Uploaded by alefaza

Wydruk

advertisement
CEIDG­1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI
O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
Wniosek ten dotyczy osoby fizycznej, podlegającej wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.
Przed wypełnieniem należy zapoznać się z instrukcją. Dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca wniosek podpisał. Rejestr CEIDG prowadzony jest
przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
01. Rodzaj Wniosku:
02. Miejsce i data złożenia wniosku: (wypełnia urząd):
1 ­ wniosek o wpis do CEIDG przedsiębiorcy.
02.1. Nazwa urzędu, w którym składany jest wniosek:
X 2 ­ wniosek o zmianę wpisu w CEIDG oraz innych danych. Data powstania zmiany (RRRR­MM­DD):
CEIDG
2021­04­16
3 ­ wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.
4 ­ wniosek o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
02.2. Data złożenia wniosku:
5 ­ wniosek o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.
2021­04­16
02.3. Wniosek złożony przez:
X
Przedsiębiorcę X
Osobę uprawnioną
03. Dane wnioskodawcy:
Kobieta
Mężczyzna X
1. Płeć:
2a. Rodzaj dokumentu tożsamości:
Dowód osobisty
Paszport
Inny
, podać jaki:
2b. Seria i numer dokumentu tożsamości:
82030807798
7321965466
100272296
3. PESEL:
4. NIP:
5. REGON:
Nie posiadam numeru PESEL
Nie posiadam numeru NIP
Nie posiadam numeru REGON
6. Nazwisko:
Łazarski
Łukasz
Maciej
7. Imię pierwsze:
8. Nazwisko rodowe:
9. Imię drugie:
(o ile posiada)
10. Imię ojca:
11. Imię matki:
12. Miejsce urodzenia:
1982­03­08
13. Data urodzenia (RRRR­MM­DD):
14. Posiadane obywatelstwa: X polskie
Inne:
nie posiadam żadnego obywatelstwa
15. Oświadczam, że wobec osoby, której wpis dotyczy, nie orzeczono prawomocnie zakazów, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13­15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r o Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy w zakresie działalności gospodarczej objętej wpisem, oraz, że osoba, której wpis dotyczy, posiada tytuł prawny do nieruchomości, których
adresy są wpisywane do CEIDG. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia*.
X
­ tak, składam oświadczenie
Zgodnie z art. 233 par. 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, osoba, która składa fałszywe oświadczenie i została uprzedzona o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od
6 miesięcy do lat 8.
Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, zawarcie w oświadczeniu klauzuli: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia" zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
03.1. Jestem cudzoziemcem, o którym mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4 lub ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie
gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
03.2. Dane dokumentu potwierdzającego status cudzoziemca:
1. Data wydania dokumentu (RRRR­MM­DD):
2. Sygnatura dokumentu:
3. Organ wydający dokument:
04. Adres zamieszkania wnioskodawcy:
1. Kraj:
2. Województwo:
3. Powiat:
5. Miejscowość:
6. Ulica:
9. Kod pocztowy:
10. Poczta:
4. Gmina/Dzielnica:
7. Nr nieruchomości/domu:
8. Numer lokalu:
11. Opis nietypowego miejsca:
05. Adres skrzynki ePUAP:
Adres w systemie teleinformatycznym. Do doręczeń pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej może mieć zastosowanie adres elektroniczny na portalu podatkowym lub w
systemie ePUAP, w przypadku, jeżeli wniesiono o zastosowanie takiego sposobu doręczania albo wyrażono na to zgodę (art. 144a § 1 pkt 2 lub art. 144a § 1 pkt 3 w związku z art. 3e § 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ­ Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.)). Adres elektroniczny w systemie ePUAP może mieć również zastosowanie do doręczeń
pism w analogicznych przypadkach określonych w art. 391 § 1 pkt 2 lub art. 391 § 1 pkt 3 w związku z art. 391 § 1a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.). Poniżej można zaznaczyć rezygnację ze wskazanego adresu elektronicznego.
1. Adres elektroniczny:
X
2. Rezygnacja z adresu elektronicznego
06. Firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy (nazwa firmy musi zawierać Imię i Nazwisko przedsiębiorcy):
LAZAR Łukasz Łazarski
06.1. Przewidywana liczba pracujących (przedsiębiorca + planowana liczba osób zatrudnionych):
06.2. Rodzaje działalności gospodarczej symbol (5­znakowy) wg PKD 2007
Poszczególne kody i powiązane z nimi procedury znajdziesz na stronie www.pkd.gov.pl
Przeważający:
1.
2.
Wykreślenie
3.
Wykreślenie
4.
5.
Wykreślenie
6.
Wykreślenie
7.
07. Nazwa skrócona (w przypadku braku należy podać imię i nazwisko):
Wykreślenie
Wykreślenie
08. Data rozpoczęcia działalności (RRRR­MM­DD):
LAZAR
09. Dane do kontaktu
Sprzeciwiam się udostępnianiu danych kontaktowych z CEIDG
1. Numer telefonu:
2. Adres poczty elektronicznej:
3. Numer faksu:
4. Strona WWW:
10. Adresy związane z działalnością gospodarczą*:
10.1. Adres do doręczeń*:
1. Adresat:
2. Kraj:
3. Województwo:
4. Powiat:
5. Gmina/Dzielnica:
6. Miejscowość:
7. Ulica:
8. Nr nieruchomości/domu:
10. Kod pocztowy:
11. Poczta:
12. Skrytka pocztowa:
9. Numer lokalu:
10.2. Stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej*:
Brak stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
W przypadku braku stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania.
1. Województwo:
2. Powiat:
3. Gmina/Dzielnica:
4. Miejscowość:
5. Ulica:
6. Nr nieruchomości/domu:
8. Kod pocztowy:
9. Poczta:
7. Numer lokalu:
10. Opis nietypowego miejsca:
11. Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
11.1. Numer identyfikacyjny REGON:
11.2. Nazwa jednostki lokalnej:
Dokument wygenerowano: 2021-05-28 11:16
Wykreślenie
8. Kod pocztowy:
9. Poczta:
10. Opis nietypowego miejsca:
11. Dodatkowe stałe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
11.1. Numer identyfikacyjny REGON:
Wykreślenie
11.2. Nazwa jednostki lokalnej:
11.3. Adres dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
1. Kraj:
2. Województwo:
3. Powiat:
5. Miejscowość:
6. Ulica:
9. Kod pocztowy:
10. Poczta:
4. Gmina/Dzielnica:
7. Nr nieruchomości/domu:
8. Numer lokalu:
11. Opis nietypowego miejsca:
12. Wskazany adres dotyczy miejsca wykonywania działalności przez:
przedsiębiorcę
spółkę cywilną, w której przedsiębiorca uczestniczy
11.4. Przewidywana liczba pracujących:
11.5. Data rozpoczęcia działalności jednostki (RRRR­MM­DD):
11.6. Zakład leczniczy podmiotu leczniczego.
11.7. Rodzaje działalności gospodarczej wykonywanej w tej lokalizacji symbol (5­znakowy) wg PKD 2007
Przeważający:
1.
12. Podlegam obowiązkowemu ubezpieczeniu w: (należy zaznaczyć tylko jedno pole)
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych X
Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(wypełnij pole 12.1 i opcjonalnie 12.2)
Jestem ubezpieczony za granicą
(wypełnij rubrykę 13)
12.1. Data powstania obowiązku opłacania składek ZUS (RRRR­MM­DD):
12.2. Dołączam zgłoszenia ZUS: ZZA , ZWUA , ZUA , ZIUA , ZCNA
szt 0
13. Dane dla potrzeb KRUS:
13.1 Oświadczam, że:
1. moje sprawy prowadzi jednostka terenowa KRUS:
2. chcę kontynuować ubezpieczenie społeczne rolników:
3. w poprzednim roku podatkowym:
Tak
Nie
Tak
a. prowadziłem(am) pozarolniczą działalność gospodarczą:
Nie
b. współpracowałem(am) przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej:
Tak Nie
4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nieprzekroczeniu kwoty należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok
podatkowy:
a. złożyłem(am) we właściwej jednostce terenowej KRUS:
Tak
Nie
b. składam wraz z niniejszym wnioskiem:
Tak Nie
c. złożę we właściwej jednostce terenowej KRUS w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym
rolników:
Tak Nie
5. organem podatkowym właściwym do rozliczenia podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy jest
13.2 Oświadczam, że przekroczyłem(am) kwotę należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy:
Tak
Nie
14. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej:
1. Data rozpoczęcia zawieszenia (RRRR­MM­DD):
Chcę jednocześnie wskazać datę wznowienia działalności
2. Rezygnuję z zawieszenia działalności
(datę należy podać w rubryce 15)
15. Informacja o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej:
1. Data wznowienia działalności gospodarczej (RRRR­MM­DD):
2. Rezygnuję ze wznowienia działalności
16. Informacja o zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej:
1) Data trwałego zaprzestania działalności gospodarczej (RRRR­MM­DD):
2) Rezygnuję z zaprzestania wykonywania działalności
3) Przekształcenie w jednoosobową spółkę kapitałową
4) Nie podjęto działalności
X
17. Informacja dotycząca naczelnika urzędu skarbowego:
Aktualny naczelnik urzędu skarbowego właściwy do spraw ewidencji podatników:
Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź­Śródmieście
18. Oświadczam, że podatek dochodowy od osób fizycznych będę opłacać w formie:
(Wybór formy opodatkowania wpływa na wysokość przyszłego podatku oraz na rodzaj i zakres prowadzonej dokumentacji rachunkowej. Wybór formy opodatkowania lub zmiana dokonywanego wyboru w kolejnych latach podatkowych,
powinny nastąpić w określonych w przepisach podatkowych terminach)
1. na zasadach ogólnych
2. liniowy
3. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
4. karty podatkowej
dołączam wniosek PIT­16
19. Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych:
Zawiadamiam, że w następnym roku obrotowym wybieram prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Składam zawiadomienie
Zawiadomienie nie jest składane w przypadku gdy informacja o prowadzeniu ksiąg rachunkowych zostanie złożona na podstawie odrębnych przepisów, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
20. Dane podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową wnioskodawcy:
1. Nazwa Pełna / firma:
2. NIP:
Rozwiązanie umowy
21. Adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej wnioskodawcy:
1. Kraj:
2. Województwo:
3. Powiat:
5. Miejscowość:
6. Ulica:
9. Kod pocztowy:
10. Poczta:
4. Gmina/Dzielnica:
7. Nr nieruchomości/domu:
8. Numer lokalu:
22. Prowadzę zakład pracy chronionej
23. Prowadzę działalność gospodarczą wyłącznie w formie spółki/spółek cywilnych
Tak
Nie
24. Jestem wspólnikiem spółki/spółek cywilnych:
1. NIP spółki:
2: REGON spółki:
3. Zawiesiłem działalność w spółce od dnia (RRRR­MM­DD):
Wykreślenie informacji o spółce cywilnej z wpisu w CEIDG
4. Wznowiłem działalność w spółce od dnia (RRRR­MM­DD):
25. Informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej:
1. Łączy mnie z małżonkiem wspólność majątkowa:
Tak
Nie / Nie dotyczy
2. Małżeńska wspólność majątkowa ustała dnia (RRRR­MM­DD):
26. Informacje o rachunkach bankowych / rachunkach w SKOK wnioskodawcy:
26.1. Rachunek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej
1. Kraj siedziby banku (oddziału):
2. Kod SWIFT (tylko dla zagranicznego rachunku bankowego. Od 8 do 11 znaków):
3. Pełna nazwa banku (oddziału):
4. Posiadacz rachunku:
5. Nr rachunku (od 5 do 26 znaków):
6. Likwidacja:
7. Rachunek, na który dokonywany będzie zwrot podatku:
Zwrot podatku nie może być dokonywany na zagraniczny rachunek bankowy
26.2. Osobisty rachunek (niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej)
1. Kraj siedziby banku (oddziału):
4. Posiadacz rachunku:
2. Kod SWIFT (tylko dla zagranicznego rachunku bankowego. Od 8 do 11 znaków):
3. Pełna nazwa banku (oddziału):
Dokument wygenerowano: 2021-05-28 11:16
7. Rachunek, na który dokonywany będzie zwrot podatku:
Zwrot podatku nie może być dokonywany na zagraniczny rachunek bankowy
26.2. Osobisty rachunek (niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej)
1. Kraj siedziby banku (oddziału):
2. Kod SWIFT (tylko dla zagranicznego rachunku bankowego. Od 8 do 11 znaków):
3. Pełna nazwa banku (oddziału):
4. Posiadacz rachunku:
5. Nr rachunku (od 5 do 26 znaków):
6. Rezygnacja:
27. Informacja o numerach identyfikacyjnych uzyskanych w innych krajach dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych:
1. Kraj:
2: Nr:
3: Typ:
Podatkowy
Ubezpieczeniowy
28. Udzieliłem(am) pełnomocnictwa do prowadzenia moich spraw:
Wykreślenie wpisu o pełnomocnictwie z CEIDG
28.1. Dane pełnomocnika:
Pełnomocnik jest osobą prawną
1. Nazwa firmy pełnomocnika:
2. Imię:
3. Nazwisko:
4. PESEL/KRS:
5. Data urodzenia (RRRR­MM­DD):
6. NIP:
7. Obywatelstwa:
28.2. Adres pełnomocnika do doręczeń:
1. Kraj:
2. Województwo:
3. Powiat:
4. Gmina/Dzielnica:
5. Miejscowość:
6. Ulica:
7. Nr nieruchomości/domu:
9. Kod pocztowy:
10. Poczta:
11. Skrytka pocztowa:
12. Adres poczty elektronicznej:
13. Strona WWW:
14. Numer telefonu:
8. Numer lokalu:
28.3.W zakresie rejestru CEIDG pełnomocnictwo obejmuje następujące czynności:
zmiana wpisu w CEIDG
wpis informacji w CEIDG o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
wpis informacji w CEIDG o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
30. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w CEIDG:
Informujemy, że:
a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”) jest Minister Rozwoju (dalej
jako: „Minister”).
b. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Rozwoju, e­mail: [email protected]
c. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.) (dalej jako „Ustawa”), wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych.
d. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
e. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
f. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
g. Przedsiębiorca może opublikować za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacje dotyczące swoich pełnomocników i prokurentów. Minister w zakresie
powyższych informacji nie decyduje o celach i sposobach ich przetwarzania, określa jedynie zasady ich publikowania w CEIDG.
h. Przekazywanie przez Ministra Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w CEIDG może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku
Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
i. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Ministra do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
j. Dane osobowe przedsiębiorców będą usuwane po upływie 10 lat od dnia wykreślenia przedsiębiorców z CEIDG, zgodnie z art. 49 ust. 2 Ustawy.
k. Dane osobowe osób fizycznych składających wniosek o wpis do CEIDG z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej będą usuwane po upływie 10 lat od dnia złożenia
wniosku, zgodnie z art. 49 ust. 3 Ustawy.
l. Dane osobowe prokurentów oraz pełnomocników będą przechowywane do dnia zakończenia ich publikacji w CEIDG zgodnie z art. 39 ust. 8 Ustawy.
Miejscowość i data złożenia wniosku
Własnoręczny podpis przedsiębiorcy / osoby uprawnionej
Rejestracja w CEIDG i wszelkie czynności związane z wpisem są bezpłatne.
Co dalej po rejestracji firmy? Sprawdź na biznes.gov.pl/porejestracji
Dokument wygenerowano: 2021-05-28 11:16
VAT­R (14)
Kod systemowy VAT­R (14)
Kod podatku
VAT
ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
Podstawa prawna: Art. 96 i art. 97 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej „ustawą”.
Miejsce składania: 1) Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej zgłoszenie rejestracyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego
właściwego ze względu na adres siedziby, a osoby fizyczne ze względu na miejsce zamieszkania.
2) Podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju
składają zgłoszenie rejestracyjne do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa­Śródmieście.
3) Podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadające na tym terytorium stałe miejsce prowadzenia
działalności gospodarczej, zgłoszenie rejestracyjne składają do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na stałe miejsce
prowadzenia działalności gospodarczej.
A. CEL I MIEJSCE ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA ORAZ INFORMACJA DOTYCZĄCA WŁAŚCIWOŚCI
NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO
4. Cel złożenia zgłoszenia:
1. rejestracja
5. Naczelnik urzędu skarbowego, do którego jest
1013 ­ NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO ŁÓDŹ­ŚRÓDMIEŚCIE
1)
adresowane zgłoszenie
6. Organ podatkowy oraz jego adres w państwie, w
którym podatnik posiada siedzibę działalności
gospodarczej
7. Kod kraju organu podatkowego, o którym mowa w
poz. 6
8. Zakres zmiany danych:
9. Poprzedni naczelnik urzędu skarbowego
B. DANE PODATNIKA
B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE
Identyfikator podatkowy NIP podatnika
7321965466
Nazwisko
Pierwsze imię
Łazarski
Łukasz
Drugie imię
Maciej
Imię ojca
Imię matki
Bogdan
Anna
Numer ewidencyjny PESEL
Data urodzenia
82030807798
B.2. ADRES SIEDZIBY / ADRES ZAMIESZKANIA
1982­03­08
Kraj
Województwo
PL (POLSKA)
ŁÓDZKIE
Powiat
Łódź
Gmina
Ulica
Numer domu
Numer lokalu
Łódź­Śródmieście
ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza
40
1
Miejscowość
Kod pocztowy
Łódź
90­135
B.3. DANE DODATKOWE PODATNIKA BĘDĄCEGO OSOBĄ ZAGRANICZNĄ 2)
24. Numer, pod którym podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej lub innego podatku o podobnym charakterze, w państwie, w którym podatnik
posiada siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
25. Kod kraju, o którym
mowa w poz. 24
C. OBOWIĄZEK PODATKOWY W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
C.1. OKOLICZNOŚCI OKREŚLAJĄCE OBOWIĄZEK PODATKOWY 3)
Ogólne informacje:
38. Data, od której podatnik
będzie korzystał (korzysta) ze
zwolnienia lub od której traci
prawo do zwolnienia lub
rezygnuje z tego prawa
39. Obowiązek podatkowy u małych podatników:
Kwartał/miesiąc/rok początku
stosowania metody kasowej
albo miesiąc lub kwartał/rok
utraty lub rezygnacji przez
podatnika z jej stosowania
40. Kwartał 41. Rok
42. Miesiąc
44. Deklaracje kwartalne:
Kwartał/rok, ostatnio
złożonej deklaracji kwartalnej
45. Kwartał
47. Szczególne procedury:
43. Rok
46. Rok
Miesiąc/rok,
wyboru lub
Dokument
wygenerowano:
2021-05-28 11:16
rezygnacji z opodatkowania
w formie ryczałtu
45. Kwartał
47. Szczególne procedury:
46. Rok
Miesiąc/rok, wyboru lub
rezygnacji z opodatkowania
w formie ryczałtu
48. Miesiąc 49. Rok
C.2. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DEKLARACJI 3)
Podatnik będzie składał deklaracje:
Kwartał/miesiąc/rok, za który
podatnik złoży pierwszą
deklarację wymienioną w poz.
od 50 do 53)
50. Deklaracje miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy
54. Kwartał 55. Rok
56. Miesiąc 57. Rok
04
2021
C.3. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH 3)
Rejestracja podatników VAT UE:
61. Przewidywana data rozpoczęcia dokonywania czynności wymienionych w poz. 58, 59 lub 60
Informacje o zakończeniu dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych
63. Data zaprzestania dokonywania czynności, o której mowa w poz. 62
D. WNIOSEK O POTWIERDZENIE ZAREJESTROWANIA PODMIOTU JAKO PODATNIKA VAT
64. Podatnik wnioskuje o wydanie potwierdzenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego albo podatnika VAT zwolnionego:
5)
1. tak
E. DANE PODATNIKA LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ PODATNIKA 6)
65. Imię
66. Nazwisko
Łukasz
Łazarski
67. Telefon kontaktowy7)
68. Adres e­mail7)
664313910
69. Data wypełnienia
2021­04­16
Objaśnienia
1) Przez naczelnika urzędu skarbowego, do którego jest adresowane zgłoszenie, rozumie się naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla
podatnika.
2) Przez osobę zagraniczną należy rozumieć podatnika nieposiadającego na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej lub stałego
miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.
3) W części C.1, C.2 i C.3 należy zaznaczyć właściwe dla podatnika kwadraty, również w przypadku aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego.
4) W przypadku podmiotów, które wybierają opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez złożenie pisemnego
oświadczenia o takim wyborze, zaznaczenie tego kwadratu jest równoznaczne ze złożeniem takiego oświadczenia.
5) Zaznaczenie w poz. 64 kwadratu 1 skutkuje obowiązkiem wniesienia opłaty skarbowej, o której mowa w części I. ust. 16 załącznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).
6) W przypadku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przez pełnomocnika, na podstawie którego podmiot został zarejestrowany jako podatnik
VAT, pełnomocnik ten zgodnie z art. 96 ust. 4b ustawy odpowiada solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za
zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonywanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako
podatnika VAT czynnego. Odpowiedzialności tej nie stosuje się, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem
podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej (art. 96 ust. 4c ustawy).
7) Pole nieobowiązkowe.
Pouczenie
Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność
przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.
Dokument wygenerowano: 2021-05-28 11:16
Download