Uploaded by vburdyko

uzyczenie samochod czas oznaczony

advertisement
UMOWA UŻYCZENIA SAMOCHODU
Zawarta w dniu 2 lutego 2010 r. (data) w Warszawie (miejscowość),
pomiędzy:
1. Janem Kowalskim (imię i nazwisko), zam. w Warszawie ( mi e jsco wo ś ć ) ,
ul. Grochowa 37 (nazwa ulicy i numer domu) legitymującym się dowodem
osobistym nr ABJ
Prezydenta
m.
999999
st.
(numer
Warszawy
dowodu
osobistego)
(nazwa
organu),
wydanym przez
numer
PESEL
66010122333 (numer PESEL), zwanym dalej UŻYCZAJĄCYM, z jednej strony,
a
Stefanem Kowalskim (imię i nazwisko), zam. w Poznaniu (miejscowość), ul.
Zygmunta 3a (nazwa ulicy i numer domu), legitymującym się dowodem
osobistym nr ACJ 999999 (numer i seria dowodu osobistego) wydanym przez
Prezydenta
miasta
Poznania
(nazwa
organu),
numer
PESEL
61010122333 (numer PESEL),, zwanym dalej BIORĄCYM DO UŻYWANIA, z
drugiej strony,
o następującej treści:
§1
Użyczający oświadcza, iż jest właścicielem samochodu marki Peugeot 407,
rok produkcji 2007, koloru czarnego, o numerach rejestracyjnych WSK
7878, nr nadwozia VOD 878376362387388 .
§2
1. Użyczający oddaje Biorącemu do używania w bezpłatne używanie
samochód, określony w § 1, na czas trzech miesięcy (o z n ac ze n ie
cz as u tr wa n i a u m o wy) ,
licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Biorący do używania oświadcza, że użyczenie to przyjmuje.
§3
1. Biorącemu w używanie nie wolno używać samochodu poza drogami
publicznymi, w szczególności na drogach o nieubitej nawierzchni.
Oprócz
tego
może
on
używać
samochodu
zgodnie
z
jego
przeznaczeniem oraz właściwościami.
2. Biorącemu do używania nie wolno oddawać przedmiotu umowy do
korzystania osobom trzecim.
§4
1. Wszelkie naprawy samochodu, mające na celu zachowanie go w stanie
niepogorszony, obciążają Biorącego do użyczenia.
2. Biorący do użyczenia będzie ponosił wszelkie wydatki związane z
korzystaniem z przedmiotu umowy w czasie jej trwania.
3. Biorący do używania jest odpowiedzialny za przypadkową utratę
przedmiotu umowy, jeżeli używał go w sposób sprzeczny z umową lub
z przeznaczeniem.
§5
1. Użyczający oświadcza, że samochód posiada na stanie sprawną
gaśnicę, zestaw
narzędzi, jak również koło
zapasowe
(spis
wyposażenia samochodu).
2. Biorący do używania oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem
użyczenia i stwierdza, że znajduje się on w stanie przydatnym do
umówionego użytku.
§6
1. Samochód zostanie wydany Biorącemu z chwilą podpisania umowy.
2. Biorący
potwierdza
pisemnie
odbiór
samochodu
poniżej
tekstu
niniejszej umowy.
§7
Niezwłocznie po upływie czasu obowiązywania umowy Biorący do używania
jest obowiązany zwrócić samochód na adres Użyczającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
……………………………………
……..……………………………
Użyczający
Biorący do używania
Download