Uploaded by djczarek

Uziom otokowy

advertisement
Uziom otokowy
Uziom otokowy – uziom ułożony na zewnątrz obiektu, pozostający w kontakcie z ziemią na długości
przynajmniej 80% całkowitej jego długości, tworzący zamkniętą pętlę. Dla zachowania swoich parametrów
elektrycznych powinien być zakopany na głębokości poniżej warstwy przemarzania gruntu, ale nie mniejszej
niż 0,5 m i w odległości około 1 m od ścian zewnętrznych dookoła obiektu. Według nomenklatury norm
odgromowych[1] uziom otokowy stanowi układ typu B i zapewnia:
odprowadzenie prądu pioruna do ziemi,
połączenie wyrównawcze pomiędzy przewodami odprowadzającymi,
wysterowanie potencjału w pobliżu przewodzących ścian budynku.
Wykonywany jest najczęściej z przewodnika płaskiego (inaczej: bednarki) o powierzchni przekroju
poprzecznego co najmniej 90 mm2 z takich materiałów jak:
miedź,
stal pomiedziowana,
stal ocynkowana na gorąco,
stal nierdzewna.
Dla uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia lub spełnienia kryteriów minimalnych wymiarów
geometrycznych uziom otokowy może być rozszerzony o dodatkowe uziomy, na przykład: poziome i
pionowe lub łączony z uziomem fundamentowym.
W przypadku, gdy ławy fundamentowe obiektu nie posiadają stali konstrukcyjnej można zastosować uziom
otokowy wykonany z każdego wyżej wymienionego materiału przewodnika płaskiego, dobierając go
odpowiednio do lokalnych warunków glebowych. Należy jednak wziąć pod uwagę szybkość korozji
przewodników i jeżeli zakłada się okres funkcjonowania obiektu na 30 lat to należy zastosować miedź, stal
nierdzewną lub stal pomiedziowaną, których trwałość jest odpowiednia. Natomiast, jeżeli fundament zawiera
stal zbrojeniową, to należy go połączyć z otokiem i w tym przypadku, zgodnie z wymaganiami norm
odgromowych[1] i elektrycznych[2] nie może on być wykonany ze stali ocynkowanej ze względu na zjawisko
korozji elektrochemicznej.
Uziomy otokowe zalecane są do stosowania w przypadku obiektów:
wyposażonych w urządzenie piorunochronne (LPS) z wieloma przewodami odprowadzającymi
lub układem zwodów niskich;
zagrożonych wybuchem;
z rozległymi układami elektronicznymi;
z dużym ryzykiem wystąpienia pożaru;
na masywach skalnych;
z materiału izolacyjnego, takiego jak mur ceglany lub drewno bez zbrojonego stalą
fundamentu.
Przypisy
1. PN-EN 62305-3 Ochrona odgromowa. Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie
życia.
2. PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne.
Źródło: „https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uziom_otokowy&oldid=58621509”
Tę stronę ostatnio edytowano 26 sty 2020, 22:45. Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie
autorstwa, na tych samych warunkach (http:https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl), z możliwością
obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania
(http:https://foundation.wikimedia.org/wiki/Warunki_korzystania).
Download