Uploaded by User2100

umowa sprzedazy rzeczy uzywanej

advertisement
UMOWA SPRZEDAŻY
zawarta dnia ......................
w .................................
(data zawarcia umowy)
(miejsce zawarcia umowy)
pomiędzy:
....................................................... (imię i nazwisko sprzedającego) zamieszkałym w ...............................
(miejscowość,
ulica,
numer
domu,
numer
numer........................................
wydający dowód osobisty)
z
mieszkania)
legitymującym
(seria i numer dowodu osobistego)
się
dowodem
osobistym
wydanym przez ........................
datą ważności do ..................................
(data ważności)
(organ
numer PESEL
............................................. (numer PESEL) numer NIP ................................... (numer NIP)
zwanym dalej Sprzedającym,
a
.......................................................
(miejscowość,
ulica,
numer
domu,
numer
numer........................................
wydający dowód osobisty)
z
(imię i nazwisko kupującego)
mieszkania)
zamieszkałym w ...............................
legitymującym
(seria i numer dowodu osobistego)
się
dowodem
osobistym
wydanym przez ........................
datą ważności do ..................................
(data ważności)
(organ
numer PESEL
............................................. (numer PESEL) numer NIP ................................... (numer NIP)
zwanym dalej Kupującym.
§1
1. Sprzedający
sprzedaje
a
Kupujący
kupuje:
...........................................................................................................................................
..............................................(przedmiot umowy).
2. Sprzedawca oświadcza, że określony w pkt. 1 przedmiot umowy jest używany i został
przez niego nabyty w ………….. roku.
3. Dokładny opis przedmiotu niniejszej umowy oraz jego części składowych znajduje się
w załącznik numer 1.
§2
1. Kupujący
oświadcza,
że
przedmiot
sprzedaży
nabywa
w
celu
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………….
(cel nabycia przedmiotu sprzedaży).
Pobrano z portalu www.wieszjak.pl
2. Strony zgodnie oświadczają, że przedmiot umowy jest w pełni sprawny i nadaje się w
pełni do celu oznaczonego przez Kupującego.
§3
Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży w wysokości...................................
(słownie: ……………………………………………………………..) złotych.
§4
1. Sprzedawca wyda Kupującemu przedmiot sprzedaży z chwilą zawarcia niniejszej
umowy.
2. Zapłata ceny nastąpi w dniu zawarcia umowy na ręce Sprzedającego.
§5
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§6
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
§7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
.................................................
.................................................
Sprzedający:
Kupujący:
Załączniki:
1. Dokładny opis przedmiotu sprzedaży oraz części składowych.
Pobrano z portalu www.wieszjak.pl
Download