Fundusze-Strukturalne Praca

advertisement
Fundusze strukturalne
SPIS TREŚCI
Spis treści .................................................................................................................
2
1. Fundusze strukturalne i ich podstawa prawna .................................................
3
2. Europejski Fundusz Społeczny ........................................................................
4
2.1 Sektorowy Program Operacyjny – Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO-RZL)
4
2.2 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) .......
7
3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ...................................................
10
3.1 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) ......
12
3.2 SPO – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw ......................................
14
3.3 SPO – Transport ...........................................................................................
15
3.4 Program Operacyjny – Pomoc Techniczna ...................................................
16
4. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej .......................................
18
4.1 SPO – Rolnictwo ..........................................................................................
19
5. Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa .............................................
21
5.1 SPO – Ryby ..................................................................................................
21
6. Fundusz spójności ...............................................................................................
23
6.1 Przyczyny powstania ....................................................................................
23
6.2 Cele ..............................................................................................................
13
6.3 Warunki pomocy ..........................................................................................
24
6.4 Budżet ...........................................................................................................
24
7. Stan realizacji Funduszy Strukturalnych na dzień 31-X-2005r. ....................
26
8. Fundusze strukturalne w latach 2007 – 2013....................................................
28
9. Źródło ...................................................................................................................
29
10. Załącznik: Wniosek projektu w ramach programu Młodzież ......................
30
2
Fundusze strukturalne
1. Fundusze strukturalne i ich podstawa prawna
Fundusze Strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich
zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób
wpływa się na zwiększenie spójności ekonomicznej i społecznej Unii.
Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy
finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.
Polityka Strukturalna i Fundusze mają pomóc władzom centralnym i regionalnym słabiej
rozwiniętych regionów w rozwiązaniu ich najważniejszych problemów gospodarczych.
Istnieją cztery Fundusze Strukturalne:
- Europejski Fundusz Społeczny
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
- Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa
- Fundusz Spójności, (instrument polityki strukturalnej)
W obecnym okresie budżetowym 2000-2006 zasady prowadzenia polityki strukturalnej UE
regulują:
- Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 roku, wprowadzające ogólne
przepisy dotyczące Funduszy Strukturalnych;
- Rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 lipca 1999 roku w
sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF);
- Rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 1999 roku
w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF);
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1257/1999 z 17 maja 1999 roku dotyczące wsparcia rozwoju wsi
przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF);
- Rozporządzenie Rady (WE) nr 1263/1999 z 12 lipca 1999 roku w sprawie Instrumentu
Finansowego Wspierania Rybołówstwa (FIFG);
Postanowienia odnoszące się do Funduszu Spójności zostały zawarte w Rozporządzeniu
Rady (WE) nr 1264/1999 z 21 czerwca 1999 roku zmieniającym Rozporządzenie Rady (WE) nr
1164/1994 z 16 maja 1994 roku ustanawiające Fundusz Spójności.
3
Fundusze strukturalne
2. Europejski Fundusz Społeczny
EFS
jest
podstawowym
narzędziem
Unii
Europejskiej
ukierunkowanym
na
przeciwdziałanie bezrobociu oraz rozwój zasobów ludzkich powstał w 1957 r.. Przewidziany dla
Polski okres programowania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przypada na
lata 2004 - 2006.
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz Zintegrowany Program
Operacyjny Rozwoju Regionalnego wraz z ich Uzupełnieniami stanowią podstawę dla realizacji
polityk wspólnotowych związanych z rozwojem zasobów ludzkich. Zawarte w nich priorytety i
działania wynikają z Narodowego Planu Rozwoju oraz odpowiadają głównym założeniom
Europejskiej Strategii Zatrudnienia.
Europejski Fundusz Społeczny - jeden z Funduszy Strukturalnych, który powołany został w
celu wspierania wspólnotowej polityki społecznej. Finansuje on działania państw członkowskich w
zakresie przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich. Ze środków funduszu
finansowane są głównie szkolenia zawodowe, stypendia, praktyki zawodowe, doradztwo i
pośrednictwo zawodowe, analizy i badania dotyczące rynku pracy itp.
2.1 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)
Aby państwa członkowskie Unii Europejskiej mogły korzystać ze środków funduszy
strukturalnych konieczne jest stworzenie szeregu dokumentów. Pierwszy z nich to Narodowy Plan
Rozwoju - dokument określający cele rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz sposoby ich
4
Fundusze strukturalne
osiągnięcia. Jego wdrażaniu służą programy operacyjne. W Polsce jednym z takich programów jest
Sektorowy Program
Operacyjny Rozwój
Zasobów
Ludzkich.
Jego
postanowienia
są
uszczegółowione w Uzupełnieniu Programu. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji
projektu i zarządzanie projektem wymaga dobrej znajomości obu dokumentów.
Głównym celem SPO RZL jest:
“budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do
rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.
Celem szczegółowym programu jest rozwijanie konkurencyjnej gospodarki opartej na
wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i
osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie
regionalnym i krajowym.
Cele SPO RZL są realizowane poprzez trzy priorytety:
Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Celem tego priorytetu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnej obsługi klientów służb
zatrudnienia, pomocy społecznej i innych instytucji działających na rzecz rynku pracy oraz
wyrównywanie szans kobiet w dostępie do rynku pracy i zatrudnienia. Priorytet ten ma też służyć
działaniom na rzecz ogółu poszukujących pracy i bezrobotnych oraz osób z grup szczególnego
ryzyka.
W ramach tego Priorytetu realizowane są następujące Działania:
1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy,
1.2 Perspektywy dla młodzieży,
1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia,
1.4 Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,
1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka,
1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.
Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Celem tego priorytetu jest rozszerzanie dostępu do edukacji i podnoszenie jej poziomu, a
także podnoszenie kwalifikacji pracowników, promocja edukacji w zakresie przedsiębiorczości i
5
Fundusze strukturalne
promocja elastycznych form pracy. Istotne jest też włączanie w proces edukacji nowoczesnych
technologii. Priorytet ten ma też na celu poprawę jakości pracy administracji.
W ramach tego Priorytetu realizowane są następujące Działania:
2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie
2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy,
2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki,
2.4 Wzmocnienie zdolności administracyjnych.
Priorytet 3: Pomoc techniczna
Celem priorytetu jest wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie SPO RZL, tak aby
mogły efektywnie i zgodnie z politykami wspólnotowymi dysponować środkami unijnymi.
W ramach tego Priorytetu realizowane są następujące Działania:
3.1 Wsparcie zarządzania SPO RZL,
3.2 Informacja i promocja Działań SPO RZL,
3.3 Zakup sprzętu komputerowego.
Za realizację SPO RZL odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Europejskim
Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. SPO RZL jest
programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach SPO RZL wnioski o dofinansowanie składać mogą m.in..: instytucje rynku
pracy: (publiczne służby zatrudnienia, OHP, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe,
instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego), pracownicy publicznych służb
zatrudnienia, jednostki naukowe, szkoły, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje
pozarządowe działające na rzecz osób bezrobotnych, ośrodki wspierania przedsiębiorczości,
pracodawcy, oraz organizacje pracodawców, przedsiębiorców i związki zawodowe.
Dla zainteresowanych pracami dyplomowymi polecamy następujące serwisy: prace dyplomowe
o kampaniach społecznych – wiele interesujących prac licencjackich i magisterskich z
marketingu, reklamy; prace dyplomowe o zdrowiu – zbiór prac o promocji zdrowia,
artykułów, i esejów, prace dyplomowe z prawa – aktualne i historyczne prace dyplomowe.
6
Fundusze strukturalne
2.2 Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Głównym celem ZPORR jest:
„tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji
niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu
kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią
Europejską”.
ZPORR określa także cele i kierunki oraz wysokość wykorzystywania środków na
realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane w latach 2004–2006 z udziałem
funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest jednym z programów
operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia
Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety,
kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które
będą uruchamiane z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w
Unii Europejskiej.
Zmierzając do realizacji celu ZPORR polityka rozwoju regionalnego państwa sprzyjać
będzie wzrostowi gospodarczemu, decentralizacji zarządzania państwem, przekształceniom
strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększaniu mobilności przestrzennej ludności,
zwiększaniu poziomu wiedzy i dostępu do najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i
podmiotów gospodarczych.
7
Fundusze strukturalne
Realizacja ZPORR będzie podlegała kilku najważniejszym zasadom polityki spójności
społeczno – gospodarczej UE i wymogom wynikającym z Ustawy o zasadach wspierania rozwoju
regionalnego:

zasadzie programowania

zasadzie koncentracji

zasadzie dodatkowości

zasadzie subsydiarności

zasadzie partnerstwa
Cel strategiczny ZPORR zostanie osiągnięty poprzez koncentrację interwencji państwa na
następujących
priorytetach,
zgodnych
z
priorytetami
polityki
rozwoju
regionalnego
sformułowanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006:
Priorytety ZPORR współfinansowane z EFS - Priorytet 2: Wzmocnienie rozwoju zasobów
ludzkich w regionach
Celem niniejszego Priorytetu jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na
poziomie lokalnym i regionalnym, a także poprawa zdolności do programowania i realizacji
projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach. Szczególne znaczenie ma
realizacja działań mających na celu reorientację zawodową pracowników zanim staną się
bezrobotnymi oraz przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa. Działania realizowane w
ramach priorytetu będą koncentrować się zwłaszcza na obszarach zagrożonych marginalizacją, w
tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów. Na tych
obszarach należy podjąć interwencję publiczną dostosowaną do specyfiki regionalnej i
ukierunkowaną na uzupełnienie ogólnokrajowych programów wsparcia rozwoju zatrudnienia i
edukacji.
W ramach tego Priorytetu realizowane są następujące działania:
2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i
możliwości kształcenia ustawicznego w regionie
2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa
2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi
2.5 Promocja przedsiębiorczości
2.6 Regionalne strategie innowacyjne i transfer wiedzy
8
Fundusze strukturalne
Instytucją Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto w każdym z 16
województw pod nadzorem Instytucji Zarządzającej działają Instytucje Pośredniczące w
zarządzaniu programem (intermediate body) – Urzędy Wojewódzkie, a także Urzędy
Marszałkowskie. Wdrażanie ZPORR jest nadzorowane przez Komitet Monitorujący ZPORR, a w
każdym z województw przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR. W każdym
z 16 województw działa Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu ZPORR ulokowana w Urzędzie
Wojewódzkim.
9
Fundusze strukturalne
3. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
European Regional Development Fund – ERDF został powołany w 1975 roku jako reakcja
na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym
i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).
Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 Traktatu
ustanawiający Wspólnotę Europejską: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu
przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie
poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w
przekształcaniu upadających regionów przemysłowych”.
Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących
dziedzinach:

inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i
małych przedsiębiorstw

rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie
trwałego zatrudnienia,

infrastruktury,

rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,

ochrony i poprawy stanu środowiska,

rozwoju społeczeństwa informacyjnego.
W ramach tych dziedzin współfinansowane są następujące działania:
1. inwestycje produkcyjne mające na celu tworzenie i ochronę stałych miejsc pracy;
2. inwestycje w infrastrukturę:
o
która w regionach objętych celem 1 przyczynia się do zwiększenia potencjału
gospodarczego, rozwoju, dostosowania strukturalnego oraz tworzenia lub
utrzymywania stałych miejsc pracy w tych regionach, w tym inwestowania w
infrastrukturę przyczyniającą się do tworzenia i rozwijania transeuropejskich sieci w
dziedzinie transportu, telekomunikacji i infrastruktury energetycznej, biorąc pod
uwagę konieczność połączenia z centralnymi regionami Wspólnoty regionów
strukturalnie upośledzonych na skutek ich wyspiarskiego, śródlądowego lub
peryferyjnego usytuowania;
10
Fundusze strukturalne
o
która w regionach i na obszarach objętych celami 1 i 2 lub inicjatywami
wspólnotowymi, określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr
1260/1999, dotyczy zróżnicowania upadających terenów gospodarczych i obszarów
przemysłowych, sprzyja odnowie obszarów miejskich dotkniętych kryzysem i
tworzy lepszy dostęp do obszarów wiejskich i obszarów zależnych od rybołówstwa;
narzędzia infrastruktury, w przypadku gdy modernizacja lub przekształcenie jest
warunkiem wstępnym dla tworzenia lub rozwoju działań gospodarczych tworzących
nowe miejsca pracy, łącznie z połączeniami infrastrukturalnymi, od których zależy
rozwój tych działań;
3. rozwój endogeniczny potencjału poprzez środki, które zachęcają i wspierają lokalny rozwój
i inicjatywy zatrudnienia oraz działalność małych i średnich przedsiębiorstw, obejmującej
w szczególności:
o
pomoc przy obsłudze przedsiębiorstw, zwłaszcza w dziedzinie zarządzania, badań
rynku oraz badań i usług wspólnych dla kilku przedsiębiorstw,
o
finansowanie transferu technologii, w szczególności, włącznie z gromadzeniem i
upowszechnianiem informacji, wspólną organizację między przedsiębiorstwami i
placówkami
naukowymi
oraz
finansowanie
wprowadzania
innowacji
w
przedsiębiorstwach,
o
poprawę dostępu przedsiębiorstw do środków finansowych i pożyczek poprzez
tworzenie i rozwój właściwych instrumentów finansowych, określonych w art. 28
rozporządzenia (WE) nr 1260/1999,
o
bezpośrednią pomoc inwestycyjną określoną w art. 28 ust. 3 rozporządzenia (WE)
nr 1260/1999, w przypadku, gdy żadne systemy pomocy nie istnieją,
o
zapewnienie właściwej infrastruktury dla lokalnego rozwoju i polityki zatrudnienia,
o
pomoc dla instytucji świadczących w regionie usługi w zakresie tworzenia nowych
miejsc pracy, ale z wyłączeniem środków finansowanych przez Europejski Fundusz
Społeczny (EFS),
4. środki pomocy technicznej określone w art. 2 ust. 4 akapit drugi rozporządzenia (WE)
nr 1260/1999.
EFRR może przyczyniać się do finansowania inwestycji w dziedzinie edukacji i zdrowia, które
są korzystne dla strukturalnego dostosowania regionów.
11
Fundusze strukturalne
EFRR będzie współfinansował projekty realizowane w ramach następujących programów
operacyjnych:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

SPO Transport

PO Pomoc Techniczna
3.1 Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR)
Celem strategicznym programu jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności
regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać
długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i
terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. Cel ten został sformułowany w Narodowej Strategii
Rozwoju Regionalnego na lata 2001-2006 i jest podstawą prowadzenia i koordynacji w tym
okresie wszystkich działań podejmowanych w ramach polityki rozwoju regionalnego oraz w
ramach Narodowego Planu rozwoju 2004-2006.
Cel główny
Priorytety
Działania
Tworzenie
warunków
wzrostu
konkurencyjności
regionów oraz
przeciwdziałanie
marginalizacji
niektórych
obszarów w taki
sposób, aby
sprzyjać
długofalowemu
rozwojowi
gospodarczemu
kraju, jego
spójności
1. Rozbudowa i
modernizacja
infrastruktury
służącej
wzmocnieniu
konkurencyjnoś
ci regionów
1.1. Modernizacja i
rozbudowa
regionalnego układu
transportowego
Podmiot przyjmujący
wnioski
Urząd Marszałkowski
1.3. Regionalna
infrastruktura
społeczna
Urząd Marszałkowski
1.4. Rozwój kultury i
turystyki
Urząd Marszałkowski
12
Fundusze strukturalne
Cel główny
Priorytety
ekonomicznej,
społecznej i
terytorialnej oraz
integracji z Unią
Europejską.
Działania
1.5. Infrastruktura
społeczeństwa
informacyjnego
1.6. Rozwój
transportu
publicznego w
aglomeracjach
3. Rozwój
lokalny
Podmiot przyjmujący
wnioski
Urząd Marszałkowski
Departament
Wdrażania
Programów Rozwoju
Regionalnego w
MGPiPS
3.1. Obszary
wiejskie
3.2. Obszary
podlegające
restrukturyzacji
3.3. Rewitalizacja
obszarów
zdegradowanych
(miejskich,
poprzemysłowych,
powojskowych)
3.4. Mikroprzedsiębiorstwa
3.5. Lokalna
infrastruktura
społeczna
4. Pomoc
techniczna
4.1. Wsparcie
procesu wdrażania
ZPORR – wydatki
limitowane
Instytucja
Zarządzająca ZPORR
4.2 Wsparcie
procesu wdrażania
ZPORR – wydatki
nielimitowane.
Instytucja
Zarządzająca ZPORR
4.3. Działania
informacyjne i
promocyjne
Instytucja
Zarządzająca ZPORR
13
Fundusze strukturalne
3.2 Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
Celem głównym programu jest poprawa pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki
funkcjonującej w warunkach otwartego rynku. Będzie on osiągany poprzez koncentrację środków
finansowych kierowanych bezpośrednio do sektora przedsiębiorstw, sektora naukowo-badawczego
oraz instytucji otoczenia biznesu, na najbardziej efektywne projekty i przedsięwzięcia,
gwarantujące
wzrost
innowacyjności
produktowej
i
technologicznej.
Niski
poziom
konkurencyjności polskiej gospodarki wymusza konieczność podjęcia działań wspierających
rozwój firm, które przede wszystkim są zdolne do tworzenia i absorbowania innowacji - o
największym potencjale wzrostu oraz możliwościach eksportowych.
Cel główny
Poprawa pozycji
konkurencyjnej
przedsiębiorstw
działających na
terenie Polski w
warunkach
Jednolitego Rynku
Europejskiego".
Priorytety
Działania
1. Rozwój
przedsiębiorczości i
wzrost innowacyjności
z wykorzystaniem
instytucji otoczenia
biznesu,
1.1. Wzmocnienie instytucji
Polska Agencja Rozwoju
wspierających działalność przedsiębiorstw Przedsiębiorczości (PARP)
1.2. Poprawa dostępności do
zewnętrznego finansowania inwestycji
przedsiębiorstw;
Podmiot przyjmujący
wnioski
PARP
1.3. Tworzenie korzystnych warunków dla Agencja Rozwoju
rozwoju firm
Przemysłu S. A.
2. Wzmocnienie pozycji
konkurencyjnej
przedsiębiorstw
1.4. Wzmocnienie współpracy między
sferą badawczo-rozwojową a gospodarką
Wydział Funduszy
Strukturalnych w
Ministerstwie Nauki i
Informatyzacji
1.5. Rozwój systemu dostępu
przedsiębiorców do informacji i usług
publicznych on-line
Jw.
2.1. Wzrost konkurencyjności małych i
średnich przedsiębiorstw poprzez
doradztwo;
PARP we współpracy z
RIF
14
Fundusze strukturalne
działających na
Jednolitym Rynku
Europejskim
3. Pomoc techniczna
2.2 Wsparcie konkurencyjności
produktowej i technologicznej
przedsiębiorstw;
- Departament
Instrumentów Finansowych
MGPiPS
- Departament Inwestycji
Zagranicznych i Promocji
Eksportu MGPiPS
2.3. Wzrost konkurencyjności małych i
średnich przedsiębiorstw poprzez
inwestycje;
PARP działająca poprzez
Regionalne Instytucje
Finansujące
2.4. Wsparcie dla inwestycji w zakresie
dostosowania przedsiębiorstw do
wymogów ochrony środowiska
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
3.1. Wsparcie procesu zarządzania SPO
WKP
Instytucja Zarządzająca
SPO WKP
3.2. Komputeryzacja i zakup wyposażenia
biurowego dla instytucji zaangażowanych
w zarządzanie i wdrażanie SPO WKP
Instytucja Zarządzająca
SPO WKP
3.3. Informowanie i promowanie działań
SPO WKP
Instytucja Zarządzająca
SPO WKP
3.4. Wsparcie Jednostki Ewaluacyjnej
Instytucja Zarządzająca
SPO WKP
3.3 Sektorowy Program Operacyjny Transport
Celem strategicznym programu jest zwiększenie spójności transportowej kraju oraz
polepszenie dostępności przestrzennej miast, obszarów i regionów Polski w układzie Unii
Europejskiej. Osiągnięciu celu strategicznego programu sprzyjać będzie realizacja jego celów
cząstkowych - przyspieszenie procesu modernizacji i rozbudowy infrastruktury transportowej
poprzez modernizację głównych linii kolejowych, rozbudowę sieci drogowej, poprawę dostępu do
portów morskich ważnych dla gospodarki narodowej.
15
Fundusze strukturalne
Cel główny
Priorytety
Działania
Podmiot przyjmujący wnioski
Uzyskanie systemu
transportowego
spójnego
przestrzennie w
sali kraju i
spójnego z
systemem UE oraz
realizacja
przedsięwzięć nie
tylko
gwarantujących
dodatnie efekty
ekonomiczne,
społeczne (w tym
ekologiczne), ale
także mieszczące
się w sposób
maksymalnie
skoncentrowany w
paneuropejskich
korytarzach
transportowych
mających
fundamentalne
znaczenie w
tworzeniu spójności
przestrzeni
europejskiej, (w
skrócie „spójność
przestrzenna”)
1. Zrównoważony
gałęziowo rozwój
systemu
transportowego
1.1. MODERNIZACJA LINII
KOLEJOWYCH W
RELACJACH MIĘDZY
AGLOMERACJAMI
MIEJSKIMI I W
AGLOMERACJACH
Departament Programowania i
Strategii w Ministerstwie
Insfrastruktury
1.2. POPRAWA
INFRASTRUKTURY
DOSTĘPU DO PORTÓW
MORSKICH
Jw.
1.3. Rozwój systemów
intermodalnych
Jw.
2.
Bezpieczniejsza
infrastruktura
drogowa
3. Pomoc
techniczna
2.1. Przebudowa i budowa dróg DEPARTAMENT
PROGRAMOWANIA I
krajowych
STRATEGII W MINISTERSTWIE
INFRASTRUKTURY
2.2. Usprawnienie
przejazdów drogami
krajowymi przez miasta na
prawach powiatu
Jw.
2.3. Wdrażanie i monitoring
środków poprawy
bezpieczeństwa ruchu
drogowego
JW.
3.1. Wsparcie efektywnego
zarządzania SPO Transport
JW. LUB DEPARTAMENT
FINANSOWANIA
INFRASTRUKTURY I
FUNDUSZY EUROPEJSKICH
3.2. Informacja i promocja
operacji SPO Transport
JW.
3.4 Program Operacyjny – Pomoc techniczna
Program Pomoc techniczna ma za zadanie zapewnić efektywność zarządzania funduszami
strukturalnymi oraz prawidłowość interwencji i przejrzystość operacji środków pomocowych, a
także podnieść poziom wiedzy potencjalnych beneficjentów oraz ogółu społeczeństwa na temat
pomocy strukturalnej. Obejmuje on działania przygotowawcze, monitorujące, oceniające i
kontrolne oraz z zakresu informacji i promocji, niezbędne dla wdrażania funduszy strukturalnych i
realizowane na poziomie Podstaw Wsparcia Wspólnoty.
16
Fundusze strukturalne
Cel główny
Osiągnięcie
sprawnego i
przejrzystego
systemu
wdrażania
Podstaw
Wsparcia
Wspólnoty i
Narodowego
Planu Rozwoju
Działania
Priorytety
1. Wzmocnienie
zdolności w
zakresie
zarządzania,
monitorowania,
oceny i kontroli
Podstaw
Wsparcia
Wspólnoty
(PWW)
1.1. Szkolenia osób
odpowiedzialnych za zarządzanie,
monitorowanie ocenę i kontrolę
1.2. Wsparcie obsługi Komitetów
PWW i PO Pomoc techniczna
1.3. Wsparcie procesu
zarządzania, monitorowania i
kontroli PWW oraz PO Pomoc
techniczna
1.4. Wsparcie procesu oceny
(ewaluacji) PWW
1.5. Zakup wyposażenia
- Wsparcie procesu oceny PWW
- Zakup wyposażenia
2. Wsparcie
systemu
informatycznego
SIMIK
2.1. Rozwój i utrzymanie systemu
SIMIK i sieci rozległej SIMIKNET
2.2. Szkolenia
2.3. Działania informacyjne
2.4. Wydatki osobowe na potrzeby
systemu SIMIK
2.5. Wyposażenie
3.
Upowszechnianie
informacji i
promocja
funduszy
strukturalnych
3.1. Rozpowszechnianie
informacji i promocja PWW, PO
Pomoc techniczna oraz Funduszy
Strukturalnych
3.2. Stworzenie i eksploatacja
portalu internetowego
3.3. Promocja i wymiana
informacji pomiędzy uczestnikami
procesu realizacji PWW
17
Fundusze strukturalne
4. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej
European Agriculture Guidance and Guarantee Funds (EAGGF) powstał w 1964 roku na
mocy Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (1957). Zajmuje się
wspieraniem przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich.
Na Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej jest przeznaczana największa część budżetu
Unii Europejskiej (w 1999 przeznaczono na ten cel 42,2 procenta budżetu). Ponadto środki
Funduszu pochodzą z opłat nakładanych na importowane spoza Unii Europejskiej produkty rolne.
EAGGF składa się z dwóch sekcji: Sekcji Gwarancji, która finansuje wspólną politykę
rolną (zakupy interwencyjne produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników) oraz Sekcji
Orientacji, która wspiera przekształcenia w rolnictwie w poszczególnych państwach UE i jest
instrumentem polityki strukturalnej. W ramach Sekcji Orientacji EAGGF realizuje się następujące
zadania:

rozwój i modernizacja terenów wiejskich

wspieranie inicjatyw służących zmianom struktury zawodowej na wsi (w tym kształcenia
zawodowego rolników i ich przekwalifikowania do innych zawodów)

wspomaganie działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych

restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do wymogów
rynku

pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników

wspieranie rozwoju ruchu turystycznego i rzemiosła

rozwój i eksploatacja terenów leśnych

inwestycje w ochronę środowiska

wyrównywanie szans gospodarstw położonych na terenach górzystych i terenach
dotkniętych kataklizmami
Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej współfinansuje w Polsce: Sektorowy
Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów
wiejskich.
Dla zainteresowanych pracami dyplomowymi polecamy następujące serwisy: prace dyplomowe
o kampaniach społecznych – wiele interesujących prac licencjackich i magisterskich z
marketingu, reklamy; prace dyplomowe o zdrowiu – zbiór prac o promocji zdrowia,
artykułów, i esejów, prace dyplomowe z prawa – aktualne i historyczne prace dyplomowe.
18
Fundusze strukturalne
4.1 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich.
Sektorowy
Program
Operacyjny
pt.
Restrukturyzacja
i
modernizacja
sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich określa strategię oraz kierunki działań w zakresie
rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich.
Program operacyjny jest wdrażany na terenie całego kraju w latach 2004 – 2006, przy
założeniu, że realizacja płatności odbywać się będzie do końca 2008 roku. Źródłem finansowania
są środki publiczne: budżetu państwa, budżetów samorządów regionalnych i lokalnych oraz
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie - Sekcja Orientacji (EAGGF), jak
również środki inwestorów prywatnych.
W oparciu o analizę sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym
przyjęto, że Sektorowy Program Operacyjny pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora
żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich będzie narzędziem w realizacji celu Narodowego
Planu Rozwoju - Restrukturyzacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich.
Planowane działania, zgodnie z priorytetami Rozporządzenia Rady (WE) 1257/99, mają służyć
realizacji dwóch celów strategicznych programu, które określono jako:
Cel 1 „Poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej” - traktowany jako
najważniejszy cel strategiczny rozwoju polskiego rolnictwa oraz przetwórstwa żywności w
pierwszych latach integracji z UE.
Cel 2 „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” - realizowany również poprzez Plan
Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz inne programy operacyjne w ramach Narodowego
Planu Rozwoju.
Powyższe cele realizowane będą w ramach dwóch priorytetów.
I.
Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym
II.
Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Pomoc strukturalna na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa musi być uzupełniona,
ze względu na ograniczenia możliwej interwencji, wynikającej z jednofunduszowego charakteru
19
Fundusze strukturalne
Sektorowego Programu Operacyjnego pt. Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego
oraz rozwój obszarów wiejskich, przez:

transfery środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury (Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego – ERDF);

tworzenie pozarolniczych miejsc pracy i rozwój zasobów ludzkich (Europejski Fundusz
Socjalny – ESF i ERDF);

instrumenty pomocy krajowej, kontynuowane po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej.
W ramach tego programu wdrażane są takie działania jak: renty strukturalne, programy
rolnośrodowiskowe, zalesianie gruntów rolnych, płatności dla terenów trudnych dla gospodarki
rolnej, płatności dla gospodarstw niskotowarowych, wsparcie dostosowań do standardów
Wspólnotowych, grupy producenckie oraz pomoc techniczna.
Działania wdrażane w ramach obydwu programów są kompatybilne i wzajemnie się
uzupełniają
w
ramach
nadrzędnego
celu
jakim
jest
rozwój
obszarów
wiejskich.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza szansę na zdynamizowanie procesów rozwoju
społeczno - gospodarczego kraju, obejmujących także przekształcenia struktur rolnictwa i
gospodarki żywnościowej oraz poprawę warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej
na terenach wiejskich.
20
Fundusze strukturalne
5. Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa
Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa (FIFG - Financial Instrument for Fisheries
Guidance) powstał w 1993 roku w ramach reformy funduszy strukturalnych. Ten instrument
polityki
strukturalnej
Unii
Europejskiej
wspiera
restrukturyzację
rybołówstwa
państw
członkowskich.
Za pośrednictwem FIFG finansowane są inicjatywy w następujących dziedzinach:

rozwój hodowli ryb

rozwój infrastruktury portów rybackich oraz ich wyposażenie w niezbędne zaplecze i
urządzenia

restrukturyzacja i unowocześnienie floty rybackiej oraz metod połowu i przetwarzania ryb

podnoszenie konkurencyjności produktów rybnych i ich promowanie na rynku
Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa współfinansuje w Polsce: Sektorowy
Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb.
5.1 Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb
Celem głównym SPO "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" jest racjonalna
gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie
konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. Produkty rybołówstwa oraz chowu
i hodowli ryb, produkty przetwórstwa powinny odpowiadać zapotrzebowaniu rynku krajowego
pod względem ceny i jakości oraz powinny być konkurencyjne na rynkach zagranicznych.
1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów

złomowanie statków rybackich
21
Fundusze strukturalne

przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia (Działanie wygasło
z dniem 01.01.2005)

wspólne przedsięwzięcia (Działanie wygasło z dniem 01.01.2005)
2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej

budowa nowych statków rybackich (działanie wygasło z dniem 01.01.2005)

modernizacja istniejących statków rybackich

wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową
3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa,
przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe

ochrona i rozwój zasobów wodnych

chów i hodowla ryb

rybacka infrastruktura portowa

przetwórstwo i rynek rybny

rybołówstwo śródlądowe
4. Inne działania

rybołówstwo przybrzeżne

działania społeczno-ekonomiczne

znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne

działanie organizacji obrotu rynkowego

czasowe zawieszenie działalności

działania innowacyjne i inne
5. Pomoc techniczna
Dla zainteresowanych pracami dyplomowymi polecamy następujące serwisy: prace dyplomowe
o kampaniach społecznych – wiele interesujących prac licencjackich i magisterskich z
marketingu, reklamy; prace dyplomowe o zdrowiu – zbiór prac o promocji zdrowia,
artykułów, i esejów, prace dyplomowe z prawa – aktualne i historyczne prace dyplomowe.
22
Fundusze strukturalne
6. Fundusz spójności
6.1 Przyczyny powstania
Fundusz Spójności powstał na mocy Traktatu z Maastricht o utworzeniu Unii Europejskiej
z 1991 r., który wszedł w życie w 1993 r. Fundusz Spójności został powołany w celu zmniejszania
różnic w poziomie gospodarczo-społecznym krajów i regionów Unii Europejskiej. Różnice w
poziomie ekonomicznym pojawiły się wraz z przyjmowaniem do Unii kolejnych państw
członkowskich, których wyniki gospodarcze odbiegały od państw najbardziej rozwiniętych. W
dalszej perspektywie zapewnienie równowagi gospodarczej i społecznej krajów członkowskich
wiązało się z planami wprowadzenia unii gospodarczo-walutowej. Fundusz Spójności miał
dostarczyć wsparcia finansowego na realizację dużych inwestycji związanych z rozwojem lub
modernizacją infrastruktury transportowej i ochrony środowiska.
Przed rozszerzeniem Unii Europejskiej w maju 2004 r. z pomocy w ramach Funduszu
Spójności korzystały cztery kraje: Grecja, Hiszpania, Irlandia i Portugalia. Od 1 styczna 2004 r. do
wsparcia z Funduszu Spójności przestała kwalifikować się Irlandia. Dzięki pomocy z Funduszu
Spójności kraje te mogły osiągnąć kryteria konwergencji dla unii gospodarczej i walutowej, a
także kontynuować inwestycje infrastrukturalne. Od dnia 1 maja 2004 r., oprócz wyżej
wymienionych państw członkowskich, z pomocy Funduszu Spójności korzysta 10 nowych państw
członkowskich, w tym Polska.
6.2 Cele
Fundusz Spójności jest instrumentem polityki strukturalnej Unii Europejskiej, lecz nie
zalicza się do funduszy strukturalnych. Pomoc z Funduszu Spójności ma zasięg krajowy, a nie
regionalny jak w przypadku funduszy strukturalnych. Celem nadrzędnym funduszu jest
wzmacnianie spójności społecznej i gospodarczej Unii poprzez finansowanie dużych projektów
tworzących spójną całość w zakresie ochrony środowiska i infrastruktury transportowej. Pomoc
Unii Europejskiej dla sektora środowiska i sektora transportu odzwierciedla filozofię trwałego i
zrównoważonego rozwoju. Polega ona na zwiększaniu produktywności i konkurencyjności
23
Fundusze strukturalne
gospodarki głównie poprzez rozwój infrastruktury transportowej, lecz zarazem nie kosztem
środowiska i jego zasobów, a przez to - kosztem przyszłych pokoleń.
Fundusz Spójności współfinansuje przede wszystkim projekty służące rozwojowi
infrastruktury publicznej. Pomiędzy projektami z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury
transportowej musi być zachowana równowaga podziału funduszy, która została ustanowiona na
poziomie 50% dla każdego sektora.
6.3 Warunki pomocy
Środki Funduszu Spójności są kierowane do państw członkowskich, w których produkt
narodowy brutto (PNB) na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej w państwach Unii
Europejskiej, oraz w których opracowany został program zmierzający do spełnienia kryteriów
konwergencji ustalonych w art. 104 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. W
przypadku, gdy kraj członkowski nie dotrzyma programu konwergencji dla unii gospodarczej i
walutowej, przyznane fundusze mogą zostać wstrzymane.
Projekty finansowane z Funduszu Spójności powinny być zgodne z postanowieniami
traktatów, przyjętymi zgodnie z nimi instrumentami oraz politykami wspólnotowymi łącznie z
polityką ochrony środowiska, transportową, w dziedzinie sieci transeuropejskich, polityką
konkurencji oraz polityką zamówień publicznych.
6.4 Budżet
Przy wyznaczaniu alokacji środków z Funduszu Spójności dla danego kraju brana jest pod
uwagę liczba ludności, PNB na jednego mieszkańca, powierzchnia kraju oraz inne czynniki
społeczno-ekonomiczne np. deficyt w obszarze infrastruktury transportowej w kraju odbiorcy
wsparcia. Pomoc z Funduszu wraz z transferami z funduszy strukturalnych nie powinna
przekroczyć 4% PKB kraju beneficjenta.
Zgodnie z postanowieniami Traktatu o Przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej na
zobowiązania (commitments) podejmowane przez nowe Państwa Członkowskie w ramach
interwencji Funduszu Spójności, Unia Europejska przeznaczyła na lata 2004 - 2006 środki
finansowe w wysokości 7 590,5 mln euro według cen z 1999 r.
24
Fundusze strukturalne
Biorąc pod uwagę kryteria stosowane przy wyznaczaniu wstępnej alokacji oraz wysokość
środków finansowych przeznaczonych na zobowiązania w obecnym okresie programowania
alokacja dla Polski, określona w Traktacie Akcesyjnym, waha się w przedziale od 45,65 % do
52,72 % całości środków. Oznacza to, że począwszy od 2004 r. roczne zobowiązania dla Polski
będą wahać się w następujących przedziałach (według cen z grudnia 2003 r.):
Rok
Przedziały zobowiązań dla Średnie zobowiązania dla
Polski w mln euro
Polski w mln euro
2004
1312,9 – 1516,3
1 414,6
2005
1086,5 – 1254,7
1 170,6
2006
1478,9 – 1707,9
1 593,4
2004-
3878,3 – 4478,9
4178,6
2006
Tak więc średnia alokacja dla Polski w latach 2004-2006 wynosi 4178,6 mln euro. Zgodnie
z Rozporządzeniem Rady 1164/94/WE przyznane Polsce środki Funduszu Spójności będą w
równym stopniu wspierać obydwa obszary priorytetowe: środowisko i transport.
25
Fundusze strukturalne
7. Stan realizacji funduszy strukturalnych - stan na 31–X–2005 r.
Fundusze strukturalne cieszą się niesłabnącą popularnością. W październiku br. wzrosła
liczba wniosków o dofinansowanie także w ramach mniej dotąd popularnych działań. Natomiast
Komisja Europejska przekazała 22 mln euro refundacji wydatków.
Dane o wykorzystaniu środków strukturalnych zbierane są za pomocą systemu
monitorowania NPR/PWW. Bada on m.in.: wartość złożonych i ocenionych pod względem
formalnym wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, wartość podpisanych umów i
wartość zrealizowanych płatności. Dane są porównywane z ilością środków dostępnych w latach
2004-2006 (tzw. alokacja). Analiza jest prowadzona dla każdego z programów operacyjnych,
składających się na Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) i Programów Inicjatyw
Wspólnotowych (PIW) EQUAL i INTERREG III A.
W październiku złożono prawidłowe pod względem formalnym wnioski o wartości 2,1 mld
zł, a łącznie wsparcie, o które wnioskowano od początku realizacji PWW, wzrosło do 50,7 mld zł
tj. 151,5% alokacji na lata 2004-2006. Największy przyrost zanotowano w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – o 17 pkt proc. i Sektorowego
Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój
Obszarów Wiejskich (SPO ROL) - o 11 pkt proc.
Wnioski o największej łącznej wartości w stosunku do alokacji na lata 2004-2006 złożono
w ramach:

Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO
WKP) – 214,63%,

ZPORR – 195,86%.
Nadal niski poziom zainteresowania widoczny jest przy Sektorowym Programie
Operacyjnym Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO RYB).
W październiku br. najpopularniejsze były działania (w nawiasie numer):

Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego (1.1), Rozwój Kultury i
Turystyki (1.4) i Obszary Wiejskie (3.1) - ZPORR;

Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów
ochrony środowiska (2.4) – SPO WKP.
A także m.in.:
26
Fundusze strukturalne

Odnowa
wsi
oraz
zachowanie
i
ochrona
dziedzictwa
kulturowego
(2.3)
–
SPO ROL;

Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy (2.2) – Sektorowy
Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL).
W ramach PIW INTERREG III A najczęściej ubiegano się dofinansowanie projektów w
ramach współpracy Polska - Mekleburgia - Pomorze Zachodnie/ Brandenburgia.
Wnioski po złożeniu podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym wg
ustalonych kryteriów. Instytucje, których wnioski uzyskają najwyższe oceny, podpisują umowy
lub są powiadamiane o decyzji o dofinansowaniu projektu.
W październiku br. podpisano umowy na kwotę 1,56 mld zł. Łącznie, od rozpoczęcia
realizacji programów, podpisano umowy na kwotę ponad 17 mld zł, co stanowi 50,7% alokacji na
lata 2004-2006.
Umowy o największej wartości w stosunku do alokacji na lata 2004-2006 podpisano w
ramach:

Sektorowego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (PO PT) – 69,96%;

Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (SPO T) – 61,76%

ZPORR – 55,58%.
W październiku br. podpisano pierwszą umowę w ramach INTERREG III A. Obejmuje ona
90% zobowiązań w ramach działania Poprawa infrastruktury transportowej programu Polska –
Mekleburgia – Pomorze Zachodnie/ Brandenburgia.
Październik był kolejnym miesiącem znaczącego wzrostu płatności z kont programowych.
Wydano 341 mln zł tj. o blisko 30% więcej środków niż we wrześniu br. Natomiast od początku
okresu wdrażania funduszy strukturalnych wydano łącznie 1,45 mld zł, czyli 4,35% alokacji na lata
2004-2006. Największych łącznych wydatków dokonano dotąd w SPO RYB – 19,38% i SPO ROL
– 13,06%. Płatności w październiku pochodziły z wszystkich programów operacyjnych poza SPO
RYB i PIW INTERREG III A. Największe z nich – blisko 190 mln zł – zanotowano w ramach
SPO ROL. Po raz pierwszy dokonano płatności w ramach SPO T.
We wrześniu przekazany został do Komisji Europejskiej kolejny wniosek o refundację na
kwotę 37 mln euro. Dotyczył on SPO ROL. Łącznie przekazano wnioski o wartości 113,6 mln
euro tj. 1,32% alokacji na lata 2004-2006. Natomiast Komisja Europejska wypłaciła na konto
instytucji Płatniczej kwotę ponad 22 mln euro w ramach refundacji wydatków dotyczących sześciu
programów operacyjnych, w tym po raz pierwszy ZPORR, PO PT i PIW EQUAL.
Tempo kontraktacji zbliżyło się do pożądanego poziomu. Problemem natomiast pozostaje
tempo wydatkowania środków w poszczególnych programach operacyjnych. Dlatego też w
27
Fundusze strukturalne
najbliższych miesiącach podjęte zostaną kroki mające na celu uproszczenie procedur, w
szczególności w zakresie rozliczeń.
8. Fundusze strukturalne 2007 – 2013
Według aktualnego (2005) stanu prac w perspektywie finansowej 2007-2013 planuje się:
• utrzymanie wagi i budżetu polityki spójności – ok. 1/3 budżetu Unii Europejskiej,
• zmniejszenie ilości funduszy finansujących politykę spójności; planowane fundusze:
- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
- Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
- Fundusz Spójności
• zmniejszenie ilości działań strukturalnych.
Planowane kierunki działań oraz budżet w mld €
Wsparcie konwergencji – wspieranie
przyspieszonego wzrostu gospodarczego i
tworzenie nowych miejsc pracy w
1
regionach słabiej rozwiniętych (PKB
264,0
78,5%
57,9
17,2%
13,2
3,94%
poniżej 75% średniej UE-25); działania
finansowane z EFRR, EFS i Funduszu
Spójności.
Wsparcie regionalnej konkurencyjności
i zatrudnienia – wspieranie zmian
2
strukturalnych w regionach nie
kwalifikujących się do wsparcia
konwergencji; finansowanie z EFRR i
EFS.
Wsparcie europejskiej współpracy
terytorialnej – wspieranie terytorialnej
3
konkurencyjności oraz promowanie
harmonijnego i zrównoważonego rozwoju
terytorium UE – beneficjentami będą
wewnętrzne i zewnętrzne regiony
28
Fundusze strukturalne
graniczne; finansowanie z EFRR.
Razem polityka spójności
336,1
9. Źródło
http://www.up.gov.pl
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl
http://www.fundusze-strukturalne.pl
http://fs.ngo.pl
http://www.delpol.pl
Dla zainteresowanych pracami dyplomowymi polecamy następujące serwisy: prace dyplomowe
o kampaniach społecznych – wiele interesujących prac licencjackich i magisterskich z
marketingu, reklamy; prace dyplomowe o zdrowiu – zbiór prac o promocji zdrowia,
artykułów, i esejów, prace dyplomowe z prawa – aktualne i historyczne prace dyplomowe.
29
Download