Uploaded by User3710

Oświadczenie o zmianie danych Klienta

advertisement
PGE Obrót S.A.
Infolinia tel. (+48) 422 222 222
Adres e-mail: [email protected]
OŚWIADCZENIE O ZMIANIE DANYCH KLIENTA
Wniosek należy wypełnić DRUKOWANYMI literami lub zaznaczyć ,,X'' właściwe pole wyboru.
Nr ewidencyjny Klienta
Zawartych w:
Umowie kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji
Umowie sprzedaży energii elektrycznej
DANE DOTYCHCZASOWE KLIENTA
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy
Nr domu/nr lokalu
Ulica
Kod pocztowy
Miejscowość
PESEL, rodzaj dokumentu tożsamości - seria i numer*
Poczta
NIP**
REGON**
Reprezentant/Pełnomocnik
Telefon
Adres e-mail
Ulica
Nr domu/nr lokalu
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Oświadczam, że zmianie uległy niżej wymienione dane zawarte w umowie
Prosimy o zaznaczenie i wypełnienie wyłącznie pól dla których nastąpiła zmiana danych
Zmiana Imienia i/lub nazwiska lub nazwy przedsiębiorcy
Zmiana adresu zamieszkania/siedziby przedsiębiorcy
Zmiana administracyjna adresu punktu poboru energii elektrycznej (PPE)
Zmiana adresu korespondencyjnego: kod pocztowy, miejscowosć, ulica, nr budynku/lokalu
Zmiana telefonu kontaktowego
Zmiana adresu e-mail
Oświadczam, że dane zawarte w „Oświadczeniu”są zgodne ze stanem faktycznym.
Data i czytelny podpis Klienta / Pełnomocnika
* - Rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości należy wprowadzić wyłącznie w sytuacji, gdy Odbiorca nie posiada numeru PESEL.
* - Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, Kapitał zakładowy: 492 640 400 zł, Kapitał wpłacony: 492 640 400 zł, www.pge-obrot.pl
Download