Uploaded by jsf78896

vademecum gimnazjalisty - fizyka i astronomia

advertisement
FIZYKA I ASTRONOMIA
RUCH JEDNOSTAJNIE PROSTOLINIOWY
Każdy ruch jest zmienną położenia w czasie danego ciała lub układu ciał względem pewnego wybranego układu odniesienia.
v= s/t <[a] = m/s, km/h>
RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY
v= at <[a = m/s2>
Dla ciała spadającego swobodnie: v = gt
Prędkość średnia: vśr = v0 + vk/2
Droga (gdy v0 = 0): s = at2/2
Droga przebyta w czasie t: s = vśr· · t, s = vo · t + at2/2
Droga dla ciała spadającego swobodnie: s = gt2/2
RUCH PROSTOLINIOWY JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY
Wartość przyspieszenia (a) ze znakiem minus
s= v0 · t/2
RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU
v = const, wektor v zmienia swój kierunek
Okres: T = 1/f, T = -2πr/v
Przyspieszenie dośrodkowe: ad = v2/r
Siła do- i odśrodkowa: Fod,do = mv2/r
PĘD CIAŁA
p→ = mv→
Zasada zachowania pędu dla dwóch ciał początkowo spoczywających:
m1v1 = m2v2
VADEMECUM GIMNAZJALISTY | FIZYKA I ASTRONOMIA
strona z 5
I ZASADA DYNAMIKI NEWTONA
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się
ruchem jednostajnym prostoliniowym.
II ZASADA DYNAMIKI NEWTONA
Jeżeli na ciało działają siły, to porusza się ono ruchem jednostajnie przyspieszonym, pod warunkiem że ich wypadkowa
jest stała i nie jest równa zeru. Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do siły wypadkowej i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała.
a→= F→/m
III ZASADA DYNAMIKI NEWTONA
Jeżeli ciało A działa na ciało b pewną siłą F, to ciało B działa na ciało A siłą F o tej samej wartości i kierunku, ale o przeciwnym zwrocie
F→AB = -F→BA
PRAWO POWSZECHNEGO CIĄŻENIA (powszechnej grawitacji)
Wartość, z jaką oddziałują na siebie dwa ciała punktowe, jest wprost proporcjonalna do iloczynu stałej grawitacji oraz
mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.
F = G Mm/r2
G (stała grawitacji) = 6,67·10-11 Nm2/kg2
SIŁA CIĘŻKOŚCI
F→c= mg→
PRACA
W= Fs <[W] = 1J = N · m = kg · m2/s2 >
MOC
P= W/t <[P] = 1W = J/s>
Dla ciał poruszających się ruchem jednostajnym: P = Fv
ENERGIA POTENCJALNA
Ep = mgh
ENERGIA KINETYCZNA
Ek = mv2/2
TEMPERATURA
Kelvin: T = t + 273o
Celcjusz: t = T – 273o
VADEMECUM GIMNAZJALISTY | FIZYKA I ASTRONOMIA
strona z 5
GĘSTOŚĆ SUBSTANCJI
ρ = m/v <[ρ] = kg/m3>
I ZASADA TERMODYNAMIKI
Całkowita zmiana energii wewnętrznej układu ΔU jest równa sumie ciepła Q dostarczonej do układu i pracy W wykonanej nad układem przez siły wewnętrzne.
ΔU = Q + W <[Q] = J = Nm>
ciepło właściwe: c = Q/mΔT <[c] = J/ kg · K>
ciepło topnienia = krzepnięcia = parowania = skraplania: c = Q/m
RUCH DRGAJĄCY
Amplituda (A) – to największe wychylenie ciała z położenia równowagi.
Okres drgań (T) – to czas, w którym ciało wykonuje pełne drganie, tzn. przebywa drogę od jednego skrajnego położenia
do drugiego i z powrotem.
T = 2π λ/g
Częstotliwość (f) – odwrotność okresu. Częstotliwość informuje nas, jaka jest liczba drgań w czasie 1 s. Np. jeśli okres T =
1/2 s, to w czasie 1 sekundy nastąpią dwa drgania, jeśli T = 3 s, to w czasie 1 s nastąpi 1/3 drgania itd.
f = 1/T <[ f ] = 1/s = 1 herc (Hz)>
DŁUGOŚĆ FALI
Długość fali to droga, jaką przebywa fala w czasie jednego okresu drgań cząsteczek.
λ = vT, λ= v/f <[λ]= 1m>
CIŚNIENIE
p = F/s <[p] = 1P = N/m2>
ciśnienie hydrostatyczne:
p = ρgh
PRAWO COULOMBA
F= kq1q2/r2
k = 9·109 Nm2/r2
NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE
U = WA→B/q
NATĘŻENIE PRĄDU
I = Q/t <[I] = 1A = c/s>
VADEMECUM GIMNAZJALISTY | FIZYKA I ASTRONOMIA
strona z 5
PRAWO OHMA
Natężenie prądu płynącego przez przewodnik jest wprost proporcjonalne do napięcia przyłożonego do końców przewodnika i odwrotnie proporcjonalne do jego oporu.
I = U/R <[R] = 1Ω = V/A>
R = ρl/s
I PRAWO KIRCHOFFA
Suma prądów wpływających jest równa sumie prądów wypływających z węzła.
I1 + I2 = I3 + I4 + I5
ŁĄCZENIE SZEREGOWE ODBIORNIKÓW
Rz = R1 + R2 + R3 + … +Rn
U = U1 + U2 + U3+ … +Un
I = const
ŁĄCZENIE RÓWNOLEGŁE ODBIORNIKÓW
1/Rz = 1/R1 + 1/R2 = 1/R3 +…+Rn
U = const
I = I1 + I2 + I3 +… +In
PRACA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO
W = UIt, W = U2/Rt, W = I2R
MOC PRĄDU ELEKTRYCZNEGO
P =IU, P =W/t
PRĄD PRZEMIENNY W UZWOJENIACH TRANSFORMATORA
U2/U1 = z2/z1
SIŁA ELEKTRODYNAMICZNA
Jest to oddziaływanie pola elektromagnetycznego na przewodnik, w którym płynie prąd elektryczny.
F = B · I · l (l - długość przewodnika) <[B] = 1T (tesla) = kg/A·s2 >
SIŁA LORENTZA
Jest to siła, którą pole magnetyczne oddziałuje na cząstkę, która znalazła się w tym polu.
FL = B · v · q
STRUMIEŃ MAGNETYCZNY
Wartość strumienia magnetycznego określa jak dużo linii pola przenika przez daną powierzchnię S.
φ = BS
VADEMECUM GIMNAZJALISTY | FIZYKA I ASTRONOMIA
strona z 5
ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCA SOCZEWKI
Z = 1/f
ENERGIA FOTONU
E = hf
Stała Plancka: h= 6,62 · 10-34 J/s
ZASADA ZACHOWANIA ENERGII W ZJAWISKU FOTOELEKTRYCZNYM
hf = W + mv2/2
ENERGIA SPOCZYNKOWA CZĄSTKI
E = mc2
VADEMECUM GIMNAZJALISTY | FIZYKA I ASTRONOMIA
strona z 5
Download