Protokol z XLIX.bip

advertisement
Protokół Nr XLIX/22
sesji Rady Gminy Korytnica
z dnia 27 czerwca 2022 r.
W sesji uczestniczyło 14 radnych według załączonej listy obecności oraz sołtysi według
załączonej listy obecności.
Ponadto w sesji uczestniczyli:
P. Stanisław Komudziński – Wójt Gminy,
P. Grażyna Chrupek – Zastępca Wójta,
P. Monika Wróbel – Skarbnik Gminy,
P. Dorota Krzymowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
P. Anna Akonom - Radca Prawny.
Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Korytnicy.
Sesji przewodniczył Janusz Tarapata – Przewodniczący Rady Gminy.
Punkt 1.
Otwierając sesję P. Janusz Tarapata powitał wszystkich zebranych i na podstawie listy
obecności stwierdził prawomocność obrad.
Punkt 2.
P. Przewodniczący odczytał porządek sesji.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o realizacji zadań.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Korytnica za 2021 rok:
1) debata;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy
Korytnica.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok:
a) Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,
b) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie o przedłożonym
przez Wójta Gminy Korytnica
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok,
c) Odczytanie
wniosku
Komisji
Rewizyjnej
w
sprawie
udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Korytnica za 2021 rok,
d) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Korytnica z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Korytnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Korytnica z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Węgrowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy
drogi powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej
pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXVII/144/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Korytnica miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korytnica.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.
P. Wójt zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad punku dotyczącego podjęcia
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na
nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korytnica.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie nowego punktu obrad,
dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie
służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korytnica. W
wyniku przeprowadzonego głosowania liczba głosów oddanych: „za” wyniosła – 14,
głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0. Imienny wykaz głosowania w
sprawie przyjęcia nowego punktu obrad, stanowi załącznik Nr XLIX/1/2022
do
niniejszego protokołu.
P. Przewodniczący odczytał nowy porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta o realizacji zadań.
5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Korytnica za 2021 rok:
1) debata;
2) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Korytnica.
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok:
a) Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za 2021 rok,
b) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Korytnica sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy za 2021 rok,
c) Odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Korytnica za 2021 rok,
d) Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Korytnica z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Korytnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Korytnica z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok.
9. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Węgrowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi
powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej
pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
14. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę nr XXVII/144/20 Rady Gminy Korytnica z
dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Korytnica miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korytnica.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korytnica.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad.
P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie odczytanego porządku
obrad. W wyniku przeprowadzonego głosowania liczbą głosów oddanych:
„za” wyniosła – 14, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0 porządek
obrad został przyjęty. Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia porządku obrad,
stanowi załącznik Nr XLIX/2/2022 do niniejszego protokołu.
Punkt 3.
P.
Przewodniczący
zaproponował,
aby
protokół
z
poprzedniej
sesji
przyjąć
bez odczytywania. W wyniku przeprowadzonego głosowania liczba głosów oddanych:
„za” wyniosła – 14, głosów „przeciw” – 0, głosów „wstrzymujących się” – 0 protokół z
poprzedniej sesji został przyjęty.
Imienny wykaz głosowania w sprawie przyjęcia protokołu poprzedniej sesji stanowi załącznik
Nr XLIX/3/2022 do niniejszego protokołu.
Punkt 4.
P. Wójt powiedział, że na co można było to zrobiliśmy przetargi, umowy z wykonawcami są
zawarte, będą wchodzić już na roboty. Otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych ( co roku składamy wniosek do funduszu) w kwocie 284 tys. zł., które
chcemy przeznaczyć na dokończenie drogi Korytnica- Jaczew, która w tym roku zostanie
zakończona. Budowa sali sportowej ( dwuletnie inwestycja) jest już praktycznie zakończona.
Pozostały prace kosmetyczne. Wykonawca zakończył roboty przed czasem. Największa
inwestycja dwuletnia w naszej gminie to stacja uzdatniania wody w Górkach-Grubakach. Prace
są już praktycznie zakończone, pozostała kosmetyka. W Chmielewie został wykonany duży
zbiornik na wodę, prace są na ukończeniu. W tej chwili są opóźnienia w dostawach towarów,
może uda się nam niedługo zakończyć pracę aby woda była prawidłowo uzdatniana. Jest to
droga inwestycja ale na wiele lat, wszystkie urządzenie które są tam zainstalowane, są bardzo
dobrej jakości ze stali nierdzewnej i posłużą na pewno długo. Trwają prace modernizacji
kotłowni w szkole podstawowej w Sewerynowie. Musieliśmy zrezygnować z kotłowni
węglowej na rzecz kotłowni gazowej. Takie są przepisy. Czekamy na wejście wykonawcy
boksu garażowego przy OSP w Korytnicy, jesteśmy już po przetargu. Na ternie nasze gminy
jest wścieklizna, wszystkie obostrzenia nadal obowiązują. Umieściliśmy tablice informacyjne
na obrzeżach gminy aby każdy wjeżdżający był poinformowany o sytuacji. Powiatowa
Inspekcja Weterynaryjna 30 czerwca organizuje spotkanie z rolnikami w sprawie ASF. Były
składane przez naszą gminę wnioski na dofinansowanie do Polskiego Ładu, wniosek dla gmin
popegeerowskich na razie nie został rozpatrzony czekamy na wyniki. Dodatkowo złożyliśmy
wniosek na budowę, remonty dróg na terenie naszej gminy, przydzielono nam 9,5 mln zł., plus
500 tys. zł. wkładu własnego. Realizacja do końca 2023 roku. Zrobiliśmy jeszcze jeden wniosek
na termomodernizację budynku gimnazjum, na który otrzymaliśmy 4 mln 050 tys. zł. realizacja
również do końca 2023 roku. Stan naszej gminy ulegnie poprawie. Mogą być problemy z
wyłonieniem wykonawcy, ponieważ są tu zaostrzone przepisy dot. płatności wykonawcy. Może
być tylko dwa razy płacone, po wykonaniu połowy zadania i reszta na końcu. Przy wielkich
projektach muszą być odpowiednie firmy, które mogą podjąć się tego zadania. Ceny poszły w
górę, robi się mniej niż kiedyś. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
utworzyła Punkt Konsultacyjny od 1 lipca, zapisy są prowadzone w naszym Gops od godz.
7.30-15.30 telefonicznie lub osobiście. Punkt oferuje pomoc psychologa, pedagoga oraz
psychoterapii uzależnień.
R. Lidia Rowicka powiedziała, że termomodernizacja szkoły jest bardzo dobra inwestycja
aczkolwiek czy zastanawiano się nad założeniem fotowoltaiką w szkołach, ponieważ koszty
utrzymania szkół są olbrzymie, może to by trochę zmniejszyło wydatki i dało oszczędności na
energię elektryczną.
P. Wójt odpowiedział, że już dawno się nad zastanawialiśmy ale gminy, które już pozakładały
fotowoltaiką mają wyższe rachunki, energia dla gminy jest dużo droższa. Ustawa jest
niekorzystna dla nowych posiadaczy fotowoltaiki. Chcieliśmy założyć kolektory słoneczne na
ciepła wodę, ale jest to niekorzystne, ponieważ kiedy są wakacje jest najwięcej słońca a szkoły
są nieczynne.
R. Sławomir Bednarczyk zapytał co dalej ze szkołą Podstawową w Maksymilianowie. Jest tam
bardzo mało dzieci.
P. Wójt powiedział, że może na to pytanie odpowie przy punkcie w sprawie debaty nad
raportem.
Punkt. 5, 5a)
P. Przewodniczący powiedział, że niepokojem w naszej gminie jest demografia w roku 2019
ubyło nas 44, w 2020 77, a w 2021 już 111. Nasza gmina się wyludnia. Natomiast przyrost
naturalny w 2021 roku urodziło się 20 osób mniej, a 15 więcej zmarło.
P. Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o Szkołę w Maksymilianowie, nasza gmina się wyludnia.
Dużo ludzi zmarło w ostatnim roku. Robiąc przygotowanie do szczepień miałem pełny obrad
przedziałów wiekowych w naszej gminie. Mamy bardzo dużo ludzi w wieku 60 lat co jest
niekorzystne dla naszej gminy, gmina nie jest rozwojowa. Zmniejsza się liczba gospodarstw,
zmniejsza się liczba dzieci. Zawsze się liczyło, że liczna dzieci uczęszczających do szkół to
około 10 %mieszkańców gminy. Mamy na terenie gminy 5 szkół. Sytuacja szkoły podstawowej
w Maksymilianowie jest najbardziej niekorzystna. Jest najmniej dzieci. Trzeba już podjąć
decyzję co z ta szkoła zrobić. Czy dalej ją utrzymywać czy zlikwidować. Przykra jest likwidacja
szkoły dla jednej strony i dla drugiej, trzeba przyjąć mniejsze zło. Powinniśmy się sugerować
rozwojem naszych dzieci. W małej szkole, w mało licznych klasach nie ma rywalizacji, te
dzieci wychowują się jak w środowisku domowym. Lepsza jest nauka w klasach liczniejszych
niż po 5 dzieci w klasie, a takie klasy są. A 3 roczników już nie ma. Jest obawa co dalej.
Będziemy musieli zacząć rozmowy co będziemy dalej robili. Proces likwidacji szkoły jest
długotrwały, są terminy których musimy przestrzegać rok 2022/2023 będzie jeszcze musiał być
w szkole. Jeżeli zapadanie decyzja, że zamykany tą szkołę a jest to bolesna decyzja również dla
ludzi którzy pracowali przy tej szkole. Jest to również miejsce spotkać czy zebrań sołeckich.
Trzeba się mocno nad tym pochylić , oświata nas bardzo drogo kosztuje, już nie chodzi o koszty
ale aby dzieci mogły się lepiej rozwijać. Na terenie gminy i tak dowozimy dzieci.
P. Grażyna Chrupek dodała, że wielu rodziców już przeniosło swoje dzieci.
R. Anna Parys dodała, że w naszej szkole są najlepsze wyniki egzaminów.
P. Wójt powiedział, że wiemy o tym, nie będziemy sami decydować o tym. Sytuacja jest jaka
jest, na dzisiejszej rozmowie sprawa się nie zakończy ten temat będzie jeszcze wielokrotnie
omawiany.
R. Piotr Sokulski zapytał co z nauczycielami, co 3 klasy ubyło a ci nauczyciele dalej tak samo
pracują.
P. Wójt odpowiedział, że pracują.
P. Grażyna Chrupek dodał, że część nauczycieli dopełniało etat w Sewerynowie.
P. Wójt powiedział, że godzin mają mniej i muszą je dopełniać w innych szkołach. Część
nauczycieli kwalifikuje się na emeryturę a dla drugiej części tej pracy powinno wystarczyć.
R. Emilia Cholerzyńska powiedziała, że raport jest napisany bardzo czytelnie, dobrze
przygotowany. Odzwierciedla wydatki poniesione przez gminę. Z raportu wynika, że
największym wyzwaniem jest oświata. Z raportu wynika również, że nasza gmina się
zmniejsza, jest dużo osób starszych a mało dzieci, możemy mieć z tym problem. Ale jest to w
raporcie napisane jasno i czytelnie. Mam pytanie do Pani Skarbnik, ile otrzymaliśmy
pieniążków na oświatę od państwa a ile dołożyła gmina.
P. Skarbnik powiedziała, że dochody oświatowe to największa cześć stanowi subwencja
oświatowa. W 2021 roku subwencja wyniosła ok 5 mln 600 tys. zł. na cały rok, gmina też
dostaje różnego rodzaju dotacje, przedszkolne, podręcznikowe. Gmina w 2021 roku do oświaty
dołożyła ok 6 mln zł. Wydatki oświatowe wyniosły prawie 12 mln zł. z tego 1 mln 630 tys. zł.
to były wydatki inwestycyjne. Natomiast reszta to wydatki bieżące czyli wynagrodzenia,
utrzymanie.
R. Lidia Rowicka powiedziała, że zgadza się z Radną, że raport jest napisany bardzo
przejrzyście, czytając go można się wiele dowiedzieć na temat działań i inwestycji w gminie.
Chciałabym zwrócić uwagę na działalność inwestycyjną naszej gminy, ponieważ w 2021 roku
wydano ponad 2,5 mln zł. na remonty dróg gminnych i cieszy taka liczba remontowanych dróg
gminnych. Mam nadzieje, że jeszcze te drogi, które zgłaszane były do remontu będą w
niedalekiej przyszłości wyremontowane. Chciałabym zapytać czy wszystkie inwestycje udało
się zrealizować czy są jeszcze inwestycje, których nie udało się przeprowadzić w 2021 roku a
były zaplanowane.
P. Wójt odpowiedział, że przygotowując inwestycje możemy tylko robić to pod posiadane
środki. Czasami pojawiają się jakieś środki na koniec roku i jest za późno na przygotowanie
czegokolwiek.
R. Krzysztof Wasikowski dodał, że były dwa przetargi nierozstrzygnięte na Sewerynów
kotłownie i rozbudowę remizy.
P. Wójt odpowiedział, że tak
R. Piotr Sokulski dodał, że było to przeniesione na rok następny.
R. Lidia Rowicka dodała, że z raportu wynika, że bardzo ambitnie biblioteka pracuje, zostało
ogłoszonych i zrealizowanych wiele konkursów. Uczniowie są bardzo zadowoleni z
działalności biblioteki bo bardzo często korzystają z różnego rodzaju teatrzyków, spotkań z
ludźmi kultury, biorą udział w konkursach plastycznych ogłoszonych przez bibliotekę, nawet
dla koła gospodyń i wszystkich został ogłoszony konkurs na stroik. Jestem pełna uznania dla
pracy biblioteki.
P. Przewodniczący dodał, że nikt z zewnątrz nie zgłosił się do wzięcia udziału w debacie na
temat raportu. Zamykam dyskusję.
Punkt 5.b)
P. Przewodniczący poprosił o kolejną debatę na temat wotum zaufania dla Wójta Gminy
Korytnica. Dodał, że z raportu wynika, że wszystkie zadania są opisane, które nadzoruje
gospodarz naszej gminy Pan Wójt, wielkie zasługi i dzięki za to.
R. Krzysztof Wasikowski dodał, że Pan Wójt realizuje wszystkie uchwały, które są przez nas
procedowane, przygotowuje poszczególne prace, przetargi, wszystko jest realizowane, jeżeli
nie jest realizowane w danym roku to jest realizowane w następnym więc myślę, że wotum
zaufania będzie udzielone.
R. Krzysztof Wasikowski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla
Wójta Gminy Korytnica.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIX/276/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Korytnica,
została przyjęta liczbą głosów oddanych: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Imienny wykaz głosowania w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Korytnica,
stanowi załącznik Nr XLIX/4/2022 do niniejszego protokołu.
P. Przewodniczący dodał, że w wyniku głosowania Pan Wójt otrzymał wotum zaufania.
P. Wójt podziękował za udzielone wotum zaufania.
Punkt 6, 6.a).
P. Wójt powiedział, że sprawozdanie było już rozpatrywane na komisjach, dokładne dane są w
sprawozdaniu, może jakieś pytania.
R. Lidia Rowicka dodała, że stan budżetu jest bardzo dobry, rok zamknął się nadwyżką
budżetową, dobrze że są realizowane inwestycje, budżet się spinał.
Punkt 6.b)
P. Skarbnik odczytała opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie o przedłożonym przez Wójta Gminy Korytnica sprawozdaniu z wykonania budżetu
Gminy za 2021 rok.
R. Lidia Rowicka dodała, że Regionalna Izba Obrachunkowa przyjęła sprawozdanie to jest
zasługa naszej Pani Skarbnik, bardzo dobrze, że dba Pani o finanse i bezbłędnie to przedstawia.
Punkt 6.c)
R. Krzysztof Wasikowski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Korytnica za 2021 rok.
Punkt 6.d)
R. Krzysztof Wasikowski odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Korytnica z
tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Punkt 7 .
P. Przewodniczący powiedział, że wysłuchaliśmy pozytywnych opinii i teraz musimy to
podsumować. Otwieram dyskusje, proszę o zabieranie głosu.
R. Krzysztof Wasikowski powiedział, że w związku z tym, że Komisja Rewizyjna zajęła
stanowisko o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania budżetu za 2021 rok, pozytywnie
podsumowała pracę Wójta, podobnie Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
wypowiedział się pozytywnie więc uważam, że powinniśmy przyjąć sprawozdanie i później
przyjąć absolutorium dla Wójta Gminy Korytnica, takie jest moje stanowisko.
R. Lidia Rowicka powiedziała, że jest to stanowisko Pana Przewodniczącego.
R. Krzysztof Wasikowski powiedział, że to jest moje stanowisko osobiste.
R. Lidia Rowicka powiedziała, proszę nie sugerować Radnym jak mają głosować. Jest to
indywidualna sprawa, każdego Radnego.
Pan Przewodniczący poprosił o wypowiedzi.
R. Piotr Sokulski powiedział, że dyskutowaliśmy na komisjach i zarzutów nie mieliśmy. Każdy
podejmie swoją decyzję
R. Anna Parys dodał, że Komisja Rewizyjna nie miała zarzutów.
R. Lidia Rowicka dodała, że również nie ma zarzutów.
P. Przewodniczący dodał, że nasza gmina nie ma długu i z dnia na dzień pięknieje.
R. Emilia Cholerzyńska dodała, że jest to jedna z lepszych gmin, mamy dobrego zarządcę.
R. Lidia Rowicka dodał, że zaciąganie kredytów, pożyczek nie jest takim złem, ponieważ
wszystko drożeje, materiały i usługi, może to by się przyczyniło do jakiejś inwestycji. Mówiłam
o tym na komisji i powtórzę raz jeszcze. Jeżeli ktoś zaciąga kredyt, pożyczkę to inwestuje, a
inwestycje zwykle przynoszą dochody, chyba że jest nietrafna inwestycja. Wtedy przyniesie
stratę. Ale gdyby była zaciągnięta pożyczka i inwestycja zrealizowana to być może byłoby to
z korzyścią. Jesteśmy na plusie dwa miliony trzysta tysięcy nadwyżki, więc jest to dobra
nadwyżka.
P. Przewodniczący zakończył dyskusję i poprosił o odczytanie projektu uchwały.
R. Piotr Sokulski odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Gminy Korytnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za
2021 rok.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIX/277/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Korytnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, została przyjęta
liczbą głosów oddanych: „za” – 14, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Imienny wykaz głosowania w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Korytnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, stanowi załącznik
Nr XLIX/5/2022 do niniejszego protokołu.
Punkt 8.
R. Piotr Sokulski odczytał projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Korytnica
z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIX/278/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Korytnica z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok, została przyjęta liczbą głosów oddanych: „za” – 14, „przeciw”
– 0, „wstrzymujących się” – 0.
Imienny wykaz głosowania w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Korytnica z tytułu
wykonania budżetu za 2021 rok, stanowi załącznik Nr XLIX/6/2022 do niniejszego protokołu.
P. Przewodniczący pogratulował P. Wójtowi uzyskania absolutorium.
P. Wójt w imieniu swoim oraz pracowników podziękował za udzielone absolutorium
Punkt 9.
R. Mariusz Piotrowski opuścił salę obrad.
P. Skarbnik powiedziała, że w 2021 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 3 mln 624 tys.
586 zł. Największą wartość stanowiły środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych tj.,
kwota 3 mln 500 tys. zł. z tego 2 mln przeznaczone zostało na przebudowę i nadbudowę
pompowni wody w Chmielewie oraz stacji uzdatnia wody w Górkach-Grubakach. Natomiast
1,5 mln zł. na rozbudowę budynku szkoły o salę gimnastyczną z zapleczem w Pniewniku. W
placówkach oświatowych realizowany był program „Laboratoria przyszłości” na który
wydaliśmy kwotę 114 586 tys. zł. Ten program realizowany jest również w roku 2022 r.
Przeznaczyliśmy 10 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki zawiązane z promocją szczepień.
Akcja promocyjna była prowadzona w czasie dożynek gminnych we wrześniu 2021 r.
Punkt 10.
P. Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy na lata 2022-2025.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIX/279/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2022-2025, została przyjęta liczbą głosów oddanych: „za” – 13, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” – 0.
Imienny wykaz głosowania w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na
lata 2022-2025, stanowi załącznik Nr XLIX/7/2022 do niniejszego protokołu.
Punkt 11.
P. Skarbnik odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.
R. Lidia Rowicka powiedziała, że w dziale 60016 zadanie „Przebudowa dróg gminnych na
terenie Gminy Korytnica wykonanie dokumentacji projektowej” czy to są już konkretne drogi
zaplanowane czy to jest ogólna kwota na dokumentację przebudowy dróg gminnych.
P. Wójt odpowiedział, że jest to ogólna kwota. Daliśmy te drogi, które wiemy że nam się
zakwalifikują. Jeżeli będzie można następne to będziemy je dodawać.
R. Lidia Rowicka dodała, że w rozdziale 90015 zwiększa się dochody na modernizację
oświetlenia ulicznego, czy to będzie wymiana żarówek czy w ogóle na ledowe z tych sodowych
lamp.
P. Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o ledowe to nie zrobiliśmy jeszcze jednej całej wsi
R. Lidia Rowicka dodała, że jest to duży koszt, czyli żarówki tylko.
P. Wójt odpowiedział, że tak.
R. Lidia Rowicka dodała, że będzie to bardziej oszczędne
P. Wójt odpowiedział, że po to to robimy.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIX/280/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, została przyjęta liczbą
głosów oddanych: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Imienny wykaz głosowania w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok, stanowi załącznik
Nr XLIX/8/2022 do niniejszego protokołu.
Punkt 12.
R. Piotr Sokulski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla
Powiatu Węgrowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi
powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze”.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIX/281/22 Rady Gminy Korytnica
z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Węgrowskiego
na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej nr 4224W
Popielów – Turna – Górki Borze”, została przyjęta liczbą głosów oddanych: „za” – 13,
„przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Imienny wykaz głosowania w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Węgrowskiego na realizację zadania pn. „Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi
powiatowej nr 4224W Popielów – Turna – Górki Borze”, stanowi załącznik Nr XLIX/9/2022
do niniejszego protokołu.
Punkt 13.
R. Krzysztof Wasikowski odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty za
pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIX/282/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej
pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, została przyjęta liczbą głosów
oddanych: „za” – 13, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Imienny wykaz głosowania w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki
o
określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, stanowi
załącznik Nr XLIX/10/2022 do niniejszego protokołu.
Punkt 14.
R. Krzysztof Wasikowski odczytał projekt uchwały zmieniająca uchwałę nr XXVII/144/20
Rady Gminy Korytnica z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIX/283/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/144/20 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 sierpnia 2020 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, została przyjęta liczbą głosów oddanych: „za” – 13, „przeciw” – 0,
„wstrzymujących się” – 0.
Imienny wykaz głosowania w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXVII/144/20 Rady Gminy
Korytnica z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, stanowi załącznik Nr XLIX/11/2022 do niniejszego protokołu.
Punkt 15.
P. Przewodniczący powiedział, że sprawa jest znana. Do sołtysów został skierowany wniosek
o zaopiniowanie projektu uchwały w tej sprawie. 12 sołectw przeprowadziło zebrania z
wystosowana pozytywną opinią. Pozostałe sołectwa nie robiły zebrań. Dla Rady opinia sołectw
jest niewiążąca.
R. Piotr Sokulski zapytała czy przydrożna kapliczki w to nie wchodzą.
P. Przewodniczący odpowiedział, że nie. W poprzednim projekcie uchwały były kapliczki, ale
komitet się wycofał i jest ponowna uchwała, my zgodnie z prawem nie możemy wprowadzać
swoich zmian. Musimy procedować to co mamy w uchwale łącznie z uzasadnieniem.
Pani Mecenas powiedziała, że uchwała jest złożona z ramienia Inicjatywy, Rada ma
ograniczenia w możliwości wykonywaniu zmian w projekcie i jego weryfikacji. Głosujecie
Państwo zgodnie ze swoim sumieniem, za, przeciw lub wstrzymuję się. Modyfikacji treści
projektu uchwały złożonego w ramach Inicjatywy, Państwo Radni wykonywać nie możecie.
Tak wynika z przepisów. Uzasadnienie do tej uchwały też przygotował Komitet, z projektu
uchwały wynika, że intencją jest zmniejszenie odległości na 50 metrów.
R. Piotr Sokulski odczytał projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy
Korytnica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
P. Przewodniczący dodał, że Komitet złożył wraz z projektem uchwały ponad 300 podpisów
mieszkańców.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIX/284/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Korytnica miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, została przyjęta liczbą głosów oddanych: „za”
– 11, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 2.
Imienny wykaz głosowania w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Korytnica miejsc
sprzedaży i podawania napojów alkoholowych., stanowi załącznik Nr
XLIX/12/2022
do
niniejszego protokołu.
Punkt 16.
R. Piotr Sokulski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korytnica.
R. Krzysztof Wasikowski opuścił sale obrad.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIX/285/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korytnica, została przyjęta liczbą
głosów oddanych: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Imienny wykaz głosowania w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korytnica, stanowi załącznik Nr
XLIX/13/2022 do niniejszego protokołu.
Punkt 17.
R. Piotr Sokulski odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne
ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korytnica.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Uchwała Nr XLIX/286/22 Rady Gminy Korytnica z
dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korytnica, została przyjęta liczbą
głosów oddanych: „za” – 12, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.
Imienny wykaz głosowania w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności
przesyłu na nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Korytnica, stanowi załącznik Nr
XLIX/14/2022 do niniejszego protokołu.
Punkt 18.
R. Emilia Cholerzyńska zapytała czy osoby, które w tej chwili płaca ryczałtem, czy każda osoba
musi składać tą deklarację. Tylko na lato przyjeżdżają.
P. Wójt odpowiedział, że tak.
P. Ewa Lipka Przewodnicząca Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej podziękowała Państwu
Radnym, Wójtowi, Pani Wice Wójt i sołtysom za podjęcie takiej decyzji a nie innej. Serdecznie
dziękuję.
Punkt 19.
Po
wyczerpaniu
porządku
obrad
P.
Przewodniczący
podziękował
wszystkim
za udział w sesji i zamknął obrady.
Protokolant
/-/ Ewelina Grzegorzewska
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Janusz Tarapata
Download