UMOWA

advertisement
Zał. do uchwały Nr XXII/265/09
Rady Gminy Kołbaskowo
z dnia 23 lutego 2009 r.
UMOWA
o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Polickiego”
w ramach działań
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Dnia 3 marca 2009 roku w Policach pomiędzy:
1. Powiatem Polickim reprezentowanym przez starostę polickiego Leszka Guździoła,
2. Gminą Police reprezentowaną przez burmistrza Polic Władysława Diakuna
3. Gminą Dobra reprezentowaną przez wójt Teresę Derę,
4. Gminą Kołbaskowo reprezentowaną przez: wójta Józefa Żukowskiego
zwanymi dalej Partnerami,
5. Stowarzyszeniem Wspierania Rozwoju Gospodarczego
reprezentowanym przez: Małgorzatę Marek-Ułasiewicz
Powiatu
Polickiego
zwanym dalej Liderem
została zawarta umowa następującej treści:
§1
Przedmiot umowy
1. Strony umowy postanawiają na podstawie niniejszej umowy zrealizować wspólne
przedsięwzięcie, polegające na: przygotowaniu do realizacji, a następnie w przypadku uzyskania współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego - wspólnym wdrożeniu Projektu pn. „Termomodernizacja
obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Polickiego” (dalej zwanego
Projektem) zgłoszonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko (dalej zwanego: POIiŚ).
2. Projekt dotyczy realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych na obiektach
użyteczności publicznej stanowiących własność poszczególnych Partnerów
obejmujących, m.in.:
a)
publiczne szkoły podstawowe,
b)
gimnazja,
c)
przedszkola publiczne,
d)
ośrodki szkolno-wychowawcze.
3. Celem realizacji Projektu jest wspólne podjęcie przez uczestników przedsięwzięcia
działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii w infrastrukturze sektora
publicznego
poprzez inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej stanowiących własność Partnerów.
§2
Zakres prac przy wykonywaniu wspólnego przedsięwzięcia
Projekt obejmuje wykonanie następujących działań:
a)
prace przygotowawcze w ramach przygotowania do realizacji:
- przygotowanie
wniosku
o
dofinansowanie
projektu
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
Powiatu Polickiego”
- przygotowanie studium wykonalności,
b)
-
prace inwestycyjne w ramach wdrożenia Projektu obejmują:
termomodernizację budynków,
modernizację instalacji CO,
wymianę stolarki okiennej,
modernizację instalacji wentylacyjnej,
promocję projektu,
nadzór nad realizacją projektu.
§3
Wszyscy Partnerzy oświadczają, że posiadają środki finansowe zabezpieczające
przygotowanie i wdrożenie Projektu, oraz zobowiązują się do przedłożenia Liderowi
stosownych załączników wymaganych we wniosku do POIiŚ.
§4
Strony zobowiązują się do przygotowania we własnym zakresie i na własny koszt:
a) dokumentacji technicznej dla obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do
porozumienia,
b) zakresu zadań i specyfikacji technicznej,
c) przygotowania dokumentacji przetargowej,
Zarządzanie projektem
1. Realizację wspólnego przedsięwzięcia koordynować będzie Lider
2. Lider jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków wobec Instytucji Wdrażającej
związanych
z
przygotowaniem,
a
następnie
wdrożeniem
projektu
„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Polickiego” zgłoszonego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
3. Lider jest uprawniony do reprezentowania w zakresie niniejszej umowy w stosunkach
zewnętrznych wszystkich stron niniejszej umowy.
4. Lider jest odpowiedzialny za:
a) koordynację wszelkich prac związanych z przygotowaniem, wdrożeniem, a
następnie rozliczeniem projektu,
b) występowanie w charakterze instytucji uprawnionej do składania wniosku
aplikacyjnego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
c) podpisanie w imieniu partnerów umowy o dofinansowania projektu z Instytucją
Wdrażającą,
d) przekazywanie zapłaconych, poświadczonych faktur Instytucji Wdrażającej,
e) dostarczanie wszelkich niezbędnych informacji na temat projektu Instytucji
Wdrażającej, a także innym uprawnionym do tego instytucjom,
f) przeprowadzenie prac związanych z monitorowaniem projektu,
g) przechowywanie przez okres co najmniej 5 lat po dacie zakończenia realizacji
projektu wszelkich danych i dokumentów dotyczących realizacji projektu,
h) umożliwienie kontroli oraz audytu projektu na żądanie Instytucji Wdrażającej, a
także innych uprawnionych do tego instytucji,
i) promocję projektu,
j) nadzór nad prawidłową realizacją projektu.
5. Lider realizuje i nadzoruje planowane działania na zasadzie kontraktów ustalonych
w dokumentacji Projektu. Partnerzy uczestniczą w realizacji kontraktów w zakresie
zgodnym z ogólnymi zasadami określonymi w POIiŚ.
6. Strony niniejszej umowy będą zarządzać projektem, a także majątkiem uzyskanym w
ramach projektu.
7. Strony niniejszej umowy mogą powierzyć funkcję zarządzania projektem innej
instytucji, (np. inżynier projektu), która zostanie wybrana na podstawie przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Lider przedsięwzięcia ponosi wszelką przewidzianą odrębnymi przepisami
odpowiedzialność w przypadku stwierdzania jakichkolwiek nieprawidłowości lub
defraudacji podczas realizacji projektu.
§5
Obowiązki pozostałych stron umowy wspólnego przedsięwzięcia
1. Wszyscy Partnerzy umowy są beneficjentami współuczestniczącymi – ostatecznymi
odbiorcami usług i inwestycji.
2. Wszyscy Partnerzy wspólnie, pod kierownictwem Lidera, przygotowują Projekt,
przedkładają do oceny, a po zatwierdzeniu realizują wybierając w tym celu
wykonawców Projektu.
3. Każdy z Partnerów odpowiada przed Liderem za:
a)
realizację Projektu,
monitorowanie i raportowanie wdrażania Projektu, zgodnie z
wytycznymi zawartymi w POIiŚ, jego uzupełnieniu i procedurach
wdrażania.
Każdy z Partnerów odpowiada za realizację celów projektu zgodnie z wnioskiem
aplikacyjnym przez 5 lat. Jeżeli któryś z partnerów nie zachowa celów lub w
jakikolwiek inny sposób nie wywiąże się z umowy partnerskiej to wówczas
zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów związanych z realizacją całego
projektu.
Każdy z Partnerów deklaruje zgodność wskazanych w projekcie budynków z
założeniami programu.
W przypadku, gdy Instytucja Wdrażająca uzna za niekwalifikowane budynki
wskazane przez Partnera, których wykluczenie będzie oznaczało odmowę przyznania
dotacji. Partner zobowiązany jest zwrócić pozostałym Partnerom środki, które zostały
przez pozostałych Partnerów wydatkowane na realizację niniejszego projektu.
W sytuacji, gdy Instytucja Wdrażająca uznała za niekwalifikowane budynki
stanowiące własność kilku Partnerów ust. 6 stosuje się odpowiednio.
b)
4.
5.
6.
7.
§6
Finansowanie wspólnego przedsięwzięcia
1. Wszyscy Partnerzy umowy są beneficjentami współuczestniczącymi – ostatecznymi
odbiorcami usług i inwestycji.
2. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do współfinansowania wymaganej kwoty
wkładu własnego projektu w kwotach wynikających z wyciągów z uchwał
budżetowych partnerów, Wieloletnich Planów Inwestycyjnych oraz uchwał
intencyjnych w kwestii współfinansowania poszczególnych organów statutowych
uprawnionych do tego instytucji uchwał rad.
3. Dla realizacji niniejszej umowy Lider utworzy jeden rachunek bankowy, na który
będą przekazywane wszelkie środki finansowe związane z realizacją projektu.
4. Uprawnionym do zarządzania zgromadzonymi na koncie środkami finansowymi jest
Lider, który na koniec roku kalendarzowego oraz na pisemne żądanie stron umowy
informuje o stanie konta pozostałych Partnerów.
5. Partnerzy finansują projekt w wysokości i terminach wynikających z realizacji
harmonogramu.
6. Lider sporządza zbiorcze zestawienie faktur, które przekazuje wraz z raportem
finansowym każdorazowo po realizacji kolejnego etapu projektu.
7. Partnerzy zobowiązują się do dostarczenia Liderowi wszystkich dokumentów
niezbędnych do sporządzenia raportów finansowych.
8. Instytucja Wdrażająca przekazuje Liderowi dotację ze środków POIiŚ, które następnie
Lider dzieli stosunkowo do zaangażowanych środków własnych Partnerów i
przekazuje Partnerom w terminie 14 dni od ich otrzymania.
9. W przypadku nie wywiązania się z podjętych przez stronę(y) uzgodnień finansowych i
innych warunków określonych w umowie, strony umowy zastrzegają sobie prawo
wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
10. Szczegółowe zasady współfinansowania umowy oraz harmonogram realizacji
Projektu partnerzy określą w aneksie do porozumienia po przyjęciu wniosku przez
Instytucje Wdrażającą.
11. Plan finansowy realizacji projektu o którym mowa w § 1 stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego porozumienia.
§7
Własność majątku uzyskanego w ramach projektu
1. Majątek uzyskany w ramach Projektu należy wyłącznie do stron niniejszej umowy
2. Strony umowy zobowiązują się do utrzymania (tj. wspólnego i zgodnego ponoszenia
nakładów) otrzymanego ze środków POIiŚ majątku przez okres co najmniej 5 lat od
daty zakończenia realizacji projektu.
3. Strony umowy zobowiązują się do nie przekazywania w zarządzanie pozyskanego
majątku stronom trzecim (za wyjątkiem zapisów § 4 ust. 7) przez okres co najmniej 5
lat od daty zakończenia realizacji projektu.
4. Zasady podziału majątku uzyskanego w ramach realizacji projektu zostaną określone
po przyjęciu wniosku przez Instytucje Wdrażającą, w aneksie o którym mowa w § 6
ust. 11.
§8
Postanowienia końcowe
1. W przypadku braku uzyskania dotacji z Funduszy Strukturalnych, Projekt może być
realizowany przez poszczególnych Partnerów w zakresie rzeczowym i finansowym
zgodnie z ich możliwościami.
2. Wszystkie załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralne części i zostały
podpisane przez wszystkich Partnerów.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem jej
nieważności.
4. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian w niniejszej umowie (zgodnie z § 8
ust. 4) po uzyskaniu środków z Funduszy Strukturalnych w ramach POIiŚ
niezwłocznie zostanie o tym powiadomiona na piśmie Instytucja Wdrażająca
(Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej), która otrzyma
poświadczoną notarialnie kopię zmienionej umowy.
5. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
6. Wszelkie spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy rozpatruje sąd powszechny
właściwy według miejsca zawarcia niniejszej umowy.
7. Niniejsza Umowa została podpisana przez wszystkich Partnerów w 5 egzemplarzach,
przechowywanych przez Lidera. Każdemu z Partnerów Lider przekaże odpis Umowy.
8. Umowę zawiera się na czas realizacji Projektu od dnia jej podpisania.
Załączniki:
1. Wykaz obiektów objętych porozumieniem
2. Plan finansowy
3. Uchwała Rady Miejskiej w Policach w sprawie współdziałania celem realizacji
przedsięwzięcia o nazwie ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
Powiatu Polickiego”
4. Uchwała Rady Gminy Dobra w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o
nazwie ,,Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu
Polickiego”
5. Uchwała Rady Gminy Kołbaskowo w
przedsięwzięcia o nazwie ,,Termomodernizacja
Powiatu Polickiego”
6. Uchwała Rady Powiatu Polickiego w
przedsięwzięcia o nazwie ,,Termomodernizacja
Powiatu Polickiego”
Podpisy:
1. Starosta ___ – _________________
2. Burmistrz ________ – ____________
3. Wójt ________ – _____________
4. Wójt _______ – ________________
5.
sprawie współdziałania celem realizacji
obiektów użyteczności publicznej na terenie
sprawie współdziałania celem realizacji
obiektów użyteczności publicznej na terenie
Download