Uploaded by User4731

angielski

advertisement
Potwierdzenie zlecenia płatniczego
Nadawca
Odbiorca
Numer rachunku: 61 1870 1045 2078 1273 5044 0001
Numer rachunku: 94 1470 0002 2265 8766 4000 0001
NEST Centrum Rozliczeniowe
Millennium -Centrum Rozliczeniowe 2
Dane nadawcy: MAGDALENA STANISZEWSKA
Dane odbiorcy: Lena
NIEPOŁOMICKA 29A 93-467 ŁÓDŹ
Rodzaj operacji:
Przelew ELIXIR
Tytuł:
przelew
Data operacji:
21.09.2021
Data księgowania:
21.09.2021
Kwota operacji:
15,00 PLN
Identyfikator operacji:
21/09/21/296799/1
Data i godzina wygenerowania dokumentu:
21.09.2021 10:05
Niniejszy dokument został wygenerowany elektronicznie i nie wymaga podpisu ani stempla. Dokument sporządzony na
podstawie art. 7 ustawy Prawo Bankowe.
z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z pokrytym w całości
kapitałem zakładowym wynoszącym 319 357 000 PLN
NIP 5261021021
KRS 0000030330
REGON 010928125
Download