Uploaded by jacek.tomasiak

MULTIBLOCKINLINE

advertisement
Instrukcja montażu i obsługi
PL
MULTIBLOCK INLINE
Armatura przyłączeniowa
Zmiany zastrzeżone!
Armatura MULTIBLOCK INLINE
z obejściem, zaworem zwrotnym i zaworem odpowietrzającym
DANE TECHNICZNE
Multiblock INLINE
Średnica przyłącza
R 1"
Średnica przyłączy węży
G 1"
Ciśnienie nominalne [PN]
bar
10
Temperatura wody / otoczenia (max)
°C
30 / 40
Długość montażowa
mm
135
Wymiary B / C / D (patrz rysunek)
mm
55 / 38 / 100
Numer zamówienia
887527
1. Obszar zastosowania
Urządzenie Multiblock INLINE gwarantuje oszczędność czasu i kosztów przy podłączaniu innych urządzeń
do rurociągu, przy czym nie jest wymagane wykonanie dodatkowego obejścia typu by-pass. Dzięki zastosowaniu armatury Multiblock znacznie zmniejsza się także ryzyko wystąpienia bakterii ze szczepów legionelli, gdyż przy korzystaniu z Multiblock nie występują obszary „martwe” w przewodach, w których występowałby zastój wody. Zarówno montaż armatur, jak i dokonywanie znaczących zmian konstrukcyjnych mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży Wasser V, § 12.2 i tylko przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne lub firmę wpisaną do rejestru instalatorów zakładu lub przedsiębiorstwa odpowiedzialnego w danym terenie za zaopatrzenie w wodę.
2. Funkcja
Montaż Multiblock Inline umożliwia przerwanie dopływu wody do urządzenia. Zaopatrzenie w wodę następuje poprzez wbudowane obejście, dzięki czemu w przypadku konserwacji czy naprawy nie występują przerwy w dostawie wody, a prace serwisowe mogą odbywać się bez problemu.
3. Zakres dostawy
Armatura przyłączeniowa z:
⇒ obejściem [by-pass],
⇒ wbudowanym zaworem zwrotnym
⇒ oraz zaworem odpowietrzającym.
4. Warunki montażu
Należy przestrzegać przepisów dotyczących instalacji wodnych, ogólnych wytycznych, (np. WVU, EVU,
VDE, DIN względnie ÖNORM, DVGW, ÖVGW), warunków higienicznych i danych technicznych.
Miejsce montażu należy zabezpieczyć przed działaniem mrozu. Montaż armatury jest dowolny – Multiblock
Inline może być instalowany poziomo lub pionowo. Prosimy jednak zwrócić uwagę na to, aby przed urządzeniem - zgodnie z kierunkiem przepływu - zamontować filtr o dokładności filtracji co najmniej 90 μm
(przebadany zgodnie z DIN / DVGW / ÖVGW), aby uniknąć przenikania do instalacji wodnej i osadzania
się w przewodach wiórów, konopi lub innych zanieczyszczeń mechanicznych.
5. Montaż
Montaż armatury przewidziany jest na przewodzie zimnej wody. Prosimy zwrócić uwagę na kierunek przepływu oznaczony strzałkami. Należy sprawdzić prawidłowość podłączeń i sprawność działania urządzenia,
zgodnie z wymaganiami DIN 1988, część 4. Przed uruchomieniem należy ponownie sprawdzić szczelność
wszystkich przyłączy i przewodów rurowych.
6. Obsługa
Przerwanie pracy zainstalowanej armatury:
- obrócić pokrętło ręczne (znajdujące się na górnej części korpusu armatury) zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do dolnego zatrzasku – oznaczenie na pokrętle „Z” = zamknięte: dopływ do urządzenia został zamknięty – Multiblock pracuje w trybie by-pass.
Ponowne uruchomienie:
- obrócić pokrętło ręczne (znajdujące się na górnej części korpusu armatury) w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara aż do górnego zatrzasku – oznaczenie na pokrętle „A” = otwarte: dopływ do armatury jest ponownie otwarty – zasilanie instalacji wodnej i dalszych urządzeń odbywa
się poprzez Multiblock.
7. Konserwacja
Multiblock Inline nie wymaga konserwacji.
Ważne wskazówki:
⇒ aby uniknąć błędów i ewentualnych zakłóceń instrukcję należy przechowywać w widocznym miej-
scu; przed rozpoczęciem pracy należy uważnie zapoznać się z jej treścią i postępować zgodnie
z zawartymi w niej wskazówkami
⇒ >Karty katalogowe< produktów oraz >Instrukcje Obsługi< sporządzone zostały zgodnie z najnow-
szą wiedzą i mają na celu udzielenie możliwie wielu wskazówek na temat wymienionego towaru ich treść nie jest jednak prawnie wiążąca.
⇒ Generalnie obowiązują ogólne Warunki Handlowe (prosimy przekazać je użytkownikowi).
Zmiany techniczne zastrzeżone.
Szanowni Klienci,
Umowa konserwacyjna zawiera:
Dziękujemy za wybór naszego urządzenia oraz za
zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli. Postaramy się
go nie zawieść również w kolejnych latach poprzez
wsparcie techniczne oraz serwis zakupionego przez
Państwa urządzenia.
1. Coroczny serwis obejmujący:
– kontrolę urządzenia w czasie pracy (w miejscu
zainstalowania);
– kontrolę funkcjonowania urządzenia na podstawie analizy wody (przeprowadzonej za pomocą
testerów BWT w miejscu zainstalowania);
– regulowanie i zmiany parametrów ustawień urządzenia w zależności od zaobserwowanych zmian
parametrów wody;
– uzupełnienie środków regeneracyjnych (oryginalnych z oferty BWT, zapewnionych przez Klienta na
miejscu montażu);
– drobne naprawy w ramach konserwacji (poza użytymi częściami zamiennymi i materiałami);
– sporządzenie notatki służbowej.
Aby mogli się Państwo cieszyć długą i bezawaryjną
pracą urządzenia zalecamy, aby było ono serwisowane
co najmniej raz w roku przez wykwalifikowany serwis
posiadający naszą autoryzację. Najlepszym rozwiązaniem byłoby podpisanie umowy konserwacyjnej.
Podczas rozruchu urządzenia, serwisant dostarczy
Państwu propozycję takiej umowy.
Czekamy na wszelkie informacje z Państwa strony
– postaramy się, aby byli Państwo zadowoleni
z naszych urządzeń.
Dział Serwisu i Montażu
2. Dodatkowy serwis spowodowany nieprawidłową
pracą urządzenia w okresie gwarancyjnym.
Wszelkie części zamienne są bezpłatne w pierwszym
roku gwarancji (nie dotyczy przypadków uszkodzeń,
spowodowanych nieprawidłowym stosowaniem urządzenia, niewłaściwą obsługą, zaniedbaniem lub nieostrożnością oraz w przypadku przeróbek lub napraw
przeprowadzanych przez osoby nieupoważnione).
BWT – Wiodąca Międzynarodowa Grupa w Dziedzinie Technologii Wodnej
BWT Polska Sp. z o.o.
ul. Połczyńska 116
01-304 Warszawa
tel.
+48 22 / 533 57 00
fax
+48 22 / 533 57 19
e-mail: [email protected]
www.bwt.pl
Download