Uploaded by User3280

Wycena udziałów spółki

advertisement
WYCENA UDZIAŁÓW SPÓŁKI
FinancialCraft
ANALYTICS & ACCOUNTING
Wycena udziałów spółki to ogół czynności realizowanych w celu oszacowania wartości udziału wspólnika w kapitale własnym przedsiębiorstwa.
Wartość udziałów spółki może zostać określona punktowo lub przedziałowo (jako zakres wartości). Proces wyceny udziałów spółki obejmuje m.in.
następujące czynności: ustalenie przedmiotu i celu wyceny, wybór odpowiednich metod wyceny, pozyskanie danych i dokumentów źródłowych
niezbędnych do wykonania wyceny, analiza danych źródłowych, sformułowanie odpowiednich założeń, przeprowadzenie obliczeń, sporządzenie
raportu z wyceny, przekazanie raportu do odbioru zamawiającemu, uzasadnienie przyjętych założeń i uzyskanych wyników lub wprowadzenie
odpowiednich korekt.
Cele wyceny
▪
Transakcja kupna / sprzedaży
▪
Fuzja, połączenie lub przejęcie
przedsiębiorstwa
▪
Umorzenie akcji lub udziałów
▪
Aport akcji lub udziałów, ZCP
▪
Podział lub przekształcenie
▪
Ewidencja księgowa
▪
Ewidencja wartości inwestycji
▪
Ustalenie zabezpieczenia
▪
Ustalenie podatku
▪
Spór sądowy
Metody wyceny
Przedmiot wyceny
Nasze doświadczenie
Metody dochodowe zakładają że
wartość udziałów spółki odpowiada
sumie wartości obecnej
prognozowanych przepływów
pieniężnych możliwych do uzyskania
w toku jej przyszłej działalności.
Przedmiotem oszacowania wartości
może być:
Nasze doświadczenie to wieloletnia
działalność związana z wyceną
podmiotów gospodarczych,
własności intelektualnych i realizacją
analiz strategicznych.
Metody majątkowe zakładają, że
wartość udziałów spółki odpowiada
wartości aktywów posiadanych przez
spółkę pomniejszonych o
przypadające do spłaty
zobowiązania.
Wycena udziału w kapitale
zakładowym spółki
Metody porównawcze
(mnożnikowe) zakładają określenie
wartości na podstawie podmiotów
porównywalnych będących
przedmiotem transakcji za pomocą
odpowiednich mnożników
finansowych.
Wycena zorganizowanej części
przedsiębiorstwa (ZCP)
Wycena akcji / udziałów spółki
kapitałowej w tym uprzywilejowanych
Wycena firmy prowadzonej jako
spółka osobowa lub jednoosobowa
działalność gospodarcza
Wycena aktywów funduszy
inwestycyjnych w postaci pakietów
akcji lub udziałów
Realizujemy wyceny udziałów i akcji
spółek przemysłowych, usługowych,
handlowych, finansowych i
technologicznych.
Pracujemy dla największych
przedsiębiorstw w swojej branży,
jednostek rządowych i
samorządowych oraz instytucji
finansowych. Nasze doświadczenie
to także praca dla sektora małych i
średnich przedsiębiorstw.
FinancialCraft Analytics Sp. z o.o. | Al. Jana Pawła II 27 | 00-867 Warszawa | tel. 22 551 95 17 | www.financialcraft.pl | email: [email protected] | Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, KRS 0000526483 NIP 527-27-20-917  Kapitał zakładowy w kwocie: 35.000 zł pokryty w całości.
Download