Uploaded by ferdosik

7 SP Balladyna - ćwiczenie wstępne

advertisement
Karta pracy
Matka i córki
.................................................
Imi´ i nazwisko
Przeczytaj tekst i wykonaj polecenia.
.....................
.....................
Data
Klasa
Juliusz Słowacki
Balladyna
Fragment
WDOWA
Zakoƒczony dzieƒ pracy. Moja Balladyno,
Twoje ràczki od słoƒca całe si´ rozpłynà
Jak lodu krysztaliki. Ju˝ my jutro rano
Z Alinkà na poletku do˝niemy ostatka,
A ty, moje dzieciàtko, siedê sobie za Êcianà...
KIRKOR wchodzi
[...]
Prosz´ wybaczyç, ale nad strumieniem
Mostek pod moim załamał si´ kołem,
Szukam schronienia...
[...]
ALINA
Nie! nie, nie, jutro odpoczywa matka,
A my z siostrzycà idziemy na ˝niwo
Słoneczko lubi twojà główk´ siwà
[...]. ˚e te˝ nigdy chmurki
Bóg nie nadwieje, aby ci´ zakryła,
O biedna matko.
WDOWA
Prosz´ poza stołem,
Mój królewicu, siadaç – prosz´ siadaç.
Chata uboga. – RaczyłeÊ powiadaç,
˚e powóz... O! to nieszcz´Êcie! – Dziewcz´ta!
To moje córki, jasny królewicu.
[...]
WDOWA
Dobre moje córki,
Z wami to nawet ubo˝yzna miła;
A kto posieje dla Boga, nie straci.
Zawsze ja myÊl´, ˝e wam Bóg zapłaci
Bogatym m´˝em... A kto wie? a mo˝e
Ju˝ o was słychaç na królewskim dworze?
A my tu ˝niemy, a˝ tu nagle z boru
Jaki królewic... niech i kuchta dworu
Albo koniuszy... zaje˝d˝a karetà...
I mówi do mnie: „podÊciwa kobieto,
Daj mi za ˝on´ jednà z córek”.
[...]
KIRKOR
do Wdowy
Słuchajcie, matko! na Êwiat wyjechałem
Szukaç ubogiej i cnotliwej ˝ony;
Dalej nie jad´, bo tu napotkałem
Cudowne bóstwa... O, gdybym dwa trony,
Ach, powiem raczej... gdybym miał dwa serca!...
Lecz zdaje mi si´, ˝e dwa serca nosz´...
Dwoma sercami o dwie córki prosz´,
Ale Bóg jednà tylko wziàÊç1 pozwala
I do Êlubnego prowadziç kobierca.
[...]
Prosz´ o r´k´ jednej z córek...
BALLADYNA
Gdzie ty mój grzebieƒ podziałaÊ, Alino? –
Co ty tam słuchasz, jak si´ matce marzy.
WDOWA
Córka moja?...
Ja dwie mam córki. – Ale Balladyna...
ALINA
Wiesz, Balladyno, ˝e to jej do twarzy,
Kiedy Êni głoÊno, kiedy si´ uÊmiécha.
[...]
KIRKOR
Czy starsza?...
WDOWA
Tak jest – a młodsza Alina
Tak˝e jak anioł...
WDOWA
Có˝ to?... co?... ktoÊ puka...
Otwórz, Balladyno...
KIRKOR
do siebie
Jaki wybór trudny!
[...]
BALLADYNA
Niech siostra otworzy...
[...]
1
WziàÊç – wziàç.
1
Karta pracy
1
OkreÊl stosunek obu córek do matki.
Alina:
................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Balladyna:
........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2
WyjaÊnij, co oznacza frazeologizm byç czyimÊ oczkiem w głowie. Nast´pnie napisz, która
z dziewczàt była w ten sposób traktowana przez matk´. Podaj odpowiednie argumenty.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3
Zamaluj kratk´ obok właÊciwego dokoƒczenia ka˝dego zdania.
• Główne zaj´cie bohaterek przeczytanego fragmentu to
A zabawa na dworskich balach.
C praca w polu.
B zbieranie leÊnych owoców.
D rozmowy o strojach i fryzurach.
• Kirkor zapukał do drzwi chaty, poniewa˝
A zepsuł si´ powóz, którym jechał.
C szukał miejsca, w którym mógłby zjeÊç kolacj´.
B zrobiło si´ póêno, a okolica była
D chciał sprawdziç, w jakich warunkach ˝yjà jego
niebezpieczna.
poddani.
• Matka Aliny i Balladyny marzyła o tym, by jej córki
A na zawsze pozostały przy niej.
C szybko wyszły za mà˝.
B bogato wyszły za mà˝.
D usamodzielniły si´ i opuÊciły dom rodzinny.
• Balladyna po zakoƒczonej pracy
4
A przygotowywała posiłek dla matki.
C szukała grzebienia, by uczesaç włosy.
B sprzàtała izb´.
D marzyła o ksi´ciu.
Odpowiedz jednym zdaniem na poszczególne pytania.
• Jakiej ˝ony szukał Kirkor?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
• Którà z córek zasugerowała mu wdowa?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
• Czy sugestia matki była trafna? Dlaczego?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
• Czy druga z dziewczàt byłaby lepszà kandydatkà na ˝on´ dla Kirkora? Uzasadnij swojà opini´.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
2
Download