Uploaded by User768

oswiadczenie

advertisement
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
Zawarta w dniu …………………..
pomiędzy:
SPRZEDAJĄCYM: …………………………………………………………………………..
zamieszkałym w ………………………………….. ul. ………………………………………...
legitymującym się dowodem osobistym……………………………………..… wydanym
przez ……………………………………………………… PESEL ……………………….….
a
KUPUJĄCYM:
….....................
…................…..
….....................
…......................
…....................

Przedmiotem umowy jest ………………………………………………………………………
Nr seryjny/IMEI: ………………………………………………………………………………..

Sprzedający oświadcza, że sprzęt (towar) będący przedmiotem niniejszej umowy stanowi jego
własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie toczy się żadne
postępowanie, którego przedmiotem jest ten sprzęt (towar) i że nie stanowi przedmiotu
zabezpieczenia.

Strony ustaliły wartość przedmiotu na kwotę zł
………………………..........................................................................................................……
(słownie złotych..........................……………………………………………………………..)

Sprzedający oświadcza, że otrzymał od kupującego wyżej wymienioną kwotę a kupujący, że
otrzymał wyżej wymieniony towar.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu
Cywilnego.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
Sprzedający
Kupujący
Dane sprzedającego:
Imię i nazwisko:
Adres:
Numer telefonu kontaktowego:
Nazwa banku:
Numer konta bankowego:
Jeśli dokument podoba Ci się – wejdź do nas na stronę skup sprzętu IT
http://skuplaptop.pl/
Download