Uploaded by misia1993

opracowanie łąkarstwo

advertisement
UŻYTKOWANIE KOŚNE ŁĄK – TERMINY, SPOSBY KONSERWOWANAI RUNI I
WIELKOŚĆ PONIESIONYCH STRAT SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH
Na jakość pozyskiwanej paszy z użytków zielonych wpływa wiele czynników. W
użytkowaniu kośnym szczególną uwagę należy zwrócić na termin zbioru, zwłaszcza
pierwszego pokosu, wysokość koszenia i częstotliwość użytkowania, a więc ile razy
w ciągu sezonu wegetacyjnego będziemy kosić łąkę.
Optymalny termin zbioru pierwszego pokosu
Łąka 2-kośna
dominujące gatunki
traw są w fazie
kwitnienia
Łąka 3-kośna
dominujące gatunki
traw są w pełni
kłoszenia
Łąka 4-kośna
dominujące gatunki
traw są w początku
kłoszenia
A jaki to może być termin kalendarzowy?
Termin koszenia ma duży wpływ na wartość pokarmową produkowanej paszy. Termin zbioru
ustala się więc na podstawie fazy rozwojowej dominujących gatunków traw, a więc zależy on
od składu gatunkowego runi. Wraz z postępującym rozwojem i wzrostem w ciągu długiego
czasu narasta plon suchej masy, aż do całkowitego wstrzymania rozwoju, co ma miejsce po
pełni kwitnienia lub po dojściu do dojrzałości nasion. W poszczególnych fazach rozwojowych
zmienia się w biomasie udział różnych organów roślin. Masa liści (lepsza wartość pokarmowa)
z reguły powiększa się powoli, szybciej zaś przyrasta masa źdźbeł (gorsza wartość
pokarmowa). Proces ten narasta w miarę starzenia się roślin i dlatego przerwanie rozwoju
traw przez częste koszenie umożliwia uzyskanie lepszej jakościowo paszy.
Im intensywniejsza gospodarka łąkowa, tym wcześniejszy musi być zbiór pierwszego pokosu,
co sprzyja uzyskaniu kolejnych odrostów. Ogranicza to również rozwój niektórych gatunków
traw gorszej jakości oraz większości chwastów grubołodygowych psujących jakość paszy.
Sprzyja także dobremu zwarciu runi oraz utrzymywaniu się traw niskich i motylkowatych.
Dla wzmocnienia gatunków traw wysokich celowe jest raz na 3-4 lata opóźnienie terminu
zbioru pierwszego pokosu do pełni kwitnienia traw wczesnych, bowiem dla kształtowania
składu gatunkowego runi łąkowej niezwykle ważne jest, aby termin pierwszego pokosu
przypadał pomiędzy pełnią kłoszenia a kwitnieniem. Niekorzystne dla traw wysokich jest
koszenie w okresie od strzelania w źdźbło do początku kwitnienia. Tylko niektóre gatunki traw
wysokich, ze względu na jakość pozyskiwanej paszy, wymagają wcześniejszego koszenia, np.
mozga trzcinowata (początek kłoszenia) i kupkówka pospolita (pełnia kłoszenia). Gatunkiem
wrażliwym na wczesny zbiór jest tymotka łąkowa. Stwierdzono, że późne koszenie tymotki
wiosną i latem daje znacznie większe plony niż koszenie wczesne. Warto przy tym podkreślić,
że wczesny zbiór wiosną nie tylko daje mniejszy plon, lecz także osłabia wykształcanie
zgrubień u podstawy pędów tymotki, co ma niekorzystny wpływ na jej odrost.
Przykładowe terminy zbioru pierwszego
pokosu na łąkach niżowych
Łąka
4kośna
2. dekada
maja
Łąka
3kośna
3. dekada
maja
Łąka
2kośna
1. dekada
czerwca
Mogą istnieć nawet 10-dniowe przesunięcia daty rozpoczęcia koszenia poszczególnych
pokosów.
Termin zbioru drugiego pokosu (i następnych) ma mniejszy wpływ na jakość paszy w
porównaniu do bardzo istotnego wpływu terminu zbioru pierwszego pokosu. Wynika to stąd,
że trawy w tym okresie nie strzelają tak szybko w źdźbło, w związku z czym wolniej przebiega
proces starzenia się runi.
Terminy koszenia zależą od przebiegu pogody, a zwłaszcza od kształtowania się
temperatur powietrza, które warunkują rozpoczęcie wegetacji i tempo odrostu. Zależą
również od wilgotności i troficzności siedliska oraz długości dnia jako czynnika kształtującego
przebieg faz rozwojowych. W przypadku tradycyjnego sposobu konserwacji (suszenia na
pokosach) rolnik jest zmuszony do oczekiwania na korzystną pogodę, co ma wpływ na termin
koszenia. Dosuszanie siana wentylatorami lub zakiszanie podsuszonej zielonki w znacznej
mierze uniezależnia rolnika od warunków pogodowych, a jednocześnie obniża straty
składników pokarmowych w wyniku przedłużającego się procesu konserwacji paszy.
Łąki intensywnie nawożone muszą być koszone 3 razy w ciągu wegetacji. Pierwszy
pokos przypada na ogół w ostatniej dekadzie maja, drugi — w pierwszej dekadzie lipca, a
trzeci — we wrześniu. Na łąkach bardzo intensywnie nawożonych, z dużym udziałem traw
wczesnych (kupkówka pospolita, wiechlina łąkowa) można zbierać nawet cztery pokosy:
pierwszy — w połowie maja, drugi — w końcu czerwca, trzeci — w połowie sierpnia i czwarty
— w końcu września.
Przykładowe terminy zbiorów na łąkach niżowych przestawiają się następująco:
•łąki 2-kośne: I pokos 1-10 czerwca, II - 10-20 sierpnia
•łąki 3-kośne: I pokos 20-25 maja, II - 5-10 lipca, III - 10-15 września
•łąki 4-kośne: I pokos 15-20 maja, II - 25-30 czerwca, III - 10-15 sierpnia, IV - 15-20 września.
Termin zbioru ostatniego pokosu powinien być tak ustalony, aby przed zakończeniem
wegetacji trawy odbudowały przyziemne liście i wzmocniły się przed zimą. Poprawia to
wyraźnie ich wytrzymałość na wymarzanie w czasie zimy oraz zapewnia lepsze krzewienie i
odrost wiosną następnego roku. Po pierwszym okresie przymrozków w końcu października
jeżeli mamy do czynienia ze zbyt wyrośniętą roślinnością należy przeznaczyć ją w pogodne
dni na spasienie. Nie osłabi to traw, bowiem materiały zapasowe gromadzą się w rozłogach i
dolnych odcinkach pędów, a części nadziemne i tak zginą w okresie zimy.
Optymalna wysokość koszenia
Zbyt wysokie koszenie to
strata aktualnego plonu.
Zależy to także od
zadarnienia. Zobacz jakie to
są przeciętne straty na
każdy 1 cm runi powyżej 5
cm na obszarze 1 ha:
przy zadarnieniu 100%
przy zadarnieniu 80%
przy zadarnieniu 60%
5 cm
–przy zadarnieniu 100% - 150 kg siana,
–przy zadarnieniu 80% - 125 kg siana,
–przy zadarnieniu 60% - 100 kg siana.
Wysokość koszenia wywiera znaczny wpływ na skład gatunkowy runi łąkowej oraz na
wielkość zbieranych plonów. Takie gatunki, jak kupkówka pospolita, rajgras wyniosły, stokłosa
bezostna, czy mozga trzcinowata, nie wytwarzają w dolnej części źdźbła dostatecznego
ulistnienia i dlatego też źle znoszą zbyt niskie koszenie , np. na wysokości 4-5 cm. Natomiast
trawy niskie wykształcające w dolnej części źdźbła liczne liście dobrze znoszą niskie koszenie,
klasycznym przykładem jest wiechlina łąkowa. Dlatego też przy ustalaniu optymalnej
wysokości koszenia musimy brać pod uwagę skład gatunkowy run łąkowej, aby zapobiec
stratom wynikającym z pozostawiania zbyt dużej ilości biomasy na łące. Pamiętając, iż niższe
koszenie utrudnia odrastanie runi i osłabia żywotność traw wysokich, a wyższe koszenie
obniża plony, należy przyjąć optymalną wysokość koszenia łąk na poziomie 5 cm. Jeśli w
zbiorowisku łąkowym dominują trawy wysokie, wrażliwe na niskie koszenie, należy kosić
nieco wyżej, na poziomie 7-8 cm. Łąki o runi złożonej z traw niskich należy kosić na wysokość
3-5 cm, podobnie, jak i dobrze zadarnione pastwiska, np. przy wykaszaniu niedojadów.
Częstotliwość koszenia w decydującym stopniu wpływa na przebieg procesów życiowych
roślinnych elementów runi, na kształtowanie się składu florystycznego runi, a w efekcie na
wielkość i jakość plonu.
Reakcja gatunków traw na częstotliwość koszenia i spasania jest bardzo zróżnicowana i zależy
od wielu czynników. Na przykład w warunkach obfitego nawożenia azotem częste koszenie
(3-8-krotne) lepiej znoszą kostrzewa trzcinowa i kupkówka pospolita. Mozga trzcinowata i
stokłosa bezostna dają wyższe plony w warunkach tylko 3-krotnego koszenia. Wrażliwość
gatunków traw na częstotliwość defoliacji zależy też od wysokości koszenia, np. stokłosa
bezostna przy 3-krotnym koszeniu na wysokości 4 cm wyginęła w ciągu trzech lat, ale dobrze
znosiła warunki 2-4-krotnego koszenia na wysokości 10 cm.
Wielokrotne koszenie w ciągu roku prowadzi do ukształtowania się runi typu pastwiskowego.
Generalnie zwiększona częstotliwość koszenia przyczynia się do ukształtowania zbiorowiska
roślinnego z dominacją traw niskich (kosztem traw wysokich) i większym udziałem chwastów
niskich i płożących się (kosztem wysokich chwastów grubołodygowych). Wielokrotne
koszenie przekłada się również na wydajność łąk i wartość pokarmową runi łąkowej.
Większa częstotliwość koszenia to wyższa strawność pozyskiwanej paszy oraz większe
pobranie paszy przez zwierzęta, co przekłada się na efektywniejszą produkcję zwierzęcą.
m większa liczba pokosów w sezonie wegetacyjnym, tym większa zawartość białka ogólnego i
białka strawnego w pozyskiwanej paszy.
W badaniach prowadzonych na łące trwałej na glebie torfowo-murszowej przy nawożeniu N –
120 kg/ha, P2O5 – 80 kg/ha i K2O – 120 kg/ha uzyskano wyniki wskazujące na lepszą jakość
traw przy użytkowaniu trzykośnym. Na łące dwukośnej pierwszy pokos zbierano w fazie
kwitnienia dominujących gatunków traw, a na łące trzykośnej pierwszy pokos zbierano w
fazie kłoszenia dominujących gatunków traw. Wcześniejszy zbiór pokosu na łące trzykośnej
przyczynił się do poprawy zawartości składników organicznych i mineralnych. Trawy z
pierwszego pokosu zawierały więcej białka ogólnego, a mniej włókna surowego oraz więcej
fosforu, potasu, wapnia i magnezu.
Częstotliwość użytkowania mieszanek lucerny z trawami istotnie wpływała na ich plonowanie
i jakość pozyskiwanej paszy. W warunkach intensywniejszego zbioru mieszanek (co 21 i 28
dni) uzyskano najmniejszy plon suchej masy, ale o dużej zawartości białka ogólnego, mniejszej
zawartości włókna surowego, największej wartości energetycznej i białkowej oraz wysokim
współczynniku strawności masy organicznej. Warto zaznaczyć, iż w tych badaniach spośród
porównywanych mieszanek z lucerną najlepszym plonowaniem wyróżniała się mieszanka z
dwoma gatunkami traw – kupkówką pospolitą i festulokium.
Częstotliwość użytkowania co 21 dni oznacza zbiór 6 pokosów, co 28 dni – zbiór 5 pokosów,
co 35 dni oznacza zbiór 4 pokosów i co 28 dni – zbiór 3 pokosów.
Im wcześniej zbieramy pierwszy pokos tym zielonka z traw jest lepszej jakości, przykładem
jest wyższa zawartość białka ogólnego. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż przy znacznych
różnicach między gatunkami traw występują podobne zależności – w miarę rozwoju traw
maleje zawartość białka. Pamiętać też również należy o różnicach w zawartości białka
ogólnego w roślinach między odmianami hodowlanymi.
Więcej włókna surowego zawierają źdźbła, mniej zaś liście. W miarę starzenia się roślin
maleje udział liści w biomasie, a więc pogarsza się wartość pokarmowa roślin. Warto też
zwrócić uwagę na różnice między gatunkami. Pamiętać też również należy, że takie różnice
występują też między odmianami hodowlanymi
Koszenie lub spasanie roślin łąkowych przerywa w pewnym momencie ich rozwój, co sprawia,
iż nie przechodzą one pełnego cyklu życiowego. Zróżnicowana jest u poszczególnych
gatunków wytrzymałość roślin na te zabiegi pratotechniczne. Wynika ona z przystosowania o
charakterze morfologicznym i fizjologicznym do powtarzającej się regularnie defoliacji.
Doskonale to widać na przykładzie podziału traw na wysokie i niskie.
Rośliny wysokie posiadają ulistnienie rozmieszczone równomiernie wzdłuż łodygi lub
skupione w jej górnej części, natomiast występuje mało liści odziomkowych. Taki charakter
ulistnienia sprawia, iż wysokie trawy i inne wysokie rośliny zielne zaczynają intensywnie
asymilować oraz gromadzić materiały zapasowe stosunkowo późno. Niskie ścinanie takich
roślin na skutek gwałtownej redukcji powierzchni liściowej, wstrzymuje procesy asymilacyjne.
Częste powtarzanie tego zabiegu prowadzi do osłabienia ich żywotności, a w końcowym
efekcie do ustępowania z runi. Dla typowych roślin wysokich najlepsze warunki rozwojowe
stwarza więc użytkowanie kośne o niewielkiej liczbie pokosów. Wyjątek pod tym względem
stanowi trzęślica modra. Trawa ta wznawia wegetację późno na wiosnę i ze znacznym
opóźnieniem zaczyna gromadzić substancje pokarmowe w kolankach skupionych w dolnej
części źdźbła. Wczesne i niskie koszenie doprowadza więc do wyniszczenia tego gatunku,
natomiast bardzo dobrze znosi ona późne, jednorazowe użytkowanie kośne.
Niskie rośliny mają dużo liści odziomkowych, umieszczonych tuż przy powierzchni gleby,
dlatego też mogą asymilować i gromadzić substancje zapasowe już z początkiem odrostu.
Częste ścinanie tych roślin, nawet na niską wysokość, nigdy nie pozbawia ich całkowicie liści,
a tym samym - zdolności asymilacyjnej. Takie rośliny dobrze wytrzymują użytkowanie
pastwiskowe i częste koszenie.
Dodać należy, że nie zawsze istnieje współzależność między wysokością roślin i ich
wrażliwością na użytkowanie. Przykładem jest zaliczana do traw niskich wiechlina błotna,
która wykazuje wysoką wrażliwość na częste koszenie lub spasanie. Innym przykładem jest
kostrzewa łąkowa, która mimo że należy do traw wysokich, wykazuje bardzo dużą
wytrzymałość na częste użytkowanie kośne i pastwiskowe. W tym przypadku tłumaczyć to
można stosunkowo dużym ulistnieniem skupionym w dolnej części źdźbła.
Porównując wypas z koszeniem należy zwrócić uwagę na fakt, że istnieją jednak znaczne
różnice między defoliacją roślin przez koszenie a ich spasaniem przez zwierzęta. Kosiarka
ucina ruń na tej samej wysokości i równo­legle do powierzchni gleby, w jednakowy sposób
uszkadzając wszystkie występujące w zbiorowisku rośliny. W czasie spasania zwierzęta
przygryzają ruń na różnych wysokościach i pod różnym kątem, przy czym uszkodzenia nie
dotyczą w takim samym stopniu wszystkich elementów składowych zbiorowiska. Zwierzęta
bowiem zjadają rośliny lub ich części w sposób selektywny. W pierwszej kolejności zjadane są
te składniki runi, które im najbardziej odpowiadają. Po spasieniu ruń trawiasta nie jest więc w
takim samym stanie jak po skoszeniu. Można stwierdzić, iż jedynie krótkotrwałe przygryzanie
runi intensywnych pastwisk w sensie mechanicznym działa podobnie jak koszenie i da się z
nim porównać, ponieważ w tych warunkach, przy dużej obsadzie, czas ogranicza możliwości
selektywnego pobierania paszy przez zwierzęta.
Poza samym przygryzaniem, które w pewnym stopniu może być porównywane z
odpowiednio częstym koszeniem, podczas spasania zwie­rzęta rozgniatają swymi kończynami
rośliny i ubijają glebę, a także po­zostawiają odchody. Jeśli dla uproszczenia pominiemy
wpływy nawozowe płynnych i stałych odchodów pozostawianych na pastwisku, to
wytrzymałość roślin na spasanie będzie stanowić wypadkową z wytrzymałości na ścinanie i
udeptywanie przez zwierzęta. Pod względem wytrzymałości na udeptywanie można podzielić
rośliny użytków zielonych na następujące grupy .
Dlaczego zwiększamy częstotliwość
koszenia?
Intensyfikując produkcję łąkarską
zwiększamy częstotliwość koszenia
ponieważ:
1. Chcemy uzyskać większy plon suchej
masy
2. Chcemy utrzymać wysokie plony
suchej masy oraz uzyskać większy plon
białka ogólnego
3. Chcemy uzyskać paszę o lepszej
strawności
4. Chcemy uzyskać paszę o lepszej
jakości, a w końcowym efekcie uzyskać
wyższą efektywność produkcji
zwierzęcej
12.
ZABIEGI PIELĘGNACYJNE NA ŁĄKACH I PASTWISKACH – SCHARAKTERYZUJ
BRONOWANIE , WAŁOWANIE, WÓŁKOWANIE
Zabiegi pielęgnacyjne
Zobacz jaki cel ma wykonywanie
najważniejszych zabiegów
pielęgnacyjnych na użytkach
zielonych:
Wałowanie
Wyrównanie powierzchni
Pielęgnacja pastwisk
Zwalczanie chwastów
Wiosną konieczne jest rozgarnięcie kretowisk
Celem pielęgnacji łąk i pastwisk jest stworzenie optymalnych warunków wzrostu i rozwoju dla
wartościowej roślinności, głównie gatunków traw oraz roślin motylkowatych. Pielęgnacja
trwałych użytków zielonych obejmuje też zapobieganie zachwaszczeniu, a także walkę z
uciążliwymi chwastami występującymi w runi. Użytki zielone wymagają pielęgnacji w całym
okresie wegetacyjnym, jednakże najwięcej zabiegów pielęgnacyjnych wykonuje się wiosną.
Obejmują one przede wszystkim włókowanie, wałowanie, bronowanie oraz konserwację
urządzeń wodno-melioracyjnych. Od wykonania tych zabiegów zależy stan darni oraz skład
botaniczny runi, a tym samym plonowanie użytków zielonych.
Wałowanie
Do wałowania łąk wykorzystuje się
wały gładkie napełniane wodą
Fot. S.Grzegorczyk
http://rolmasz-bis.pl/rolmasz_bis/images/djcatalog/mors07.jpg
Wałowanie jest konieczne na użytkach zielonych położonych na glebach zasobnych w
substancję organiczną, a zwłaszcza na glebach torfowo-murszowych. Gleby te zatrzymują
dużo wody, która zamarzając powoduje wysadzanie i rozrywanie darni. Wałowanie ma więc
na celu usunięcie z nadmiernie rozluźnionej gleby zbędnego powietrza i dociśnięcie darni do
podłoża, by w ten sposób umożliwić podsiąk kapilarny wody. Poprawa stosunków wodnopowietrznych w glebie sprzyja regeneracji systemów korzeniowych wartościowych gatunków,
a także polepsza krzewienie się traw. Wałowanie ogranicza również rozwój chwastów
grubołodygowych, a zwłaszcza baldaszkowatych. Zabieg ten wyrównuje też powierzchnię i z
tego względu zalecany jest również na intensywnych pastwiskach, zlokalizowanych na lekkich
glebach mineralnych, na których pasące się zwierzęta przyczyniają się do rozluźnienia darni.
Do wałowania wykorzystuje się wały gładkie napełniane wodą, a więc z możliwością
regulowania wywieranego nacisku na darń. Dobre rezultaty zapewniają także wały łąkowe
poprzecznie żeberkowane. Na 1 m szerokości roboczej wału powinna przypadać masa 1-1,2
t. Ustalenie właściwego terminu wałowania jest niezwykle ważne, ponieważ wykonanie tego
zabiegu zbyt wcześnie jak i zbyt późno nie przyniesie spodziewanych efektów. Wałowanie
należy wykonać przy zawartości powietrza w glebie w granicach 11-12%. Pomocną może być
wskazówka, że właściwy termin wykonania tego zabiegu jest wówczas, kiedy po przejściu
wału jest on zwilżony, ale nie ścieka po nim woda. Praktycznie optymalny termin to również
moment, gdy w pozostawionych przez człowieka śladach nie ma oznak wilgoci, a pod
naciskiem idącego człowieka darń się ugina. Nie można wałować łąk na glebach nadmiernie
uwilgotnionych, gdyż pozbawiamy glebę powietrza i stwarzamy dobre warunki dla rozwoju
sitów, turzyc, jaskrów i innych chwastów typowych dla siedlisk zabagnionych. Wałowanie łąk
na glebach zbyt suchych również nie przynosi spodziewanych korzyści.
W przypadku braku możliwości wykonania wałowania na wiosnę w optymalnych warunkach
glebowych należy je zastosować po zbiorze pierwszego pokosu.
Wyrównanie powierzchni
Wiosenne wyrównanie
powierzchni specjalistyczną broną
może być połączone z wysiewem
nasion traw (podsiew)
http://www.apv-polska.pl
Włókowanie należy do podstawowych zabiegów wyrównujących powierzchnię łąk i pastwisk.
Na pastwis­kach włókowanie przyczynia się również do rozdrobnienia i rozwłóczenia starych
łajniaków. Powstawanie nierówności związane jest z rozrostem roślinności zbitokępkowej,
spasaniem runi w okresie nadmiernej wilgotności gleby oraz z działalnością kretów, nornic i
mrówek.
Stosowanie włókowania nie tylko wyrównuje powierzchnię, ale też zapobiega
roz­przestrzenianiu się chwastów w runi. Wraz z wyrzucaną przez krety ziemią na
powierzchnię darni wydostają się nasiona chwastów. Pozostawione kretowiska stwarzają
dogodne warunki do kiełkowania i wschodów chwastów, co przekłada się na wzrost
zachwaszczenia. Pozostawione kretowiska utrudniają zbiór, pogorsza się bowiem jakość
pracy kosiarek, przyrządy tnące szybko się tępią i zużywają, co jest szczególnie odczuwalne w
czasie koszenia pierwszego pokosu. Pozostawione kretowiska powodują zabrudzenie zielonki
zbieranej do bezpośredniego skarmiania, stanowią także źródło zanieczyszczenia zielonki
przeznaczonej na kiszonkę bądź sianokiszonkę. Pamiętać należy, że obecność ziemi w
zakiszanym surowcu jest jednym z elementów zwiększających pojemność buforową, co
utrudnia kiszenie i pogarsza jakość.
Włókowanie wykonuje się w początku obsychania kretowisk, nie należy włókować, gdy ruń
osiągnie wysokość ok. 10 cm. Przy zbyt dużym uwilgotnieniu wykonanie zabiegu należy
przesunąć na termin późniejszy.
Bronowanie działa rozluźniająco na darń, a więc jest zabiegiem stosowanym na użytkach
zielonych o nadmiernej zwartości darni. Przyczynami takiego stanu mogą być fizyczne
właściwości gleby (duży udział części spławialnych, wysoki stopień rozkładu torfu), błędy w
użytkowaniu (spasanie lub wałowanie nadmiernie wilgotnej darni) lub zamulanie wodą
zawierającą koloidalne zawiesiny.
Bronowanie służy również wiosną do likwidacji utworzonego na powierzchni łąki tzw. filcu z
obumarłych części roślin oraz do częściowo zniszczenia występujących na powierzchni gleby
mchów. Bronowanie jest też skutecznym zabiegiem rozkruszającym warstwę namułów,
nanoszonych przez wodę. Zabieg ten ułatwia dostęp tlenu, który pobudza darń do życia oraz
stymuluje proces krzewienia traw. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż bronowanie
uszkadza darń i częściowe odsłania glebę, co przy dostępie tlenu i światła sprzyja kiełkowaniu
nasion chwastów, a więc zabieg ten przyczynić się może do wzrostu zachwaszczenia.
Bronowanie może być jednym z zabiegów poprzedzających podsiew użytków zielonych,
zwłaszcza w sytuacji, gdy nasiona są rozsiewane powierzchniowo. Częściowo odkryta gleba
stwarza bowiem lepsze warunki dla skiełkowania nasion wprowadzanych gatunków traw i
motylkowatych.
Pielęgnacja pastwisk
Do wykaszania niedojadów można
użyć specjalistycznej kosiarki
http://www.chemirol.com.pl
Fot. S.Grzegorczyk
Dodatkowymi zabiegami pielęgnacyjnymi na pastwiskach jest wykaszanie niedojadów i
usuwanie łajniaków.
Około 80% podstawowych składników pokarmowych zjadanych przez pasące się zwierzęta
zostaje wydalone z odchodami w postaci kału i moczu. Odchody są rozmieszczone
nierównomiernie, a duża koncentracja składników w miejscach zanieczyszczonych ogranicza
stopień ich wykorzystania, zwłaszcza w wypadku związków rozpuszczalnych i łatwo
przyswajalnych. Powoduje to znaczne różnice we wzroście runi. Widoczne jest to szczególnie
w miejscach pozostawienia odchodów stałych, bowiem gatunek zwierząt, który je pozostawił
nie zjada wyrastającej tam roślinności. Działanie odchodów na ruń i darń ma więc głównie
charakter miejscowy, ponieważ dotyczy tylko niewielkich powierzchni. Koncentrację
składników na miejscach zanieczyszczonych kalem ocenia się na 700-800 kg N w przeliczeniu
na 1 ha, 350-500 kg P2O5 i 250-400 kg K2O, natomiast na miejscach pokrytych moczem - na
300-450 kg N, 25-50 kg P2O5 i 700-800 kg K2O.
Łajniaków nie zaleca się rozrzucać w okresie pastwiskowym, należy je rozwłóczyć po
zakończeniu sezonu. Decyzja o wykaszaniu niedojadów zależy od ich ilości i rodzaju. Jeżeli
pozostawiona roślinność stanowi ponad 20% runi przed spasieniem i są to głównie trawy
małowartościowe oraz chwasty należy je wykosić i usunąć z pastwiska. Jeżeli natomiast są to
trawy wartościowe i jest ich niewiele należy niedojady skosić (dwa razy w sezonie) i
pozostawić na miejscu.
W walce z chwastami wyróżniamy dwie grupy metod:
1. Metody pośrednie (profilaktyka) – właściwa pratotechnika (uregulowane stosunki wodnopowietrzne, utrzymywanie właściwego zwarcia darni, racjonalne nawożenie, właściwe
użytkowanie – ważna rola zmiennego użytkowania).
2. Metody bezpośrednie - uregulowanie stosunków wodnych, intensywne nawożenie,
zmienne użytkowanie, przyspieszenie zbioru pierwszego pokosu, wałowanie, walka
chemiczna, ponowne zagospodarowanie.
Chemiczna walka z chwastami stosowana jest wówczas, gdy zawodzą zabiegi
pratotechniczne. Zaletą tej metody jest szybkie, tanie i na ogół skuteczne wyeliminowanie
zachwaszczenia. Często zastosowanie herbicydów jest etapem wstępnym do dalszej
renowacji użytków zielonych, zwłaszcza przy wykorzystaniu metody nawożenia i podsiewu.
Efekty stosowania herbicydów uzależnione są głównie od rodzaju użytego preparatu. W tym
względzie ogromne znaczenie posiadają herbicydy selektywne, które niszczą wybrany
gatunek lub grupę gatunków niepożądanych w runi, a oszczędzają rośliny łąkowe, cenne dla
jakości paszy, szczególnie motylkowate i zioła. Rezultat oprysku zależy także od zastosowanej
dawki, terminu, fazy rozwojowej chwastów oraz warunków pogodowych.
Na użytkach zielonych dobrze sprawdzają się proekologiczne metody stosowania herbicydów,
z wykorzystaniem mazaczy ręcznych i ciągnikowych. Ich działanie polega na wyłącznym
traktowaniu chwastów elementem roboczym nasączonym herbicydem, najczęściej
nieselektywnym. Mazacze ręczne dobrze spełniają swoją funkcję na małych powierzchniach
oraz przy placowym występowaniu chwastów. Mazacze zawieszane na ciągniku cechują się
większą wydajnością i mogą być stosowane jedy­nie w przypadku, gdy nadziemne organy
chwastów wystają wyraźnie ponad głów­ną masę runi.
Główne przyczyny występowania chwastów na użytkach zielonych to:
•Zabagnienie
•Zubożenie i zakwaszenie gleby
•Zubożenie gleby o odczynie obojętnym lub zasadowym
•Zacienienie (bliskość lasu, zakrzaczenie)
•Rozluźnienie darni
•Nadmierna zwartość darni
•Przenawożenie NK
•Nadmierny wypas
Download