Uploaded by User4308

English-Polish-Translation-of-Terms 171006

advertisement
English-Polish Glossary of Behavior Analytic Terms
Angielsko-polski słownik terminów behawioralnych
ENGLISH TERMS
TERMINY ANGIELSKIE
AB design
ABA design
ABAB design
abative effect
ABC description
ABC record
ABC recording
abolishing operation (AO)
absolute stimulus control
Acceptance and Commitment
Therapy (ACT)
accuracy
acquisition
acquisition (of an operant
response)
acquisition phase
activity reinforcer
anticipatory contrast
appetitive stimulus
applied behavior analysis
(ABA)
approached based preference
assessment
approximation
arbitrary matching
arbitrary stimulus class
artifact
artificial reinforcer
ascending baseline
Assessment of Basic Language
and Learning Skills (ABLLS)
oczekiwany kontrast
bodziec apetytywny
stosowana analiza
zachowania (SAZ)
ocena preferencji oparta na
podchodzeniu
przybliżenie
dopasowywanie arbitralne
klasa bodźców arbitralnych
artefakt
wzmocnienie sztuczne
poziom wyjściowy rosnący
Podręcznik do oceny
podstawowych umiejętności
językowych i uczenia się
(ABLLS)
associationism
asocjacjonizm
associative bias
odchylenie asocjacyjne
associative learning
asocjacyjne uczenie
associative strength
asocjacyjna siła
attention-maintained
zachowanie utrzymywane
behavior
przez uwagę
audience
publiczność
auditory matching
dopasowywanie słuchowe
auditory stimulus control
kontrola bodźców słuchowych
augmentative communication systemy komunikacji
systems
wspomagającej
augmenting stimulus
bodziec pobudzający
autoclitic
reakcja autoklityczna
autoclitic frame
schemat autoklityczny
automaintenance
samoutrzymywanie
automatic punishment
karanie automatyczne
automatic reinforcement
wzmacnianie automatyczne
automatic reinforcer
wzmocnienie automatyczne
automaticity
automatyzm
autoshaping
samokształtowanie
aversive adj.
awersyjny
aversive control
kontrola awersyjna
aversive counterconditioning awersyjne
przeciwwarunkowanie
aversive stimulus
bodziec awersyjny
avoidance
unikanie
avoidance contingency
zależność związana z
unikaniem
BAB design
schemat eksperymentalny
BAB
backup reinforcer
wzmocnienie docelowe
backward chaining
uczenie łańcucha zachowań
od końca
backward chaining with leaps uczenie łańcucha zachowań
ahead
od końca z pominięciem
niektórych kroków
backward conditioning
warunkowanie wsteczne
POLISH TERMS
TERMINY POLSKIE
schemat eksperymentalny AB
schemat eksperymentalny
ABA
schemat eksperymentalny
ABAB
efekt osłabiający
opis ABC
dane ABC
zapis ABC
operacja znosząca
bezwzględna kontrola
bodźcowa
terapia akceptacji i
zaangażowania (ACT)
dokładność
nabywanie
nabywanie (reakcji sprawczej)
faza nabywania
wzmocnienie w postaci
aktywności
activity schedule
plan aktywności
addictive reinforcer
wzmocnienie uzależniające
additivity theory of behavioral addytywna teoria kontrastu
contrast
behawioralnego
adduction
addukcja
adduction contingency
zależność addukcyjna
adjunctive behavior
zachowanie towarzyszące
adjusting (adj) schedule of
regulowany rozkład
reinforcement
wzmacniania
adventitious reinforcement
wzmocnienie przypadkowe
affirmation of the consequent uznanie konsekwencji
Ainslie-Rachlin principle
zasada Ainslie-Rachlin
Ainslie-Rachlin theory
teoria Ainslie-Rachlin
alternating treatments design schemat eksperymentalny
zmieniających się oddziaływań
alternative (alt) schedules of
alternatywne rozkłady
reinforcement
wzmacniania
alternative behavior
zachowanie alternatywne
alternative schedule
alternatywny rozkład
analysis of behavior
analiza zachowania
anecdotal observation
obserwacja anegdotyczna
antecedent
zmienna poprzedzająca
antecedent control
kontrola zmiennych
poprzedzających
antecedent event
zdarzenie poprzedzające
antecedent intervention
interwencja oparta na
zmiennych poprzedzających
antecedent stimulus class
klasa bodźców
poprzedzających
1
bar graph
baseline / baseline condition
baseline logic
behavior
behavior analysis
behavior analyst
Behavior Analyst Certification
Board (BACB)
behavior beneath the skin
behavior chain
behavior chain interruption
strategy
behavior chain with limited
hold
behavior change tactic
behavior checklist
behavior modification
behavior outside the skin
behavior product
behavior system
behavior therapy
behavior trap
behavioral adj.
behavioral assessment
behavioral chain
behavioral contingency
behavioral contract
behavioral contrast
behavioral cusp
behavioral deficit
behavioral dynamics
behavioral ecology
behavioral economics
behavioral excess
behavioral flexibility
behavioral genetics
behavioral history
behavioral medicine
behavioral momentum
behavioral objective
behavioral pharmacology
behavioral priming
behavioral psychology
behavioral skills training
behavioral units
behavioral variability
behavior-altering effect
behavior-analytic adj.
behaviorism
behavior-systems analysis
believability
biofeedback
biological context
wykres słupkowy
poziom wyjściowy
logika poziomu wyjściowego
zachowanie
analiza zachowania
analityk zachowania
Rada Certyfikacyjna
Analityków Zachowania
(BACB)
zachowanie niejawne
(wewnętrzne)
łańcuch zachowań
strategia przerywania
łańcucha zachowań
łańcuch zachowań z
ograniczeniem czasowym
taktyka zmiany zachowania
lista kontrolna zachowań
modyfikacja zachowania
zachowanie jawne
(zewnętrzne)
produkt zachowania
system zachowania
terapia behawioralna
pułapka behawioralna
behawioralny
ocena behawioralna
łańcuch zachowań
zależność behawioralna
kontrakt behawioralny
kontrast behawioralny
behawioralny punkt zwrotny
deficyt behawioralny
dynamika zachowania
ekologia behawioralna
ekonomia behawioralna
nadmiar behawioralny
elastyczność behawioralna
genetyka behawioralna
historia behawioralna
medycyna behawioralna
pęd zachowania
cel behawioralny
farmakologia behawioralna
torowanie behawioralne
psychologia behawioralna
behawioralny trening
umiejętności
jednostki zachowania
różnorodność behawioralna
efekt zmieniający zachowanie
behawioralno-analityczny
behawioryzm
analiza systemów zachowania
wiarygodność
biologiczne sprzężenie
zwrotne / biofeedback
kontekst biologiczny
biological preparedness
bizarre vocalizations
block
block v.
blocking
Board Certified Assistant
Behavior Analyst (BCaBC)
Board Certified Behavior
Analyst (BCBA)
bonus response cost
break and run
brief functional analysis
burst (of behaviors)
calibration
captured learn units
case study
ceiling measurement
celeration
celeration time period
celeration trend line
chain(ed) schedule of
reinforcement
chaining
chamber
changeover
changeover delay (COD)
changeover ratio (COR)
changeover response
changing criterion design
choice
classical conditioning
clicker training
clinical behavior analysis
clinically relevant behavior
closed economy
codic
coercion
cognitive fusion
collateral behavior
combinatorial entailment
committed action
community behavior analysis
community of reinforcers
comparison stimulus
compensatory conditional
response
competing response
compliance
2
biologiczna gotowość
dziwaczne wokalizacje
blok
blokować
blokowanie
Certyfikowany asystent
analityka zachowania (BCaBC)
Certyfikowany analityk
zachowania (BCBA)
koszt reakcji związany z
premią
pauza i seria (wzór
reagowania)
skrócona analiza funkcjonalna
wybuch (zachowań)
kalibracja
uchwycone jednostki
nauczania
studium przypadku
pomiar limitów górnych
celeracja
czas celeracji
linia trendu celeracji
łańcuchowy rozkład
wzmacniania
tworzenie łańcuchów
zachowań
klatka
zmiana
procedura opóźnienia po
zmianie
procedura proporcji po
zmianie
reakcja po zmianie
schemat eksperymentalny ze
zmieniającym się kryterium
wybór
warunkowanie klasyczne
trening z użyciem klikera
kliniczna analiza zachowania
zachowanie znaczące
klinicznie
zamknięty system
ekonomiczny
kodik
przymus
fuzja poznawcza
zachowanie
współwystępujące
powiązanie kombinatoryjne
zaangażowane działanie
analiza zachowania
społeczności
ogół wzmocnień
bodziec dopasowywany
warunkowa reakcja
kompensacyjna
reakcja konkurująca
posłuszeństwo /
component analysis
compound conditioned
stimulus (compound CS)
compound schedule
concept
concept formation
conceptual analysis of
behavior
conceptual stimulus control
(conceptual control)
concurrent contingencies
concurrent operants
podporządkowanie się
analiza elementów
interwencji
złożony bodziec warunkowy
złożony rozkład wzmacniania
pojęcie
tworzenie pojęć
teoretyczna analiza
zachowania
kontrola zachowania przez
klasę bodźców
zależności równoczesne
równoczesne zachowania
sprawcze
concurrent schedules
rozkłady równoczesne
concurrent schedules of
równoczesne rozkłady
reinforcement
wzmacniania
concurrent-chain schedules
równoczesne łańcuchowe
rozkłady
concurrent-chain schedules of równoczesne łańcuchowe
reinforcement
rozkłady wzmacniania
condition (experimental)
warunki (eksperymentalne)
conditional
warunkowy
conditional discrimination
warunkowe różnicowanie
conditional probability
warunkowe
prawdopodobieństwo
conditioned adj.
warunkowy
conditioned aversive stimulus warunkowy bodziec
awersyjny
conditioned compensatory
warunkowe reakcje
responses
kompensacyjne
conditioned emotional
warunkowa reakcja
response (CER)
emocjonalna
conditioned establishing
warunkowa operacja
operation
ustanawiająca
conditioned inhibition
hamowanie warunkowe
conditioned inhibitor
warunkowy bodziec hamujący
conditioned motivating
warunkowa operacja
operation
motywacyjna
conditioned negative
warunkowe wzmocnienie
reinforcer
negatywne
conditioned opponent theory teoria warunkowych reakcji
przeciwstawnych
conditioned punisher
kara warunkowa
conditioned suppression
tłumienie warunkowe
conditioned/conditional reflex odruch warunkowy
conditioned/conditional
wzmacnianie warunkowe
reinforcement
conditioned/conditional
wzmocnienie warunkowe
reinforcer
conditioned/conditional
reakcja warunkowa (CR)
response (CR)
conditioned/conditional
bodziec warunkowy (CS)
stimulus (CS)
conditioning
warunkowanie
confidentiality
poufność
conflict of interest
konflikt interesów
confounding factor
czynnik zakłócający
confounding variable
zmienna zakłócająca
conjoint (conj) schedules of
reinforcement
conjugate reinforcement
conjunctive (conj) schedule of
reinforcement
consequence
consummatory response
contact with present moment
łączne rozkłady wzmacniania
context
contextual behavioral science
kontekst
kontekstualna nauka o
zachowaniu
kontekstualna kontrola
kontekstualizm
styczność
zależność
kontrakt opisujący zależności
kontrola przez zależności
różnicowalność zależności
język zależności
kierowanie zależnościami
zależności związane ze
wzmacnianiem
przestrzeń zależności
zachowanie kierowane
zależnościami
zachowanie kształtowane
zależnościami
bodziec określający zależność
contextual control
contextualism
contiguity
contingency
contingency contract
contingency control
contingency discriminability
contingency language
contingency management
contingency of reinforcement
contingency space
contingency-governed
behavior
contingency-shaped behavior
contingency-specifying
stimulus
contingent adj.
contingent associations
contingent delay
contingent exercise
contingent observation
contingent response
contingent stimulus
continuous measurement
continuous recording
continuous recording for
specified periods
continuous reinforcement
(CRF)
continuum-based model of
behavioral treatment
contrast or behavioral
contrast
contrived contingency
contrived mediated stimulus
contrived reinforcer
controlled behavior
controlling behavior
controlling stimulus
controlling variable
conversational unit
copying a text
correction procedure
3
wzmocnienie sprzężone
koniunkcyjny rozkład
wzmacniania
konsekwencja
reakcja konsumpcyjna
kontakt z chwilą obecną
zależny
skojarzenia zależne
opóźnienie zależne
ćwiczenia zależne
obserwacja zależna
reakcja zależna
bodziec zależny
pomiar ciągły
zapis ciągły
zapis ciągły przez określony
czas
wzmacnianie ciągłe
wieloaspektowy model terapii
behawioralnej
kontrast lub kontrast
behawioralny
sztuczna zależność
sztuczny bodziec
pośredniczący
wzmocnienie sztuczne
zachowanie kontrolowane
zachowanie kontrolujące
bodziec kontrolujący
zmienna kontrolująca
jednostka konwersacji
kopiowanie tekstu
procedura korygująca
correlated reinforcers
correlated stimuli
correspondence
count
counterconditioning
countercontrol responses
covert behavior
critical feature
CS-US interval
skorelowane wzmocnienia
skorelowane bodźce
odpowiedniość
liczba
przeciwwarunkowanie
reakcje o przeciwnej kontroli
zachowanie ukryte
cecha krytyczna
interwał pomiędzy bodźcem
warunkowym a bodźcem
bezwarunkowym
cumulative graph
wykres kumulatywny
cumulative record
zapis kumulatywny
cumulative recorder
rejestrator kumulatywny
curriculum
program nauczania
data collection
zbieranie danych
data path
ścieżka danych
data point
punkt danych
data sampling
próbkowanie danych
datum, data
dane
dead man’s test
test nieboszczyka
defensive conditioning
warunkowanie defensywne
defusion
defuzja
delay of reinforcement
odroczenie wzmocnienia
delay- reduction hypothesis
hipoteza odroczenia-redukcji
delay(ed) conditioning
warunkowanie odroczone
delayed imitation
odroczone naśladowanie
delayed matching-to-sample
odroczone dopasowanie do
wzorca
delayed multiple baseline
schemat eksperymentalny z
design
opóźnionym wielokrotnym
pomiarem wyjściowym
delayed reinforcement
odroczone wzmacnianie
delayed response
reakcja odroczona
demonstration research
badanie demonstracyjne
dependent group contingency zależna zależność grupowa
dependent variable
deprivation
deprivation operation
derived equivalence relation
derived relational responding
derived relations
derived stimulus relation
descending baseline
descriptive analysis
descriptive assessment
descriptive autoclitic
descriptive functional
behavior assessment
desensitization
destructive behavior
determinism
differential conditioning
differential punishment of
high rates
differential punishment
procedure
differential reinforcement
differential reinforcement of
alternative behavior (DRA)
differential reinforcement of
communication
differential reinforcement of
diminishing rates of
responding (DRD)
differential reinforcement of
high rates of responding
(DRH)
differential reinforcement of
incompatible behavior (DRI)
differential reinforcement of
low rates of responding (DRL)
differential reinforcement of
other behavior (DRO)
differential reinforcement of
paced responding (DRP)
differential reinforcement
schedules
differential response
differential-reinforcement
schedules
differentiated response
differentiation
dimension of behavior
dimensional measurement
dimensional quantity
dimensionless quantity
direct instruction
direct measurement
direct measurement
direct measures
direct replication
discontinuous measurement
discontinuous observation
discounting
discrete trial
discrete trial training (DTT)
zmienna zależna
deprywacja
operacja deprywacyjna
wywiedziona relacja
ekwiwalentna
reakcje na wywiedzione
reakcje
wywiedzione reakcje
wywiedziona relacja między
bodźcami
poziom wyjściowy malejący
analiza opisowa
ocena opisowa
opisowa reakcja autoklityczna
opisowa ocena funkcjonalna
zachowania
odwrażliwianie
zachowanie destrukcyjne
determinizm
warunkowanie różnicujące
discrete trials
discriminated avoidance
discriminated extinction
discriminated operant
discrimination
discrimination hypothesis
discrimination index
discrimination learning
discrimination training
4
różnicujące karanie wysokiego
tempa
procedura karania
różnicującego
wzmacnianie różnicujące
różnicujące wzmacnianie
zachowania alternatywnego
(DRA)
różnicujące wzmacnianie
komunikacji
różnicujące wzmacnianie
zmniejszającego się tempa
reagowania (DRD)
różnicujące wzmacnianie
wysokiego tempa reagowania
(DRH)
różnicujące wzmacnianie
zachowania
niekompatybilnego (DRI)
różnicujące wzmacnianie
niskiego tempa reagowania
(DRL)
różnicujące wzmacnianie
innych zachowań (DRO)
różnicujące wzmacnianie
określonego tempa
reagowania (DRP)
rozkład różnicującego
wzmacniania
reakcja różnicująca
rozkłady różnicującego
wzmacniania
zróżnicowana reakcje
zróżnicowanie
wymiar zachowania
pomiar wymiaru
wielkość wymiaru
wielkość niemianowana
nauczanie bezpośrednie
pomiar bezpośredni
pomiar bezpośredni
pozycja do usunięcia
bezpośrednia replikacja
pomiar nieciągły
obserwacja nieciągła
dyskontowanie
wyodrębniona próba
uczenie metodą
wyodrębnionych prób (DTT)
wyodrębnione próby
różnicowe unikanie
różnicowe wygaszanie
różnicowe zachowanie
sprawcze
różnicowanie
hipoteza różnicowania
wskaźnik różnicowania
uczenie różnicowania
trening różnicowania
discrimination training
procedure
discriminative adj.
discriminative function
discriminative stimulus (SD)
disinhibition
disruptive behavior
distancing
distractors
distributed practice
double-blind control
duplic
duration
duration recording
Early Intensive Behavioral
Intervention (EIBI)
echoic
echoic behavior
echoic-to-mand
echoic-to-tact
ecological assessment
effect law
elastic demand
electronic speaking device
elicit v.
elicitation
elicited
emerge v.
emergent relation
emit v.
emitted adj
emitted behavior
empiricism
engagement based
preference assessment
environment
equal-interval graph
equivalence
equivalence class
equivalence relation
equivalent adj.
error correction
errorless discrimination
errorless discrimination
learning
errorless discrimination
procedure
errorless learning
escape
escape contingency
escape extinction
escape-maintained behavior
established response method
establishing operation (EO)
procedura treningu
różnicowania
różnicujący
funkcja różnicująca
bodziec różnicujący (SD)
rozhamowanie
zachowanie przeszkadzające
dystansowanie
dystraktory
ćwiczenie rozłożone w czasie
podwójnie ślepa próba
duplik
czas trwania
zapis czasu trwania
wczesna intensywna
interwencja behawioralna
(EIBI)
echowa
zachowanie echowe
z echowej na mand
z echowej na takt
ocena ekologiczna
prawo efektu
popyt elastyczny
elektroniczne urządzenie
mówiące
wyzwalać
wyzwalanie
wyzwolony
ujawniać się
relacja ujawniająca się
emitować
wyemitowany
zachowanie emitowane
empiryzm
ocena preferencji oparta na
zaangażowaniu
środowisko
wykres z równymi interwałami
ekwiwalencja
klasa ekwiwalentna
relacja ekwiwalentna
ekwiwalentny
korekta błędu
różnicowanie bez błędów
uczenie różnicowania bez
błędów
procedura różnicowania bez
błędów
uczenie bez błędów
ucieczka
zależność związana z ucieczką
wygaszanie ucieczki
zachowanie utrzymywane
przez ucieczkę
metoda ustanowionych
reakcji
operacja ustanawiająca
establishing stimulus (ES)
ethical codes of behavior
ethics
event recording
evocative effect
evoke v.
exact count-per-interval
interobserver agreement
(IOA)
excitatory stimulus
exclusion time-out or
exclusionary time out
experiential avoidance
experiment
experimental analysis of
behavior
experimental condition
experimental control
experimental design
experimental question
explanatory fiction
exposure therapy
external validity
extinction
extinction burst
extinction gradient
extinction stimulus (S-delta
Δ
S)
extinguish v.
extraneous sources of
reinforcement
extraneous variable
extra-stimulus prompt
extrinsic reinforcer
extrinsic variability
facultative behavior
fade v.
fading
fading across prompts
fading procedure
fading within prompt
feature stimulus class
feature-positive stimulus
Findley procedure
first-order conditioned
stimulus (CS)
first-order conditioning
5
bodziec ustanawiający
etyczne zasady zachowania
etyka
zapis zdarzenia
efekt wywołujący
wywoływać
dokładna zgodność między
obserwatorami (IOA) co do
liczby zdarzeń w interwale
warunkowy bodziec
pobudzeniowy
time-out z wykluczeniem
unikanie doświadczania
eksperyment
eksperymentalna analiza
zachowania
warunek eksperymentalny
kontrola eksperymentalna
schemat eksperymentalny
pytanie eksperymentalne
wyjaśniająca fikcja (błędne
koło w rozumowaniu)
terapia ekspozycyjna
trafność zewnętrzna
wygaszanie
wybuch związany z
wygaszaniem
gradient wygaszania
bodziec wygaszeniowy (SΔ
delta / S )
wygaszać
uboczne źródła wzmocnień
zmienna uboczna
podpowiedź
zewnątrzbodźcowa
wzmocnienie zewnętrzne
zmienność zewnętrzna
zachowanie fakultatywne
wycofywać
wycofywanie
wycofywanie poprzez zmiany
pomiędzy podpowiedziami
procedura stopniowego
wycofywania bodźca
wycofywanie poprzez zmiany
w podpowiedzi
klasa bodźców o podobnych
cechach
bodziec nacechowany
pozytywnie
procedura Findley'a
bodziec warunkowy
pierwszego rzędu
warunkowanie pierwszego
rzędu
fixed action pattern
wzór zachowań instynktowych
fixed consecutive number
następująca po sobie stała
liczba reakcji przed zmianą
stały interwał
rozkład wzmacniania o stałych
interwałach (FI)
chwilowe różnicujące
wzmacnianie innych
zachowań (DRO) w stałych
interwałach
stała proporcja
wykres muszelkowy przy
stałych interwałach
rozkład wzmacniania o stałych
interwałach (FI)
reagowanie charakterystyczne
dla rozkładu o stałych
proporcjach
fixed interval
fixed interval schedule of
reinforcement (FI)
fixed momentary differential
reinforcement of other
behavior (DRO)
fixed ratio
fixed-interval scallop
fixed-interval schedule of
reinforcement (FI)
fixed-ratio responding
fixed-ratio schedule of
reinforcement (FR)
fixed-time schedule (FT)
fixed-time schedule of
reinforcement (FT)
flooding
floor measurement
fluency
follow-up
forced choice
forced-choice preference
assessment
formal similarity
forward chaining
free choice
free operant
free operant avoidance
free operant method
free operant procedure
frequency
frequency of reinforcement
frequency of responding
frequency-within-intervalrecording
full session differential
reinforcement of low rates
(DRL)
function
function of behavior
functional analysis
Functional Analytic
Psychotherapy (FAP)
functional behavior
assessment
functional class
functional communication
training (FCT)
functional contextualism
functional equivalence
functional independence
functional relation
functional response class
functional stimulus
functionally equivalent adj.
function-altering effect
function-based definition
function-based treatment
general case analysis
general case programming
generality
generalization
generalization across subjects
rozkład wzmacniania o stałych
proporcjach (FR)
rozkład o stałym czasie (FT)
rozkład wzmacniania o stałym
czasie (FT)
zatapianie
pomiar limitów dolnych
płynność
follow-up
narzucony wybór
ocena preferencji z
narzuconym wyborem
podobieństwo formalne
uczenie łańcucha zachowań
od początku
swobodny wybór
swobodne zachowanie
sprawcze
unikowe swobodne
zachowania sprawcze
metoda swobodnych
zachowań sprawczych
procedura swobodnych
zachowań sprawczych
częstość
częstość wzmacniania
częstość reagowania
zapis częstości w interwale
generalization gradient
generalization probe
generalization setting
generalized behavior change
generalized conditioned
punisher
generalized conditioned
reinforcer
generalized imitation
generalized matching
generalized matching law
generalized reinforcer
generalized social
reinforcement
generic extension
gestural prompt
gestural topography
goal gradient
klasa funkcjonalna
trening komunikacji
funkcjonalnej (FCT)
funkcjonalny kontekstualizm
ekwiwalencja funkcjonalna
niezależność funkcjonalna
relacja funkcjonalna
funkcjonalna klasa reakcji
bodziec funkcjonalny
funkcjonalnie ekwiwalentny
efekt zmieniający funkcję
definicja oparta na funkcji
oddziaływania oparte na
funkcji zachowania
ogólna analiza warunków
programowanie
uwzględniające ogólne
warunki
generalność
generalizacja
generalizacja na inne
podmioty
gradient generalizacji
próbka testowa generalizacji
warunki generalizacji
zgeneralizowana zmiana
zachowania
zgeneralizowana kara
warunkowa
zgeneralizowane wzmocnienie
warunkowe
zgeneralizowana umiejętność
naśladowania
zgeneralizowane
dopasowywanie
uogólnione prawo
dopasowania
zgeneralizowane wzmocnienie
zgeneralizowane wzmocnienie
społeczne
rozszerzenie rodzajowe
podpowiedź gestem
forma gestowa
gradient zależny od bliskości
celu
graduated guidance
stopniowe kierowanie
graph
wykres
group behavior
zachowanie grupowe
group contingency
zależność grupowa
group-oriented consequences konsekwencje ukierunkowane
na grupę
guidance hypothesis
hipoteza informacji zwrotnych
guided compliance
kierowane podporządkowanie
się/ posłuszeństwo
habilitation
przystosowanie
habit
nawyk
habit reversal
zmiana nawyków
różnicujące wzmacnianie
niskiego tempa reagowania
(DRL) w całej sesji
funkcja
funkcja zachowania
analiza funkcjonalna
psychoterapia oparta na
analizie funkcjonalnej (FAP)
funkcjonalna ocena
zachowania
6
habituation
hallway time-out
hand-over-hand prompt
hear-write
hero procedure
Herrnstein’s equation
heterogeneous chains
schedule
hierarchy of behavior or
responses
higher order operants
habituacja
time out na korytarzu
podpowiedź dłoń-na-dłoni
usłysz-napisz
procedura bohatera
równanie Herrnsteina
heterogeniczny łańcuchowy
rozkład
hierarchia zachowania lub
reakcji
zachowania sprawcze
wyższego rzędu
higher-order class of behavior klasa zachowań wyższego
rzędu
higher-order conditioning
warunkowanie wyższego
rzędu
higher-order schedule of
rozkład wzmocnień wyższego
reinforcement
rzędu
high-probability request
polecenie o wysokim
prawdopodobieństwie
wykonania
high-probability request
seria poleceń o wysokim
sequence
prawdopodobieństwie
wykonania
history of reinforcement
homogenous chains schedule
of reinforcement
hypothesis
hypothetical construct
hypothetico-deductive
method
identity
identity matching
imitation
imitative reinforcers
implosion therapy/implosive
therapy
impulsive choice
impulsiveness / impulsivity
impure mand
impure tact
in vivo desensitization
incentive
incidental chaining or
incidental reinforcement
incidental language training
incidental learning
incidental reinforcement
incidental teaching
incompatible behavior
independent group
contingency
independent variable
indirect assessment
indirect functional assessment pośrednia ocena funkcjonalna
indirect measurement
indirect measures
indiscriminable contingency
pomiar pośredni
pośrednie pomiary
nieróżnicowalna zależność
individualized education plan
zindywidualizowany plan
edukacyjny
zależności indywidualne
individually based
contingencies
induction
inelastic demand
informative stimulus
informed consent
inhibitory gradient
inhibitory stimulus
initial links
instinctive drift
interreinforcement interval
(IRI)
interresponse time (IRT)
interresponse time theory
indukcja
popyt nieelastyczny
bodziec informacyjny
świadoma zgoda
gradient hamowania
bodziec hamujący
początkowe ogniwa
dryfowanie w kierunku
instynktu
kontrola poleceniowa
warunki instruktażowe
zachowanie instrumentalne
warunkowanie
instrumentalne
uczenie instrumentalne
reakcja instrumentalna
intensywność
intensywna interwencja
behawioralna
uczenie zamierzone
zależność współzależna od
grupy
współzależne rozkłady
wzmacniania
zachowanie tymczasowe
rozkład sprzężony
wzmacnianie sporadyczne
efekt wzmacniania
sporadycznego
rozkład wzmacniania
sporadycznego
trafność wewnętrzna
zgodność między
obserwatorami
rzetelność pomiarów
obserwatorów
warunkowanie
interoceptywne
zgodność między
oceniającymi
rzetelność pomiarów osób
oceniających
interwał między
wzmocnieniami
czas między reakcjami
teoria czasu między reakcjami
interrupted chain
przerwany łańcuch
instructional control
instructional setting
instrumental behavior
instrumental conditioning
instrumental learning
instrumental response
intensity
intensive behavioral
intervention
intentional learning
interdependent group
contingency
interdependent schedules of
reinforcement
interim behavior
interlocking schedule
intermittent reinforcement
intermittent reinforcement
effect
intermittent schedule of
reinforcement
internal validity
interobserver agreement
(IOA)
interobserver reliability
historia wzmacniania
homogeniczny łańcuchowy
rozkład wzmacniania
hipoteza
hipotetyczny konstrukt
metoda hipotetycznodedukcyjna
identyczność
dopasowanie identycznych
bodźców
naśladowanie
wzmocnienia wynikające z
naśladowania
terapia implozywna
impulsywny wybór
impulsywność
nieczysty mand
nieczysty takt
odwrażliwianie in vivo
zachęta
incydentalne tworzenie
łańcucha lub incydentalne
wzmacnianie
incydentalny trening językowy
uczenie się incydentalne
incydentalne wzmacnianie
uczenie incydentalne
zachowanie niekompatybilne
zależność niezależna od grupy
interoceptive conditioning
interrater agreement
interrater reliability
zmienna niezależna
ocena pośrednia
7
intersperse v.
interspersed adj.
interspersed trials / mixed
trials
inter-trial interval
intertrial interval (ITI)
interval differential
reinforcement of low rates
interval recording
interval schedule of
reinforcement
interval-by-interval
interobserver agreement
(IOA)
intervention (treatment)
package
intradimensional training
intra-stimulus prompt
intraverbal
intrinsic reinforcement
intrinsic reinforcer
intrinsic variability
intuitive control
in-vivo therapy
irreversibility
joint attention
joint stimulus control
lag reinforcement schedule
latency
latency recording
latency-based functional
analysis
latent inhibition
latent learning
law of effect
law of exercise
law of intensity magnitude
law of latency
law of threshold
learn unit
learn unit context
learn units to criterion
learned helplessness
learning
learning set
least restrictive treatment
model
least-to-most prompting
level
przeplatać
przeplecione
próby przeplatane
level system
limited hold
line graph
linear interval scale
listener
listener behavior
listener component of naming
interwał między próbami
interwał pomiędzy próbami
interwałowe różnicujące
wzmacnianie niskiego tempa
zapis interwałowy
rozkład wzmacniania
interwałowy
zgodność między
obserwatorami (IOA) we
wszystkich interwałach
pakiet interwencyjny
listener literacy
listener training
local rate or local response
rate
logarithmic interval scale
trening
wewnątrzwymiarowego
różnicowania
podpowiedź
wewnątrzbodźcowa
intrawerbalna
wzmacnianie wewnętrzne
wzmocnienie wewnętrzne
zmienność wewnętrzna
kontrola przez zależności
terapia in vivo
nieodwracalność
wspólne pole uwagi
połączona kontrola bodźcowa
rozkład wzmacniania
zachowań różnorodnych
opóźnienie
zapis opóźnienia
analiza funkcjonalna oparta o
pomiar opóźnienia
hamowanie utajone / latentne
uczenie się utajone
prawo efektu
prawo ćwiczenia
prawo intensywnościwielkości
prawo opóźnienia
prawo progu
jednostka nauczania
kontekst jednostki nauczania
jednostki nauczania do
kryterium
wyuczona bezradność
uczenie się
gotowość do uczenia się
model jak najmniej
restrykcyjnych oddziaływań /
model jak najmniej
restrykcyjnej terapii
udzielanie podpowiedzi od
najsłabszej do najsilniejszej
poziom
logical positivism
long-delay conditioning
loose teaching
magazine training
magnitude
mainstreaming
wielkość
włączenie dziecka do placówki
masowej (przedszkole/szkoła)
maintenance
mand
mand v.
utrzymanie
mand
mandować/wypowiadać
mandy
manipulandum
maskowanie
próby skomasowane
skomasowane jednostki
nauczania
skomasowana praktyka
kryterium opanowania
dopasowanie
prawo dopasowania
dopasowanie do wzorca
reakcja dopasowywania do
wzorca
maksymalizacja
średnia zgodność między
obserwatorami (IOA) co do
liczby zdarzeń w interwałach
średnia zgodność między
obserwatorami (IOA) co do
czasu trwania zachowania
tendencyjny błąd pomiaru
pomiar na podstawie
produktu trwałego
zapis Mechnera
zachowanie pośredniczące
ulepszanie
mentalizm
menstalistyczny
manipulandum
masking
mass trials
massed learn units
massed practice
mastery criteria
matching
matching law
matching to sample
match-to-sample responding
maximizing
mean count-per-interval
interobserver agreement
(IOA)
mean duration-peroccurrence interobserver
agreement (IOA)
measurement bias
measurement by permanent
product
Mechner notation
mediating behavior
melioration
mentalism
mentalistic adj.
8
system poziomowy
ograniczona dostępność
wykres liniowy
liniowa skala interwałowa
słuchacz
zachowanie słuchacza
komponent słuchacza w
nazywaniu
elementarne umiejętności
słuchacza
trening umiejętności
słuchacza
tempo chwilowe lub chwilowe
tempo reagowania
logarytmiczna skala
interwałowa
pozytywizm logiczny
warunkowanie z długim
odroczeniem
uczenie w różnorodnych
warunkach
trening korzystania z karmnika
metacontingencies
metaphorical extension
metaphysical behaviorism
method of successive
approximations
methodological behaviorism
metazależności
rozszerzenie metaforyczne
behawioryzm metafizyczny
metoda kolejnych przybliżeń
metonymical extension
mindfulness
mixed (mix) schedule of
reinforcement
model prompt
model v.
modeling
molar
molar and molecular analyses
rozszerzenie metonimiczne
uważność
rozkład wzmacniania
mieszany
podpowiedź modelująca
modelować
modelowanie
molarny
molarne i molekularne analizy
molar theory
molecular
molecular theory
momentary deprivation
momentary differential
reinforcement of other
behavior (DRO)
momentary maximization
theory
momentary maximizing
momentary time sampling
most-to-least prompting
teoria molarna
molekularny
teoria molekularna
chwilowa deprywacja
chwilowe różnicujące
wzmacnianie innych
zachowań
teoria chwilowej
maksymalizacji
chwilowa maksymalizacja
chwilowe próbki czasowe
udzielanie podpowiedzi od
najsilniejszej do najsłabszej
operacja motywacyjna
wieloelementowy schemat
eksperymentalny
schemat eksperymentalny z
wykorzystaniem pomiaru kilku
poziomów wyjściowych
zachowania dla różnych
zachowań
schemat eksperymentalny z
wykorzystaniem pomiaru kilku
poziomów wyjściowych
zachowania w różnych
sytuacjach
schemat eksperymentalny z
wykorzystaniem pomiaru kilku
poziomów wyjściowych
zachowania dla różnych osób
badanych
schemat eksperymentalny z
wykorzystaniem pomiaru kilku
poziomów wyjściowych
zachowania
wieloelementowa kontrola
uczenie wieloprzykładowe
trening wieloprzykładowy
wielorakie funkcje (bodźca)
schemat wielokrotnych
próbek
wieloelementowy rozkład
wzmacniania
motivating operation (MO)
multi-element design
multiple baseline across
behaviors
multiple baseline across
settings
multiple baseline across
subjects
multiple baseline design
multiple control
multiple exemplar instruction
multiple exemplar training
multiple functions (stimulus)
multiple probe design
multiple schedule of
reinforcement
multiple stimulus preference
assessment
multiple treatment
interference
multiple treatment reversal
design
behawioryzm metodologiczny
multiple-stimulus with
replacement preference
assessment
multiple-stimulus without
replacement preference
assessment
mutual entailment
naive observer
name v.
naming
natural concept
natural environment training
(NET)
natural reinforcer
natural setting
naturalistic language
intervention
naturally existing contingency
negative automaintenance
negative contrast
negative practice
negative punisher
negative punishment
negative reinforcement
negative reinforcer
negative stimulus
neutral stimulus
noncontingent escape
noncontingent reinforcement
(NCR)
nondifferential training
nondiscriminated avoidance
nonexclusionary time-out
normalization
observation period
observational learning
observed value
observer drift
observer reactivity
observing response
occurrence/non-occurrence
interobserver agreement
(IOA)
9
ocena preferencji bodźców
prezentowanych po kilka
jednocześnie
wpływ historii oddziaływań
naprzemienny schemat
eksperymentalny wielu
oddziaływań
ocena preferencji bodźców
prezentowanych po kilka
jednocześnie z ponownym
uwzględnieniem
ocena preferencji bodźców
prezentowanych po kilka
jednocześnie w wariancie bez
ponownego uwzględnienia
powiązanie odnoszące
nieświadomy obserwator
nazywać
nazywanie
pojęcie naturalne
nauczanie w środowisku
naturalnym (NET)
wzmocnienie naturalne
naturalne otoczenie
naturalistyczna interwencja
językowa
zależność istniejąca naturalnie
samoutrzymywanie
negatywne
negatywny kontrast
praktyka negatywna
kara negatywna
karanie negatywne
wzmacnianie negatywne
wzmocnienie negatywne
bodziec negatywny
bodziec obojętny
ucieczka niezależna od
zachowania
wzmacnianie niezależne od
zachowania (NCR)
trening nieróżnicowania
unikanie bez bodźca
różnicującego
time-out bez wykluczenia
normalizacja
okres obserwacji
uczenie się przez obserwację
zaobserwowana wartość
dryf obserwatora
reaktywność obserwatora
reakcja obserwacyjna
zgodność pomiędzy
obserwatorami (IOA) co do
obecności/braku obecności
zachowania we wszystkich
interwałach
oddity procedure
omission
omission training
one-factor theory
one-party contract
on-task behavior
ontogenetic
ontogeny
open economy
operandum test
operant adj.
operant agression
operant behavior
operant chamber
operant class
operant conditioning
operant imitation
operant level
operant response
operant selection
operant variability
operational definition
opportunity-to-respond
optimization theory
optimizing
organizational behavior
management
overall response rate
overcorrection
overexpectation effect
overmatching
overselectivity
overshadowing
overt behavior
paced response
package intervention
paired-stimulus preference
assessment
pairing
pairwise preference
assessment
paralell contract
parametric analysis
parametric design
parroting
parsimony
partial interval recording
partial reinforcement effect
participant modeling
partition time-out
passive avoidance
pattern
procedura odmienności
pomijanie
trening pomijania
teoria jednoczynnikowa
kontrakt unilateralny
zachowanie związane z
wykonywaniem zadania
ontogeniczny
ontogeneza
otwarty system ekonomiczny
test operandum
sprawczy
agresja sprawcza
zachowanie sprawcze
klatka Skinnera
klasa zachowań sprawczych
warunkowanie sprawcze
naśladowanie sprawcze
wyjściowy poziom reakcji
sprawczej
reakcja sprawcza
selekcja zachowań sprawczych
pattern analysis
Pavlovian conditioning
peak procedure
peak shift
percentage
percentage reinforcement
percentile schedule of
reinforcement
permanent product recording
personalized system of
instruction
perspective taking skills
phase change lines
philosophic doubt
phylogenic
phylogeny
physical guidance
physical prompt
physical restraint
Picture Exchange
Communication System
(PECS)
picture prompt
pilot research
pivotal behaviors
pivotal learning
pivotal response
pivotal response training
(PRT)
placebo control
placebo effect
Planned activity check
(PLACHECK)
planned ignoring
point-to response
point-to-point
correspondence
polymorphous stimulus class
różnorodność zachowań
sprawczych
definicja operacyjna
możliwość reakcji
teoria optymalizacji
optymalizacja
zarządzanie zachowaniem w
organizacji
ogólne tempo reagowania
hiperkorekcja
efekt nadmiernych oczekiwań
naddopasowanie
nadmierna selektywność
zacienianie
zachowanie jawne
reakcja w określonym tempie
pakiet interwencyjny
ocena preferencji bodźców
prezentowanych parami
parowanie
ocena preferencji bodźców
prezentowanych parami
kontrakt równoległy
analiza parametryczna
parametryczny schemat
eksperymentalny
powtarzanie
parsymonia
częściowy zapis interwałowy
efekt wzmacniania
sporadycznego
modelowanie uczestniczące
timeout za przegrodą
pasywne unikanie
wzór
Positive Behavior Support
(PBS)
positive contrast
positive practice
positive practice
overcorrection
Positive punisher
positive punishment
positive reinforcement
positive reinforcer
positive stimulus
post reinforcement pause
(PRP)
10
analiza wzoru
warunkowanie pawłowskie
procedura szczytowej
częstości zachowania
przesunięcie szczytu gradientu
generalizacji
procent
wzmacnianie procentowe
rozkład wzmacniania
percentylowy
zapis produktu trwałego
zindywidualnizowany system
nauczania
umiejętności przyjmowania
perspektywy
linie zmiany fazy
filozoficzna wątpliwość
filogenetyczny
filogeneza
fizyczne kierowanie
podpowiedź fizyczna
unieruchomienie fizyczne
system komunikacji oparty o
wymianę obrazków (PECS )
podpowiedź obrazkowa
badania pilotażowe
zachowania kluczowe
uczenie kluczowe
reakcja kluczowa
trening reakcji kluczowych
(PRT)
kontrola placebo
efekt placebo
próbki czasowe w grupie
(PLACHECK)
planowe ignorowanie
reakcja wskazywania
odpowiedniość 1:1
polimorficzna klasa bodźców
Pozytywne Wspieranie
Zachowań / Model
Pozytywnego Wspierania
Zachowań (PBS)
pozytywny kontrast
praktyka pozytywna
hiperkorekcja w formie
praktyki pozytywnej
kara pozytywna
karanie pozytywne
wzmacnianie pozytywne
wzmocnienie pozytywne
bodziec pozytywny
pauza po wzmocnieniu
postdiscrimination gradient
potentiation
practice effect
precision teaching
precommitment
precurrent behavior
precurrent contingency
precursor behavior
prediction
predictive stimulus
preference assessment
pre-listener
Premack principle
preparatory response
preparedness
preratio pause
preratio pausing
prerequisite behavior
presence-absence training
primary aversive stimulus
primary laws of reflex
primary reinforcer
principle of behavior
private behavior
private event
probabilistic stimulus class
gradient po różnicowaniu
potęgowanie
efekt praktyki
uczenie precyzyjne
wstępne zobowiązanie
zachowanie poprzedzające
zależność poprzedzająca
zachowanie zwiastujące
przewidywanie
bodziec predyktywny
ocena preferencji
pre-słuchacz
zasada Premacka
reakcja wstępna
gotowość
pauza przed serią
pauzowanie przed serią
zachowanie niezbędne
trening typu „jest – nie ma”
pierwotny bodziec awersyjny
podstawowe prawa odruchów
wzmocnienie pierwotne
prawo zachowania
zachowanie prywatne
zdarzenie prywatne
probabilistyczna klasa
bodźców
probability of response
prawdopodobieństwo reakcji
probe
próbka
probe multiple baseline
schemat eksperymentalny z
design
wykorzystaniem pomiaru
próbkowego kilku poziomów
wyjściowych zachowania
procedural fidelity
proceduralna wierność
procedural integrity
proceduralna integralność
procedure of fixed-outcome
procedura kształtowania o
shaping
stałych konsekwencjach
procedure of variableprocedura kształtowania o
outcome shaping
zmiennych konsekwencjach
programmed instruction
zaprogramowane nauczanie
programming common stimuli programowanie oparte o
typowe bodźce
progressive muscular
progresywna relaksacja
relaxation
mięśni
progressive schedule
rozkład progresywny
progressive schedule of
progresywny rozkład
reinforcement
wzmacniania
progressive-interval schedule progresywny rozkład
interwałowy
progressive-ratio schedule
progresywny rozkład
proporcjonalny
progressive-time schedule
progresywny rozkład czasowy
prompt
podpowiedź
prompt delay
opóźnienie podpowiedzi
prompt dependency
zależność od podpowiedzi
prompt fading
wycofywanie podpowiedzi
prompt v.
podpowiadać
property destruction
niszczenie własności
prosthetic reinforcer
proximity control
pseudoconditioning
pseudotrial
psychological behaviorism
psychological flexibility
public behavior
public event
punish v.
punisher
punishment
punishment contingency
pure mand
pure tact
puzzle box
quantitative law of effect
quid pro quo contract
radical behaviorism
random-interval schedule
random-interval schedule of
reinforcement
random-ratio schedule
random-ratio schedule of
reinforcement
rapid motor imitation
rate
rate dependency
rate of reinforcement
rate of responding
rate of response
ratio run
ratio schedule
ratio schedule of
reinforcement
ratio strain
reaction chain
reactivity
reader
reader immersion
real-time recording
reciprocal contingency
recording
recovery from punishment
procedure
redirection
reflex
reflexive aggression
reflexive conditioned
motivating operation
11
sztuczne wzmocnienie
kontrolowanie odległości
między nauczycielem a
uczniem
pseudowarunkowanie
pseudopróba
behawioryzm psychologiczny
elastyczność psychologiczna
zachowanie publiczne
zdarzenie publiczne
karać
kara
karanie
zależność karząca
czysty mand
czysty takt
skrzynka problemowa
ilościowe prawo efektu
kontrakt quid pro quo
(wzajemny)
radykalny behawioryzm
rozkład o losowych
interwałach
rozkład wzmacniania o
losowych interwałach
rozkład o losowych
proporcjach
rozkład wzmacniania o
losowych proporcjach
szybka imitacja motoryczna
tempo
zależność od tempa
tempo wzmacniania
tempo reagowania
tempo reakcji
szybkie reagowanie w
proporcjonalnym rozkładzie
wzmacniania
rozkład proporcjonalny
proporcjonalny rozkład
wzmacniania
zanik reagowania w
proporcjonalnym rozkładzie
wzmacniania
łańcuch reakcji
reaktywność
czytający
immersja czytającego
rzeczywisty zapis czasu
zależność wzajemna
zapis
procedura nawrotu
zachowania po karaniu
przekierowanie
odruch
agresja odruchowa
odruchowa warunkowa
operacja motywacyjna
reflexive relation
reflexivity
regression
regulated breathing
reification
reinforce v.
reinforcement
reinforcement contingency
reinforcement function
reinforcement rate
reinforcement relativity
reinforcement schedule
reinforcer
reinforcer assessment
reinforcer delay
reinforcer magnitude
reinforcer ratio
reinforcer-abolishing effect
relacja zwrotna
zwrotność
regresja / regres
uregulowane oddychanie
reifikacja
wzmacniać
wzmacnianie
zależność wzmacniająca
funkcja wzmacniania
tempo wzmacniania
relatywność wzmacniania
rozkład wzmacniania
wzmocnienie
ocena wzmocnień
opóźnienie wzmocnienia
siła wzmocnienia
proporcja wzmocnień
efekt zniesienia wartości
wzmocnienia
reinforcer-establishing effect efekt ustanowienia wartości
wzmocnienia
relational autoclitic
relacyjna reakcja
autoklityczna
relational discrimination or
różnicowanie relacyjne lub
relational learning
uczenie się relacyjne
relational frame
rama relacyjna
Relational Frame Theory (RFT) teoria ram relacyjnych (RFT)
relational framing
relational responding
relational theory of stimulus
control
relative rate
relative rate of reinforcement
ramowanie relacyjne
reagowanie relacyjne
relacyjna teoria kontroli
bodźcowej
względne tempo
względne tempo wzmacniania
relative rate of response
relative stimulus control
relativity (of reinforcers)
relaxation training
relevance of behavior rule
relevant (critical) features of
stimuli
reliability
repeated acquisition
repertoire
replacement behavior
replication
Rescorla–Wagner model
research design
resistance to change
resistance to extinction
respondent
respondent acquisition
respondent behavior
respondent conditioning
respondent discrimination
respondent extinction
respondent generalization
względne tempo reakcji
względna kontrola bodźcowa
względność (wzmocnień)
trening relaksacyjny
zasada istotności zachowania
istotne cechy bodźca
respondent level
response
response adduction
response allocation
response blocking
response chain
response class
response competition
response cost
response deprivation
response deprivation theory
response differentiation
response effort
response generalization
response hierarchy
response induction
response latency
response maintenance
response omission
response prompt
response rate
response strength
response topography
response-deprivation
hypothesis
response-independent
reinforcer
response-reinforcer
correlation theory
response-restriction
preference assessment
response-shock interval
restitutional overcorrection
restricted operant
resurgence
retention interval
reversal design
rzetelność
powtarzane nabywanie
repertuar
zachowanie zastępujące
replikacja
model Rescorli–Wagnera
plan badawczy
odporność na zmianę
odporność na wygaszanie
reaktywny
nabywanie reaktywne
zachowanie reaktywne
warunkowanie reaktywne
różnicowanie reaktywne
wygaszanie reaktywne
generalizacja reaktywna
reversal phase
reversal technique
role-play
rule-governed behavior
run
run of response
running rate
salience
salient adj.
sameness
sample stimulus
sample-specific behavior
12
wyjściowy poziom zachowania
reaktywnego
reakcja
addukcja reakcji
alokacja reakcji
blokowanie reakcji
łańcuch reakcji
klasa reakcji
współzawodnictwo reakcji
koszt reakcji
deprywacja reakcji
teoria deprywacji reakcji
różnicowanie reakcji
wysiłek związany z reakcją
generalizacja reakcji
hierarchia reakcji
indukcja reakcji
opóźnienie reakcji
utrzymanie reakcji
pominięcie reakcji
podpowiedź związana z
reakcją
tempo reakcji
siła reakcji
forma reakcji
hipoteza deprywacji reakcji
wzmocnienie niezależne od
reakcji
teoria korelacji reakcji i
wzmocnień
ocena preferencji oparta o
ograniczenie reakcji
interwał między reakcją a
szokiem
hiperkorekcja w formie
restytucji
ograniczone zachowanie
sprawcze
nawrót
interwał utrzymania
naprzemienny schemat
eksperymentalny
faza powrotu
technika naprzemienna
odgrywanie ról
zachowanie kierowane
regułami
seria
seria reakcji
tempo reakcji
wyrazistość
wyraźny
identyczność
bodziec wzorcowy
zachowanie specyficzne dla
wzorca
satiation
scalloping
scatterplot
schedule
schedule control
schedule of reinforcement
schedule thinning
schedule-induced behavior
science of behavior
scored-Interval interobserver
agreement (IOA)
script
script fading
secondary reinforcer
second-order conditioning
second-order schedule
see-write
selection by consequences
selection-based systems
selectionism
self-as-context
self-contract
self-control
self-control choice
self-editing
self-evaluation
self-generated mediator of
generalization
self-injurious behavior (SIB)
self-injury
self-instruction
self-instructional training
self-management
self-monitoring or selfrecording
self-paced
self-praise v.
self-reinforcement
self-stimulatory behavior
self-talk conversational units
self-talk to govern other
behavior
semilogarithmic chart
sense modality
sensitization
sensory extinction
sensory preconditioning
sequelic
sequence analysis
nasycenie
wykres muszelkowy
wykres punktowy
rozkład
kontrola rozkładowa /
kontrola przez rozkład
rozkład wzmacniania
rozrzedzanie rozkładu
zachowanie indukowane przez
rozkład
nauka o zachowaniu
zgodność między
obserwatorami (IOA) w
zaznaczonych interwałach
skrypt
wycofywanie skryptów
wzmocnienie wtórne
warunkowanie drugiego rzędu
rozkład drugiego rzędu
zobacz-napisz
selekcja przez konsekwencje
sequence effect
serendipity
setting event
shadow v.
shadowing
shaping
shock-shock interval
short-circuiting the
contingency
short-delay conditioning
efekt sekwencji
przypadkowe odkrycie
zdarzenie nastawiające
cieniować
cieniowanie
kształtowanie
interwał szok-szok
obejście zależności
speaker-as-own-listener
speaker-listener exchanges
mówca jako własny słuchacz
wymiana mówca-słuchacz
specification
split-middle line progress
spontaneous imitation
spontaneous recovery
S-S account of conditioned
reinforcement
stable baseline
standard celeration chart
steady state
steady-state performance
steady-state responding
specyfikacja
dzieląca na pół linia przebiegu
spontaniczne naśladowanie
samorzutne odnowienie
wyjaśnienie typu S-S
warunkowego wzmacniania
stabilny poziom wyjściowy
standardowy wykres celeracji
stabilny poziom
stabilny poziom wykonywania
stabilny poziom reagowania
warunkowanie z krótkim
odroczeniem
shuttle box
klatka wahadłowa
Sidman avoidance task
procedura unikania Sidmana
sign
znak
sign language
język migowy
sign topography
forma znaku
sign-tracking
śledzenie znaku
sign-tracking theory
teoria śledzenia znaku
simple baseline design
schemat eksperymentalny z
pomiarem poziomu
wyjściowego
simultaneous conditioning
warunkowanie równoczesne
simultaneous discrimination
różnicowanie równoczesne
simultaneous discrimination
procedura różnicowania
procedure
równoczesnego
simultaneous stimulus
podpowiedzi równoczesne
prompts
związane z bodźcem
single-subject research
badania jednopodmiotowe
single-subject research design jednopodmiotowy schemat
eksperymentalny
Skinner box
klatka Skinnera
social connection
więź społeczna
social referencing
społeczne odwoływanie się
social reinforcer
wzmocnienie społeczne
social validity
trafność społeczna
solistic extension
solistyczne rozszerzenie
spaced-responding
różnicujące wzmacnianie
differential reinforcement of niskiego tempa oparte o
low rates
interwały między reakcjami
speaker
mówca
speaker component of
komponent mówcy w
naming
nazywaniu
speaker immersion procedure procedura immersji mówcy
systemy oparte na wyborze
bodźca
selekcjonizm
"ja" jako kontekst
kontrakt z samym sobą
samokontrola
wybór związany z
samokontrolą
autoedytowanie
autoewaluacja
stworzony samemu pośrednik
w generalizacji
zachowanie autoagresywne
autoagresja
autoinstrukcja
trening samoinstruowania
samozarządzanie
automonitoring lub
autozapisywanie
we własnym tempie
chwalić samego siebie
samowzmacnianie
zachowanie autostymulujące
jednostki konwersacyjne
mówienia do siebie
kierowanie innym
zachowaniem poprzez
mówienie do siebie
wykres półlogarytmiczny
modalność zmysłowa
uwrażliwianie
wygaszanie sensoryczne
sensoryczne
przedwarunkowanie
siquelik
analiza sekwencji
13
steady-state strategy
stereotypy
stimulus class
stimulus continuum (plural:
continua)
stimulus control
Δ
stimulus delta (S-delta, S )
stimulus discrimination
stimulus discrimination
training
stimulus equivalence
stimulus exemplars
stimulus fading
stimulus function
stimulus generalization
stimulus generalization
gradient
stimulus preference
assessment
stimulus prompt
stimulus satiation
stimulus shaping
stimulus substitution
stimulus substitution theory
stimulus superimposition
stimulus-response chain
stimulus-stimulus pairing
stimulus-stimulus relation
strength
successive approximation
successive discrimination
successive discrimination
procedure
summation
superstition
superstitious behavior
surrogate conditioned
motivating operation
symbolic matching
symmetrical relation
symmetry
system of least prompts
systematic desensitization
systematic replication
tact
tact extensions
tact v.
tandem (tand) schedule of
reinforcement
target behavior
task analysis
taste aversion
strategia stabilnego poziomu
stereotypia
klasa bodźców
kontinuum bodźca
taste-aversion learning
teaching loosely
kontrola bodźcowa
Δ
bodziec delta (S-delta, S )
różnicowanie bodźców
trening różnicowania
bodźców
równoważność bodźców
przykłady bodźców
wycofywanie bodźca
funkcja bodźca
generalizacja bodźca
gradient generalizacji bodźca
teleological behaviorism
temporal conditioning
temporal contiguity
temporal discounting
temporal discrimination
temporal extent
temporal integration
temporal locus
terminal behavior
terminal link
terminal rate
textual
textual prompt
textual responding
textual response
three-term contingency
time delay
time sample recording
time sampling
time schedule
time schedule of
reinforcement
time-out
time-out from positive
reinforcement
time-out ribbon
timer
titration schedule
titration schedule of
reinforcement
token
token economy
token reinforcement
teaching sufficient examples
ocena preferencji bodźców
podpowiedź związana z
bodźcem
nasycenie bodźcem
kształtowanie bodźców
substytucyjność bodźców
teoria substytucji bodźców
nałożenie bodźca
łańcuch bodziec-reakcja
parowanie bodźca z bodźcem
relacja między bodźcami
siła
kolejne przybliżenie
różnicowanie następujące po
sobie
procedura sukcesywnego
różnicowania
sumowanie / kumulacja
przesąd
zachowanie przesądne
zastępcza warunkowa
operacja motywacyjna
symboliczne dopasowywanie
relacja symetryczna
symetryczność
system najsłabszych
podpowiedzi
systematyczne odwrażliwianie
token reinforcer
topographical drift
topographical response class
topographical tagging
topography
topography-based definition
topography-based systems
total count interobserver
agreement (IOA)
systematyczna replikacja
takt
rozszerzenie taktu
taktować
łączny rozkład wzmacniania
total duration interobserver
agreement (IOA)
total task presentation
total-task chaining
zachowanie modyfikowane /
zachowanie docelowe
analiza zadania
awersja do smaku
trace conditioning
14
uczenie się awersji do smaku
uczenie w różnorodnych
warunkach
uczenie wystarczających
przykładów
behawioryzm teleologiczny
warunkowanie czasowe
styczność czasowa
dyskontowanie czasowe
różnicowanie czasowe
zakres czasowy
scalanie czasowe
umiejscowienie w czasie
zachowanie końcowe
ogniwo końcowe
tempo końcowe
tekstualny
podpowiedź tekstualna
reagowanie tekstualne
reakcja tekstualna
trójelementowa zależność
opóźnienie czasowe
zapis próbek czasowych
próbki czasowe
rozkład czasowy
czasowy rozkład wzmacniania
time-out
timeout od wzmocnień
pozytywnych
timeout ze wstążką
timer / minutnik
miareczkujący rozkład
miareczkujący rozkład
wzmacniania
żeton
gospodarka żetonowa
wzmacnianie za pomocą
żetonu
wzmocnienie w postaci
żetonu
dryf formy
klasa reakcji związana z formą
oznaczanie związane z formą
forma
definicja oparta o formę
systemy oparte na formie
zgodność między
obserwatorami (IOA) co do
całkowitej liczby
zgodność między
obserwatorami (IOA) co do
całkowitego czasu trwania
całkowita prezentacja
uczenie łańcucha zachowań
przez całkowitą prezentację
warunkowanie śladowe
tracking
transcription
transcription response
transfer
transfer of stimulus control
transfer procedure
transfer trial
transformation of functions
transformation of stimulus
function
transition state
transition-state performance
śledzenie
transkrypcja
reakcja transrypcyjna
przeniesienie
przeniesienie kontroli
bodźcowej
procedura przeniesienia
próba przenosząca
zmiana funkcji
przekształcanie funkcji bodźca
unit of measurement
unlearned aversive condition
jednostka pomiaru
pierwotny element awersyjny
unlearned reinforcer
unpairing
unprompted response
unscored-Interval
interobserver agreement
(IOA)
unsignaled chain schedule of
reinforcement
validity
value-altering effect
value-altering principle
variability
variable baseline
variable-interval
variable-interval differential
reinforcement of other
behavior (DRO)
variable-interval responding
wzmocnienie pierwotne
deparowanie
niepodpowiedziana reakcja
zgodność między
obserwatorami (IOA) w
niezaznaczonych interwałach
łańcuchowy rozkład
wzmacniania bez sygnalizacji
trafność
efekt zmiany wartości
zasada zmiany wartości
zmienność
zmienny poziom wyjściowy
zmienny interwał
różnicujące wzmacnianie
innych zachowań o zmiennych
interwałach
reagowanie przy zmiennych
interwałach
variable-interval schedule (VI) rozkład wzmacniania o
of reinforcement
zmiennych interwałach (VI)
variable-momentary
chwilowe różnicujące
differential reinforcement of wzmacnianie innych
other behavior (DRO)
zachowań o zmiennych
interwałach
variable-ratio
zmienne proporcje
variable-ratio responding
reagowanie przy zmiennych
proporcjach
variable-ratio schedule (VR) of rozkład wzmacniania o
reinforcement
zmiennych proporcjach (VR)
variable-time schedule
rozkład o zmiennym czasie
variable-time schedule (VT) of rozkład wzmacniania o
reinforcement
zmiennym czasie (VT)
variable-time stimulus
prezentacja bodźców w
presentation
rozkładzie o zmiennym czasie
verbal
werbalny
verbal behavior
zachowanie werbalne
verbal behavior analysis
analiza zachowań werbalnych
Verbal Behavior Milestones
Podręcznik do oceny osiągania
Assessment and Placement
kamieni milowych rozwoju i
Program (VB-MAPP)
planowania terapii (VB-MAPP)
stan przejściowy
działanie w stanie
przejściowym
transitive conditioned
przechodnia warunkowa
motivating operation
operacja motywacyjna
transitive relation
relacja przechodnia
transitivity
przechodniość
transposition
transpozycja
trans-situationality
transsytuacyjność
treatment acceptability
akceptowalność
oddziaływania
treatment drift
dryf związany z
oddziaływaniem
treatment integrity
integralność oddziaływania
trend
trend
trend determination
ustalanie trendu
trial
próba
trial-and-error learning
uczenie się metodą prób i
błędów
trial-by-trial interobserver
zgodność między
agreement (IOA)
obserwatorami (IOA) we
wszystkich próbach
trials to criterion
liczba prób do kryterium
true value
wartość prawdziwa
two-factor theory
teoria dwuczynnikowa
two-key procedure
procedura dwóch przycisków
two-party contract
kontrakt bilateralny
type I error
błąd typu I
type II error
błąd typu II
unconditional positive reward bezwarunkowa nagroda
pozytywna
unconditioned motivating
bezwarunkowa operacja
operation
motywacyjna
unconditioned negative
bezwarunkowe wzmocnienie
reinforcer
negatywne
unconditioned punisher
kara bezwarunkowa
unconditioned reinforcer
wzmocnienie bezwarunkowe
unconditioned stimulus (US)
efekt pre-ekspozycji bodźca
preexposure effect
bezwarunkowego (US)
unconditioned/unconditional odruch bezwarunkowy
reflex
unconditioned/unconditional reakcja bezwarunkowa (UR)
response (UR)
unconditioned/unconditional bodziec bezwarunkowy (US)
stimulus (US)
undermatching
poddopasowanie
unit of analysis
jednostka analizy
verbal community
verbal discrimination
verbal episode
verbal functions
verbal learning
verbal mediation for problem
solving
verbal operant
verbal prompt
verbal recognition
15
społeczność werbalna
różnicowanie bodźców
werbalnych
epizod werbalny
funkcje werbalne
uczenie werbalne
mediacja werbalna w
rozwiązywaniu problemów
operant werbalny / werbalne
zachowanie sprawcze
podpowiedź słowna
rozpoznawanie bodźców
werbalnych
verbally governed behavior
verification
vicarious conditioning
vicarious learning
video modeling
visual analysis or inspection
visual prompt
visual tracking
vocal behavior
vocal topographies
vocal verbal behavior
warning stimulus
whole-interval differential
reinforcement of other
behavior (DRO)
whole-interval recording
withdrawal design
zachowanie kierowane
werbalnie
weryfikacja
warunkowanie zastępcze
uczenie zastępcze
wideomodelowanie
analiza wizualna
podpowiedź wizualna
wodzenie wzrokiem
zachowanie wokalne
formy wokalne
wokalne zachowanie
werbalne
bodziec ostrzegawczy
różnicujące wzmacnianie
innych zachowań w oparciu o
cały interwał
całościowy zapis interwałowy
schemat eksperymentalny z
wycofaniem
within-experiment replication
within-phase replication
within-session replication
within-stimulus prompt
within-subject design
writer
writer immersion
writer immersion protocol
writer-as-own-reader
yoked contingencies
yoked schedules
yoking
zero second delay (of
prompting)
zero-second time delay
prompt
16
replikacja
wewnątrzeksperymentalna
replikacja wewnątrzfazowa
replikacja wewnątrzsesyjna
podpowiedź
wewnątrzbodźcowa
schemat eksperymentalny
wewnątrzpodmiotowy
piszący
immersja piszącego
protokół immersji piszącego
piszący jako własny czytający
zależności sprzężone
rozkłady sprzężone
sprzęganie
opóźnienie 0 sekund
podpowiedź z opóźnieniem 0
sekund
Polish-English Glossary of Behavior Analytic Terms
Polsko-angielski słownik terminów behawioralnych
POLISH TERMS
TERMINY POLSKIE
ENGLISH TERMS
TERMINY ANGIELSKIE
addukcja
addukcja reakcji
addytywna teoria kontrastu
behawioralnego
agresja odruchowa
agresja sprawcza
akceptowalność
oddziaływania
alokacja reakcji
alternatywne rozkłady
wzmacniania
alternatywny rozkład
analityk zachowania
analiza elementów
interwencji
analiza funkcjonalna
analiza funkcjonalna oparta o
pomiar opóźnienia
analiza opisowa
analiza parametryczna
analiza sekwencji
analiza systemów zachowania
analiza wizualna
analiza wzoru
analiza zachowania
analiza zachowania
analiza zachowania
społeczności
analiza zachowań werbalnych
analiza zadania
artefakt
asocjacjonizm
asocjacyjna siła
asocjacyjne uczenie
autoagresja
autoedytowanie
autoewaluacja
autoinstrukcja
automatyzm
automonitoring lub
autozapisywanie
awersja do smaku
awersyjne
przeciwwarunkowanie
awersyjny
badania jednopodmiotowe
badania pilotażowe
badanie demonstracyjne
behawioralno-analityczny
adduction
response adduction
additivity theory of behavioral
contrast
reflexive aggression
operant agression
treatment acceptability
response allocation
alternative (alt) schedules of
reinforcement
alternative schedule
behavior analyst
component analysis
functional analysis
latency-based functional
analysis
descriptive analysis
parametric analysis
sequence analysis
behavior-systems analysis
visual analysis or inspection
pattern analysis
analysis of behavior
behavior analysis
community behavior analysis
verbal behavior analysis
task analysis
artifact
associationism
associative strength
associative learning
self-injury
self-editing
self-evaluation
self-instruction
automaticity
self-monitoring or selfrecording
taste aversion
aversive counterconditioning
behawioralny
behawioralny punkt zwrotny
behawioralny trening
umiejętności
behawioryzm
behawioryzm metafizyczny
behawioryzm metodologiczny
behavioral adj.
behavioral cusp
behavioral skills training
behawioryzm psychologiczny
behawioryzm teleologiczny
bezpośrednia replikacja
bezwarunkowa nagroda
pozytywna
bezwarunkowa operacja
motywacyjna
bezwarunkowe wzmocnienie
negatywne
bezwzględna kontrola
bodźcowa
biologiczna gotowość
biologiczne sprzężenie
zwrotne / biofeedback
blok
blokować
blokowanie
blokowanie reakcji
błąd typu I
błąd typu II
bodziec apetytywny
bodziec awersyjny
bodziec bezwarunkowy (US)
psychological behaviorism
teleological behaviorism
direct replication
unconditional positive reward
Δ
bodziec delta (S-delta, S )
bodziec dopasowywany
bodziec funkcjonalny
bodziec hamujący
bodziec informacyjny
bodziec kontrolujący
bodziec nacechowany
pozytywnie
bodziec negatywny
bodziec obojętny
bodziec określający zależność
bodziec ostrzegawczy
bodziec pobudzający
bodziec pozytywny
bodziec predyktywny
bodziec różnicujący (SD)
bodziec ustanawiający
bodziec warunkowy (CS)
aversive adj.
single-subject research
pilot research
demonstration research
behavior-analytic adj.
17
behaviorism
metaphysical behaviorism
methodological behaviorism
unconditioned motivating
operation
unconditioned negative
reinforcer
absolute stimulus control
biological preparedness
biofeedback
block
block v.
blocking
response blocking
type I error
type II error
appetitive stimulus
aversive stimulus
unconditioned/unconditional
stimulus (US)
Δ
stimulus delta (S-delta, S )
comparison stimulus
functional stimulus
inhibitory stimulus
informative stimulus
controlling stimulus
feature-positive stimulus
negative stimulus
neutral stimulus
contingency-specifying
stimulus
warning stimulus
augmenting stimulus
positive stimulus
predictive stimulus
discriminative stimulus (SD)
establishing stimulus (ES)
conditioned/conditional
stimulus (CS)
bodziec warunkowy
pierwszego rzędu
bodziec wygaszeniowy (SΔ
delta / S )
bodziec wzorcowy
bodziec zależny
całkowita prezentacja
całościowy zapis interwałowy
cecha krytyczna
cel behawioralny
celeracja
Certyfikowany analityk
zachowania (BCBA)
Certyfikowany asystent
analityka zachowania (BCaBC)
chwalić samego siebie
chwilowa deprywacja
chwilowa maksymalizacja
chwilowe próbki czasowe
chwilowe różnicujące
wzmacnianie innych
zachowań
chwilowe różnicujące
wzmacnianie innych
zachowań (DRO) w stałych
interwałach
chwilowe różnicujące
wzmacnianie innych
zachowań o zmiennych
interwałach
cieniować
cieniowanie
czas celeracji
czas między reakcjami
czas trwania
czasowy rozkład wzmacniania
częstość
częstość reagowania
częstość wzmacniania
częściowy zapis interwałowy
czynnik zakłócający
czysty mand
czysty takt
czytający
ćwiczenia zależne
ćwiczenie rozłożone w czasie
dane
dane ABC
deficyt behawioralny
definicja oparta na funkcji
definicja oparta o formę
definicja operacyjna
defuzja
deparowanie
deprywacja
deprywacja reakcji
determinizm
first-order conditioned
stimulus (CS)
extinction stimulus (S-delta
Δ
S)
sample stimulus
contingent stimulus
total task presentation
whole-interval recording
critical feature
behavioral objective
celeration
Board Certified Behavior
Analyst (BCBA)
Board Certified Assistant
Behavior Analyst (BCaBC)
self-praise v.
momentary deprivation
momentary maximizing
momentary time sampling
momentary differential
reinforcement of other
behavior (DRO)
fixed momentary differential
reinforcement of other
behavior (DRO)
dokładna zgodność między
obserwatorami (IOA) co do
liczby zdarzeń w interwale
dokładność
dopasowanie
dopasowanie do wzorca
dopasowanie identycznych
bodźców
dopasowywanie arbitralne
dopasowywanie słuchowe
dryf formy
dryf obserwatora
dryf związany z
oddziaływaniem
dryfowanie w kierunku
instynktu
duplik
dynamika zachowania
dyskontowanie
dyskontowanie czasowe
dystansowanie
dystraktory
działanie w stanie
przejściowym
dzieląca na pół linia przebiegu
dziwaczne wokalizacje
echowa
efekt nadmiernych oczekiwań
efekt osłabiający
efekt placebo
efekt praktyki
efekt pre-ekspozycji bodźca
bezwarunkowego (US)
efekt sekwencji
efekt ustanowienia wartości
wzmocnienia
efekt wywołujący
efekt wzmacniania
sporadycznego
efekt wzmacniania
sporadycznego
efekt zmiany wartości
efekt zmieniający funkcję
efekt zmieniający zachowanie
efekt zniesienia wartości
wzmocnienia
ekologia behawioralna
ekonomia behawioralna
eksperyment
eksperymentalna analiza
zachowania
ekwiwalencja
ekwiwalencja funkcjonalna
ekwiwalentny
elastyczność behawioralna
elastyczność psychologiczna
elektroniczne urządzenie
mówiące
variable-momentary
differential reinforcement of
other behavior (DRO)
shadow v.
shadowing
celeration time period
interresponse time (IRT)
duration
time schedule of
reinforcement
frequency
frequency of responding
frequency of reinforcement
partial interval recording
confounding factor
pure mand
pure tact
reader
contingent exercise
distributed practice
datum, data
ABC record
behavioral deficit
function-based definition
topography-based definition
operational definition
defusion
unpairing
deprivation
response deprivation
determinism
18
exact count-per-interval
interobserver agreement
(IOA)
accuracy
matching
matching to sample
identity matching
arbitrary matching
auditory matching
topographical drift
observer drift
treatment drift
instinctive drift
duplic
behavioral dynamics
discounting
temporal discounting
distancing
distractors
transition-state performance
split-middle line progress
bizarre vocalizations
echoic
overexpectation effect
abative effect
placebo effect
practice effect
unconditioned stimulus (US)
preexposure effect
sequence effect
reinforcer-establishing effect
evocative effect
intermittent reinforcement
effect
partial reinforcement effect
value-altering effect
function-altering effect
behavior-altering effect
reinforcer-abolishing effect
behavioral ecology
behavioral economics
experiment
experimental analysis of
behavior
equivalence
functional equivalence
equivalent adj.
behavioral flexibility
psychological flexibility
electronic speaking device
elementarne umiejętności
słuchacza
emitować
empiryzm
epizod werbalny
etyczne zasady zachowania
etyka
farmakologia behawioralna
faza nabywania
faza powrotu
filogenetyczny
filogeneza
filozoficzna wątpliwość
fizyczne kierowanie
follow-up
forma
forma gestowa
forma reakcji
forma znaku
formy wokalne
funkcja
funkcja bodźca
funkcja różnicująca
funkcja wzmacniania
funkcja zachowania
funkcje werbalne
funkcjonalna klasa reakcji
funkcjonalna ocena
zachowania
funkcjonalnie ekwiwalentny
funkcjonalny kontekstualizm
fuzja poznawcza
generalizacja
generalizacja bodźca
generalizacja na inne
podmioty
generalizacja reakcji
generalizacja reaktywna
generalność
genetyka behawioralna
gospodarka żetonowa
gotowość
gotowość do uczenia się
gradient generalizacji
gradient generalizacji bodźca
gradient hamowania
gradient po różnicowaniu
gradient wygaszania
gradient zależny od bliskości
celu
habituacja
hamowanie utajone / latentne
hamowanie warunkowe
heterogeniczny łańcuchowy
rozkład
hierarchia reakcji
listener literacy
hierarchia zachowania lub
reakcji
hiperkorekcja
hiperkorekcja w formie
praktyki pozytywnej
hiperkorekcja w formie
restytucji
hipotetyczny konstrukt
hipoteza
hipoteza deprywacji reakcji
emit v.
empiricism
verbal episode
ethical codes of behavior
ethics
behavioral pharmacology
acquisition phase
reversal phase
phylogenic
phylogeny
philosophic doubt
physical guidance
follow-up
topography
gestural topography
response topography
sign topography
vocal topographies
function
stimulus function
discriminative function
reinforcement function
function of behavior
verbal functions
functional response class
functional behavior
assessment
functionally equivalent adj.
functional contextualism
cognitive fusion
generalization
stimulus generalization
generalization across subjects
hierarchy of behavior or
responses
overcorrection
positive practice
overcorrection
restitutional overcorrection
hypothetical construct
hypothesis
response-deprivation
hypothesis
hipoteza informacji zwrotnych guidance hypothesis
hipoteza odroczenia-redukcji delay- reduction hypothesis
hipoteza różnicowania
discrimination hypothesis
historia behawioralna
behavioral history
historia wzmacniania
history of reinforcement
homogeniczny łańcuchowy
homogenous chains schedule
rozkład wzmacniania
of reinforcement
identyczność
identity
identyczność
sameness
ilościowe prawo efektu
quantitative law of effect
immersja czytającego
reader immersion
immersja piszącego
writer immersion
impulsywność
impulsiveness / impulsivity
impulsywny wybór
impulsive choice
incydentalne tworzenie
incidental chaining or
łańcucha lub incydentalne
incidental reinforcement
wzmacnianie
incydentalne wzmacnianie
incidental reinforcement
incydentalny trening językowy incidental language training
indukcja
induction
indukcja reakcji
response induction
integralność oddziaływania
treatment integrity
intensywna interwencja
intensive behavioral
behawioralna
intervention
intensywność
intensity
interwał między próbami
inter-trial interval
interwał między reakcją a
response-shock interval
szokiem
interwał między
interreinforcement interval
wzmocnieniami
(IRI)
interwał pomiędzy bodźcem
CS-US interval
warunkowym a bodźcem
bezwarunkowym
interwał pomiędzy próbami
intertrial interval (ITI)
interwał szok-szok
shock-shock interval
interwał utrzymania
retention interval
interwałowe różnicujące
interval differential
wzmacnianie niskiego tempa reinforcement of low rates
interwencja oparta na
antecedent intervention
zmiennych poprzedzających
intrawerbalna
intraverbal
istotne cechy bodźca
relevant (critical) features of
stimuli
"ja" jako kontekst
self-as-context
jednopodmiotowy schemat
single-subject research design
eksperymentalny
jednostka analizy
unit of analysis
response generalization
respondent generalization
generality
behavioral genetics
token economy
preparedness
learning set
generalization gradient
stimulus generalization
gradient
inhibitory gradient
postdiscrimination gradient
extinction gradient
goal gradient
habituation
latent inhibition
conditioned inhibition
heterogeneous chains
schedule
response hierarchy
19
jednostka konwersacji
jednostka nauczania
jednostka pomiaru
jednostki konwersacyjne
mówienia do siebie
jednostki nauczania do
kryterium
jednostki zachowania
język migowy
język zależności
kalibracja
kara
kara bezwarunkowa
kara negatywna
kara pozytywna
kara warunkowa
karać
karanie
karanie automatyczne
karanie negatywne
karanie pozytywne
kierowane podporządkowanie
się/ posłuszeństwo
kierowanie innym
zachowaniem poprzez
mówienie do siebie
kierowanie zależnościami
klasa bodźców
klasa bodźców arbitralnych
klasa bodźców o podobnych
cechach
klasa bodźców
poprzedzających
klasa ekwiwalentna
klasa funkcjonalna
klasa reakcji
klasa reakcji związana z formą
conversational unit
learn unit
unit of measurement
self-talk conversational units
klasa zachowań sprawczych
klasa zachowań wyższego
rzędu
klatka
klatka Skinnera
klatka Skinnera
klatka wahadłowa
kliniczna analiza zachowania
kodik
kolejne przybliżenie
komponent mówcy w
nazywaniu
komponent słuchacza w
nazywaniu
konflikt interesów
koniunkcyjny rozkład
wzmacniania
konsekwencja
konsekwencje ukierunkowane
na grupę
operant class
higher-order class of behavior
learn units to criterion
behavioral units
sign language
contingency language
calibration
punisher
unconditioned punisher
negative punisher
Positive punisher
conditioned punisher
punish v.
punishment
automatic punishment
negative punishment
positive punishment
guided compliance
kontakt z chwilą obecną
contact with present moment
kontekst
kontekst biologiczny
kontekst jednostki nauczania
kontekstualizm
kontekstualna kontrola
kontekstualna nauka o
zachowaniu
kontinuum bodźca
context
biological context
learn unit context
contextualism
contextual control
contextual behavioral science
kontrakt behawioralny
kontrakt bilateralny
kontrakt opisujący zależności
kontrakt quid pro quo
(wzajemny)
kontrakt równoległy
kontrakt unilateralny
kontrakt z samym sobą
kontrast behawioralny
kontrast lub kontrast
behawioralny
kontrola awersyjna
kontrola bodźcowa
kontrola bodźców słuchowych
kontrola eksperymentalna
kontrola placebo
kontrola poleceniowa
kontrola przez zależności
kontrola przez zależności
kontrola rozkładowa /
kontrola przez rozkład
kontrola zachowania przez
klasę bodźców
kontrola zmiennych
poprzedzających
kontrolowanie odległości
między nauczycielem a
uczniem
kopiowanie tekstu
korekta błędu
koszt reakcji
koszt reakcji związany z
premią
kryterium opanowania
kształtowanie
kształtowanie bodźców
liczba
liczba prób do kryterium
linia trendu celeracji
linie zmiany fazy
liniowa skala interwałowa
lista kontrolna zachowań
logarytmiczna skala
interwałowa
logika poziomu wyjściowego
łańcuch bodziec-reakcja
łańcuch reakcji
self-talk to govern other
behavior
contingency management
stimulus class
arbitrary stimulus class
feature stimulus class
antecedent stimulus class
equivalence class
functional class
response class
topographical response class
chamber
operant chamber
Skinner box
shuttle box
clinical behavior analysis
codic
successive approximation
speaker component of
naming
listener component of naming
conflict of interest
conjunctive (conj) schedule of
reinforcement
consequence
group-oriented consequences
20
stimulus continuum (plural:
continua)
behavioral contract
two-party contract
contingency contract
quid pro quo contract
paralell contract
one-party contract
self-contract
behavioral contrast
contrast or behavioral
contrast
aversive control
stimulus control
auditory stimulus control
experimental control
placebo control
instructional control
contingency control
intuitive control
schedule control
conceptual stimulus control
(conceptual control)
antecedent control
proximity control
copying a text
error correction
response cost
bonus response cost
mastery criteria
shaping
stimulus shaping
count
trials to criterion
celeration trend line
phase change lines
linear interval scale
behavior checklist
logarithmic interval scale
baseline logic
stimulus-response chain
reaction chain
łańcuch reakcji
łańcuch zachowań
łańcuch zachowań
łańcuch zachowań z
ograniczeniem czasowym
łańcuchowy rozkład
wzmacniania
łańcuchowy rozkład
wzmacniania bez sygnalizacji
łączne rozkłady wzmacniania
łączny rozkład wzmacniania
maksymalizacja
mand
mandować/wypowiadać
mandy
manipulandum
maskowanie
mediacja werbalna w
rozwiązywaniu problemów
medycyna behawioralna
menstalistyczny
mentalizm
metazależności
metoda hipotetycznodedukcyjna
metoda kolejnych przybliżeń
metoda swobodnych
zachowań sprawczych
metoda ustanowionych
reakcji
miareczkujący rozkład
miareczkujący rozkład
wzmacniania
modalność zmysłowa
model jak najmniej
restrykcyjnych oddziaływań /
model jak najmniej
restrykcyjnej terapii
model Rescorli–Wagnera
modelować
modelowanie
modelowanie uczestniczące
modyfikacja zachowania
molarne i molekularne analizy
molarny
molekularny
możliwość reakcji
mówca
mówca jako własny słuchacz
nabywanie
nabywanie (reakcji sprawczej)
nabywanie reaktywne
naddopasowanie
response chain
behavior chain
behavioral chain
behavior chain with limited
hold
chain(ed) schedule of
reinforcement
unsignaled chain schedule of
reinforcement
conjoint (conj) schedules of
reinforcement
tandem (tand) schedule of
reinforcement
maximizing
mand
mand v.
nadmiar behawioralny
nadmierna selektywność
nałożenie bodźca
naprzemienny schemat
eksperymentalny
naprzemienny schemat
eksperymentalny wielu
oddziaływań
narzucony wybór
następująca po sobie stała
liczba reakcji przed zmianą
nasycenie
nasycenie bodźcem
naśladowanie
naśladowanie sprawcze
naturalistyczna interwencja
językowa
naturalne otoczenie
nauczanie bezpośrednie
nauczanie w środowisku
naturalnym (NET)
nauka o zachowaniu
nawrót
nawyk
nazywać
nazywanie
negatywny kontrast
nieczysty mand
nieczysty takt
nieodwracalność
niepodpowiedziana reakcja
nieróżnicowalna zależność
behavioral excess
overselectivity
stimulus superimposition
reversal design
titration schedule
titration schedule of
reinforcement
sense modality
least restrictive treatment
model
nieświadomy obserwator
niezależność funkcjonalna
niszczenie własności
normalizacja
obejście zależności
Rescorla–Wagner model
model v.
modeling
participant modeling
behavior modification
molar and molecular analyses
obserwacja anegdotyczna
obserwacja nieciągła
obserwacja zależna
ocena behawioralna
ocena ekologiczna
ocena opisowa
ocena pośrednia
ocena preferencji
ocena preferencji bodźców
naive observer
functional independence
property destruction
normalization
short-circuiting the
contingency
anecdotal observation
discontinuous observation
contingent observation
behavioral assessment
ecological assessment
descriptive assessment
indirect assessment
preference assessment
stimulus preference
assessment
paired-stimulus preference
assessment
pairwise preference
assessment
multiple stimulus preference
assessment
manipulandum
masking
verbal mediation for problem
solving
behavioral medicine
mentalistic adj.
mentalism
metacontingencies
hypothetico-deductive
method
method of successive
approximations
free operant method
established response method
molar
molecular
opportunity-to-respond
speaker
speaker-as-own-listener
acquisition
acquisition (of an operant
response)
respondent acquisition
overmatching
ocena preferencji bodźców
prezentowanych parami
ocena preferencji bodźców
prezentowanych parami
ocena preferencji bodźców
prezentowanych po kilka
jednocześnie
21
multiple treatment reversal
design
forced choice
fixed consecutive number
satiation
stimulus satiation
imitation
operant imitation
naturalistic language
intervention
natural setting
direct instruction
natural environment training
(NET)
science of behavior
resurgence
habit
name v.
naming
negative contrast
impure mand
impure tact
irreversibility
unprompted response
indiscriminable contingency
ocena preferencji bodźców
prezentowanych po kilka
jednocześnie w wariancie bez
ponownego uwzględnienia
ocena preferencji bodźców
prezentowanych po kilka
jednocześnie z ponownym
uwzględnieniem
ocena preferencji oparta na
podchodzeniu
ocena preferencji oparta na
zaangażowaniu
ocena preferencji oparta o
ograniczenie reakcji
ocena preferencji z
narzuconym wyborem
ocena wzmocnień
oczekiwany kontrast
odchylenie asocjacyjne
oddziaływania oparte na
funkcji zachowania
odgrywanie ról
odporność na wygaszanie
odporność na zmianę
odpowiedniość
odpowiedniość 1:1
odroczenie wzmocnienia
odroczone dopasowanie do
wzorca
odroczone naśladowanie
odroczone wzmacnianie
odruch
odruch bezwarunkowy
odruch warunkowy
odruchowa warunkowa
operacja motywacyjna
odwrażliwianie
odwrażliwianie in vivo
ogniwo końcowe
ogólna analiza warunków
ogólne tempo reagowania
ogół wzmocnień
ograniczona dostępność
ograniczone zachowanie
sprawcze
okres obserwacji
ontogeneza
ontogeniczny
operacja deprywacyjna
operacja motywacyjna
operacja ustanawiająca
operacja znosząca
operant werbalny / werbalne
zachowanie sprawcze
opis ABC
multiple-stimulus without
replacement preference
assessment
opisowa ocena funkcjonalna
zachowania
opisowa reakcja autoklityczna
opóźnienie
opóźnienie 0 sekund
multiple-stimulus with
replacement preference
assessment
opóźnienie czasowe
opóźnienie podpowiedzi
opóźnienie reakcji
opóźnienie wzmocnienia
opóźnienie zależne
optymalizacja
otwarty system ekonomiczny
oznaczanie związane z formą
pakiet interwencyjny
approached based preference
assessment
engagement based
preference assessment
response-restriction
preference assessment
forced-choice preference
assessment
reinforcer assessment
anticipatory contrast
associative bias
function-based treatment
pakiet interwencyjny
parametryczny schemat
eksperymentalny
parowanie
parowanie bodźca z bodźcem
parsymonia
pasywne unikanie
pauza i seria (wzór
reagowania)
pauza po wzmocnieniu
role-play
resistance to extinction
resistance to change
correspondence
point-to-point
correspondence
delay of reinforcement
delayed matching-to-sample
pauza przed serią
pauzowanie przed serią
pęd zachowania
pierwotny bodziec awersyjny
pierwotny element awersyjny
delayed imitation
delayed reinforcement
reflex
unconditioned/unconditional
reflex
conditioned/conditional reflex
reflexive conditioned
motivating operation
desensitization
in vivo desensitization
terminal link
general case analysis
overall response rate
community of reinforcers
limited hold
restricted operant
piszący
piszący jako własny czytający
plan aktywności
plan badawczy
planowe ignorowanie
płynność
początkowe ogniwa
poddopasowanie
podobieństwo formalne
podpowiadać
podpowiedzi równoczesne
związane z bodźcem
podpowiedź
podpowiedź dłoń-na-dłoni
podpowiedź fizyczna
podpowiedź gestem
podpowiedź modelująca
podpowiedź obrazkowa
podpowiedź słowna
podpowiedź tekstualna
podpowiedź
wewnątrzbodźcowa
podpowiedź
wewnątrzbodźcowa
podpowiedź wizualna
observation period
ontogeny
ontogenetic
deprivation operation
motivating operation (MO)
establishing operation (EO)
abolishing operation (AO)
verbal operant
ABC description
22
descriptive functional
behavior assessment
descriptive autoclitic
latency
zero second delay (of
prompting)
time delay
prompt delay
response latency
reinforcer delay
contingent delay
optimizing
open economy
topographical tagging
intervention (treatment)
package
package intervention
parametric design
pairing
stimulus-stimulus pairing
parsimony
passive avoidance
break and run
post reinforcement pause
(PRP)
preratio pause
preratio pausing
behavioral momentum
primary aversive stimulus
unlearned aversive condition
writer
writer-as-own-reader
activity schedule
research design
planned ignoring
fluency
initial links
undermatching
formal similarity
prompt v.
simultaneous stimulus
prompts
prompt
hand-over-hand prompt
physical prompt
gestural prompt
model prompt
picture prompt
verbal prompt
textual prompt
intra-stimulus prompt
within-stimulus prompt
visual prompt
podpowiedź z opóźnieniem 0
sekund
podpowiedź
zewnątrzbodźcowa
podpowiedź związana z
bodźcem
podpowiedź związana z
reakcją
Podręcznik do oceny
osiągania kamieni milowych
rozwoju i planowania terapii
(VB-MAPP)
Podręcznik do oceny
podstawowych umiejętności
językowych i uczenia się
(ABLLS)
podstawowe prawa odruchów
podwójnie ślepa próba
pojęcie
pojęcie naturalne
polecenie o wysokim
prawdopodobieństwie
wykonania
polimorficzna klasa bodźców
zero-second time delay
prompt
extra-stimulus prompt
połączona kontrola bodźcowa
pomiar bezpośredni
pomiar bezpośredni
pomiar ciągły
pomiar limitów dolnych
pomiar limitów górnych
pomiar na podstawie
produktu trwałego
pomiar nieciągły
pomiar pośredni
pomiar wymiaru
pomijanie
pominięcie reakcji
popyt elastyczny
popyt nieelastyczny
posłuszeństwo /
podporządkowanie się
pośrednia ocena funkcjonalna
joint stimulus control
direct measurement
direct measurement
continuous measurement
floor measurement
ceiling measurement
measurement by permanent
product
discontinuous measurement
indirect measurement
dimensional measurement
omission
response omission
elastic demand
inelastic demand
compliance
pośrednie pomiary
potęgowanie
poufność
powiązanie kombinatoryjne
powiązanie odnoszące
powtarzane nabywanie
powtarzanie
poziom
poziom wyjściowy
poziom wyjściowy malejący
poziom wyjściowy rosnący
pozycja do usunięcia
pozytywizm logiczny
indirect measures
potentiation
confidentiality
combinatorial entailment
mutual entailment
repeated acquisition
parroting
level
baseline / baseline condition
descending baseline
ascending baseline
direct measures
logical positivism
stimulus prompt
response prompt
Verbal Behavior Milestones
Assessment and Placement
Program (VB-MAPP)
Assessment of Basic Language
and Learning Skills (ABLLS)
primary laws of reflex
double-blind control
concept
natural concept
high-probability request
polymorphous stimulus class
indirect functional assessment
23
Pozytywne Wspieranie
Zachowań / Model
Pozytywnego Wspierania
Zachowań (PBS)
pozytywny kontrast
praktyka negatywna
praktyka pozytywna
prawdopodobieństwo reakcji
prawo ćwiczenia
prawo dopasowania
prawo efektu
prawo efektu
prawo intensywnościwielkości
prawo opóźnienia
prawo progu
prawo zachowania
pre-słuchacz
prezentacja bodźców w
rozkładzie o zmiennym czasie
probabilistyczna klasa
bodźców
procedura bohatera
procedura dwóch przycisków
procedura Findley'a
procedura immersji mówcy
Positive Behavior Support
(PBS)
procedura karania
różnicującego
procedura korygująca
procedura kształtowania o
stałych konsekwencjach
procedura kształtowania o
zmiennych konsekwencjach
procedura nawrotu
zachowania po karaniu
procedura odmienności
procedura opóźnienia po
zmianie
procedura proporcji po
zmianie
procedura przeniesienia
procedura różnicowania bez
błędów
procedura różnicowania
równoczesnego
procedura stopniowego
wycofywania bodźca
procedura sukcesywnego
różnicowania
procedura swobodnych
zachowań sprawczych
procedura szczytowej
częstości zachowania
procedura treningu
różnicowania
procedura unikania Sidmana
proceduralna integralność
proceduralna wierność
differential punishment
procedure
correction procedure
procedure of fixed-outcome
shaping
procedure of variableoutcome shaping
recovery from punishment
procedure
oddity procedure
changeover delay (COD)
positive contrast
negative practice
positive practice
probability of response
law of exercise
matching law
effect law
law of effect
law of intensity magnitude
law of latency
law of threshold
principle of behavior
pre-listener
variable-time stimulus
presentation
probabilistic stimulus class
hero procedure
two-key procedure
Findley procedure
speaker immersion procedure
changeover ratio (COR)
transfer procedure
errorless discrimination
procedure
simultaneous discrimination
procedure
fading procedure
successive discrimination
procedure
free operant procedure
peak procedure
discrimination training
procedure
Sidman avoidance task
procedural integrity
procedural fidelity
procent
produkt zachowania
program nauczania
programowanie oparte o
typowe bodźce
programowanie
uwzględniające ogólne
warunki
progresywna relaksacja
mięśni
progresywny rozkład czasowy
progresywny rozkład
interwałowy
progresywny rozkład
proporcjonalny
progresywny rozkład
wzmacniania
proporcja wzmocnień
proporcjonalny rozkład
wzmacniania
protokół immersji piszącego
próba
próba przenosząca
próbka
próbka testowa generalizacji
próbki czasowe
próbki czasowe w grupie
(PLACHECK)
próbkowanie danych
próby przeplatane
percentage
behavior product
curriculum
programming common stimuli
general case programming
progressive muscular
relaxation
progressive-time schedule
progressive-interval schedule
progressive-ratio schedule
progressive schedule of
reinforcement
reinforcer ratio
ratio schedule of
reinforcement
writer immersion protocol
trial
transfer trial
probe
generalization probe
time sampling
Planned activity check
(PLACHECK)
data sampling
interspersed trials / mixed
trials
próby skomasowane
mass trials
przechodnia warunkowa
transitive conditioned
operacja motywacyjna
motivating operation
przechodniość
transitivity
przeciwwarunkowanie
counterconditioning
przekierowanie
redirection
przekształcanie funkcji bodźca transformation of stimulus
function
przeniesienie
transfer
przeniesienie kontroli
transfer of stimulus control
bodźcowej
przeplatać
intersperse v.
przeplecione
interspersed adj.
przerwany łańcuch
interrupted chain
przesąd
superstition
przestrzeń zależności
contingency space
przesunięcie szczytu gradientu peak shift
generalizacji
przewidywanie
prediction
przybliżenie
approximation
przykłady bodźców
stimulus exemplars
przymus
coercion
przypadkowe odkrycie
serendipity
przystosowanie
habilitation
pseudopróba
pseudotrial
pseudowarunkowanie
pseudoconditioning
psychologia behawioralna
behavioral psychology
psychoterapia oparta na
analizie funkcjonalnej (FAP)
publiczność
pułapka behawioralna
punkt danych
pytanie eksperymentalne
Rada Certyfikacyjna
Analityków Zachowania
(BACB)
radykalny behawioryzm
rama relacyjna
ramowanie relacyjne
reagowanie charakterystyczne
dla rozkładu o stałych
proporcjach
Functional Analytic
Psychotherapy (FAP)
audience
behavior trap
data point
experimental question
Behavior Analyst Certification
Board (BACB)
reagowanie przy zmiennych
interwałach
reagowanie przy zmiennych
proporcjach
reagowanie relacyjne
reagowanie tekstualne
reakcja
reakcja autoklityczna
reakcja bezwarunkowa (UR)
variable-interval responding
reakcja dopasowywania do
wzorca
reakcja instrumentalna
reakcja kluczowa
reakcja konkurująca
reakcja konsumpcyjna
reakcja obserwacyjna
reakcja odroczona
reakcja po zmianie
reakcja różnicująca
reakcja sprawcza
reakcja tekstualna
reakcja transrypcyjna
reakcja w określonym tempie
reakcja warunkowa (CR)
reakcja wskazywania
reakcja wstępna
reakcja zależna
reakcje na wywiedzione
reakcje
reakcje o przeciwnej kontroli
reaktywność
reaktywność obserwatora
reaktywny
regresja / regres
regulowany rozkład
wzmacniania
reifikacja
rejestrator kumulatywny
relacja ekwiwalentna
relacja funkcjonalna
24
radical behaviorism
relational frame
relational framing
fixed-ratio responding
variable-ratio responding
relational responding
textual responding
response
autoclitic
unconditioned/unconditional
response (UR)
match-to-sample responding
instrumental response
pivotal response
competing response
consummatory response
observing response
delayed response
changeover response
differential response
operant response
textual response
transcription response
paced response
conditioned/conditional
response (CR)
point-to response
preparatory response
contingent response
derived relational responding
countercontrol responses
reactivity
observer reactivity
respondent
regression
adjusting (adj) schedule of
reinforcement
reification
cumulative recorder
equivalence relation
functional relation
relacja między bodźcami
relacja przechodnia
relacja symetryczna
relacja ujawniająca się
relacja zwrotna
relacyjna reakcja
autoklityczna
relacyjna teoria kontroli
bodźcowej
relatywność wzmacniania
repertuar
replikacja
replikacja
wewnątrzeksperymentalna
replikacja wewnątrzfazowa
replikacja wewnątrzsesyjna
rozhamowanie
rozkład
rozkład czasowy
rozkład drugiego rzędu
rozkład o losowych
interwałach
rozkład o losowych
proporcjach
rozkład o stałym czasie (FT)
rozkład o zmiennym czasie
rozkład progresywny
rozkład proporcjonalny
rozkład różnicującego
wzmacniania
rozkład sprzężony
rozkład wzmacniania
rozkład wzmacniania
rozkład wzmacniania
interwałowy
rozkład wzmacniania
mieszany
rozkład wzmacniania o
losowych interwałach
rozkład wzmacniania o
losowych proporcjach
rozkład wzmacniania o stałych
interwałach (FI)
rozkład wzmacniania o stałych
interwałach (FI)
rozkład wzmacniania o stałych
proporcjach (FR)
rozkład wzmacniania o stałym
czasie (FT)
rozkład wzmacniania o
zmiennych interwałach (VI)
rozkład wzmacniania o
zmiennych proporcjach (VR)
rozkład wzmacniania o
zmiennym czasie (VT)
rozkład wzmacniania
percentylowy
stimulus-stimulus relation
transitive relation
symmetrical relation
emergent relation
reflexive relation
relational autoclitic
rozkład wzmacniania
sporadycznego
rozkład wzmacniania
zachowań różnorodnych
rozkład wzmocnień wyższego
rzędu
rozkłady równoczesne
rozkłady różnicującego
wzmacniania
rozkłady sprzężone
rozpoznawanie bodźców
werbalnych
rozrzedzanie rozkładu
rozszerzenie metaforyczne
rozszerzenie metonimiczne
rozszerzenie rodzajowe
rozszerzenie taktu
równanie Herrnsteina
równoczesne łańcuchowe
rozkłady
równoczesne łańcuchowe
rozkłady wzmacniania
równoczesne rozkłady
wzmacniania
równoczesne zachowania
sprawcze
równoważność bodźców
różnicowalność zależności
różnicowanie
różnicowanie bez błędów
różnicowanie bodźców
różnicowanie bodźców
werbalnych
różnicowanie czasowe
różnicowanie następujące po
sobie
różnicowanie reakcji
różnicowanie reaktywne
różnicowanie relacyjne lub
uczenie się relacyjne
różnicowanie równoczesne
różnicowe unikanie
różnicowe wygaszanie
różnicowe zachowanie
sprawcze
różnicujące karanie wysokiego
tempa
różnicujące wzmacnianie
innych zachowań (DRO)
różnicujące wzmacnianie
innych zachowań o zmiennych
interwałach
różnicujące wzmacnianie
innych zachowań w oparciu o
cały interwał
różnicujące wzmacnianie
komunikacji
relational theory of stimulus
control
reinforcement relativity
repertoire
replication
within-experiment replication
within-phase replication
within-session replication
disinhibition
schedule
time schedule
second-order schedule
random-interval schedule
random-ratio schedule
fixed-time schedule (FT)
variable-time schedule
progressive schedule
ratio schedule
differential reinforcement
schedules
interlocking schedule
reinforcement schedule
schedule of reinforcement
interval schedule of
reinforcement
mixed (mix) schedule of
reinforcement
random-interval schedule of
reinforcement
random-ratio schedule of
reinforcement
fixed interval schedule of
reinforcement (FI)
fixed-interval schedule of
reinforcement (FI)
fixed-ratio schedule of
reinforcement (FR)
fixed-time schedule of
reinforcement (FT)
variable-interval schedule (VI)
of reinforcement
variable-ratio schedule (VR) of
reinforcement
variable-time schedule (VT) of
reinforcement
percentile schedule of
reinforcement
25
intermittent schedule of
reinforcement
lag reinforcement schedule
higher-order schedule of
reinforcement
concurrent schedules
differential-reinforcement
schedules
yoked schedules
verbal recognition
schedule thinning
metaphorical extension
metonymical extension
generic extension
tact extensions
Herrnstein’s equation
concurrent-chain schedules
concurrent-chain schedules of
reinforcement
concurrent schedules of
reinforcement
concurrent operants
stimulus equivalence
contingency discriminability
discrimination
errorless discrimination
stimulus discrimination
verbal discrimination
temporal discrimination
successive discrimination
response differentiation
respondent discrimination
relational discrimination or
relational learning
simultaneous discrimination
discriminated avoidance
discriminated extinction
discriminated operant
differential punishment of
high rates
differential reinforcement of
other behavior (DRO)
variable-interval differential
reinforcement of other
behavior (DRO)
whole-interval differential
reinforcement of other
behavior (DRO)
differential reinforcement of
communication
różnicujące wzmacnianie
niskiego tempa oparte o
interwały między reakcjami
różnicujące wzmacnianie
niskiego tempa reagowania
(DRL)
różnicujące wzmacnianie
niskiego tempa reagowania
(DRL) w całej sesji
różnicujące wzmacnianie
określonego tempa
reagowania (DRP)
różnicujące wzmacnianie
wysokiego tempa reagowania
(DRH)
różnicujące wzmacnianie
zachowania alternatywnego
(DRA)
różnicujące wzmacnianie
zachowania
niekompatybilnego (DRI)
różnicujące wzmacnianie
zmniejszającego się tempa
reagowania (DRD)
różnicujący
różnorodność behawioralna
różnorodność zachowań
sprawczych
rzeczywisty zapis czasu
rzetelność
rzetelność pomiarów
obserwatorów
rzetelność pomiarów osób
oceniających
samokontrola
samokształtowanie
samorzutne odnowienie
samoutrzymywanie
samoutrzymywanie
negatywne
samowzmacnianie
samozarządzanie
scalanie czasowe
schemat autoklityczny
schemat eksperymentalny
schemat eksperymentalny AB
schemat eksperymentalny
ABA
schemat eksperymentalny
ABAB
schemat eksperymentalny
BAB
schemat eksperymentalny
wewnątrzpodmiotowy
schemat eksperymentalny z
opóźnionym wielokrotnym
pomiarem wyjściowym
spaced-responding
differential reinforcement of
low rates
differential reinforcement of
low rates of responding (DRL)
full session differential
reinforcement of low rates
(DRL)
differential reinforcement of
paced responding (DRP)
differential reinforcement of
high rates of responding
(DRH)
differential reinforcement of
alternative behavior (DRA)
differential reinforcement of
incompatible behavior (DRI)
differential reinforcement of
diminishing rates of
responding (DRD)
discriminative adj.
behavioral variability
operant variability
real-time recording
reliability
interobserver reliability
interrater reliability
self-control
autoshaping
spontaneous recovery
automaintenance
negative automaintenance
self-reinforcement
self-management
temporal integration
autoclitic frame
experimental design
AB design
ABA design
ABAB design
BAB design
within-subject design
delayed multiple baseline
design
26
schemat eksperymentalny z
pomiarem poziomu
wyjściowego
schemat eksperymentalny z
wycofaniem
schemat eksperymentalny z
wykorzystaniem pomiaru kilku
poziomów wyjściowych
zachowania dla różnych
zachowań
schemat eksperymentalny z
wykorzystaniem pomiaru kilku
poziomów wyjściowych
zachowania w różnych
sytuacjach
schemat eksperymentalny z
wykorzystaniem pomiaru kilku
poziomów wyjściowych
zachowania dla różnych osób
badanych
schemat eksperymentalny z
wykorzystaniem pomiaru kilku
poziomów wyjściowych
zachowania
schemat eksperymentalny z
wykorzystaniem pomiaru
próbkowego kilku poziomów
wyjściowych zachowania
schemat eksperymentalny ze
zmieniającym się kryterium
schemat eksperymentalny
zmieniających się oddziaływań
schemat wielokrotnych
próbek
selekcja przez konsekwencje
simple baseline design
selekcja zachowań
sprawczych
selekcjonizm
sensoryczne
przedwarunkowanie
seria
seria poleceń o wysokim
prawdopodobieństwie
wykonania
operant selection
seria reakcji
siła
siła reakcji
siła wzmocnienia
siquelik
skojarzenia zależne
skomasowana praktyka
skomasowane jednostki
nauczania
skorelowane bodźce
skorelowane wzmocnienia
skrócona analiza funkcjonalna
skrypt
skrzynka problemowa
run of response
strength
response strength
reinforcer magnitude
sequelic
contingent associations
massed practice
massed learn units
withdrawal design
multiple baseline across
behaviors
multiple baseline across
settings
multiple baseline across
subjects
multiple baseline design
probe multiple baseline
design
changing criterion design
alternating treatments design
multiple probe design
selection by consequences
selectionism
sensory preconditioning
run
high-probability request
sequence
correlated stimuli
correlated reinforcers
brief functional analysis
script
puzzle box
słuchacz
solistyczne rozszerzenie
specyfikacja
społeczne odwoływanie się
społeczność werbalna
spontaniczne naśladowanie
sprawczy
sprzęganie
stabilny poziom
stabilny poziom reagowania
stabilny poziom wyjściowy
stabilny poziom wykonywania
stała proporcja
stały interwał
stan przejściowy
standardowy wykres celeracji
stereotypia
stopniowe kierowanie
stosowana analiza
zachowania (SAZ)
strategia przerywania
łańcucha zachowań
strategia stabilnego poziomu
studium przypadku
stworzony samemu pośrednik
w generalizacji
styczność
styczność czasowa
substytucyjność bodźców
sumowanie / kumulacja
swobodne zachowanie
sprawcze
swobodny wybór
symboliczne dopasowywanie
symetryczność
system komunikacji oparty o
wymianę obrazków (PECS )
system najsłabszych
podpowiedzi
system poziomowy
system zachowania
systematyczna replikacja
systematyczne odwrażliwianie
systemy komunikacji
wspomagającej
systemy oparte na formie
systemy oparte na wyborze
bodźca
sztuczna zależność
sztuczne wzmocnienie
sztuczny bodziec
pośredniczący
szybka imitacja motoryczna
szybkie reagowanie w
proporcjonalnym rozkładzie
wzmacniania
listener
solistic extension
specification
social referencing
verbal community
spontaneous imitation
operant adj.
yoking
steady state
steady-state responding
stable baseline
steady-state performance
fixed ratio
fixed interval
transition state
standard celeration chart
stereotypy
graduated guidance
applied behavior analysis
(ABA)
behavior chain interruption
strategy
steady-state strategy
case study
self-generated mediator of
generalization
contiguity
temporal contiguity
stimulus substitution
summation
free operant
free choice
symbolic matching
symmetry
Picture Exchange
Communication System
(PECS)
system of least prompts
level system
behavior system
systematic replication
systematic desensitization
augmentative communication
systems
topography-based systems
selection-based systems
contrived contingency
prosthetic reinforcer
contrived mediated stimulus
rapid motor imitation
ratio run
ścieżka danych
śledzenie
śledzenie znaku
średnia zgodność między
obserwatorami (IOA) co do
czasu trwania zachowania
średnia zgodność między
obserwatorami (IOA) co do
liczby zdarzeń w interwałach
środowisko
świadoma zgoda
takt
taktować
taktyka zmiany zachowania
technika naprzemienna
tekstualny
tempo
tempo chwilowe lub chwilowe
tempo reagowania
tempo końcowe
tempo reagowania
tempo reakcji
tempo reakcji
tempo reakcji
tempo wzmacniania
tempo wzmacniania
tendencyjny błąd pomiaru
teoretyczna analiza
zachowania
teoria Ainslie-Rachlin
teoria chwilowej
maksymalizacji
teoria czasu między reakcjami
data path
tracking
sign-tracking
mean duration-peroccurrence interobserver
agreement (IOA)
mean count-per-interval
interobserver agreement
(IOA)
environment
informed consent
tact
tact v.
behavior change tactic
reversal technique
textual
rate
local rate or local response
rate
terminal rate
rate of responding
rate of response
response rate
running rate
rate of reinforcement
reinforcement rate
measurement bias
conceptual analysis of
behavior
Ainslie-Rachlin theory
momentary maximization
theory
interresponse time theory
teoria deprywacji reakcji
response deprivation theory
teoria dwuczynnikowa
teoria jednoczynnikowa
teoria korelacji reakcji i
wzmocnień
teoria molarna
teoria molekularna
teoria optymalizacji
teoria ram relacyjnych (RFT)
two-factor theory
one-factor theory
response-reinforcer
correlation theory
molar theory
molecular theory
optimization theory
Relational Frame Theory (RFT)
teoria substytucji bodźców
stimulus substitution theory
teoria śledzenia znaku
teoria warunkowych reakcji
przeciwstawnych
terapia akceptacji i
zaangażowania (ACT)
terapia behawioralna
terapia ekspozycyjna
terapia implozywna
sign-tracking theory
conditioned opponent theory
terapia in vivo
test nieboszczyka
27
Acceptance and Commitment
Therapy (ACT)
behavior therapy
exposure therapy
implosion therapy/implosive
therapy
in-vivo therapy
dead man’s test
test operandum
time out na korytarzu
time-out
time-out bez wykluczenia
timeout od wzmocnień
pozytywnych
time-out z wykluczeniem
operandum test
hallway time-out
time-out
nonexclusionary time-out
time-out from positive
reinforcement
exclusion time-out or
exclusionary time out
timeout za przegrodą
partition time-out
timeout ze wstążką
time-out ribbon
timer / minutnik
timer
tłumienie warunkowe
conditioned suppression
torowanie behawioralne
behavioral priming
trafność
validity
trafność społeczna
social validity
trafność wewnętrzna
internal validity
trafność zewnętrzna
external validity
transkrypcja
transcription
transpozycja
transposition
transsytuacyjność
trans-situationality
trend
trend
trening komunikacji
functional communication
funkcjonalnej (FCT)
training (FCT)
trening korzystania z karmnika magazine training
trening nieróżnicowania
trening pomijania
trening reakcji kluczowych
(PRT)
trening relaksacyjny
trening różnicowania
trening różnicowania
bodźców
trening samoinstruowania
trening typu „jest – nie ma”
trening umiejętności
słuchacza
trening
wewnątrzwymiarowego
różnicowania
trening wieloprzykładowy
trening z użyciem klikera
trójelementowa zależność
tworzenie łańcuchów
zachowań
tworzenie pojęć
uboczne źródła wzmocnień
uchwycone jednostki
nauczania
ucieczka
ucieczka niezależna od
zachowania
uczenie bez błędów
uczenie incydentalne
uczenie instrumentalne
uczenie kluczowe
uczenie łańcucha zachowań
od końca
uczenie łańcucha zachowań
od końca z pominięciem
niektórych kroków
uczenie łańcucha zachowań
od początku
uczenie łańcucha zachowań
przez całkowitą prezentację
uczenie metodą
wyodrębnionych prób (DTT)
uczenie precyzyjne
uczenie różnicowania
uczenie różnicowania bez
błędów
uczenie się
uczenie się awersji do smaku
uczenie się incydentalne
uczenie się metodą prób i
błędów
uczenie się przez obserwację
uczenie się utajone
uczenie w różnorodnych
warunkach
uczenie w różnorodnych
warunkach
uczenie werbalne
uczenie wieloprzykładowe
uczenie wystarczających
przykładów
uczenie zamierzone
uczenie zastępcze
udzielanie podpowiedzi od
najsilniejszej do najsłabszej
udzielanie podpowiedzi od
najsłabszej do najsilniejszej
ujawniać się
ulepszanie
umiejętności przyjmowania
perspektywy
umiejscowienie w czasie
unieruchomienie fizyczne
unikanie
unikanie bez bodźca
różnicującego
unikanie doświadczania
unikowe swobodne
zachowania sprawcze
uogólnione prawo
dopasowania
uregulowane oddychanie
usłysz-napisz
ustalanie trendu
utrzymanie
utrzymanie reakcji
uważność
uwrażliwianie
uznanie konsekwencji
wartość prawdziwa
warunek eksperymentalny
nondifferential training
omission training
pivotal response training
(PRT)
relaxation training
discrimination training
stimulus discrimination
training
self-instructional training
presence-absence training
listener training
intradimensional training
multiple exemplar training
clicker training
three-term contingency
chaining
concept formation
extraneous sources of
reinforcement
captured learn units
escape
noncontingent escape
errorless learning
incidental teaching
instrumental learning
pivotal learning
backward chaining
28
backward chaining with leaps
ahead
forward chaining
total-task chaining
discrete trial training (DTT)
precision teaching
discrimination learning
errorless discrimination
learning
learning
taste-aversion learning
incidental learning
trial-and-error learning
observational learning
latent learning
loose teaching
teaching loosely
verbal learning
multiple exemplar instruction
teaching sufficient examples
intentional learning
vicarious learning
most-to-least prompting
least-to-most prompting
emerge v.
melioration
perspective taking skills
temporal locus
physical restraint
avoidance
nondiscriminated avoidance
experiential avoidance
free operant avoidance
generalized matching law
regulated breathing
hear-write
trend determination
maintenance
response maintenance
mindfulness
sensitization
affirmation of the consequent
true value
experimental condition
warunki (eksperymentalne)
warunki generalizacji
warunki instruktażowe
warunkowa operacja
motywacyjna
warunkowa operacja
ustanawiająca
warunkowa reakcja
emocjonalna
warunkowa reakcja
kompensacyjna
warunkowanie
warunkowanie czasowe
warunkowanie defensywne
warunkowanie drugiego rzędu
warunkowanie
instrumentalne
warunkowanie
interoceptywne
warunkowanie klasyczne
warunkowanie odroczone
warunkowanie pawłowskie
warunkowanie pierwszego
rzędu
warunkowanie reaktywne
warunkowanie równoczesne
warunkowanie różnicujące
warunkowanie sprawcze
warunkowanie śladowe
warunkowanie wsteczne
warunkowanie wyższego
rzędu
warunkowanie z długim
odroczeniem
warunkowanie z krótkim
odroczeniem
warunkowanie zastępcze
warunkowe
prawdopodobieństwo
warunkowe reakcje
kompensacyjne
warunkowe różnicowanie
warunkowe wzmocnienie
negatywne
warunkowy
warunkowy
warunkowy bodziec
awersyjny
warunkowy bodziec hamujący
warunkowy bodziec
pobudzeniowy
wczesna intensywna
interwencja behawioralna
(EIBI)
we własnym tempie
werbalny
weryfikacja
wiarygodność
wideomodelowanie
condition (experimental)
generalization setting
instructional setting
conditioned motivating
operation
conditioned establishing
operation
conditioned emotional
response (CER)
compensatory conditional
response
conditioning
temporal conditioning
defensive conditioning
second-order conditioning
instrumental conditioning
interoceptive conditioning
classical conditioning
delay(ed) conditioning
Pavlovian conditioning
first-order conditioning
wielkość
wielkość niemianowana
wielkość wymiaru
wieloaspektowy model terapii
behawioralnej
wieloelementowa kontrola
wieloelementowy rozkład
wzmacniania
wieloelementowy schemat
eksperymentalny
wielorakie funkcje (bodźca)
więź społeczna
włączenie dziecka do placówki
masowej (przedszkole/szkoła)
magnitude
dimensionless quantity
dimensional quantity
continuum-based model of
behavioral treatment
multiple control
multiple schedule of
reinforcement
multi-element design
wodzenie wzrokiem
wokalne zachowanie
werbalne
wpływ historii oddziaływań
visual tracking
vocal verbal behavior
wskaźnik różnicowania
wspólne pole uwagi
współzależne rozkłady
wzmacniania
współzawodnictwo reakcji
wstępne zobowiązanie
wybór
wybór związany z
samokontrolą
wybuch (zachowań)
wybuch związany z
wygaszaniem
wycofywać
wycofywanie
wycofywanie bodźca
wycofywanie podpowiedzi
wycofywanie poprzez zmiany
pomiędzy podpowiedziami
wycofywanie poprzez zmiany
w podpowiedzi
wycofywanie skryptów
wyemitowany
wygaszać
wygaszanie
wygaszanie reaktywne
wygaszanie sensoryczne
wygaszanie ucieczki
wyjaśniająca fikcja (błędne
koło w rozumowaniu)
wyjaśnienie typu S-S
warunkowego wzmacniania
wyjściowy poziom reakcji
sprawczej
wyjściowy poziom zachowania
reaktywnego
wykres
wykres kumulatywny
wykres liniowy
respondent conditioning
simultaneous conditioning
differential conditioning
operant conditioning
trace conditioning
backward conditioning
higher-order conditioning
long-delay conditioning
short-delay conditioning
vicarious conditioning
conditional probability
conditioned compensatory
responses
conditional discrimination
conditioned negative
reinforcer
conditional
conditioned adj.
conditioned aversive stimulus
conditioned inhibitor
excitatory stimulus
Early Intensive Behavioral
Intervention (EIBI)
self-paced
verbal
verification
believability
video modeling
29
multiple functions (stimulus)
social connection
mainstreaming
multiple treatment
interference
discrimination index
joint attention
interdependent schedules of
reinforcement
response competition
precommitment
choice
self-control choice
burst (of behaviors)
extinction burst
fade v.
fading
stimulus fading
prompt fading
fading across prompts
fading within prompt
script fading
emitted adj
extinguish v.
extinction
respondent extinction
sensory extinction
escape extinction
explanatory fiction
S-S account of conditioned
reinforcement
operant level
respondent level
graph
cumulative graph
line graph
wykres muszelkowy
wykres muszelkowy przy
stałych interwałach
wykres półlogarytmiczny
wykres punktowy
wykres słupkowy
wykres z równymi
interwałami
wymiana mówca-słuchacz
scalloping
fixed-interval scallop
wymiar zachowania
wyodrębniona próba
wyodrębnione próby
wyrazistość
wyraźny
wysiłek związany z reakcją
wyuczona bezradność
wywiedziona relacja
ekwiwalentna
wywiedziona relacja między
bodźcami
wywiedzione reakcje
wywoływać
wyzwalać
wyzwalanie
wyzwolony
względna kontrola bodźcowa
względne tempo
względne tempo reakcji
względne tempo wzmacniania
dimension of behavior
discrete trial
discrete trials
salience
salient adj.
response effort
learned helplessness
derived equivalence relation
względność (wzmocnień)
wzmacniać
wzmacnianie
wzmacnianie automatyczne
wzmacnianie ciągłe
wzmacnianie negatywne
wzmacnianie niezależne od
zachowania (NCR)
wzmacnianie pozytywne
wzmacnianie procentowe
wzmacnianie różnicujące
wzmacnianie sporadyczne
wzmacnianie warunkowe
wzmacnianie wewnętrzne
wzmacnianie za pomocą
żetonu
wzmocnienia wynikające z
naśladowania
wzmocnienie
wzmocnienie automatyczne
wzmocnienie bezwarunkowe
wzmocnienie docelowe
wzmocnienie naturalne
wzmocnienie negatywne
semilogarithmic chart
scatterplot
bar graph
equal-interval graph
speaker-listener exchanges
wzmocnienie niezależne od
reakcji
wzmocnienie pierwotne
wzmocnienie pierwotne
wzmocnienie pozytywne
wzmocnienie przypadkowe
wzmocnienie społeczne
wzmocnienie sprzężone
wzmocnienie sztuczne
wzmocnienie sztuczne
wzmocnienie uzależniające
wzmocnienie w postaci
aktywności
wzmocnienie w postaci
żetonu
wzmocnienie warunkowe
response-independent
reinforcer
primary reinforcer
unlearned reinforcer
positive reinforcer
adventitious reinforcement
social reinforcer
conjugate reinforcement
artificial reinforcer
contrived reinforcer
addictive reinforcer
activity reinforcer
z echowej na mand
z echowej na takt
zaangażowane działanie
zachęta
zachowania kluczowe
zachowania sprawcze
wyższego rzędu
zachowanie
zachowanie alternatywne
zachowanie autoagresywne
zachowanie autostymulujące
zachowanie destrukcyjne
zachowanie echowe
zachowanie emitowane
zachowanie fakultatywne
zachowanie grupowe
zachowanie indukowane
przez rozkład
zachowanie instrumentalne
zachowanie jawne
zachowanie jawne
(zewnętrzne)
zachowanie kierowane
regułami
zachowanie kierowane
werbalnie
zachowanie kierowane
zależnościami
zachowanie kontrolowane
zachowanie kontrolujące
zachowanie końcowe
zachowanie kształtowane
zależnościami
zachowanie modyfikowane /
zachowanie docelowe
echoic-to-mand
echoic-to-tact
committed action
incentive
pivotal behaviors
higher order operants
token reinforcer
conditioned/conditional
reinforcer
wzmocnienie wewnętrzne
intrinsic reinforcer
wzmocnienie wtórne
secondary reinforcer
wzmocnienie zewnętrzne
extrinsic reinforcer
wzór
pattern
wzór zachowań instynktowych fixed action pattern
derived stimulus relation
derived relations
evoke v.
elicit v.
elicitation
elicited
relative stimulus control
relative rate
relative rate of response
relative rate of reinforcement
relativity (of reinforcers)
reinforce v.
reinforcement
automatic reinforcement
continuous reinforcement
(CRF)
negative reinforcement
noncontingent reinforcement
(NCR)
positive reinforcement
percentage reinforcement
differential reinforcement
intermittent reinforcement
conditioned/conditional
reinforcement
intrinsic reinforcement
token reinforcement
imitative reinforcers
reinforcer
automatic reinforcer
unconditioned reinforcer
backup reinforcer
natural reinforcer
negative reinforcer
30
behavior
alternative behavior
self-injurious behavior (SIB)
self-stimulatory behavior
destructive behavior
echoic behavior
emitted behavior
facultative behavior
group behavior
schedule-induced behavior
instrumental behavior
overt behavior
behavior outside the skin
rule-governed behavior
verbally governed behavior
contingency-governed
behavior
controlled behavior
controlling behavior
terminal behavior
contingency-shaped behavior
target behavior
zachowanie niejawne
(wewnętrzne)
zachowanie niekompatybilne
zachowanie niezbędne
zachowanie poprzedzające
zachowanie pośredniczące
zachowanie prywatne
zachowanie przesądne
zachowanie przeszkadzające
zachowanie publiczne
zachowanie reaktywne
zachowanie słuchacza
zachowanie specyficzne dla
wzorca
zachowanie sprawcze
zachowanie towarzyszące
zachowanie tymczasowe
zachowanie ukryte
zachowanie utrzymywane
przez ucieczkę
zachowanie utrzymywane
przez uwagę
zachowanie werbalne
zachowanie wokalne
zachowanie
współwystępujące
zachowanie zastępujące
zachowanie znaczące
klinicznie
zachowanie zwiastujące
zachowanie związane z
wykonywaniem zadania
zacienianie
zakres czasowy
zależna zależność grupowa
behavior beneath the skin
zależności indywidualne
individually based
contingencies
concurrent contingencies
yoked contingencies
contingency of reinforcement
zależności równoczesne
zależności sprzężone
zależności związane ze
wzmacnianiem
zależność
zależność addukcyjna
zależność behawioralna
zależność grupowa
zależność istniejąca naturalnie
zależność związana z ucieczką
zależność związana z
unikaniem
zależny
zamknięty system
ekonomiczny
zanik reagowania w
proporcjonalnym rozkładzie
wzmacniania
zaobserwowana wartość
zapis
zapis ABC
zapis ciągły
zapis ciągły przez określony
czas
zapis czasu trwania
zapis częstości w interwale
incompatible behavior
prerequisite behavior
precurrent behavior
mediating behavior
private behavior
superstitious behavior
disruptive behavior
public behavior
respondent behavior
listener behavior
sample-specific behavior
operant behavior
adjunctive behavior
interim behavior
covert behavior
escape-maintained behavior
zapis interwałowy
zapis kumulatywny
zapis Mechnera
zapis opóźnienia
zapis produktu trwałego
attention-maintained
behavior
verbal behavior
vocal behavior
collateral behavior
replacement behavior
clinically relevant behavior
precursor behavior
on-task behavior
overshadowing
temporal extent
dependent group contingency
contingency
adduction contingency
behavioral contingency
group contingency
naturally existing contingency
zależność karząca
punishment contingency
zależność niezależna od grupy independent group
contingency
zależność od podpowiedzi
prompt dependency
zależność od tempa
rate dependency
zależność poprzedzająca
precurrent contingency
zależność współzależna od
interdependent group
grupy
contingency
zależność wzajemna
reciprocal contingency
zależność wzmacniająca
reinforcement contingency
31
escape contingency
avoidance contingency
contingent adj.
closed economy
ratio strain
observed value
recording
ABC recording
continuous recording
continuous recording for
specified periods
duration recording
frequency-within-intervalrecording
interval recording
cumulative record
Mechner notation
latency recording
permanent product recording
zapis próbek czasowych
zapis zdarzenia
zaprogramowane nauczanie
zarządzanie zachowaniem w
organizacji
zasada Ainslie-Rachlin
zasada istotności zachowania
zasada Premacka
zasada zmiany wartości
zastępcza warunkowa
operacja motywacyjna
zatapianie
zbieranie danych
zdarzenie nastawiające
zdarzenie poprzedzające
zdarzenie prywatne
zdarzenie publiczne
zgeneralizowana kara
warunkowa
zgeneralizowana umiejętność
naśladowania
zgeneralizowana zmiana
zachowania
zgeneralizowane
dopasowywanie
zgeneralizowane wzmocnienie
time sample recording
event recording
programmed instruction
organizational behavior
management
Ainslie-Rachlin principle
relevance of behavior rule
Premack principle
value-altering principle
surrogate conditioned
motivating operation
flooding
data collection
setting event
antecedent event
private event
public event
generalized conditioned
punisher
generalized imitation
zgeneralizowane wzmocnienie
społeczne
zgeneralizowane wzmocnienie
warunkowe
zgodność między
obserwatorami
generalized social
reinforcement
generalized conditioned
reinforcer
interobserver agreement
(IOA)
generalized behavior change
generalized matching
generalized reinforcer
zgodność między
obserwatorami (IOA) co do
całkowitego czasu trwania
zgodność między
obserwatorami (IOA) co do
całkowitej liczby
zgodność między
obserwatorami (IOA) w
niezaznaczonych interwałach
zgodność między
obserwatorami (IOA) w
zaznaczonych interwałach
zgodność między
obserwatorami (IOA) we
wszystkich interwałach
zgodność między
obserwatorami (IOA) we
wszystkich próbach
zgodność między
oceniającymi
zgodność pomiędzy
obserwatorami (IOA) co do
obecności/braku obecności
zachowania we wszystkich
interwałach
zindywidualizowany plan
edukacyjny
total duration interobserver
agreement (IOA)
zindywidualnizowany system
nauczania
złożony bodziec warunkowy
total count interobserver
agreement (IOA)
złożony rozkład wzmacniania
zmiana
zmiana funkcji
zmiana nawyków
zmienna kontrolująca
zmienna niezależna
zmienna poprzedzająca
zmienna uboczna
zmienna zakłócająca
zmienna zależna
zmienne proporcje
zmienność
zmienność wewnętrzna
zmienność zewnętrzna
zmienny interwał
zmienny poziom wyjściowy
znak
zobacz-napisz
zróżnicowana reakcje
zróżnicowanie
zwrotność
żeton
unscored-Interval
interobserver agreement
(IOA)
scored-Interval interobserver
agreement (IOA)
interval-by-interval
interobserver agreement
(IOA)
trial-by-trial interobserver
agreement (IOA)
interrater agreement
occurrence/non-occurrence
interobserver agreement
(IOA)
individualized education plan
personalized system of
instruction
compound conditioned
stimulus (compound CS)
compound schedule
changeover
transformation of functions
habit reversal
controlling variable
independent variable
antecedent
extraneous variable
confounding variable
dependent variable
variable-ratio
variability
intrinsic variability
extrinsic variability
variable-interval
variable baseline
sign
see-write
differentiated response
differentiation
reflexivity
token
Updated/Aktualizacja:
July 2017, lipiec 2017
Translation / Tłumaczenie:
Katarzyna Bąbik, Przemysław Bąbel, Rafał Kawa, Paweł Ostaszewski, Wojciech Sekta, Marta Sierocka-Rogala, Anna Skierczyńska,
Monika Suchowierska-Stephany
32
Download