POz. 40 i 41 - Monitor Polski

advertisement
28
Monitor Polski Nr A-3
wykonuje Biuro Rady, wchodzące w skład organizacyjny
Ministerstwa Zdrowia.
2. Pracownicy Biura są pracownikami państwo­
wymi.
§ 8. Osoby, biorące udział w pracach Rady, prezydium komisji bądź zespołów roboczych otrzymują wynagrodzenie, określone przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów.
§ 9. Upoważnia się Ministra Zdrowia do pokrywania wydatków związanych z działalnością Rady z . kredytów zarządu centralnego Ministerstwa Zdrowia.
§ 10. Zawiesza się działalność PaIlstwowej Naczel,
nej Rady Zdrowia, powolanej ustawą z dnia 15 czerwca
1939 r. o publicznej służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 54,
poz. 342), do czasu jej zniesienia w drodze .ustawodawczej.
§ U. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi
Zdrowia.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Prezes Rady Ministrów: J. Cyranklewicz-
Do zakresu działania prezydium należy:
rl)zpatrywanie poszczególnych spraw należących do zakresu działania Rady w celu ustalenia
trybu ich załatwiania;
opracowywanie opinii i wniosków w: imieniu Rady
w okresie między zebraniami plenarnymi;
powoływanie komisji i koordynowanie ich prac;
podejmowanie inicjatywy w zakresie spraw, wchodzących w zakres działania Rady;
zwoływanie zebrań plenarnych;
wykonywanie uchwał ·Rady.
2.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
wstępne
§ 6.
1.
W celu wykonania
mOże powoływać komisje
równocześnie tematykę ich
zadań
Rady prezydium
i zespoły robocze,
ustalając
.
komisji i zespołów roboczych wchodzą
członkowie Rady bądź osoby spoza ich grona.
3. Nadzór nad komisjami i zespołami roboczymi
sprawują członkowie Rady, wyznaczeni przez przewod2.
W
POz. 40 i 41
prac.
skład
niczące~o.
§ 7. 1. Czynności wykonawcze związane z działal­
Rady oraz czynności zlecone przez prezydium
nością
41
ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 30 grudnia 1950 r.
'.
w sprawie mianownictwa chorób i przyczyn zgonu.
Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia
28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby
zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U.
R. P. z 1948 r. Nr 55, poz. 434 i z 1950 r. Nr 36, poz. 327)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zakłady społeczne służby
zdrowia przy pro-
wadzeniu prac z zakresu statystyki i sprawozdawczości
obowiązane są stosować mianownictwo chorób i przyczyn
zgonu, ustalone w załączniku do niniejszego zarząd~enia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło­
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1951 r.
Minister Zdrowia: w z. J. Sztachelski
Załącznik do zarządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 30 grudnia 1950 r.
(poz. 41).
MIANOWNICTWO CHORÓB I PRZYCZYN ,Z.GONÓW
obowiązujące
Grupa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 -
..
od 1 stycznia 1951 r.
KLASA I - CHOROBY -ZAKAŹNE
Choroby zakaźne ostre:
Dur brzuszny,
Dur rzekomy,
Dur plamisty,
Dur powrotny,
Bruceloza,
Ospa
Odra ,
l -
Płonica,
Krztusiec,
Błonica,
Różyczka,
Ospa wietrzna,
Grypa,
Cholera,
CzerWonka,
Zapalenie okrężnicy
zakaźne krwotoczne,
Zatrucia pokarmowe :...- bakteryjne,
Dżuma ,
Porażenie
dziecięce
nagminne,
Zapalenie mózgu nagminne,
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych -nagminne,
Nosacizna,
23 24 25 - 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Grupa
35 36 37
38
39 40 -
Wąglik,
Wścieklizna,
Tężec,
Róża,
Posocznica (oprócz zakażenia
Zgorzel gazowa,
Gorączka pappataci,
Ostre zapalenie. migdałk0\'"
Tularemia,
połogowego),
Żółta gorączka,
Zapalenie przyusznicy nagminne;
Inne ostre choroby zakaźne.
2 - Choroby zakaźne przewlekłe:
Zimnica,
Gruźlica narządów oddechowych,
Gruźlica opon mózgowych i ośrodkowego układu
nerwowego;
Gruźlica jelit i otrzewnej,
Gruźlica kręgosłupa,
Gruźlica kości
i stawów (oprócz
gruźlicy kręgo-
słupa),
41 42 43
Gruźlica prosówkowa,
Gruźlica skóry,
Gruźlica węzłów chłonnych
obwodowych,
:Monitor Polski Nr A
_~~
3 -----,~~~-,--_ _~~~~~_
~
2~
7 _ _ _ ~_ _____~_..,.......-_ _ _ _ _ _ _ _~P~
.oz_
. ...:.4_1
innych narządów,
wrodzona,
46- Kiła nabyta pierwotna,
47 - Kiła nabyta wtórna,
'
48 - Kiła nabyt<l późna,
49 - Wiąd rdzenia,
50 - Porażenie postępUjące,
51 - Kiła utajona, bezobjawowa,
52 - Kiła bliżej nieokreślona,
53 - Rze.źączka,
54 - Zapalenie oczu rzeżączkowe,
55 - Wrzód miękki,
56 - Dymienice ziarnicowate,
57 - Trąd,
58 - Leishmanioza,
59 - Inne przewlekłe choroby zakaźne.
KLASA II - CHOROBY PASOŻYTNICZE
Grupa 1 - Choroby, wywołane przez pasożyty jelitowe:
60 - Zakażenie tęgoryjcem dwunastnicy,
61 - Włośnica,
62 - Glistnica,
63 - Zakażenie włosogłówką,
64 -:- Zakażenie . owsikiem,
65 .~ Bąblowiec,
66 - Zakażenie tasiemcem,
67 - Zakażenie tasiemcem karłowatym,
44
45
68 -
Gruźlica
Kiła
Wągrzyca,
Zakażenie bruzdogłowcem szerokim,
Inne choroby robacze.
2 - Grzybice:
Promienica,
Grzybica strzygąca,
Grzybica ' woszczynQwa,
Grzybica epidermofitowa,
Inne grzybic~ .
3 - Inne choroby pasożytnicze:
Swierzb,
Inne choroby pasożytnicze.
KLASA III
URAZY
Grupa 1 - Urazy umyślne:
78 - Zabójstwo,
79 - Samobójstwo,
80 - Śmierć gwałtowna, bliżej nieokreślona.
"Grupa 2 - Urazy związane z wykonywaniem zawodu:
81 - Urazy mechaniczne,
82 - Oparzenia,
83 - Rażenia prądem elektrycznym,
84 -: Inne urazy w związku z wykonywaniem zawodu.
Grupa 3 - Urazy nie związane z wykonywaniem zawodu:
85 - Urazy mechaniczne,
86 - Oparzenia,
87 - Odmrożenia,
88 - Utonięcie,
89 - Rażenie prądem elektrycznym,
90 - Rażenie piorunem,
91 - Urazy spowodowane przez zwierzęta.
92 - Inne urazy nie związane z wykonywaniem zawodu i bliżej nieokreślone.
KLASA IV - ZATRUCIA
I
Grupa 1 - Zatrucia zawodowe:
93 - Zatrucia zawodowe.
Grupa 2 - Zatrucia pokarmowe:
94 - Zatrucia pokarmowe - niebakteryjne.
Grupa 3 - Narkomanie:
95 - Zatrucia alkoholem i jego namiastkami,
69 70 Grupa
71 72 73 74 75 Grupa
76 77 -
. 96 ---: Inne narkomanie.
Grupa 4 - Inne zatrucia:
97 - Inne zatrucia niezawodowe i przypadkowe:
KLASA V -
NOWOTWORY
Rak i inne nowotwory złośliwe narządów trawienia,
- Rak i inne nowotwory złośliwe narządów od, dechowych,
- Rak .i. inne nowotwory złośliwe narządów płcio-.
wych kobiecych,
- Rak i inne nowotwory złośliwe sutka,
- Rak i inne no.wotwory złośliwe' narządów płcio­
wych męskich,
~ Rak i inne nowotwory złośliwe skóry,
- Rak (przerzutowy) i inne nowotwory złośliwe
ośrodkowego układu nerwowego,
- Rak i inne nowotwory złośliwe innych narządów
. i riieokreślonego umiejsc.owienia, i , ;
- Nowotwory dobrotliwe,
-:- Nowotwory nie wymienione jako złośliwe lub
dobrotliwe.
98 99
]00
101
102
103
104
105
10.6
107
K1;..ASA VI -
AWITAMINOZY
168 - Krzywica,
109 -Gnilec,
110 ~ Pelagra,
111 - Sprue,
112 - Inne awitaminozy.
KLASA VII - SCHORZENIA GOŚĆCOWE
(REUMATYCZNE)
113 - Ostry gościec stawowy • .
114 - Gościec przewlekły,
115 - Gościec bliżej nieok.reślony.
KLASA VIII - CHOROBY PRZEMIANY MATERll,
116 ---:- Cukrzyca,
117 - Otyłość,
118 - Dna,
119 - Inne zaburzenia przemiany materii.
120
121
122
123
124
125
126
-
KLASA IX -' CHOROBY GRUCZOŁÓW
DOKREWNYCH
Choroby tarczycy,
Choroby przytarczycy,
Choroby grasicy,
Choroby nadnerczy,
Choroby przysadki mózgowej,
Choroby wydzielnicze jajników,
Choroby innych gruczołów dokrewnych.
KLASA X 127
128
129
130
131
-
." .
.
CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW
KRWIOTWÓRCZYCH
Niedokrwistość,
Białaczka,
.
Choroby śledziony,
Skazy krwotoczne,
Inn~ choroby krwi i
narządów
krwiotwórczych.
KLASA XI - CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO.
132 - Zapalenie mózgu (ni ez a kaźne),
133 - Zapalenie opon (nieepidemiczne),
134 - Miażdżyca naczyń mózgowych, udar mózgu,
135 - Choroby rdzenia,
136 - Padaczka,
137 - Drgawki dziecięce,
138 - Schorzenia układu nerwowego obwodowego,
139 - Nerwice czynnnściowe,
140 - Inne chor()by układu nerwowego,
141 - Choroby psychiczne.
1
KLASA XII 142
143
144
145
CHOROBY NARZĄD6w WZROKU,
KLASA XVIII -
KLASA XIX CHOROBY NARZĄD6w
MOCZOWYCH '
KLASA XIII - CHOROBY NARZĄD6w SŁUCHU
146 - Choroby narządów słuchu.
CHOROBY NARZĄD6w KRĄŻENIA
- Zapalenie wsierdzia, ~
- Ostre zapalenie osierdzia,
-Wady zastawkowe serca,
- Zapalenie mięśnia serca,
- Dusznica bolesna i choroby naczyń wieńoowych
serca,
152 - Inne choroby serca,
153 - Miażdżyca tętnic ogólna lub bliżej nieokreślona,
154 - Inne choroby tętnic,
155 - Choroby układu chłonnego,
156 - Choroby żył,
.
157 - Nadciśnienie samoistne,
158 - Inne choroby narządów krążenia.
147
14B
149
150
151
KLASA XV - CHOROBY NARZĄD6w
ODDECHOWYCH
159
160
161
162
163
-
Choroby jamy nosa i zatok bocznych nosa,
Choroby krtani,
Nieżyt oskrzeli,
Zapalenie płatowe płuc,
Inne postacie zapalenia płuc i zapalenie
-
płuc
Zapalenie opłucnej,
Rozedma płuc,
Dychawica oskrzelowa,
Inne choroby narządów oddechowych.
KLASA XVI 168 169 -
i
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
130
181
,-...,...
-
CHOROBY NARZĄD6w TRAWIENIA
Choroby zębów l dz~ąseł,
Choroby jamy ustnej prócz chorób
zębów
Choroby gardła i migdałków,
Choroby przełyku,
Wrzód żołądka lub dWLmastnicy,
Inne choroby żołądka,
Ostry nieżyt żołądka i jelit,
Ostry nieżyt żołądka i jelit u dzieci do lat 3,
Zapalenie wyrostka robaczkowego,
Przepuklina,
Niedrożność jelit,
Inne choroby jelit,
Kamica wątroby i dróg żółciowych,
Inne choroby wątroby, dróg żółciowych
pę- .
CHOROBY NARZĄD6w RUCHU '
MlnistrLUJ
--
2-B-I0821
CHOROBY NARZĄD6W PŁCIOWYCH
KOBIECYCH
(prócz związanych z porodem i wenerycznych)
KLASA XXI -
197
198
199
200
-
Choroby jajników, jajowodów i przymacicza,
Choroby macicy,
Choroby sutka,
Inne choroby narządów płciowych kobiecych.
KLASA XXIII 202
203
204
205
206
~
-
208
209
210
211
212
213
-
CHOROBY CIĄŻY, PORODU
I POŁOGU
Ciąża pozamaciczna,
Zatrucia ciążowe,
Poród przedwczesny,
Inne powikłania ciąży,
Poronienie wywolane sztucznie ze wskazań le'"
karskich,
Poronienie w toku .lub zat;!zę~ przed przyjęciem
do z ak ładu,
Krwotok przy porodzie,
Zakrzep lub zator przy porodzie,
Posocznica połogowa,
Inne powikłania porodowe,
Poporodowe schorzenia sutka,
Inne choroby ciąży, porcdu i połogu.
KLASA XXIV - .CHOROBY NOWORODK6Vl
214
215
216
217
-
Wcześniactwo,
Wątłość wrodzona,
Następstwa porodu (prócz martwo urodzonych),
Inne choroby noworodków.
Uw iąd
UWIĄD
STARCZY
starczy.
KLASA XXVI CHOROBY NIEDOKŁADNIE
OKREŚLONE I NIE MIESZCZr,\CE SIĘ W MIANOWNICTWIE CHORÓB I PRZYCZYN ZGONÓW
z polecenia Prezesa Ra dH M in isuów.
L\!lIlO
Prac
A(1 ~·.1 inistracja:
. Zam. 32. 24.000
męskich.
219- Choroby niedokładnie okreś lone i nie mieszczące
się w mianownictwie chorób i przyczyn zgonów..
Tłoczono
Prezudium Rady
CHOROBY NARZĄD6W PŁCIOWYCH
,
MĘSKICH
(prócz wenerycznych)
Choroby gruczołu krokowego,
Inne choroby nar ządów płciowych
195 196 -
218 -
Choroby kości,
Choroby stawów,
Choroby mięśni.
Redakcja:
KLASA XX -
KLASA XXV -
Choroby trzustki,
Zapalenie otrzewnej,
Inne choroby.
KLASA XVII 185 186 187 -
193 194 -
207 -
dziąseł,
chęrzyka żółciowego,
182 183 184 -
Zapalenie nerek i nerczyce,
Kamica nerkowa i dróg moczowych,
Inne choroby nerek, miedniczek nerkowych i mOczowodów,
.
Inne choroby pęcherza moczowego,
Choroby cewki moczowej.
190 191 192 -
KLASA XXII - WADY ROZWOJOWE WRODZONE
201 - Wady rozwojowe wrodzone (prócz wad płodów
martwo urodzonych).
bliżej nieokreślone,
164
165
166
167
CHOROBY SK6RY
Ropne schorzenia skóry i tkanki podskórnej,
Inne choroby skóry.
188 189 -
- Zapalenie spojówek,
..:.... Zaćma,
- ' Jaskra,
- Inne choroby narządów wzroku.
KLASA XIV -
Poz. 41
28 -
,
Ustawodawczych, \Varsza wa, ul.
Warszawa, u\. Bracka :<Oa .
l{rakowskie Prz e dmi cś cl~
Druk~rnia Ministerstwa Sprawiedliwości, -Warszawa, Nowowiejska 6.
4648.
(ella .,92 zł
Download