Uploaded by User6539

Dokumentacja technologiczna

advertisement
Dokumentacja
technologiczna
Dokumentacja technologiczna jest zbiorem dokumentów stanowiących podstawę
do wytworzenia produktu. W dokumentacji technologicznej są zawarte zalecenia
oraz informacje, przedstawione w formie opisów słownych oraz rysunków technicznych, niezbędne do wytworzenia produktu.
W dokumentacji technologicznej są określone: kształt, wymiary, właściwości geometryczne, materiał, technologia wykonania, sposób kontroli procesu wykonania produktu oraz wszelkie środki technologiczne (np. obrabiarki, urządzenia, narzędzia
obróbcze, narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe), które są niezbędne do realizacji procesu wytworzenia produktu.
Podstawowymi składnikami dokumentacji technologicznej są:
• karta technologiczna – zawiera spis operacji, wyszczególnienie stanowisk, spis
pomocy warsztatowych, normy czasowe wykonania i przygotowania, określenie
materiału, półfabrykatu lub surówki, z których zostanie wykonany produkt specyfikację części składowych montowanego produktu,
• karta instrukcyjna – zawiera rysunki i opis przebiegu operacji, stanowisk roboczych,
kolejności wykonywania zabiegów, warunków wykonania obróbki, niezbędnych pomocy (uchwytów, oprawek, narzędzi, sprawdzianów),
• karta kalkulacyjna – zawiera czasy oraz koszty wykonania operacji, jest sporządzana w przypadku produkcji wielkoseryjnej i masowej,
• instrukcja kontroli jakości – sporządza się ją dla operacji kontrolnych na końcu procesu i wybranych ważniejszych operacji.
W dokumentacji technologicznej wykorzystuje się rysunki:
• operacyjny – obrazujący proces obróbki wykonywanej w ramach jednej operacji,
• zabiegowy – obrazujący tę część operacji, która jest wykonywana jednym narzędziem na jednej powierzchni przedmiotu obrabianego przy niezmienionych warunkach obróbki.
Rysunki zabiegowe i operacyjne należy wykonywać według następujących zasad:
• wszystkie rysunki i szkice powinny być wykonane w tej samej podziałce ((dopuszcza się zachowanie podziałki powiększonej dla przedstawienia drobnych szczegółów),
• przedmiot powinien być przedstawiony w takim położeniu, w jakim będzie się znajdował podczas obróbki,
• powierzchnie obrabiane w danej operacji lub zabiegu należy rysować linią dwukrotnie grubszą niż linie zarysu przedmiotu,
• na rysunku powinny zostać zapisane wymiary (wraz z tolerancjami) dotyczące danej operacji lub zabiegu, odchyłki kształtu i położenia oraz geometryczną strukturę powierzchni obrabianej powierzchni,
• na rysunku powinien zostać zamieszczony umowny zapis sposobów ustalenia
i mocowania przedmiotu.
W karcie technologicznej powinny być zawarte następujące informacje:
• oznaczenia poszczególnych elementów, zespołów, jednostek montażowych wyodrębnionych w procesie montażu,
• specyfikacja operacji montażu oraz zabiegów,
• specyfikacja narzędzi i przyrządów stosowanych do wykonywania określonych
operacji i zabiegów,
• określenie stanowisk pracy, na których będą wykonywane poszczególne operacje
montażu,
• określenie norm czasowych oraz standardów jakościowych wykonania poszczególnych operacji i zabiegów,
• rysunek montażowy zespołu lub podzespołu.
Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procesu montażu są zamieszczane
w planach montażu podzespołów, zespołów oraz jednostek montażowych. Plany
montażowe zawierają rysunek oraz schematyczny przebieg montażu. Procedura
opracowania schematu montażu jest następująca:
• wykreśla się linię poziomą lub pionową,
• na początku linii umieszcza się schemat oznaczenia tzw. elementu bazowego
(elementu od, którego będzie rozpoczynany proces montażu),
• na końcu linii zaznacza się schematyczne oznaczenie wyrobu końcowego,
• zaznacza się schematyczne oznaczenia kolejnych montowanych elementów
lub zespołów.
Przykładowa karta instrukcji obróbki skrawaniem
Download