(z
wyłączeniem
Działania
3.4
Mikroprzedsiębiorstwa oraz Działania 1.6 Rozwój transportu publicznego w
aglomeracjach). W zakresie pozostałych procedur wskaŜę ogólnie kluczowe dla nich
rozwiązania. Istotną kwestią jest, iŜ do postępowania w sprawie oceny i wyboru
projektów nie stosuje się Ustawy – Kodeks Postępowania Administracyjnego45.
PROCEDURA I. Wybór projektów współfinansowanych z EFRR (tzw. projekty
infrastrukturalne – Priorytet I i III, z wyłączeniem Działania 1.6 Rozwój
transportu publicznego w aglomeracjach i Działania 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa).
We wdraŜaniu projektów współfinansowanych z EFRR biorą udział
następujące podmioty:
Beneficjent
45
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, Dz. U 2000 nr 98 poz.
1071 ze zm., dalej KPA
42
Urząd Marszałkowski
Regionalny Komitet Sterujący
Panel Ekspertów
Instytucja Pośrednicząca
Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie realizacji projektów z
EFRR są publikowane przez właściwą jednostkę Urzędu Marszałkowskiego w prasie
regionalnej, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie
internetowej
www.zporr.gov.pl.
Marszałkowskiego
powinien
Ponadto
być
na
stronie
zamieszczony
internetowej
orientacyjny
Urzędu
harmonogram
konkursów na dany rok – aktualizacja harmonogramu powinna następować
minimum 30 dni przed przewidywaną datą zakończenia najbliŜszego konkursu.
Tryb składania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
ZPORR określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy dnia 10 listopada
2004 r. w sprawie trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji
projektów
w
ramach
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
46
Regionalnego 2004 – 2006 . Data wpływu wniosku liczona jest od terminu
dostarczenia go do właściwej jednostki do spraw wyboru projektów wyodrębnionej
w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego (data stempla jednostki).
Jednostka do spraw wyboru projektów przyjmuje i rejestruje wnioski zgłoszone
przez wnioskodawców.
Procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie realizacji projektu przez
poszczególne instytucje składa się z trzech etapów:
1) Ocena projektów – projekty są składane w wyznaczonej jednostce do spraw
wyboru projektów w Urzędzie Marszałkowskim. Jednostka ta dokonuje
oceny formalnej wniosków zgodnie z kryteriami formalnymi określonymi dla
danego Działania ZPORR w Uzupełnieniu ZPORR. Ocena formalna
wniosków powinna być przeprowadzana w terminie nie dłuŜszym niŜ 60 dni
roboczych47od upłynięcia wyznaczonego terminu składania wniosków lub od
46
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie trybu składania i
wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Dz. U 2004 nr 257 poz. 2575
47
Podręcznik procedur wdraŜania ZPORR posługuje się pojęciem dni roboczych, które nie naleŜy do
języka prawnego; jednak z uwagi na fakt, iŜ podczas procedury oceny i wyboru wniosków nie
stosujemy przepisów KPA, uwaŜam, Ŝe posługiwanie się powyŜszym pojęciem jest w tym przypadku
uzasadnione
43
daty złoŜenia kompletnego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (w
zaleŜności od wybranej formy konkursu). Konkursy mogą mieć formułę:
otwartą – czyli taką, w której nie jest sprecyzowany termin składania
wniosków i moŜna je składać do dnia wyczerpania alokacji
przeznaczonej na dane Działanie z puli wojewódzkiej
zamkniętą – z wyznaczeniem terminu, do którego naleŜy składać
wnioski oraz wielkością kwoty przewidzianej do rozdysponowania w
danym konkursie
Decyzję o ewentualnym przedłuŜeniu terminu oceny formalnej podejmuje
marszałek województwa. Następnie wnioski o dofinansowanie realizacji
projektu pozytywnie ocenione pod względem formalnym poddawane są
ocenie merytorycznej dokonywanej przez Panel Ekspertów. W trakcie oceny
merytorycznej, projektom przyznawane są punkty zgodnie z kryteriami
zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący ZPORR (o jego kompetencjach
będzie mowa niŜej). W efekcie sporządzana jest lista projektów ocenionych
wraz z listą rankingową projektów zakwalifikowanych do dofinansowania.
2) Wybór projektów – Regionalny Komitet Sterujący moŜe zmieniać miejsce
projektów na liście rankingowej zaleŜnie od ich zgodności ze strategią
rozwoju województwa oraz doniosłości dla tej strategii. RKS nie moŜe
usunąć wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z listy rankingowej
sporządzonej na podstawie oceny Panelu Ekspertów. Ustalona przez RKS
kolejność projektów odzwierciedla stopień waŜności danego projektu dla
rozwoju
regionu
(województwa).
Uchwała
Regionalnego
Komitetu
Sterującego w przedmiocie kolejności projektów na liście rankingowej
przekazywana jest zarządowi województwa. Zarząd województwa dokonuje
wyboru projektów w drodze uchwały w oparciu o listę rankingową ustaloną
przez RKS. Zarząd województwa powinien podjąć uchwałę w terminie nie
dłuŜszym niŜ 10 dni roboczych od daty dokonania rekomendacji wyboru
projektów przez RKS. W projektach wybranych do realizacji termin jej
rozpoczęcia nie moŜe być określony później niŜ na 12 miesięcy od daty
zakończenia konkursu albo daty złoŜenia wniosku w konkursie otwartym.
Okres realizacji projektu nie powinien być dłuŜszy niŜ 2 lata od zakończenia
roku, w którym projekt został wybrany do realizacji przez zarząd
województwa. Uchwała zarządu województwa wraz z wybranymi projektami
44
przekazywana jest do Instytucji Pośredniczącej w terminie 7 dni roboczych
od podjęcia uchwały o wyborze projektów zakwalifikowanych do wsparcia.
3) Umowa o przyznanie dofinansowania na realizację projektu – końcowym
etapem procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie realizacji
projektu jest podpisanie przez wojewodę umów z beneficjentami. Umowa
jest podpisywana przez wojewodę z beneficjentem w terminie nie dłuŜszym
niŜ 60 dni roboczych od daty przekazania uchwały zarządu województwa.
Beneficjent zleca realizację projektu w trybie przetargu, zgodnie z Ustawą z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych48.
Beneficjent ma moŜliwość wniesienia odwołania od decyzji podjętych w
odniesieniu do złoŜonego przez niego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.
Odwołanie moŜe dotyczyć:
wyniku oceny formalnej
kwestii proceduralnych na kaŜdym etapie procedury oceny i wyboru
projektów
Wnioskodawca (beneficjent) w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
wyników danego etapu procedury oceny i wyboru projektów ma prawo wnieść
odwołanie do jednostki do spraw wyboru projektów. Jednostka rozpatruje odwołanie
w terminie 21 dni roboczych od daty otrzymania odwołania. W przypadku uznania,
Ŝe odwołanie jest zasadne, jednostka włącza projekt ponownie do procedury oceny
projektów, o czym informuje beneficjenta. W przypadku podtrzymania decyzji o
odrzuceniu projektu jednostka przekazuje odwołanie wraz z uzasadnieniem do
Instytucji Zarządzającej. Instytucja Zarządzająca w terminie 21 dni roboczych od
daty otrzymania rozpatrzonego odwołania podejmuje ostateczną decyzję w sprawie,
która jest wiąŜąca.
Wszczęcie procedury odwoławczej nie wstrzymuje biegu procedury
wyboru pozostałych projektów, ale zarząd województwa moŜe wstrzymać podjęcie
uchwały o wyborze projektów do momentu rozstrzygnięcia procedury odwoławczej.
JeŜeli w wyniku procedury odwoławczej Instytucja Zarządzająca uzna, Ŝe odrzucenie
wniosku o dofinansowanie realizacji projektu było nieuzasadnione, dokonuje się
ponownej oceny wniosku na etapie, od którego uwzględnione zostało odwołanie,
48
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U 2004 nr 19 poz. 177 ze zm.
45
chyba, Ŝe zakończono juŜ daną rundę aplikacyjną. W takim przypadku wniosek jest
rozpatrywany w kolejnej rundzie aplikacyjnej.
JeŜeli beneficjent wnosi odwołanie od decyzji wojewody w przedmiocie
odmowy podpisania umowy o przyznaniu dofinansowanie na realizację projektu,
odwołanie wnosi się do wojewody w terminie 7 dni roboczych od otrzymania decyzji
odmownej. Po rozpatrzeniu odwołania wojewoda podpisuje umowę z beneficjentem
albo w terminie 21 dni roboczych przekazuje odwołanie wraz z uzasadnieniem do
Instytucji Zarządzającej, która w terminie 21 dni roboczych podejmuje ostateczną
decyzję w sprawie.
PROCEDURA Ia. Wybór projektów współfinansowanych z EFRR w ramach
Działania 1.6 Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach.
We wdraŜaniu projektów współfinansowanych z EFRR w ramach
niniejszego Działania uczestniczą następujące podmioty:
Instytucja Zarządzająca ZPORR
Krajowy Komitet Sterujący
Panel Ekspertów
Instytucja Pośrednicząca
Beneficjent
Wybór projektów dokonywany jest trzyetapowo:
1) Ocena projektów – projekty są składane w Instytucji Zarządzającej ZPORR.
Instytucja Zarządzająca dokonuje oceny projektów w oparciu o kryteria
formalne i przekazuje je Panelowi Ekspertów, który dokonuje oceny
merytorycznej projektów. W trakcie oceny merytorycznej projektom
przyznawane są punkty zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet
Monitorujący ZPORR. W efekcie oceny sporządzana jest lista projektów
ocenionych wraz z listą rankingową projektów kwalifikujących się do
dofinansowania, która jest z kolei przekazywana Krajowemu Komitetowi
Sterującemu Działaniem 1.6.
2) Wybór projektów – Krajowy Komitet Sterujący rekomenduje ministrowi
rozwoju regionalnego (początkowo ministrowi gospodarki i pracy – do dnia
wejścia w Ŝycie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, czyli do dnia 31 października 2005
46
roku) listę rankingową. Następnie Instytucja Zarządzająca ZPORR informuje
właściwy zarząd województwa o wybranych projektach i przekazuje je
właściwej Instytucji Pośredniczącej.
3) Umowa o przyznanie dofinansowania na realizację projektu – Instytucja
Pośrednicząca podpisuje umowę o przyznanie dofinansowania na realizację
projektu w ramach Działania 1.6 z beneficjentem. Beneficjent następnie zleca
realizację projektu w trybie przetargu, zgodnie z Ustawą – Prawo zamówień
publicznych.
PROCEDURA 1b. Wybór projektów współfinansowanych z EFRR w ramach
Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa.
We wdraŜaniu projektów współfinansowanych z EFRR w zakresie
powyŜszego Działania biorą udział następujące podmioty:
Beneficjent
Instytucja WdraŜająca (samorząd województwa)
Komisja Oceny Projektów
Instytucja Pośrednicząca
Wybór projektów obejmuje cztery etapy:
1) Zatwierdzenie Planu Ramowego – W pierwszym roku wdraŜania ZPORR
Instytucja WdraŜająca Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa przedkłada
roczny
Plan
Ramowy
Regionalnemu
Komitetowi
Sterującemu
do
zarekomendowania. Plan ten zawiera przedsięwzięcia zaplanowane do
wdraŜania w ramach Działania w danym województwie i ich budŜet. RKS
przekazuje Plan, razem z rekomendacją, zarządowi województwa. Zarząd
zatwierdza Plan w drodze uchwały i przekazuje go Instytucji Pośredniczącej.
W kolejnych latach Instytucja WdraŜająca przygotowuje Plan zgodnie z
powyŜszą procedurą.
2) Umowa o finansowanie Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa – jest ona
podpisywana przez Instytucję Pośredniczącą i Instytucję WdraŜającą.
Podpisana umowa obowiązuje przez cały okres wdraŜania ZPORR. JednakŜe
przekazywanie środków z EFRR w kolejnych latach następuje pod
warunkiem, Ŝe Instytucja WdraŜająca przedłoŜy roczny raport z wdraŜania
Działania oraz zatwierdzony Plan na kolejny rok.
47
3) Ocena i wybór projektów – po podpisaniu umowy Instytucja WdraŜająca
organizuje wezwanie do składania projektów i przeprowadza ich ocenę
zgodnie z Planem. W pierwszej kolejności projekty są weryfikowane pod
względem formalnym przez określoną jednostkę w strukturze organizacyjnej
Instytucji WdraŜającej. Następnie Komisja Oceny Projektów dokonuje oceny
merytorycznej projektów. Raport z oceny przeprowadzonej przez Komisję
wraz z listą wyselekcjonowanych projektów jest podpisywany przez
przewodniczącego Komisji. Regionalny Komitet Sterujący jest informowany
o projektach wybranych na skutek dokonanej przez komisję oceny.
4) Umowa o przyznanie dofinansowania na realizację projektu - w następstwie
etapu trzeciego Instytucja WdraŜająca podpisuje umowę o przyznanie
dofinansowania na realizację projektu w ramach niniejszego Działania z
beneficjentem. Na jej podstawie moŜna rozpocząć realizację projektu.
PROCEDURA 2. Wybór projektów współfinansowanych z EFS (Priorytet II
ZPORR).
WdraŜanie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego następuje z udziałem następujących podmiotów:
Beneficjent
Instytucja
WdraŜająca
(Wojewódzki
Urząd
Pracy,
samorząd
województwa)
Instytucja Pośrednicząca
Procedura wyboru projektów obejmuje cztery etapy:
1) Zatwierdzenie Planu Ramowego – w pierwszym roku wdraŜania ZPORR
kaŜda z Instytucji WdraŜających Działania Priorytetu II Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przedkłada roczny Plan
Ramowy Regionalnemu Komitetowi Sterującemu do zarekomendowania.
Plan zawiera przedsięwzięcia zaplanowane do wdraŜania w ramach Działań
w danym województwie oraz ich budŜet. Regionalny Komitet Sterujący
przekazuje Plan wraz z rekomendacją zarządowi województwa, który
zatwierdza go w drodze uchwały. Następnie Plan jest przekazywany
Instytucji Pośredniczącej. W kolejnych latach Instytucja WdraŜająca
opracowuje Plan zgodnie z powyŜszą procedurą.
48
2) Umowa o finansowanie Działań w ramach Priorytetu II ZPORR – umowa na
mocy, której odbywa się finansowanie poszczególnych Działań w ramach
Priorytetu II ZPORR jest podpisywana pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a
Instytucją WdraŜającą. Podpisana umowa obowiązuje podczas całego okresu
wdraŜania ZPORR. JednakŜe przekazywanie środków z Europejskiego
Funduszu Społecznego w kolejnych latach następuje pod warunkiem, Ŝe
Instytucja WdraŜająca przedłoŜy roczny raport z wdraŜania Działań oraz Plan
Ramowy zatwierdzony na kolejny rok.
3) Ocena i wybór projektów – po podpisaniu umowy Instytucja WdraŜająca
organizuje wezwanie do składania projektów i przeprowadza ich ocenę
zgodnie z Planem. Początkowo projekty są weryfikowane pod względem
formalnym przez wyróŜnioną jednostkę w strukturze organizacyjnej
Instytucji WdraŜającej. Następnie Komisja Oceny Projektów przeprowadza
ocenę merytoryczną projektów i sporządza z niej raport wraz z listą
rankingową projektów. Na jej podstawie Instytucja WdraŜająca dokonuje
wyboru projektów. Regionalny Komitet Sterujący jest informowany o
projektach wybranych wskutek oceny. Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego przewiduje odrębną procedurę oceny projektów
własnych przygotowanych przez Instytucję WdraŜającą. W powyŜszym
przypadku projekt jest przygotowywany przez wyodrębnioną w strukturze
organizacyjnej jednostkę programującą Instytucji WdraŜającej. Jednostka ta
składa na formularzu wniosek o finansowanie projektu innej jednostce
wyodrębnionej w ramach Instytucji WdraŜającej, która dokonuje oceny
formalnej wniosków. Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadza Komisja
Oceny Projektów (z oceny projektów własnych wyłączeni są przedstawiciele
jednostki zajmującej się programowaniem w strukturze organizacyjnej
Instytucji WdraŜającej) i rekomenduje ich zatwierdzenie Regionalnemu
Komitetowi Sterującemu. Wniosek pozytywnie zaopiniowany przez RKS
przekazywany jest Instytucji Zarządzającej, która podejmuje decyzję o jego
akceptacji i przekazuje decyzję do Instytucji Pośredniczącej (wojewody).
Realizacja projektów własnych Instytucji WdraŜającej odbywa się na
zasadach określonych w umowie finansowania Działań podpisywanej
pomiędzy Instytucją Pośredniczącą a Instytucją WdraŜającą (w niniejszym
przypadku nie jest podpisywana odrębną umowa dofinansowania projektu).
49
4) Umowa o przyznanie dofinansowania na realizację projektu w ramach
Priorytetu II ZPORR – w następstwie etapu III Instytucja WdraŜająca
podpisuje umowę o przyznanie dofinansowania na realizację projektu w
ramach Priorytetu II ZPORR z beneficjentem. Na jej podstawie moŜe zostać
rozpoczęta realizacja projektu.
PROCEDURA 3. Wybór projektów w ramach Priorytetu IV Pomoc techniczna
ZPORR.
W procedurze dofinansowania wdraŜania projektów współfinansowanych
w ramach pomocy technicznej ZPORR uczestniczą następujące podmioty:
Instytucja Zarządzająca ZPORR
Instytucje Pośrednicząca
Urzędy Marszałkowskie
Beneficjenci
(Wojewódzkie
Urzędy
Pracy
oraz
samorządy
województw)
Procedura ta jest trzyetapowa, jednak zawiera szereg odmienności w stosunku do
poprzednich:
1) Wybór projektów – beneficjenci przygotowują projekty w formie wniosku
aplikacyjnego do Pomocy technicznej. Wnioski te są następnie składane do
tzw. Komisji Zatwierdzającej powołanej przez Instytucję Zarządzającą
ZPORR i działającą w jej strukturze organizacyjnej. W skład Komisji
Zatwierdzającej wchodzą reprezentanci Instytucji Zarządzającej, Instytucji
Płatniczej, Urzędów Marszałkowskich oraz Instytucji Pośredniczących.
2) Zatwierdzanie projektów – w stosunku do kaŜdego wniosku przeprowadzana
jest formalna i merytoryczna kontrola zgodności z treścią Uzupełnienia do
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek
taki jest rozpatrywany przez Komisję Zatwierdzającą. W przypadku
niekompletnych dokumentów lub nieprawidłowości wniosek jest zwracany
wnioskującemu do uzupełnienia braków formalnych. Komisja Zatwierdzająca
moŜe dokonać korekty wniosku we współpracy z wnioskodawcą.
Zatwierdzone projekty są przekazywane Instytucji Pośredniczącej albo
Instytucji Zarządzającej ZPORR, w przypadku, gdy beneficjentami są
Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Zarządzająca ZPORR.
50
3) Umowa o przyznanie dofinansowania w ramach Pomocy technicznej ZPORR
– w wyniku etapu II, Instytucja Pośrednicząca podpisuje umowę o przyznanie
dofinansowania w ramach Pomocy technicznej ZPORR z Urzędem
Marszałkowskim albo Wojewódzkim Urzędem Pracy. JeŜeli beneficjentem
jest
Instytucja
Pośrednicząca
lub
Instytucja
Zarządzająca
ZPORR,
zatwierdzony projekt jest przekazywany Instytucji Zarządzającej ZPORR,
która podpisuje umowę.
Jak wynika z powyŜszego przedstawienia, procedury oceny i wyboru
projektów
w
ramach
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego są wieloetapowe i skomplikowane patrząc z pozycji potencjalnych
zainteresowanych udziałem we współfinansowaniu projektów z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach wdraŜania ZPORR. Struktura organizacyjna wdraŜania ZPORR jest
rozproszona na wiele instytucji działających w ramach administracji państwowej, tak
centralnej jak i terenowej oraz administracji samorządowej. Niewątpliwie
rozwaŜania na temat niedoskonałości samorządowej polityki regionalnej nie są
tematem niniejszej pracy, warto jednak skupić się w kilku słowach na powyŜszej
kwestii.
W obecnie trwającym okresie programowania, czyli w latach 2004 – 2006
funkcjonuje w Polsce scentralizowany model zarządzania funduszami strukturalnymi
Unii Europejskiej. Fakt ten osłabia moŜliwości prowadzenia polityki regionalnej
przez samorządy województw, zwłaszcza, Ŝe zgodnie z treścią art.11 ust.5 Ustawy o
samorządzie
województwa
„wykonywanie
zadań
związanych
z
rozwojem
regionalnym na obszarze województwa naleŜy do samorządu województwa”. T. G.
Grosse w swoich socjologiczno – ekonomicznych rozwaŜaniach nazywa taki kształt
samorządowej polityki rozwoju regionalnego „limitowaną polityką regionalną”49.
Podkreśla on równieŜ, Ŝe „w ramach jednego programu operacyjnego rozwoju
regionalnego (ZPORR) wszystkie szesnaście województw, bez względu na ich
uwarunkowania wewnętrzne lub strategie rozwojowe mają ten sam układ priorytetów
i bardzo zbliŜone proporcje finansowania poszczególnych działań”50.
49
50
T. G. Grosse, Polityka regionalna UE..., op. cit., s. 288
T. G. Grosse, Polityka regionalna UE..., op. cit., s. 269
51
PowyŜsza próba analizy rozwiązań Ustawy o NPR, Ustawy o samorządzie
województwa oraz treści Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego prowadzi do wniosku, iŜ mimo, Ŝe ustawodawca nałoŜył Ustawą o
samorządzie województwa na samorząd województwa konkretnie sformułowane
zadanie, którym jest prowadzenie polityki rozwoju województwa, to rozwiązania tej
Ustawy nie są skoordynowane z faktycznymi kompetencjami jego organów w
zakresie prowadzenia działań stymulujących rozwój poszczególnych regionów.
Rola samorządów województw we wdraŜaniu ZPORR jest niewielka, co
oznacza, iŜ ani w Ustawie o samorządzie województwa, ani tym bardziej w Ustawie
o NPR nie zapewniono dostatecznie doniosłych kompetencji w zakresie prowadzenia
polityki rozwoju regionalnego, która przecieŜ w myśl zasady subsydiarności
powinna być realizowana w jak najbardziej zdecentralizowanym układzie.
2.6 Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi w ramach ZPORR.
Zgodnie z treścią obecnie obowiązującej Ustawy z dnia 30 czerwca 2005
roku o finansach publicznych51 jak równieŜ w myśl Ustawy z dnia 26 listopada 1998
roku o finansach publicznych52, która obowiązywała w chwili wejścia w Ŝycie
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego –
środki
pochodzące z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej są środkami publicznymi.
Aby zapewnić racjonalność oraz efektywność ich wydatkowania niezbędne jest
stosowanie przez beneficjentów uregulowań Ustawy – Prawo zamówień publicznych,
jeśli wynika to z jej zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego.
W
kontekście
procedur
udzielania
zamówień
publicznych
współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE, beneficjentów
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego moŜna podzielić
na dwie grupy:
beneficjenci zobowiązani do stosowania Ustawy – Prawo zamówień
publicznych zgodnie z brzmieniem jej art.3 ust.1 (m.in. jednostki
sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne
51
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U 2005 nr 249 poz. 2104
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Dz. U 2003 nr 15 poz. 148 z późn.
zm.
52
52
nieposiadające osobowości prawnej, inne podmioty, jeŜeli ponad 50%
wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze
środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa powyŜej)
beneficjenci, którzy nie spełniają warunków określonych w art.3 ust.1
Ustawy – Prawo zamówień publicznych i nie zobowiązani do jej
stosowania, którzy jednak na mocy umów o dofinansowanie realizacji
projektów zostali zobligowani do stosowania postanowień niniejszej
Ustawy albo stosowania procedury uproszczonej wydatkowania
środków ustalonej przez Instytucję Zarządzającą ZPORR (sytuacja ta
dotyczy Działania 3.4 Mikroprzedsiebiorstwa, jeŜeli udział środków
publicznych w pojedynczym zamówieniu jest niŜszy niŜ 50%)
Biorąc powyŜsze pod uwagę, naleŜy stwierdzić, iŜ w zakresie procedury wyboru
wykonawców projektów, na beneficjentach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego spoczywa obowiązek stosowania zasad i trybu udzielania
zamówień publicznych:
w przypadku Priorytetu I, III oraz IV takŜe wówczas, gdy udział
środków publicznych w finansowaniu projektu jest niŜszy niŜ 50%
w przypadku Priorytetu II, bez dodatkowych wymogów nałoŜonych
przez Instytucję Zarządzającą ZPORR
Jedynym wyjątkiem w tej materii jest Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa, do
którego moŜna stosować procedurę uproszczoną ustaloną przez Instytucję
Zarządzającą ZPORR w ściśle określonych sytuacjach.
W zakresie umów zawieranych zgodnie z procedurą zamówień publicznych
pomiędzy zamawiającym (beneficjentem) a wykonawcą projektu stosuje się
pozostałe uregulowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych, czyli zgodnie z
treścią art.1 takŜe przepisy normujące kwestie środków ochrony prawnej, kontroli
udzielania zamówień publicznych oraz organów właściwych w sprawach
uregulowanych w Ustawie.
53
2.7 Monitorowanie ZPORR.
2.7.1 Podział zadań pomiędzy instytucje zaangaŜowane w proces monitorowania
ZPORR.
W celu racjonalnego i efektywnego wykorzystania środków z funduszy
strukturalnych Unia Europejska nakłada na państwa członkowskie obowiązek
monitorowania
wydatków
i
efektów
rzeczowych
wdraŜania
programów
53
operacyjnych . Monitorowanie, zgodnie z treścią art.2 pkt.6 Ustawy o NPR,
oznacza
proces
systematycznego
gromadzenia
i
analizowania
informacji
dotyczących realizacji projektów, programów operacyjnych, strategii wykorzystania
Funduszu Spójności i Narodowego Planu Rozwoju oraz Podstaw Wsparcia
Wspólnoty.
W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty zaangaŜowane we
wdraŜanie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wśród
instytucji zaangaŜowanych w proces monitorowania wyróŜniamy:
Instytucję Płatniczą, którą dla wszystkich funduszy strukturalnych jest
Ministerstwo
Finansów.
Prowadzi
ona
monitoring
finansowy
wdraŜania ZPORR, którego przedmiotem są zobowiązania finansowe
(przestrzeganie limitów), płynność dostępu środków oraz terminowość
ich wydatkowania. Ponadto Instytucja Płatnicza sporządza dla Komisji
Europejskiej deklaracje poniesionych wydatków.
Jednostki Monitorująco – Kontrolne (dla EFRR i EFS) –
wyodrębnione w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Są one odpowiedzialne w
zakresie poszczególnych funduszy strukturalnych za monitorowanie i
kontrolę kwalifikowalności wydatków.
Instytucja Zarządzająca ZPORR – przeprowadza monitoring w
oparciu o ilościowe i jakościowe wskaźniki z realizacji programu
zdefiniowane w ZPORR i Uzupełnieniu ZPORR. Na bazie sprawozdań
Instytucji Pośredniczących sporządza okresowe, roczne i końcowe
sprawozdania z realizacji ZPORR i przekazuje je Komitetowi
53
Podręcznik procedur wdraŜania ZPORR, s. 83
54
Monitorującemu, właściwym Jednostkom Monitorująco – Kontrolnym,
Instytucji Płatniczej oraz Komisji Europejskiej. Odpowiada ponadto za
wprowadzenie danych do Systemu Informatycznego Monitorowania i
Kontroli (SIMIK) na poziomie całego programu.
Komitet Monitorujący ZPORR – jest odpowiedzialny za monitoring
ZPORR na poziomie krajowym. Sprawuje on nadzór nad wdraŜaniem
ZPORR. Skład Komitetu został wyszczególniony w przepisach
przejściowych Ustawy o NPR. Zgodnie z art.68 ust.1 niniejszej Ustawy
w skład Komitetu Monitorującego ZPORR wchodzą przedstawiciele:
ministra rozwoju regionalnego, Instytucji Zarządzającej programem,
Jednostki Monitorująco – Kontrolnej EFRR, Jednostki Monitorująco –
Kontrolnej EFS, Instytucji Płatniczej, Pełnomocnika Rządu do spraw
Równego Statusu Kobiet i MęŜczyzn, ministrów właściwych ze
względu na rodzaj działalności objętej programem, którzy nie pełnią
funkcji Instytucji Zarządzającej programem, 16 wojewodów, 16
marszałków województw, ogólnopolskich organizacji, partnerów
społecznych i gospodarczych. Ponadto w posiedzeniach Komitetu
mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów przedstawiciele:
Prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli, organów kontroli skarbowej,
Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W
myśl art.35 ust.1 rozporządzenia 1260/1999 Komitet Monitorujący
zostaje powołany przez Państwo Członkowskie w porozumieniu z
Instytucją Zarządzającą, po konsultacjach z partnerami społeczno –
gospodarczymi i w oparciu o krajowe rozwiązania instytucjonalno –
prawne. Komitet Monitorujący ZPORR, zgodnie z art.35 ust.3
rozporządzenia 1260/1999 gwarantuje skuteczność i jakość wdraŜania
programu. Do jego szczegółowych zadań naleŜy:
zatwierdzanie
kryteriów
wyboru
projektów
dla
kaŜdego
Działania ZPORR
okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów wsparcia
funduszy strukturalnych
zatwierdzanie Uzupełnienie ZPORR wraz ze wskaźnikami
rzeczowymi
i
finansowymi
monitorowania wsparcia
55
wykorzystywanymi
do
zatwierdzanie rocznych raportów oraz raportu końcowego z
wdraŜania ZPORR przed przekazaniem ich Komisji Europejskiej
rozpatrywanie i zatwierdzanie propozycji zmian w treści decyzji
Komisji
Europejskiej
w
sprawie
wkładu
z
funduszy
strukturalnych we współfinansowaniu ZPORR
Komitet Monitorujący moŜe zgłaszać Instytucji Zarządzającej
propozycje
zmian
wsparcia
z
funduszy
strukturalnych
umoŜliwiające osiągnięcie celów priorytetowych oraz poprawę
systemu zarządzania pomocą, w tym zarządzania finansowego
Podkomitety Monitorujące Komponenty Regionalne ZPORR –
funkcję Podkomitetów Monitorujących pełnią Komitety Monitorujące
Kontrakt Wojewódzki powołane, w drodze zarządzenia, przez
właściwych wojewodów na podstawie art.45 Ustawy o NPR. W
przypadku ZPORR istnieje 16 Podkomitetów Monitorujących na
poziomie województw. Wojewoda przewodniczy i obsługuje prace
Podkomitetu.
Zastępcą
przewodniczącego
jest
marszałek
województwa. Szczegółowy skład, kompetencje i tryb działania
Podkomitetow
określają
zarządzenia
wojewodów
o
powołaniu
Komitetów Monitorujących Kontrakt Wojewódzki oraz regulaminy
przyjmowane przez niniejsze Komitety. Komitety są niezaleŜnymi
organami opiniodawczo – doradczymi wojewodów jako Instytucji
Pośredniczących w zarządzaniu komponentem regionalnym ZPORR.
Komitety odpowiadają za monitorowanie wdraŜania ZPORR na
szczeblu województwa. Oceniają oraz zatwierdzają okresowe, roczne i
końcowe raporty z wdraŜania ZPORR w danym województwie przed
przedłoŜeniem Instytucji Zarządzającej ZPORR. JeŜeli zachodzi taka
potrzeba Podkomitety opiniują i wnioskują do Instytucji Zarządzającej
ZPORR o dokonanie zmian w Uzupełnieniu ZPORR. Podkomitety
monitorujące mogą takŜe powoływać stałe grupy robocze w
szczególności do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym
(np.
zatrudnienie,
zrównowaŜony
rozwój,
społeczeństwo
informacyjne).
Instytucja Pośrednicząca – prowadzi monitoring w oparciu o
ilościowe i jakościowe wskaźniki realizacji programu na poziomie
56
komponentu regionalnego ZPORR. Na tym samym poziomie
odpowiada równieŜ za wprowadzenie danych do systemu SIMIK. W
oparciu o dane od beneficjentów oraz Instytucji WdraŜających
sporządza okresowe, roczne i końcowe raporty z realizacji ZPORR w
województwie, a po ich weryfikacji i zatwierdzeniu przez właściwy
Komitet Monitorujący Kontrakt Wojewódzki przekazuje je Instytucji
Zarządzającej ZPORR.
Instytucja WdraŜająca – monitoruje wdraŜanie poszczególnych
projektów,
m.
in.
weryfikuje
okresowe,
roczne
i
końcowe
sprawozdania z realizacji projektów od beneficjentów. Instytucja
WdraŜająca przygotowuje ponadto sprawozdania z realizacji Działania
i przedkłada je Instytucji Pośredniczącej.
Beneficjent – monitoruje wdraŜanie projektu, przygotowuje okresowe,
roczne i końcowe raporty z realizacji projektu i przedkłada je Instytucji
Pośredniczącej (w zakresie Priorytetu I i III z wyłączeniem Działania
3.4 oraz Priorytetu IV) albo Instytucji WdraŜającej (w zakresie
Priorytetu II oraz Działania 3.4).
2.7.2 Rodzaje monitoringu i wskaźniki monitoringowe.
Monitorowanie wspomaga efektywność procesu zarządzania pomocą ze
środków finansowych z funduszy strukturalnych. W odniesieniu do Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego monitorowanie dostarcza danych o
postępie realizacji i efektywności wdraŜania pomocy na poziomie projektu,
Działania, Priorytetu oraz całego programu.
ZaleŜnie od rodzaju dostarczanych danych moŜna wyróŜnić monitoring
rzeczowy oraz finansowy:
monitoring rzeczowy – dostarcza danych obrazujących postęp we
wdraŜaniu programu oraz umoŜliwiających ocenę jego wykonania w
odniesieniu do celu strategicznego i Priorytetów ZPORR. Dane
skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdraŜaniu programu, zostały
zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej podzielone na trzy
kategorie:
57
wskaźniki produktu – odnoszą się efektów działalności, które są
osiągane bezpośrednio na skutek wydatkowania środków.
Liczone są w jednostkach materialnych np. długość nowo
wybudowanych dróg, liczba zorganizowanych szkoleń
wskaźniki rezultatu – odpowiadają one natychmiastowym
efektom wynikającym z wdroŜenia programu lub projektu. Mogą
one
przybierać
postać
wskaźników
materialnych
(liczba
mieszkańców objętych selektywną zbiórką odpadów, skrócenie
czasu podróŜy) albo finansowych (zmniejszenie nakładów na
bieŜące remonty nawierzchni dróg)
wskaźniki
oddziaływania
–
obrazują
one
konsekwencje
wdroŜenia danego programu wykraczające poza natychmiastowe
efekty dla bezpośrednich odbiorców pomocy. Oddziaływanie
moŜe dotyczyć efektów związanych bezpośrednio z podjętym
przedsięwzięciem (oddziaływanie bezpośrednie) jak i efektów
długookresowych,
społeczną
i
oddziałujących
pośrednio
na
wynikających
szerszą
ze
populację
zrealizowanego
przedsięwzięcia (oddziaływanie pośrednie) np. liczba innowacji
wprowadzonych przez wspartych przedsiębiorców w czasie 12
miesięcy po zakończeniu realizacji projektu54
monitoring
finansowy
–
dostarcza
informacji
dotyczących
finansowych aspektów realizacji programu, które są podstawą oceny
sprawności wydatkowania przeznaczonych na jego realizację środków.
Monitoring
finansowy
odbywa
się
na
podstawie
sprawozdań
(okresowych, rocznych i końcowych), które obejmują projekt,
Działanie oraz program. Sprawozdania te Instytucja Zarządzająca
przedkłada Instytucji Płatniczej. Dane zawarte w powyŜszych
sprawozdaniach przedstawiają: wydatki poniesione w okresie objętym
sprawozdaniem, wydatki poniesione od początku realizacji projektu,
stopień realizacji projektu w procentach, biorąc pod uwagę wszystkie
środki finansowe w podziale na następujące kategorie:
ogółem wkład wspólnotowy (środki z EFRR oraz EFS)
54
przykłady wskaźników zaczerpnęłam z Podręcznika procedur wdraŜania ZPORR
58
środki z budŜetu państwa
środki z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego szczebla
regionalnego
środki z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego szczebla
lokalnego
środki z poŜyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego
środki prywatne
Dodatkowo sprawozdania zawierają informacje dotyczące postępu realizacji planu
finansowego w okresie sprawozdawczym oraz prognozę w tym zakresie na następny
okres sprawozdawczy.
PowyŜsze przedstawienie procesu monitorowania prowadzi do wniosku, iŜ
monitorowanie rzeczowe i finansowe odbywa się zasadniczo na podstawie
okresowych, rocznych i końcowych sprawozdań sporządzanych przez podmioty
biorące udział we wdraŜaniu i zarządzaniu ZPORR. Sprawozdawczość rozumiana
jest jako, ujęty w ramy instytucjonalno – prawne, periodyczny przepływ informacji,
który pozwala na weryfikację nieprawidłowości w procesie wdraŜania i
monitorowania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Wynika z tego, iŜ sprawozdania mają funkcję nie tylko informacyjną, ale równieŜ
sygnalizacyjną o faktycznych lub mogących wystąpić nieprawidłowościach we
wdraŜaniu ZPORR.
W świetle powyŜszego przedstawienia wieloetapowego systemu wdraŜania
ZPORR warto wspomnieć, iŜ zarówno rozporządzenie 1260/1999 zawierające
ogólne wytyczne dotyczące funduszy strukturalnych jak i Ustawa o NPR oraz
ZPORR regulują jeszcze dodatkowo zagadnienia kontroli i oceny (ewaluacji)
omawianego programu operacyjnego. W niniejszej pracy zamierzam jednak celowo
pominąć powyŜsze kwestie z uwagi na fakt, iŜ są one skoncentrowane na problemach
związanych z przepływem płatności pomiędzy instytucjami, księgowością oraz
analizą wpływu makroekonomicznego i wydajności pomocy finansowej z funduszy
strukturalnych, a problematyka ta nie wchodzi w zakres niniejszej pracy.
59
Rozdział 3. Praktyczne aspekty wdraŜania Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
ZałoŜeniem
niniejszej
pracy
jest
analiza
teoretyczno
–
prawna
funkcjonowania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
oraz jego roli w kształtowaniu polityki rozwoju regionalnego, a takŜe omówienie
praktycznych aspektów i rezultatów jego wdraŜania.
Jak juŜ wcześniej wspomniałam, niezwykle istotnym zagadnieniem w
systemie
wdraŜania
Regionalnego,
jest
Zintegrowanego
monitorowanie
Programu
oraz
Operacyjnego
bezpośrednio
z
nim
Rozwoju
powiązana
sprawozdawczość. Oba te procesy spełniają kluczową rolę w dąŜeniu do jak
najbardziej
efektywnego
osiągnięcia
załoŜonych
celów
ZPORR
poprzez
systematyczne powiadamianie przez kompetentne podmioty o stanie jego wdraŜania
oraz wskazywanie zaistniałych problemów wynikających ze stosowanych rozwiązań
systemowych.
Z powyŜszego powodu, praktyczne aspekty wdraŜania ZPORR w
Województwie
Wielkopolskim
przedstawię
na
podstawie
Sprawozdania
Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki będącego
Podkomitetem Monitorującym Komponent Regionalny ZPORR. Sprawozdanie (o
numerze R – 2005/ZPORR/30) to obejmuje swym okresem sprawozdawczym rok
2005. Sprawozdanie zostało mi udostępnione przez Departament Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
W analizie sprawozdania chciałabym skupić się zasadniczo na czterech
aspektach, które dadzą obraz stanu i skuteczności wdraŜania Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku 2005 w Województwie
Wielkopolskim:
1) ilość podpisanych umów na dofinansowanie realizacji projektów w
ramach poszczególnych Priorytetów wraz z wartością dofinansowania
2) stan realizacji projektów w ramach Priorytetów
3) ilość wniosków o płatność, które wpłynęły w podziale na Priorytety
4) kwoty wypłacone na rzecz beneficjentów
W końcowej części niniejszego rozdziału przedstawię stopień realizacji ZPORR w
Województwie Wielkopolskim w okresie objętym sprawozdaniem, w porównaniu z
60
prognozą z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Zaprezentuję takŜe kilka danych
procentowych zaczerpniętych z Raportu z Konferencji „Stan wdraŜania, dobre
praktyki”, która odbyła się 7 marca 2006 roku w Warszawie. Raport został mi takŜe
udostępniony przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego.
W zakresie Priorytetu I – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury
słuŜącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, w roku 2005 podpisano 68 umów,
w
których
wartość dofinansowania
(z Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego) wynosi 411,4 mln zł.
W zakresie Priorytetu II – Wzmocnienie zasobów ludzkich w regionach, w
roku ubiegłym zostało podpisanych 144 umowy, których wartość dofinansowania (z
Europejskiego Funduszu Społecznego) opiewa na kwotę 68,6 mln zł.
W zakresie Priorytetu III – Rozwój lokalny, w 2005 roku podpisano 193
umowy na łączną kwotę dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego 118,7 mln zł.
W zakresie Priorytetu IV – Pomoc techniczna, w 2005 roku Wojewoda
Wielkopolski podpisał 34 umowy o dofinansowanie projektów (beneficjentem 15
projektów jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, 10 –
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, 2 – Poznański Park Naukowo –
Technologiczny, 7 – Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie). Ponadto
Wojewoda Wielkopolski wydał na mocy art.11 ust.7 Ustawy o NPR – 17 decyzji o
dofinansowaniu projektów realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą –
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, z których 2 anulowano w IV kwartale
2005 roku. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego to 3,3 mln zł.
Stan realizacji projektów w ramach poszczególnych Priorytetów ZPORR w
okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:
Priorytet I - 13 projektów zrealizowanych, czyli takich, na które
przedstawiono wniosek o płatność końcową, o łącznej wartości
24 489 831,51 zł
Priorytet II – 31 projektów zrealizowanych o łącznej wartości
3 353 993,24 zł
Priorytet III – 112 projektów zrealizowanych o łącznej wartości
53 325 025,49 zł
61
Priorytet IV – 9 projektów zrealizowanych o łącznej wartości
785 020,85 zł
Podsumowując powyŜsze dane widać, Ŝe w 2005 roku na terenie Województwa
Wielkopolskiego ogółem dla programu zrealizowano 165 projektów o ich łącznej
wartości 81 953 871,09 zł.
W zakresie Priorytetu I od początku realizacji Programu do końca 2005
roku wpłynęło 77 wniosków o płatność obejmujących łączną kwotę kosztów
kwalifikowalnych 99 951 171,09 zł., na łączną wartość dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 74 581 690,38 zł. (koszty
kwalifikowalne to koszty projektu współfinansowanego z EFRR albo EFS, których
poniesienie jest całkowicie merytorycznie uzasadnione w projekcie i które spełniają
kryteria zasadności wyznaczone przez Instytucję Zarządzającą). Od początku
realizacji ZPORR do końca 2005 roku wypłacono 36 759 162,13 zł. ze środków
finansowych EFRR.
W zakresie Priorytetu II od początku realizacji Programu do zakończenia
okresu sprawozdawczego wpłynęło 19 wniosków o płatność na łączną kwotę
kosztów kwalifikowalnych 8 673 734,71 zł., na łączną wartość dofinansowanie z
Europejskiego Funduszu Społecznego 6 198 400,77 zł. W tym samym okresie czasu
wypłacono 3 476 858,91 zł. ze środków EFS.
W zakresie Priorytetu III od rozpoczęcia realizacji Programu do końca
roku 2005 wpłynęły 194 wnioski o płatność obejmujących łączną kwotę kosztów
kwlifikowalnych 94 433 617,40 zł. na łączną wartość dofinansowania z EFRR
70 790 035,37 zł. Dokonano wypłat na kwotę 36 886 647,95 zł. ze środków
finansowych EFRR.
W zakresie Priorytetu IV od początku realizacji Programu do końca roku
2005 wpłynęły 33 wnioski o płatność obejmujące łączną kwotę kosztów
kwalifikowalnych 2 376 549,39 zł. na łączną wartość dofinansowania z EFRR
1 705 681,73 zł. Od początku realizacji Programu do końca 2005 roku nie wypłacono
Ŝadnych środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Kolejną kwestią związaną z praktycznym wdraŜaniem ZPORR na terenie
Województwa Wielkopolskiego, która pojawia się po przeanalizowaniu niniejszego
sprawozdania Podkomitetu Monitorującego Komponent Regionalny ZPORR jest
62
stopień realizacji Programu w okresie objętym sprawozdaniem, w porównaniu z
prognozą z poprzedniego okresu sprawozdawczego.
Analiza sprawozdania prowadzi do wniosku, iŜ plany na rok 2005
zakładały zakończenie większej liczby projektów w zakresie Priorytetu I oraz III
do
końca
okresu
sprawozdawczego.
Jednak
liczba
projektów
faktycznie
zakończonych jest wyŜsza, ale ze względu na skumulowanie się zakończonych
projektów drugiej połowie czwartego kwartału roku 2005, nie dla wszystkich udało
się przeprowadzić kontrolę końcową w omawianym okresie sprawozdawczym.
Do końca 2005 r. podpisano wszystkie umowy o dofinansowanie realizacji
projektów, które zostały zatwierdzone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego,
za wyjątkiem jednej w ramach Działania 1.5 – Infrastruktura społeczeństwa
informacyjnego. Poziom dostępnej alokacji dla tego Działania nie zezwala na
podpisanie ostatniej umowy, mimo jej zaakceptowania do realizacji przez Zarząd
Województwa Wielkopolskiego w 2004 r. Beneficjentem niniejszego projektu jest
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Wielkopolskiego.
Uznana
wartość
dofinansowania dla tego projektu z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego
wynosi 5,5 mln zł. Kwota brakująca w zakresie alokacji to 1,8 mln zł.
W Priorytecie II zadania związane z procesem wdraŜania ZPORR zostały
zrealizowane zgodnie z planem przedstawionym w sprawozdaniu rocznym za rok
2004.
350%
298%
300%
250%
200%
150%
89%
100%
69%
50%
8,66%
0%
ZłoŜone wnioski
Decyzje o
dofinansowaniu
Podpisane umowy
Refundacje z kont
programowych
Rysunek 1. Podsumowanie stanu wdraŜania ZPORR na dzień 31 grudnia 2005 r. dla Priorytetu I, II i
III
63
PowyŜszy wykres w sposób bardzo czytelny i klarowny obrazuje bilans
wdraŜania Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na
terenie kraju na koniec roku 2005. Dane przedstawione powyŜej, dotyczące
Województwa Wielkopolskiego, potwierdzają wyraźnie mało efektywne wdraŜanie
ZPORR
przejawiające
się
w
trudnościach
z
wypłatami
dofinansowania
beneficjentom. Skuteczność wdraŜania wzrasta jednak systematycznie począwszy od
czwartego kwartału 2005 roku. Jest to jednak w dalszym ciągu potwierdzenie
pojawiających się problemów przy wdraŜaniu wynikających ze stosowanych
rozwiązań systemowych.
Raport z Konferencji „Stan wdraŜania, dobre praktyki”, wskazuje kilka
istotnych błędów popełnianych przez beneficjentów, które nie pozwalają na szybką i
skuteczną weryfikację wniosków o płatność:
wydatki wykazane we wniosku o płatność nie są zgodne z wydatkami
ujętymi we wniosku o dofinansowanie projektu
brak załączników wymaganych umową o dofinansowanie lub brak ich
poświadczenia za zgodność z oryginałem
dane zawarte we wniosku o płatność nie są zgodne z umową o
dofinansowanie realizacji projektu
wniosek nie jest poprawny pod względem rachunkowym
Wszystkie przedstawione powyŜej dane wskazują na jeden zasadniczy
problem organizacyjny związany z wdraŜaniem ZPORR – złoŜoność procedur
wynikająca z przyjętego systemu jego wdraŜania jest najistotniejszą przyczyną
opóźnień w przekazywaniu refundacji beneficjentom oraz wynikającą z tego niską
efektywnością wdraŜania Programu.
Nie
jest
celem
niniejszej
pracy
wskazywanie
propozycji
zmian
systemowych zmierzających do usprawnienia wdraŜania ZPORR. Uznałam
natomiast za celowe przedstawienie wybranych praktycznych aspektów tego
zagadnienia, które pokazują realny wymiar oraz rolę Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jako instrumentu wspierania rozwoju
regionalnego.
64
Rozdział 4. Zmiany w programowaniu rozwoju regionalnego poprzez
Regionalne Programy Operacyjne po roku 2007.
W obecnie trwającym okresie programowania, przyjęto w Polsce
scentralizowany model instytucjonalny zarządzania funduszami strukturalnymi Unii
Europejskiej. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest, co
było juŜ podkreślane, zarządzany centralnie przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego, a jedynie jego wdraŜanie odbywa się na poziomie wojewódzkim
(regionalnym).
Tytułem wprowadzenia do niniejszego rozdziału pozwolę sobie na kilka
słów rozwaŜań teoretyczno – socjologicznych. W Zintegrowanym Programie
Operacyjnym Rozwoju Regionalnego czytamy, iŜ zarządzanie programem na
poziomie krajowym ma „zapewnić koordynację i jednolite stosowanie ustalonych
reguł”55. Jednocześnie w treści programu podkreślono wyraźnie, iŜ „rozwiązanie
takie ma charakter przejściowy, tzn. po nabyciu przez wszystkie podmioty
doświadczeń i sprawności administracyjnej w realizacji działań współfinansowanych
z funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w UE,
począwszy od 2007 roku nastąpi pełne przeniesienie odpowiedzialności za
przygotowanie i realizację regionalnych programów rozwojowych na poziom
samorządu województwa”56. Twórcom ZPORR niewątpliwie bliska jest idea
zdecentralizowanego modelu prowadzenia polityki rozwoju regionalnego zgodna z
zasadą subsydiarności, jednak wielokrotnie podkreśla się w jego treści, iŜ ten swoisty
okres przejściowy, w którym obowiązuje ZPORR, pozwoli na wypracowanie
efektywnego sposobu współpracy podmiotów zaangaŜowanych we wdraŜanie
polityki rozwoju regionalnego w Polsce, a takŜe przygotuje władze regionalne do
przejęcia pełnej odpowiedzialności za programowanie i zarządzanie regionalnymi
programami operacyjnymi współfinansowanymi ze środków funduszy strukturalnych
po roku 2006. „Dla zapewnienia odpowiedniej efektywności polityki rozwoju
regionalnego fundamentem rozwoju regionalnego musi być nie tylko samodzielność
regionów (województw) w zakresie określania celów swego rozwoju, ale takŜe
zdolność samorządu wojewódzkiego do współpracy z innymi podmiotami
55
56
ZPORR, s. 4
ZPORR, s. 5
65
publicznymi
i
prywatnymi
współfinansowania
zadań
przy
zapewnianiu
realizowanych
w
odpowiedniego
ramach
programów
poziomu
rozwoju
57
regionalnego” .
Projekt Narodowego Planu rozwoju na lata 2007 – 2013 postuluje
gruntowne zmiany instytucjonalno – prawne zmierzające do zapewnienia nowej roli
województw
w
regionalnego.
zakresie
„Sedno
ich
tkwi
odpowiedzialności
w
za
urzeczywistnieniu
prowadzenie
rozwoju
konstytucyjnej
zasady
pomocniczości państwa zgodnie, z którą organy władzy państwowej tworzą
warunki dla aktywności innych aktorów sceny publicznej, a nie przejmują ich ról i
zadań”58. Doniosłą kwestią jest, w nowym okresie programowania, zapewnienie
silnej pozycji i roli województwa oraz jego władz samorządowych. Jest to, zatem
istotne pytanie o znaczenie polskich regionów w Unii Europejskiej. Nie budzi
wątpliwości fakt, iŜ obecnie Polska nie wykorzystuje moŜliwości tkwiących w
samorządności terytorialnej i rozwoju regionalnym. „Dlatego teŜ NPR 2007 – 2013
powinien stać się narzędziem zapewnienia faktycznej – a nie tylko formalnej –
podmiotowości
samorządom
województw
w
zakresie
programowania
i
59
stymulowania rozwoju swoich regionów” .
Zgodnie z brzmieniem przytaczanego juŜ wcześniej art.8 ust.1 Ustawy o
NPR w celu realizacji Narodowego Planu Rozwoju tworzy się:
sektorowe programy operacyjne
regionalne programy operacyjne
inne programy operacyjne
strategię wykorzystania Funduszu Spójności
Art.2 pkt.12 definiuje regionalny program operacyjny jako dokument słuŜący
realizacji Narodowego Planu Rozwoju, składający się ze spójnego zestawienia
priorytetów operacyjnych i działań, odnoszący się do województwa albo
województw, przygotowany przez zarząd województwa albo zarządy województw
działające w porozumieniu. Przytoczona definicja legalna regionalnego programu
operacyjnego wprost stanowi, iŜ ma on być przygotowany przez zarząd
województwa. Z tak sformułowanej definicji ustawowej wyraźnie wynika, Ŝe
samorządy województw odpowiadają m.in. za opracowanie regionalnych programów
57
ZPORR, s. 72
Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 przyjęty przez Radę Ministrów 6 września
2005 r., s. 4, dostępny na stronie internetowej www.npr.gov.pl
59
Projekt NPR na lata 2007 – 2013, s. 28
58
66
operacyjnych. Programy te, dla poszczególnych regionów, mają określać kierunki
rozwoju społeczno – gospodarczego województw z uwzględnieniem specyfiki i
priorytetów rozwoju kaŜdego z nich.
Zgodnie z art.17 ust.1 pkt.2 Ustawy o NPR w terminie do 30 czerwca roku
poprzedzającego pierwszy rok obowiązywania Planu, minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego przedkłada Radzie Ministrów projekty regionalnych
programów operacyjnych, przekazane mu przez zarządy województw. Następnie
minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego prowadzi z Komisją Europejską
negocjacje w sprawie niniejszych programów współfinansowanych z publicznych
środków wspólnotowych. Ustawa nakłada ponadto na ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego obowiązek informowania o postępach negocjacji i ustaleniach
właściwych ministrów, właściwe organy administracji rządowej oraz właściwe
zarządy województw. Organy administracji rządowej oraz właściwe zarządy
województw mogą zgłaszać wnioski i opinie ministrowi właściwemu do spraw
rozwoju regionalnego lub właściwym ministrom. Opinie i wnioski nie mają jednak
charakteru wiąŜącego. Właściwy minister, w porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw rozwoju regionalnego, przyjmuje, w drodze rozporządzenia, sektorowe,
regionalne oraz tzw. inne programy operacyjne, współfinansowane z publicznych
środków wspólnotowych, mając na uwadze ustalenia negocjacji z Komisją
Europejską.
Analizując planowaną po roku 2006 reformę dotyczącą prowadzenia
polityki społeczno – gospodarczej Polski ze szczególnym uwzględnieniem działań w
wymiarze regionalnym niezbędne jest bezpośrednie odwołanie się do treści Projektu
Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013, który będzie, w Polsce, pierwszym
Planem obejmującym pełny okres planowania budŜetu Unii Europejskiej, czyli
siedmioletni okres programowania.
Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 – 2013 zakłada
realizację
jego
celów
przy
pomocy
pięciu
programów
horyzontalnych
odpowiadającym, zgodnie z art.4 ust.1 pkt.4 Ustawy o NPR, kierunkom jego
rozwoju. W ramach kierunków rozwoju określonych zostało 14 sektorowych
programów operacyjnych dotyczących takich dziedzin jak:
rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
rozwój rolnictwa i wsi
67
zrównowaŜony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeŜnych obszarów
rybackich
infrastruktura drogowa
konkurencyjność transportu
środowisko
innowacja – inwestycje – otwarta gospodarka
nauka, nowoczesne technologie i społeczeństwo informacyjne
wykształcenie i kompetencje
zatrudnienie i integracja społeczna
społeczeństwo obywatelskie
administracja sprawna i słuŜebna
pomoc techniczna
europejska współpraca terytorialna
Docelowo, w okresie programowania 2007 – 2013, ma być realizowanych 16
Regionalnych Programów Operacyjnych zarządzanych na poziomie województw
oraz Program Operacyjny – Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów,
zarządzany na poziomie krajowym i mający na celu rozwiązywanie problemów
ponadregionalnych.
Wprowadzenie szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych będzie
miało duŜe znaczenie dla urzeczywistnienia decentralizacji zarządzania funduszami
strukturalnymi w Polsce i prowadzenia efektywnej polityki rozwoju regionalnego na
szczeblu wojewódzkim. Z treści Projektu Narodowego Planu rozwoju na lata 2007 –
2013 wynika, iŜ prowadzenie polityki regionalnej państwa ma nastąpić poprzez
realizację Regionalnych Programów Operacyjnych, których cele i priorytety są
wynikiem współpracy Instytucji Zarządzających programami z właściwymi
organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz
partnerami społeczno – gospodarczymi. Kluczowym pojęciem dla tak prowadzonej
polityki regionalnej jest harmonizacja działań wielu podmiotów – ich współdziałanie
w zakresie osiągania tych celów, które wspiera Unia Europejska.
W modelu zdecentralizowanym wdraŜania polityki regionalnej, w
ramach szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych, funkcje Instytucji
Zarządzającej będą pełnić samorządy województw. Fakt ten oznaczać będzie
przekazanie
samorządom
kompetencji
w
zakresie
wdraŜania,
zarządzania
finansowego, monitorowania, przygotowywania okresowych, rocznych i końcowych
68
sprawozdań, a takŜe oceny i kontroli w odniesieniu do programów. Wszystkie
powyŜsze zagadnienia będą odbywać się zgodnie z unormowaniami Ustawy o NPR.
Do zadań samorządów województw jako Instytucji Zarządzających
Regionalnymi Programami Operacyjnymi będzie równieŜ naleŜało zapewnienie ich
zgodności i komplementarności z regulacjami prawnymi oraz politykami Unii
Europejskiej np. polityką konkurencji, Wspólną Polityką Rolną czy ochroną
środowiska. Samorządy województw będą równieŜ ponosić odpowiedzialność za
zgodność priorytetów programowych z celami oraz kierunkami wspierania rozwoju
regionalnego zawartymi w strategiach rozwoju poszczególnych województw oraz
uwzględniającej te cele Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007 –
201360.
Regionalne Programy Operacyjne poszczególnych województw muszą
składać się z koniecznych elementów formalnych uregulowanych zgodnie z
wytycznymi
zawartymi
w
nowych
aktach
prawnych
Unii
Europejskiej
ustanawiających ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych61, które będą
obowiązywać od 1 stycznia 2007 r. Cechą charakterystyczną, wyraźnie odmienną od
obecnie
obowiązujących
rozwiązań
w
tej
materii,
będzie
zasada
jednofunduszowości. Oznacza ona, iŜ programy operacyjne będą otrzymywać
środki finansowe wyłącznie z jednego funduszu. Współfinansowanie Regionalnych
Programów Operacyjnych będzie się odbywało ze środków budŜetu państwa oraz
środków budŜetów jednostek samorządu terytorialnego.
Program Operacyjny – Spójność terytorialna i konkurencyjność
regionów będzie, zgodnie z treścią Projektu Narodowego Planu Rozwoju na lata
2007 – 2013, dokumentem programowym, którego celem jest rozwiązywanie
wybranych problemów o zasięgu ponadregionalnym w zakresie:
wzrostu konkurencyjności polskich regionów
wzmacniania funkcji metropolitalnych na obszarach metropolii oraz na
obszarach rozwijających się ośrodków miejskich Polski wschodniej
tworzenia
warunków
dla
zwiększenia
spójności
w
wymiarze
ekonomicznym, społecznym i przestrzennym
60
Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013 zaakceptowany przez
Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r., dostępny na stronie internetowej www.nsrr.gov.pl
61
Projekty nowych Rozporządzeń Rady (WE) z 14 lipca 2004 r. wprowadzających ogólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i
Funduszu Spójności, dostępne na stronie internetowej www.funduszestrukturalne.gov.pl
69
Program ten ma w załoŜeniu dotyczyć realizacji działań o charakterze rozwojowym,
wykraczających poza terytoria poszczególnych województw, a takŜe uzasadniać
funkcję interwencyjną państwa w zakresie problemów istotnych dla rozwoju całego
kraju. Jest on zgodnie z treścią Projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego
na lata 2007 – 2013 programem „uzupełniającym”62 w stosunku do Regionalnych
Programów Operacyjnych. Instytucją Zarządzającą będzie minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego. Finansowanie Programu Operacyjnego – Spójność
terytorialna i konkurencyjność regionów będzie odbywać się z 50% środków
przeznaczonych na realizację Sektorowych Programów Operacyjnych. Nie będzie
on, zatem finansowany z puli środków finansowych preliminowanych na rzecz 16
Regionalnych
Programów
Operacyjnych.
Ponadto
program
ten
będzie
współfinansowany z publicznych środków krajowych – z budŜetu państwa oraz
budŜetów jednostek samorządu terytorialnego.
W tym miejscu niniejszej pracy uwaŜam za celowe zasygnalizowanie
rozróŜnienia w zakresie polityki regionalnej pojawiającego się niekiedy w nauce i
literaturze przedmiotu. Zgodnie z niniejszym rozróŜnieniem politykę regionalną
kraju stanowią skoordynowane działania w ramach:
prowadzonej na szczeblu rządowym polityki interregionalnej –
polityki rządu wobec województw zorientowanej na regulowanie
międzyregionalnych dysproporcji rozwoju oraz zwiększenie spójności
realizowanej
Regionalnego
na
podstawie
poprzez
Narodowej
programy
Strategii
operacyjne
Rozwoju
inicjowane
i
koordynowane na szczeblu centralnym
prowadzonej przez samorząd wojewódzki polityki intraregionalnej –
prowadzonej przez organy samorządu poszczególnych województw
dla realizacji własnych celów, finansowanej z własnych środków i na
własną
odpowiedzialność,
jednakŜe
z
ogromnym
wsparciem
finansowym z budŜetu państwa i przede wszystkim z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej i Funduszu Spójności, na podstawie
strategii rozwoju województw. Głównym instrumentem jej realizacji
będą Regionalne Programy Operacyjne.
62
Projekt NSRR na lata 2007 – 2013, s. 63
70
W świetle powyŜszego, uwaŜam, iŜ w nowym okresie programowania
polityka regionalna w Polsce będzie realizowana z wyraźnym uwzględnieniem jej
rozróŜnienia na politykę interregionalną oraz politykę intraregionalną. W trwającym
obecnie okresie planistycznym podział ten został zatarty poprzez przyjęcie jednego,
zarządzanego
centralnie
Zintegrowanego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Regionalnego 2004 – 2006, wdraŜanego na poziomie wojewódzkim.
Podział ten nie ma charakteru obligatoryjnego, a pojęcia polityki
interregionalnej i intraregionalnej nie są pojęciami ustawowymi. Są one natomiast
pomocne, gdy chcemy uściślić charakter Regionalnych Programów Operacyjnych,
które będą wyrazem realizacji polityki intraregionalnej, oraz Programu Operacyjnego
– Spójność terytorialna i konkurencyjność regionów, będącym instrumentem
realizacji polityki interregionalnej państwa. W tym kontekście naleŜy zauwaŜyć, Ŝe
w
okresie
programowania
zdecentralizowany
jednoczesnym
model
2007
–
prowadzenia
zachowaniem
jednego
2013
ma
polityki
programu
funkcjonować
rozwoju
w
Polsce
regionalnego,
operacyjnego
o
z
zasięgu
ogólnokrajowym, mającym uzupełniać i integrować działania rozwojowe w
regionach.
71
Nie popieramy i nie zachęcamy do korzystania z takich usług, więc potraktujmy poniższy tekst
jako twórcze ćwiczenie w pisaniu tekstów reklamowych. Poniżej znajduje się propozycja:
Niezbędne jest napisanie pracy dyplomowej, ale nie masz czasu? Gonią Cię terminy, a ty nie wiesz,
jak pogodzić życie zawodowe, prywatne i naukowe? Poziom stresu przekroczył wszelkie
dopuszczalne granice i czujesz, że musisz się poddać? Zajrzyj na stronę gdzie znajdziesz
przykładowe prace dyplomowe.
W żadnym razie nie rezygnuj z pisania własnej pracy! Wybierz pisanieprac.edu.pl - usługi
pisarskie, które zmienią Twoje akademickie życie na zawsze!
Pisanie prac to platforma, która oferuje pomoc w pisaniu prac oraz dostęp do gotowych prac
dyplomowych. Z nami, twoje obawy o jakość, terminowość i oryginalność tekstu stają się
bezpodstawne. Wszystko dzięki naszemu zespołowi doświadczonych autorów, którzy nie tylko są
ekspertami w swoich dziedzinach, ale także są doskonale zorientowani w najnowszych trendach i
wymogach akademickich.
Od momentu, gdy zdecydujesz się na współpracę z nami, zatroszczymy się o każdy detal Twojej
pracy. Pomożemy Ci wybrać temat, który wyróżni Cię na tle innych studentów. Przeprowadzimy
dogłębne badania, zapewniając, że Twoja praca będzie bogata w nowoczesne i aktualne
informacje. Nasi autorzy piszą od podstaw, gwarantując 100% oryginalności. Poza tym, każda
praca jest sprawdzana przez nasz zespół redaktorów, aby upewnić się, że jest wolna od błędów
gramatycznych i stylistycznych.
A to jeszcze nie wszystko! W serwisie dbamy o twoją prywatność. Twoje dane są u nas bezpieczne,
a cała współpraca z nami jest poufna. Cenimy Twoje zaufanie i zobowiązujemy się do ochrony
Twojej prywatności.
Serwis prace licencjackie to więcej niż usługa pisarska. To Twój prywatny doradca, twoja
bezsenność i stres, przekształcone w doskonałą pracę dyplomową, która zaskoczy każdego
promotora.
Nie czekaj, odwiedź naszą stronę referaty i pozwól nam pomóc Ci zrealizować Twoje akademickie
marzenia!
Pamiętaj jednak, że korzystanie z tego typu usług jest niewłaściwe i niezgodne z zasadami
akademickimi. Najlepszym sposobem na zdobycie wykształcenia i uzyskanie dobrych ocen jest
samodzielne nauka i praca. Nie tylko zdobędziesz cenną wiedzę i umiejętności, ale nikt nie zarzuci
się łamania prawa lub działania na jego granicach. Najlepsze polskie prace magisterskie - bardzo
przydatny przy pisaniu pracy samemu. Wiele prac na wzór.
Jeśli szukasz serwisów tematycznych to polecamy gotowe prace z rolnictwa - dla tych, co
potrzebują pomocy inspiracji na ciekawe tematy z zakresu rolnictwa i dobre prace z ekologii tysiące prac dyplomowych różnego rodzaju.
Wnioski końcowe.
Ustawa o Narodowym Planie Rozwoju, uwzględniająca w pełni acquis
communautaire Unii Europejskiej w obszarze polityki regionalnej oraz spójności
gospodarczej i społecznej, obejmuje zakresem regulacji sposób przygotowania i
realizacji Narodowego Planu Rozwoju, w tym takie zagadnienia jak:
zasady koordynacji i współdziałania organów administracji rządowej,
organów administracji samorządowej i partnerów społecznych i
gospodarczych
zasady współdziałania z instytucjami Wspólnot Europejskich oraz
organizacjami międzynarodowymi
instrumenty finansowe
system instytucjonalny
system programowania, monitorowania, sprawozdawczości, oceny i
kontroli
W związku z tym, iŜ oddziaływanie państwa na rozwój społeczno –
gospodarczy w wymiarze regionalnym jest przedmiotem polityki regionalnej
Ustawa o NPR w sposób szczególny kładzie akcent na elementy planowania
regionalnego, które mają bezpośredni związek z wykorzystaniem środków
finansowych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Ustawa normując takie
m.in. kwestie jak system programowania, wskazuje instrumenty finansowe tego
systemu. Art.8 ust.1 niniejszej Ustawy enumeratywnie wylicza dokumenty
programowe, które tworzy się w celu realizacji Planu. Do instrumentów tych naleŜą:
sektorowe programy operacyjne
regionalne programy operacyjne
inne programy operacyjne
strategia wykorzystania Funduszu Spójności
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego został przyjęty w formie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r., zgodnie z treścią
art.17 ust.5 Ustawy o NPR. Został on takŜe przygotowany z zachowaniem wymogów
proceduralnych i zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi m.in
niezbędnych elementów treści programu operacyjnego znajdującymi się w art.18
72
par.1 i 2 wspomnianego juŜ wcześniej Rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999
ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest w
trwającym obecnie okresie programowania, jedynym programem operacyjnym
wyznaczającym cele, zadania i kompetencje organów administracji rządowej i
samorządowej w działaniach na szczeblu regionalnym. Powołanie jednego
regionalnego programu operacyjnego uzasadniano potrzebą przygotowania władz
regionalnych do pełnego przejęcia odpowiedzialności za kreowanie i prowadzenie
polityki regionalnej po roku 2007. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju
Regionalnego jest, więc, z załoŜenia, swoistą formą przejściową.
Aby
polityka
regionalna
była
skuteczna
musi
być
właściwie
zinstytucjonalizowana oraz musi mieć zapewnione instrumenty finansowe i prawne
jej prowadzenia. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest
zarządzany
na
poziomie
krajowym,
natomiast
wdraŜany
w
systemie
zdecentralizowanym na poziomie wojewódzkim (regionalnym). Scentralizowana
konstrukcja zarządzania Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego przez ministra rozwoju regionalnego ma zapewniać koordynację i
spójność prowadzonych działań w zakresie polityki regionalnej, tworzącej warunki
rozwoju gospodarczego w danym regionie, w konkurencji do innych województw.
Wpływa ona jednak zasadniczo na osłabienie roli samorządów województw we
wdraŜaniu ZPORR. Decentralizacja zadań w zakresie jego wdraŜania odbywa się z
prawnie określonymi kompetencjami podmiotów władzy publicznej unormowanymi
m.in w Ustawie o samorządzie województwa. Rozwiązanie takie pozwoli
przygotować się władzom regionalnym do przejęcia pełnej odpowiedzialności za
programowanie, zarządzanie oraz realizację celów Regionalnych Programów
Operacyjnych. Taki stan rzeczy ma doprowadzić do wzmocnienia pozycji
samorządów województw poprzez powierzenie im funkcji Instytucji Zarządzających
Regionalnymi Programami Operacyjnymi.
W obecnym stanie prawnym do nielicznych istotnych kompetencji
zarządów województw w procedurze wdraŜania ZPORR naleŜy wybór projektów do
dofinansowania w drodze uchwały w oparciu o listę rankingową przygotowaną przez
Regionalny Komitet Sterujący, któremu przewodniczy Marszałek Województwa.
Fakt ten świadczy niewątpliwie o tym, iŜ mimo, Ŝe samorząd województwa ma
kompleksowo zdefiniowaną pozycję ustrojowo - kompetencyjną w Ustawie o
73
samorządzie województwa jego faktyczna rola we wdraŜaniu Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest niewielka.
Przyjęte rozwiązania systemowe nie zapewniają w całości skutecznego
osiągnięcia załoŜonych celów rozwoju regionalnego. Przeprowadzona w rozdziale
trzecim niniejszej pracy analiza Sprawozdania Podkomitetu Monitorującego
Komponent Regionalny ZPORR w Województwie Wielkopolskim o numerze R –
2005/ZPORR/30, który obejmuje swym okresem sprawozdawczym rok 2005
prowadzi do wniosku, iŜ złoŜoność procedur wyboru projektów, a takŜe
wieloetapowy system wdraŜania ZPORR jest istotną przyczyną opóźnień w
przekazywaniu
refundacji
beneficjentom
oraz
wynikającą
z
tego
niską
efektywnością wdraŜania Programu. Do podobnego wniosku prowadzi Raport z
Konferencji „Stan wdraŜania, dobre praktyki”.
Konsekwencje przyjętych uwarunkowań mogą być, zwłaszcza w
sferze finansowej, bardzo niekorzystne zarówno dla beneficjentów, jak i dla Polski w
ogóle. ZPORR jest programem finansowanym z dwóch funduszy strukturalnych:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu
Społecznego. W jego realizację w latach 2004 – 2006 zgodnie z zasadą N+2 zostało
zaangaŜowanych ponad 4 mld środków publicznych, zarówno wspólnotowych jak i
krajowych. Zgodnie ze sformułowaną w art.11 rozporządzenia 1260/1999 zasadą
dodatkowości poziom współfinansowania ze środków wspólnotowych sięgnie 72%.
Wysokość wsparcia z funduszy strukturalnych jest negocjowana w kaŜdym okresie
programowania z Komisją Europejską, która ustala limity w Podstawach Wsparcia
Wspólnoty, biorąc pod uwagę ściśle określone prawnie warunki uwzględniając
między innymi skuteczność wykorzystania środków finansowych w poprzednim
okresie programowania.
Z przeprowadzonych w pracy rozwaŜań wynika, iŜ scentralizowany system
zarządzania ZPORR nie słuŜy efektywnemu wykorzystaniu środków z funduszy
strukturalnych Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą subsydiarności programowanie,
zarządzanie i przejęcie odpowiedzialności za realizację regionalnych programów
operacyjnych powinno odbywać się na szczeblu regionalnym (wojewódzkim). JeŜeli
uda się w najbliŜszym okresie programowania osiągnąć taki stan rzeczy będzie to
bardzo
doniosła
sprawa,
o
randze
ustrojowej,
upodmiotowienia polskich województw.
74
w
zakresie
faktycznego
Bibliografia:
1. J. Boć, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Wrocław 1998
2. Z. Brodecki, Regiony, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005
3. P.
Chmielnicki,
Komentarz
do
Ustawy
o
samorządzie
województwa,
Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005
4. A. Gajda, Spójność gospodarcza i społeczna, w: Prawo materialne i polityki, J.
Barcz (red.), Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002
5. T. G. Grosse, Ocena stanu przygotowania administracji regionalnej do udziału
we wdraŜaniu i zarządzaniu Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju
Regionalnego, w: Studia Regionalne i Lokalne nr 1 (15)/2004
6. T. G. Grosse, Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, Instytut
Spraw Publicznych, Warszawa 2004
7. T. G. Grosse, Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój
gospodarczy: przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Instytut Spraw
Publicznych, Warszawa 2004
8. T. G. Grosse, Analiza moŜliwości wprowadzenia regionalnego sytemu
zarządzania funduszami strukturalnymi UE w Polsce w latach 2007 – 2013,
Instytut spraw Publicznych, Warszawa 2005
9. C. Kosikowski, Publiczne Prawo Gospodarcze w Polsce i Unii Europejskiej,
Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2005
10. M. Perzanowska – Zamajtys, Polityka regionalna, w: Integracja europejska –
wprowadzenie, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2004
11. A. Pyszkowski, Planowanie strategiczne jako instrument zarządzania rozwojem
regionalnym, Warszawa 2003
12. T. Rabska, Elementy prawne polityki regionalnej, Poznań 1999
13. T. Rabska, Podstawy polityki regionalnej Polski w świetle integracji
europejskiej, Poznań 2000
14. A. Sauer, E. Kawecka – Wyrzykowska, M. Kulesza, Polityka regionalna UE a
instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, Dom Wydawniczy
Elipsa, Warszawa 2000
15. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej – komentarz, Wydawnictwo
Zakamycze, Kraków 2005
75
16. J Szlachta, Zasady i instrumenty polityki regionalnej Unii Europejskiej,
Warszawa 2004
17. P. Winczorek, Komentarz do Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa
2000
18. Koncepcja polityki rozwoju regionalnego w perspektywie akcesji Polski do Unii
Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2001
19. Podręcznik procedur wdraŜania Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Warszawa 2005
20. Podstawy polityki regionalnej, Reforma Administracji Publicznej, materiały
szkoleniowe – zeszyt 21, Warszawa 1998
21. Vademecum polityki regionalnej i spójności UE, Parlament Europejski, Dyrekcja
Generalna – Polityki wewnętrzne, Komisja Rozwoju Regionalnego, Bruksela
2004
22. Working for the regions, an information brochure on the EU regional policy,
publikacja Komisji Europejskiej, 2004
Akty prawa polskiego:
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz. U 2001 nr 142
poz. 1590 z późn. zm.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U 2001 nr 142
poz. 1592 z późn. zm.
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, Dz. U
2001 nr 80 poz. 872 z późn. zm.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego
podziału terytorialnego państwa, Dz. U 1998 nr 96 poz. 603 z późn. zm.
76
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia
28 grudnia 2000 r., Monitor Polski nr 43 poz. 851
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Dz.U 2004 nr 19
poz. 177 z późn. zm.
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Dz. U 2004 nr
116 poz. 1206 z późn. zm.
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej, Dz. U 2004 nr 123 poz. 1291 z późn. zm.
Narodowy Plan Rozwoju 2004 – 2006, załącznik do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 22 czerwca 2004 r., Dz. U nr 149 poz. 1567
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, załącznik do
rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r., Dz. U 2004
nr 166 poz. 1745
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie
przyjęcia ZPORR 2004 – 2006, Dz. U 2004 nr 166 poz. 1745
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie ustalenia mapy
pomocy regionalnej, Dz. U 2004 nr 200 poz. 2050
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie
trybu składania i wzorów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Dz.
U 2004 nr 257 poz. 2575
Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, Dz. U 2005 nr 249
poz. 2104
77
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 roku w sprawie
utworzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Dz. U 2005 nr 220 poz. 1882
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 roku w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego
Akty prawa polskiego (uchylone):
Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych, Dz. U 2003 nr 15
poz. 148 z późn. zm.
Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego, Dz. U
2000 nr 48 poz. 550 z późn. zm.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy, Dz. U nr 134 poz.
1428
Akty prawa wspólnotowego:
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25 marca 1957 r.
Traktat o Unii Europejskiej z 7 lutego 1992 r.
Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające
przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych, Dz. U L 161 z 26. 06. 1999 r.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiające
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999
dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy
strukturalnych
78
Inne materiały źródłowe:
Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 przyjęty przez Radę
Ministrów 6 września 2005 r.
Projekt Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013
zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r.
Projekty nowych Rozporządzeń Rady (WE) z 14 lipca 2004 r. wprowadzających
ogólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności
Sprawozdanie Wielkopolskiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki nr
R – 2005/ZPORR/30 (okres sprawozdawczy – rok 2005)
Raport z Konferencji „Stan wdraŜania, dobre praktyki” z dnia 7 marca 2006 roku –
stan wdraŜania ZPORR na koniec roku 2005
Wykres 2. ZPORR jako element programowania EFRR i EFS, Źródło:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie
przyjęcia ZPORR, Dz. U 2004 nr 166 poz. 1745
Tabela 2. Indykatywna tabela finansowa dla ZPORR w podziale na priorytety i lata
w euro w cenach bieŜących, Źródło: ZPORR, s. 135
Rysunek 2. Podsumowanie stanu wdraŜania ZPORR na dzień 31 grudnia 2005 r. dla
Priorytetu I, II i III
79
Wykaz skrótów stosowanych w tekście...........................................................
str.3
ZałoŜenia wstępne............................................................................................
str.4
Rozdział 1. Podstawy prawne polityki regionalnej w Polsce i Unii
Europejskiej......................................................................................................
str.7
1.1 Polityka regionalna – wyjaśnienie pojęcia............................................
str.7
1.2 Zarys polityki regionalnej Unii Europejskiej........................................
str.8
1.3 Początki kształtowania się polityki rozwoju regionalnego w Polsce....
str.11
1.4 Zasady i formy wspierania rozwoju regionalnego w świetle Ustawy o
zasadach wspierania rozwoju regionalnego..........................................
str.15
1.5 Polityka rozwoju regionalnego po akcesji Polski do UE (na
podstawie Ustawy o Narodowym Planie Rozwoju).............................. str.17
Rozdział 2. ZPORR – charakterystyka programu............................................
str.25
2.1 ZPORR- podstawa prawna i charakter prawny..................................... str.25
2.2 Cel strategiczny oraz priorytety ZPORR............................................... str.28
2.3 Finansowanie ZPORR........................................................................... str.30
2.4 System
wdraŜania
zaangaŜowanych
w
ZPORR
–
zarządzanie
kompetencje
Zintegrowanym
instytucji
Programem
Operacyjnym Rozwoju Regionalnego................................................... str.33
2.5 Wybór projektów w ramach ZPORR....................................................
str.41
2.6 Zagadnienia związane z zamówieniami publicznymi w ramach
ZPORR..................................................................................................
str.52
2.7 Monitorowanie ZPORR........................................................................
str.54
2.7.1 Podział zadań pomiędzy instytucje zaangaŜowane w proces
monitorowania ZPORR.......................................................... str.54
2.7.2 Rodzaje monitoringu i wskaźniki monitoringowe.................
str.57
Rozdział 3. Praktyczne aspekty wdraŜania ZPORR......................................... str.60
Rozdział 4. Zmiany w programowaniu rozwoju regionalnego poprzez
Regionalne Programy Operacyjne po roku 2007.............................................. str.65
Wnioski końcowe.............................................................................................
str.72
Bibliografia....................................................................................................... str.75
Akty prawne...................................................................................................... str.76
80
Download