Oświadczenie o nie korzystaniu z pomocy de minimis

advertisement
……………………………………..
....................................................
Nazwa i adres beneficjenta
Miejsce i data
Oświadczenie o ptrzymanej/niedotrzymanej pomocy de minimis
Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżacy rok kalendarzowy i poprzedzające go dwa lata
kalendarzowe otrzymałem(am)/nie otrzymałem(am)* środków stanowiących pomoc de
minimis.
W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy wypełnić poniższe zestawienie oraz
dołączyć zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis
Organ
Lp. udzielający
pomocy
Podstawa
prawna
Dzień
udzielenia
pomocy
Wartość
pomocy w
euro
Nr programu
pomocowego, decyzji
lub umowy
Razem:
Ja, niżej podpisany, jestem świadom odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu
karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie
prawne.
……………….………………………………
Podpis i pieczęć beneficjenta
* niepotrzebne skreślić
Download