Uploaded by jakub.zelazny

Zwolnienia lekarskie i ich kontrola - prezentacja

advertisement
Zwolnienie lekarskie
 Zwolnienie lekarskie – zaświadczenie
urzędowe wystawiane przez lekarza w celu
usprawiedliwienia nieobecności pracownika w pracy
z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby lub
konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi
rodziny.
Forma wystawienia zaświadczenia lekarskiego
 Art. 55 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 1. Zaświadczenie lekarskie jest wystawiane zgodnie ze wzorem ustalonym przez
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem
osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz
integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym
udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Wystawiający zaświadczenie lekarskie przekazuje zaświadczenie lekarskie na
elektroniczną skrzynkę podawczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Co zawiera zaświadczenie lekarskie


3. Zaświadczenie lekarskie zawiera:

2) dane ubezpieczonego: pierwsze imię, nazwisko, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany
dalej „numerem PESEL”, albo serię i numer paszportu i datę urodzenia, jeżeli nie nadano numeru PESEL, oraz adres miejsca
pobytu ubezpieczonego w czasie trwania niezdolności do pracy;

3) dane płatnika składek: numer identyfikacji podatkowej, zwany dalej „NIP”, lub numer PESEL albo serię i numer paszportu,
jeżeli nie ma obowiązku posługiwania się NIP i nie nadano numeru PESEL, oraz rodzaj identyfikatora płatnika składek;

4) imię, nazwisko i numer prawa wykonywania zawodu wystawiającego zaświadczenie lekarskie oraz adres miejsca udzielania
świadczeń zdrowotnych;

5) okres orzeczonej czasowej niezdolności do pracy, w tym okres pobytu w szpitalu;

6) informacje o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłku chorobowego lub jego wysokość, zgodnie
z art. 7 rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do zasiłku chorobowego pkt 2, art. 8 okres pobierania zasiłku
chorobowego, art. 9 zaliczenie do okresu trwania zasiłku chorobowego ust. 2, art. 11 podstawa wymiaru zasiłku
chorobowego ust. 2 pkt 1 i art. 16 niezdolność wskutek nadużycia alkoholu a zasiłek chorobowy, podane z zastosowaniem kodów
literowych, o których mowa w art. 57 kody literowe na zaświadczeniu lekarskim o czasowej niezdolności do pracy ust. 1;

7) wskazania lekarskie – odpowiednio: chory powinien leżeć albo chory może chodzić;

8) okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
datę urodzenia tego członka rodziny i stopień jego pokrewieństwa lub powinowactwa z ubezpieczonym;

9) numer statystyczny choroby ubezpieczonego ustalony według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów
Zdrowotnych;

10) oznaczenie instytucji, w której ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczenia.
1) identyfikator i datę wystawienia zaświadczenia lekarskiego;
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa.
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27
lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu
przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania
zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli
zaświadczeń lekarskich
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Art. 17
 1. Ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej
niezdolności do pracy pracę zarobkową lub
wykorzystujący zwolnienie od pracy w sposób niezgodny
z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku
chorobowego za cały okres tego zwolnienia.
 2. Zasiłek chorobowy nie przysługuje w przypadku, gdy
zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.
 3. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, ustala się w
trybie określonym w art. 68 podmioty upoważnione do
kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień.
Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
 Art. 68
 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz płatnicy składek, o
których mowa w art. 61 podmioty ustalające prawo i
wypłacające zasiłki ust. 1 pkt 1, są uprawnieni do
kontrolowania ubezpieczonych co do prawidłowości
wykorzystywania zwolnień od pracy zgodnie z ich celem oraz
są upoważnieni do formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.
 2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, po
zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, określi, w
drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb kontroli
prawidłowości wykorzystywania zwolnień od pracy oraz
formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich.
Uprawnieni do przeprowadzenie kontroli
 Do przeprowadzenia kontroli prawidłowości
wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy
uprawniony jest podmiot, który zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. ustala uprawnienia
do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (z
ubezpieczenia chorobowego) i je wypłaca.
Uprawnieni do przeprowadzenie kontroli
 Takimi podmiotami są:
 1) terenowe jednostki organizacyjne Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, w odniesieniu do:
- ubezpieczonych, których płatnicy składek zgłaszają do
ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych,
- ubezpieczonych prowadzącym pozarolniczą działalność i
osobom z nimi współpracującym,
-ubezpieczonych będącym duchownymi,
osób uprawnionych do zasiłków za okres po ustaniu
ubezpieczenia,
- ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu chorobowemu
w Polsce z tytułu zatrudnienia u pracodawcy zagranicznego,
2) płatnicy składek w odniesieniu do swoich ubezpieczonych –
w czasie trwania ubezpieczenia.
Pracodawca upoważniony do kontroli
 Do przeprowadzenia kontroli prawidłowości
wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy
uprawniony jest pracodawca, który:
 - wypłaca wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy
z powodu choroby na podstawie art. 92 kodeksu pracy;
ma on prawo do przeprowadzania tej kontroli za okres,
za który przysługuje wynagrodzenie nawet, jeżeli nie jest
uprawniony do wypłaty zasiłków,
 - ustala uprawnienia do świadczeń pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i
macierzyństwa i wypłaca je ubezpieczonym na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r., gdyż zgłasza
do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20
ubezpieczonych1 .
Pracodawca upoważniony do kontroli
 Pracodawca uprawniony do kontroli prawidłowości
wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, który jest osobą
fizyczną, może tę kontrolę przeprowadzić sam. Może także zlecić
przeprowadzenie kontroli innemu pracownikowi, np. pracownikowi
komórki kadrowo - płacowej. Ze względu na wrażliwy charakter
sprawy, 5 powinna być to osoba posiadająca wiedzę o przepisach
określających zasady postępowania przy przeprowadzaniu kontroli
wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, a także przepisy o
ochronie danych osobowych, ciesząca się dobrą opinią i budząca
zaufanie.
 Pracodawca może także zlecić przeprowadzenie kontroli
prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy firmie
zewnętrznej. Należy pamiętać, że w takim przypadku umowa
zawarta pomiędzy pracodawcą a podmiotem zewnętrznym powinna
określać zakres i cel przetwarzania danych osobowych,
powierzonych temu podmiotowi, niezbędnych do przeprowadzenia
kontroli.
Kogo pracodawca może skontrolować
Pracodawca może skontrolować swojego
ubezpieczonego, któremu wypłaca:
 wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z
powodu choroby (na podstawie art. 92 kodeksu
pracy),
 zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego i
wypadkowego,
 zasiłek opiekuńczy,
 świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia
chorobowego i wypadkowego.
Kogo pracodawca może skontrolować
 Kontrola może być wykonana bez względu na
wskazania lekarskie, tj. zarówno, gdy na zwolnieniu
jest adnotacja „chory powinien leżeć", jak i w
przypadku adnotacji „chory może chodzić".
 Kontrola może dotyczyć zarówno pracownika, jak i
innego ubezpieczonego, np. osoby wykonującej pracę
na podstawie umowy zlecenia.
Kogo pracodawca może skontrolować







Do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy
pracodawca może typować w szczególności osoby, które:
- korzystają często z krótkotrwałych zwolnień lekarskich od pracy,
- otrzymują kolejne zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy,
- korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych,
- były już pozbawione prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do
pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego
albo świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niewłaściwym
wykorzystywaniem zwolnień lekarskich od pracy,
- wnioskują naprzemiennie i z dużą częstotliwością o zasiłek chorobowy i
zasiłek opiekuńczy,
- po wystawieniu przez lekarza orzecznika ZLA/K otrzymują kolejne
zwolnienia lekarskie,
- wobec, których zachodzi podejrzenie, że w czasie zwolnienia od pracy
wykonują pracę zarobkową lub wykorzystują zwolnienie lekarskie od pracy
niezgodnie z jego celem.
Terminy przeprowadzania kontroli
 Kontrole pracodawca powinien przeprowadzać w
miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej
terminów. Może ją nasilić w okresach, w których
wzrasta liczba pracowników korzystających ze
zwolnień lekarskich.
Miejsce przeprowadzania kontroli
 Kontrolę prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich
-
-
-
od pracy przeprowadza się w:
miejscu zamieszkania,
miejscu czasowego pobytu (adres pobytu w okresie orzeczonej
niezdolności do pracy z powodu choroby podawany jest w
zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA),
miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności
pozarolniczej (w przypadku pracownika, co do którego płatnik
składek posiada informacje, że jest również zatrudniony u
innego pracodawcy, wykonuje pracę na podstawie umowy
zlecenia na rzecz innego podmiotu albo równocześnie
prowadzi działalność pozarolniczą),
innym miejscu, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że jest
to celowe.
USTALENIE, CZY PRACOWNIK WYKORZYSTUJE
ZWOLNIENIE LEKARSKIE PRAWIDŁOWO
 W czasie kontroli nie zastano pracownika w domu
Jeśli kontrola była przeprowadzona w miejscu
zamieszkania lub pobytu ubezpieczonego i osoby
kontrolujące nie zastały ubezpieczonego, kontrolę należy
w miarę możliwości ponowić.
Dodatkowo trzeba zwrócić się do pracownika, by wyjaśnił
przyczyny tej nieobecności. Nieobecność w miejscu
zamieszkania lub pobytu w czasie przeprowadzania
kontroli nie musi bowiem oznaczać niewłaściwego
wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy
USTALENIE, CZY PRACOWNIK
WYKORZYSTUJE ZWOLNIENIE LEKARSKIE
PRAWIDŁOWO
 Jeżeli pracownik poda uzasadniony powód swojej
nieobecności, np. wizyta u lekarza, odbywanie
rehabilitacji itp., nie można uznać, że zwolnienie
lekarskie było wykorzystywane nieprawidłowo
 Jeżeli pracownik nie udzielił wyjaśnień lub odmówił
udzielenia wyjaśnień co do przyczyn swojej
nieobecności w czasie kontroli, uznaje się, że
niewłaściwie wykorzystywał zwolnienie lekarskie.
Jakie czynności pracownik może wykonywać w czasie
zwolnienia lekarskiego
 Osoba niezdolna do pracy z powodu choroby,
niezależnie od tego, czy lekarz leczący na zwolnieniu
lekarskim wskazał, że „chory powinien leżeć” albo, że
„chory może chodzić”, powinna powstrzymać się od
wykonywania czynności sprzecznych z celem
zwolnienia lekarskiego, w szczególności takich, które
mogą przedłużyć okres niezdolności do pracy.
 Czas zwolnienia powinna wykorzystać na
rekonwalescencję oraz powrót do zdrowia.
Jakie czynności pracownik może wykonywać w czasie
zwolnienia lekarskiego
 Osoba niezdolna do pracy może jednak wykonywać
zwykłe czynności życia codziennego oraz czynności
związane z jej stanem zdrowia, np. może udać się do
apteki, po codzienne zakupy żywności, na badania lub
wizytę u lekarza.
 Szczególnie, jeżeli jest osobą samotną i nie może liczyć
na pomoc ze strony innych osób, wykonywanie przez nią
czynności życia codziennego w okresie niezdolności do
pracy, jest nieuniknione.
 Nie są to okoliczności, które mogą stanowić podstawę
pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego.
Jakie czynności pracownik może wykonywać w
czasie zwolnienia lekarskiego
 Również wyjście na spacer w ramach
rekonwalescencji – w okresie zwolnienia lekarskiego
z adnotacją lekarza „chory może chodzić” - jest
okolicznością usprawiedliwiającą nieobecność osoby
kontrolowanej podczas kontroli prawidłowości
wykorzystywania zwolnienia lekarskiego od pracy.
Taka okoliczność nie pozbawia tej osoby prawa do
zasiłku chorobowego.
 Spacer, zwłaszcza zalecony przez lekarza, nie jest
bowiem działaniem sprzecznym z celem zwolnienia
lekarskiego.
Jakie czynności pracownik może wykonywać w
czasie zwolnienia lekarskiego
 Adnotacja lekarza wskazująca, że chory może chodzić
nie oznacza, że ubezpieczony w okresie zwolnienia
lekarskiego od pracy może wykonywać uciążliwe
czynności, a w szczególności, że w okresie tego
zwolnienia może wykonywać pracę .
Jakie czynności pracownik może wykonywać w
czasie zwolnienia lekarskiego
 W przypadku zwolnień lekarskich w związku z
koniecznością sprawowania opieki nad chorym
członkiem rodziny, nie uważa się, że pracownik
wykorzystywał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego
celem, jeśli wykonywał zwykłe czynności życia
codziennego w zastępstwie osoby, nad którą sprawuje
opiekę, np. udał się na zakupy żywnościowe dla tej osoby,
czy odebrał z przedszkola dziecko tej osoby. Wątpliwości
pracodawcy, czy pracownik wykorzystywał zwolnienie
lekarskie zgodnie z jego celem oraz czy w związku z tym
ma prawo do zasiłku, rozstrzyga oddział ZUS na wniosek
pracodawcy. Jeżeli jest taka potrzeba, oddział ZUS
zasięga opinii lekarza orzecznika ZUS.
Dokument stwierdzający nieprawidłowe
wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy
 Jeżeli zostanie stwierdzone, że ubezpieczony
wykorzystuje zwolnienie lekarskie od pracy
niezgodnie z jego celem lub wykonuje w jego trakcie
pracę zarobkową, sporządza się protokół kontroli
prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich.
Dokument stwierdzający nieprawidłowe
wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy
 W protokole opisuje się na czym polegało nieprawidłowe
wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy przez
ubezpieczonego lub okoliczności wykonywania przez
niego pracy zarobkowej.
 Protokół jest podpisywany przez osoby
przeprowadzające kontrolę oraz przedkładany osobie
kontrolowanej w celu akceptacji lub wniesienia
ewentualnych uwag do ustaleń zawartych w protokole.
 Zapoznanie się z ustaleniami zawartymi w protokole
ubezpieczony potwierdza podpisem.
Dokument stwierdzający nieprawidłowe
wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy
 W przypadku odmowy podpisania protokołu, należy
sporządzić w tej sprawie adnotację na protokole.
 Sporządzony protokół stanowi podstawę do
pozbawienia prawa odpowiednio do wynagrodzenia
za okres niezdolności do pracy z powodu choroby,
zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego lub
świadczenia rehabilitacyjnego.
KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWEGO
WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO
 Pracownik, który w czasie niezdolności do pracy
orzeczonej zwolnieniem lekarskim wykonuje pracę
zarobkową albo wykorzystuje to zwolnienie
niezgodnie z jego celem, traci prawo do :
KONSEKWENCJE NIEPRAWIDŁOWEGO
WYKORZYSTYWANIA ZWOLNIENIA LEKARSKIEGO
Utrata prawa do wynagrodzenia za okres
niezdolności do pracy z powodu choroby
 Jeżeli wykonywanie przez pracownika pracy zarobkowej
lub wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z
jego celem zostanie stwierdzone w okresie zwolnienia
lekarskiego od pracy, za który - na podstawie art. 92
Kodeksu pracy - pracownikowi przysługuje
wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy z powodu
choroby, pracownik traci prawo do tego wynagrodzenia
za cały okres niezdolności do pracy objęty tym
zwolnieniem lekarskim.
 Wynika to z przepisu art. 92 § 3 pkt 2 Kodeksu pracy,
zgodnie z którym prawo do wynagrodzenia za okres
niezdolności do pracy z powodu choroby nie przysługuje
we wszystkich przypadkach, w których nie przysługuje
prawo do zasiłku chorobowego.
Utrata prawa do zasiłku chorobowego
 Zasiłek chorobowy nie przysługuje za cały okres objęty
zwolnieniem lekarskim, w czasie którego zostało stwierdzone
wykonywanie przez pracownika pracy zarobkowej lub
wykorzystywanie tego zwolnienia niezgodnie z jego celem.
 Trybunał Konstytucyjny potwierdził zgodność z Konstytucją
RP przepisu art. 17 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o braku
prawa do zasiłku chorobowego z powodu niewłaściwego
wykorzystywania zwolnień lekarskich (wykonywania pracy
zarobkowej).
 Okoliczności, które powodują utratę prawa do zasiłku
chorobowego nie muszą występować łącznie. Są one bowiem
dwiema niezależnymi przesłankami utraty prawa do zasiłku
chorobowego, co potwierdza orzecznictwo sądowe.
Download