Chrystus Król - Dębniki - Parafia św. Stanisława Kostki i św. Jana

advertisement
Pismo Parafii św. Stanisława Kostki w Krakowie
22 listopada 2009 nr 333 (763)
Chrystus Król
Adam Styka
str. 5
Uroczystość Jezusa Chrystusa
Słowo Dla Życia
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
(34 Niedziela Zwykła)
Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa rzekł do Niego: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy to mówisz
od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem
Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje
było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom.
Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do Niego:
A więc jesteś królem? / Odpowiedział Jezus: / Tak, jestem królem. Ja się na
to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu.
Z Ewangelii według św. Jana 18,33-37
Jesteśmy królewskim rodem.
Kiedy Piłat zadał Jezusowi pytanie:
„Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”,
Ten potwierdził to, ale zaznaczył, że
Jego królestwo nie jest z tego świata.
Nawet jako bezbronny więzień Jezus
przyznawał się do swojej królewskiej
godności. Dla wielu jednak to wyznanie
było bełkotem pomyleńca. Królewska
godność Jezusa stała się obiektem kpin
i urągań. Jednakże ten kto chce pojąć
królestwo Jezusa Chrystusa i Jego królewską godność, musi odłożyć na bok
ludzką logikę i zdać się na logikę nie
z tego świata - na logikę wiary. Bowiem
w myśl reguł ludzkiej logiki mądrość
Boża jawi się zwykle - jak mówi św. Paweł –jako głupota. Prawdziwą mądrość
dostrzeże tylko ten, kto stanie przed
Bogiem w prostocie dziecka, z otwartym sercem i pustymi rękami.
Dzisiejsza uroczystość przypomina
nam, chrześcijanom, kto jest naszą Głową i jakiego Ciała jesteśmy członkami.
2
Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci
do życia, z ciemności ku światłu, wyrwał każdego z nas z mocy ciemności
i przeniósł do światła i królestwa Bożego. Przez chrzest zostaliśmy wszczepieni w Ciało Króla, zmartwychwstałego Chrystusa i uczestniczymy w Jego
życiu. Powinniśmy zatem porzucić
„niegodne obyczaje przeszłego życia”
i już do nich nie wracać(św. Leon Wielki). Jako naśladowcy Jezusa mamy postępować drogą miłości, dostosowując
nasze myśli, słowa i czyny do dążeń,
które są Chrystusie. Chrześcijanie, poznając w wierze swoją godność, są wezwani, by żyć w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, tzn. żyć w tym
świecie konsekwentnie miłością Boga.
Chrześcijanie to królewski ród, pochodzący nie z tego świata, zmierzający ku
przyszłemu, nowemu światu.
Króla Wszechświata
Uroczystość tę wprowadził do
liturgii papież Pius XI encykliką
Quas Primas z 11 grudnia 1925r. na
zakończenie roku jubileuszowego.
Nakazał wtedy, aby we wszystkich
kościołach tego dnia po głównym
nabożeństwie przed wystawionym
Najświętszym Sakramencie odmówić litanię do Najświętszego Serca
Pana Jezusa oraz akt poświęcenia
rodzaju ludzkiego Najświętszemu
Sercu. Początkowo uroczystość
obchodzono w ostatnią niedziele
października; reforma soborowa
przeniosła jej termin na ostatnią
niedzielę roku liturgicznego. Pius
XI, uzasadniając swą decyzję, napisał m.in.:
Od dawna już powszechnie
nazywano Chrystusa Królem
w przenośnym tego słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa,
przez które wyprzedza wszystkie
stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje
w umysłach ludzkich, nie tyle
dla głębi umysłu i rozległości
wiedzy, ile że on sam jest praw-
dą, a ludzie od Niego powinni
prawdę czerpać i posłusznie ją
przyjmować; mówimy też, iż
Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko
nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do najświętszej woli
boskiej, lecz także dlatego, że
Chrystus tak wpływa natchnieniami swymi na naszą wolną
wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie
uznajemy Chrystusa jako Króla
serc dla Jego „przewyższającej
naukę miłości” i dla łagodności
i dla łaskawości, którą przyciąga
dusze. Żaden bowiem człowiek
nigdy nie był i nie będzie do
tego stopnia ukochanym przez
wszystkie narody, jak Jezus
Chrystus.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy
w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa znaczeniu imię
i władzę króla należy przyznać
Chrystusowi jako człowiekowi,
albowiem tylko o Chrystusie jako
Człowieku można powiedzieć,
iż otrzymał od Ojca „władzę
Opracował tekst ks Czesław Major SDB
3
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
i cześć i królestwo”; Chrystus
bowiem, jako Słowo Boga, będąc
współistotnym Ojcu, wszystko
ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i nieograniczone
władztwo nad wszystkim stworzeniem.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego
stworzenia – wszechświata. Jego
panowanie nie wynika z jakichś
dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem,
bo jest Bogiem-Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego
właśnie tytułu ma absolutna władzę. Bóg nie tylko stworzył świat,
ale ciągle go stwarza i nim włada.
Królestwo Jezusa jest Królestwo
Jezusa jest czymś zupełnie innym
od wszystkich królestw ziemskich.
Dotyczy ono wszystkich narodów,
wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele,
choć jeszcze nie zostało do końca
wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił
nam sam Chrystus, wołamy z nadzieją:
Przyjdź królestwo Twoje!
Chociaż Chrystus nigdy nie nosił korony królewskiej, nie trzymał
4
w ręku berła i nie zasiadał na tronie
królewskim, tytuł Króla najzupełniej Mu się należy i to w zakresie,
jakim nie dysponował żaden władca świata.
Władcy ziemscy nabywają tytuł
królewski przez dziedziczenie, nominację i podbój. Wszystkie trzy
tytuły dają Chrystusowi pełne prawo do korony i najwyższej władzy.
Jako człowiek, w swej ludzkiej naturze, pochodził on przecież w prostej linii od króla Izraela, Dawida.
Wykazują to Ewangeliści, podając
Jego rodowód (Mt 1, 5-16; Łk 3,
23-38). W narodzie wybranym ta
prawda była tak pospolicie znana,
że powszechnie nazywano Go Synem Dawida (Mt 22, 41-46; Mk 12,
35-37; Łk 1, 27. 32; 20, 41-44; 2 Tm 2,
8; Ap 22, 16). Tak więc z krwi i dziedziczenia Chrystus miał prawo do
tytułu Króla.
Chrystus jest ponadto Synem
Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej.
Jako taki jest Panem nieba i ziemi,
Panem najwyższym i absolutnym,
wobec którego wszelkie królestwa
ziemskie są nieporównywalne. Aby
to powszechne władztwo Jezusa
podkreślić, liturgia dodała do tytułu „Król” dopełniacz „Wszechświata”.
Obraz Chrystusa Króla
Na krótko przed wybuchem Powstania Warszawskiego księża pallotyni złożyli zamówienie na obraz
Chrystusa Króla. Miał go namalować
54-letni Adam Styka pochodzący z rodziny malarzy. Jego ojciec Jan, student
z pracowni Matejki, batalista, jest najbardziej znany jako współtwórca (wraz
z Wojciechem Kossakiem) Panoramy Racławickiej. Uprawiał również malarstwo
religijne. Z kolei brat Adama, Tadeusz,
był portrecistą. Obaj młodsi Stykowie
ukończyli studia artystyczne w Paryżu. Adam, jako autor prac o tematyce
bynajmniej nie religijnej, miał kłopoty
z realizacją zamówień, które naraił mu
jego przyjaciel, inż. Marzyński (projektant ówczesnego kościoła na Skaryszewskiej). Dotychczas interesowały
go sceny orientalne, wykonał również
ilustracje do W pustyni i w puszczy.
Przygotowując się do namalowania
wizerunku Chrystusa, długo rozczytywał się w Ewangelii, rozmyślał i nie
mógł znaleźć odpowiedniej koncepcji.
Te wahania przerwał osobisty dramat
twórcy: jego syn został aresztowany
przez Niemców. Tragiczne doświadczenie stało się bodźcem do pracy. Obraz wkrótce był gotowy. Zaproszony
przez artystę do pracowni Marzyński
ze zdziwieniem stwierdził, że Chrystus
nie ma oczu. „Ja się tych oczu boję!” odpowiedział zagadnięty o to Styka.
Upłynął jeszcze pewien czas, zanim
dzieło zostało całkowicie ukończone.
Chrystus został ukazany na obrazie w momencie przemienienia na górze Tabor. Stąd obecność po obu Jego
stronach Eliasza i Mojżesza. Pierwszy
z nich kieruje wzrok ku Zbawicielowi,
drugi składa głowę na Jego piersi. Poza
tym kompozycja odbiega od znanych
schematów. Nadnaturalnej wielkości
postać Jezusa w ujęciu trzy czwarte wypełnia całą przestrzeń płótna. Chrystus
w złotej koronie cierniowej wznosi prawą rękę w geście Pantokratora. Mimo
potęgi i majestatu tego typu przedstawienia, jest On tutaj nie tylko Władcą,
5
Obraz Chrystusa Króla
ale i Sługą. Świadczą o tym obrócone
ku górze oczy Zbawiciela oddanego
żarliwej modlitwie. Łatwo się domyśleć, z jaką prośbą się zwraca do Boga
Ojca: opuszczone w lewej Jego ręce
berło osłania trzymaną na kolanach
kulę ziemską, ogarniętą w tamtym czasie straszliwą wojną.
Już w trakcie pracy nad obrazem
w malarzu dokonywały się pewne
zmiany wewnętrzne. Uczestnicy odsłonięcia dzieła byli świadkami szczególnego wydarzenia. Ujrzawszy postać
Chrystusa Króla, Adam Styka upadł
ze szlochem na ziemię. Później uwagę
znajomych artysty zwracała jego pogłębiona wiara i zwrócenie się ku Bogu.
Obraz przez pewien czas był wystawiony w witrynie jednego ze sklepów
przy Nowym Świecie. Życzeniem Styki było, by warszawiacy mogli uczestniczyć w jego osobistym przeżyciu.
Liczni przechodnie zatrzymywali się
przed oknem wystawowym, by odczytywać religijną i patriotyczną symbolikę sceny. Pełni uznania dla piękna
przedstawienia mówili: „Chrystus odwraca się plecami do kraju najeźdźców,
a swoim berłem osłania Polskę”. Obraz
budził nadzieję na zwycięstwo i wiarę
w Opatrzność Bożą.
Przez długi czas obraz nie mógł
znaleźć dla siebie spokojnego miejsca. Zagrożony wojną został wyjęty z
ram, zwinięty w rulon i wywieziony do
6
V WIELOPOKOLENIOWY PRZEGLĄD
ZESPOŁÓW CHÓRALNYCH
Jabłonny. Wrócił stamtąd po upadku
powstania, by zawisnąć wreszcie w ołtarzu głównym kościoła na Skaryszewskiej, który nosi wezwanie Chrystusa
Króla Pokoju.
Adam Styka, podobnie jak jego brat,
osiadł po wojnie w Stanach Zjednoczonych, skąd nigdy nie powrócił. Zmarł
na obczyźnie w 1959 r. Jego dzieło, nie
tracąc w swojej wymowie na aktualności, służyło wielu sercom ku ich duchowemu pokrzepieniu.
14. stycznia 2007 zapaliła się dekoracja bożonarodzeniowa w kościele.
Ogień błyskawicznie przeniósł się na
obraz. Pomimo natychmiastowej interwencji zgromadzonych ludzi obraz
spłonął całkowicie. Pozostały jedynie
nadpalone ramy.
Już tydzień po pożarze kościół był
odmalowany a w odrestaurowanych
ramach zawisła reprodukcja obrazu.
Rozpoczęto poszukiwania malarza,
którzy mógłby wykonać kopię dzieła
Styki. Spośród wielu ofert zdecydowano się to zadanie powierzyć Krzysztofowi Antoniemu Kudelskiemu. Dzięki
spontanicznej ofiarności szybko zebrano potrzebne pieniądze. Prace nad
dziełem trwały do listopada.
Nowy obraz został poświęcony 25.
listopada 2007 w Uroczystość Chrystusa Króla. Poświęcenia dokonał ks.
Nuncjusz Abp Józef Kowalczyk.
15 Listopada 2009 roku odbył się
w Chrzanowie V Wielopokoleniowy
Przegląd Zespołów Chóralnych pod patronatem burmistrza miasta Chrzanowa. Organizatorami byli: Urząd Miejski
w Chrzanowie, MOKSiR w Chrzanowie oraz Okręg Nadwiślański i Śląski
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr
w Chrzanowie. Na przegląd zgłosiło się
11 chórów z okolicznych miast, w tym
nasz Chór Dębnicki.
Tuż przed godziną 14 odbyło się losowanie kolejności występów na scenie.
Nasz chór wylosował numer 3, więc nie
musieliśmy zbyt długo czekać na swój
występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Prezentację programów turniejowych poszczególnych zespołów
chóralnych oceniało trzyosobowe jury.
Po uroczystym powitaniu razem odśpiewaliśmy Gaude Mater Polonia.
Przez około dwie godziny trwały
przesłuchania wszystkich zespołów,
przerywane tylko krótką prezentacją
chórów przez konferansjera.
Poziom występów był dość wyrównany a repertuar bardzo urozmaicony –
można było usłyszeć pieśni religijne jak
i patriotyczne lub ludowe.
Następnie jury udało się na obrady,
w czasie których wystąpił gościnnie BIGBAND pod dyrekcją Jerzego Zieglera.
No i nastał moment oczekiwany
przez wszystkich – ogłoszenie wyników.
Na początku na scenę zostali zaproszeni
wszyscy dyrygenci by odebrać pamiątkowe statuetki i dyplomy.
Następnie przewodnicząca jury przeczytała werdykt.
Pierwsze miejsce i festiwalowe Grand
Prix otrzymał jak najbardziej zasłużenie Chór Dziewczęcy „TARANTELLA”
z Zabrza pod dyrygenturą pani Kamili
Pająk.
Drugą nagrodę przyznano zespołowi
„FERMATA” z Katowic, którym dyrygowała pani Jolanta Błażełek – niestety
ten werdykt był kontrowersyjny, gdyż
dyrygentka tego chóru była też członkinią jury (inne zespoły zasługiwały na to
wyróżnienie o wiele bardziej … ale takie
jest to życie).
Na zakończenie przedstawiciel władz
lokalnych pożegnał wszystkich uczestników i słuchaczy oraz zaprosił na następny przegląd w 2010 roku oraz zostało odśpiewane „Hasło” Związku Śląskich Kół
Śpiewaczych.
Ł. P.
7
Wieczór dziękczynienia
13 listopada w światowe wspomnienie patrona naszej parafii św. Stanisława
Kostki w naszym kościele uczestniczyliśmy w wieczorze dziękczynienia w 10
rocznicę beatyfikacji ks. Józefa Kowalskiego. 13 czerwca 199 roku Ojciec św.
Jan Paweł II ogłosił błogosławionymi 108
heroicznych świadków wiary z okresu II
wojny światowej. Jan Paweł II przyjmując
w październiku 2002 delegację z naszej
parafii otrzymał w darze obraz ks. Józefa Kowalskiego. Uprzedził wypowiedź
ks. proboszcza Roberta Wróblewskiego
i powiedział: „Znałem osobiście i bardzo
ceniłem ks. Józefa Kowalskiego”. Spotkanie modlitewne było dla nas czymś
wyjątkowym. Rozpoczęło się o godzinie
16.10. Proboszcz parafii x. Jan Dubas powitał obecnych w kościele: przybyłych
parafian, S. Serafitki, młodzież ze swoimi
8
opiekunami oraz ks. Andrzeja Gołębiowskiego, który prowadził pierwszą część
naszej uroczystości.
Wszystkie postacie, które były tematem rozważań, to osoby, które w jakiś
sposób są związane z naszą parafią. Dążenie do doskonalszego życia (świętości), to wyzwanie w pełni aktualne także
dla obecnego pokolenia parafian z Dębnik. Chcemy żyć tak, by codzienność
uczynić nieśmiertelną. „Ku wyższym
celom stworzył nas Bóg” – echa tego zawołania naszego patrona są zawsze aktualne. Sygnałem do rozpoczęcia wspólnej
modlitwy był śpiew ulubionej piosenki
Jana Pawła II „Barki”. Prowadzący – ks.
Andrzej Gołębiowski w krótkich słowach
ukazał niezwykłość tego wieczoru i zaprosił do prezentacji sylwetki sługi Bożego Jana Tyranowskiego. O Panu Janie
w słowie komentarza i pięknych modlitewnych zaprezentowała się nasza Schola Dębnicka pod opieką s. Anity. Można
było w wykonywanych śpiewach odnaleźć obecnego w naszym kościele rozmodlonego Pana Jana Tyranowskiego.
Każdy występ młodzieży ze Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
w Krakowie to niezwykłe przeżycie. Tak
samo było w piątkowy wieczór. Zaprezentowane przez młodzież fragmenty
kantaty o Janie Pawle II, poprzez piękny
chóralny śpiew, recytację oraz mistrzowsko wykonane utwory na organy i kornet znakomicie podkreślały niezwykłość
osoby naszego wielkiego parafianina.
Autentyczne słowa świadka-kapłana
Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki,
piosenki tego okresu powstające w niezwykłym klimacie początków lat 80tych XX wieku, zostały zaprezentowane
przez studentów z Duszpasterstwa Akademickiego. Grupa ta działa na terenie
naszej parafii w ramach samodzielnego
duszpasterstwa istniejącego przy kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych jakie działa w Krakowie
na Łosiówce pod kierunkiem ks. Stanisława Mierzwy. Poruszone przez studentów treści ukazały jak istotny jest w każdym czasie, również dziś, głos świadków
prawdziwych wartości, jak ważne jest,
aby umieć przebaczyć każdemu, nie zapominając, że przyszłość może być budowana tylko na prawdzie.
Piękny był występ, już lekko zmarzniętej, ale wewnętrznie gorącej, kolejnej grupy. To młodzież z naszego
Gimnazjum nr 22 ze swoimi opiekunami.
W roku kapłańskim nasza społeczność
wkrótce przeżyje ważne wydarzenie,
a będzie nim nadanie imienia szkole, wybitnego kapłana poety ks. Jana Twardowskiego. Poezja ks. Twardowskiego potrafi
poruszyć struny dobra w sercu każdego
człowieka, od tych najmłodszych do ludzi w podeszłym wieku. Wykonane pięknie przez młodzież piosenki oparte na
poezji ks. Jana mówią o wrażliwości na to
co wartościowe.
Zakończeniem czuwania był występ
kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie z ul. Tynieckiej
39. Błogosławiony ks. Józef Kowalski
to postać związana z naszym kościołem
ale również z Łosiówką. Przybył do naszej parafii tuż po zakończeniu studiów
teologicznych. Ze względu na wyjątkowe
zdolności muzyczne obok pracy parafialnej w naszej parafii prowadził chór seminaryjny.
O godzinie 18.00 rozpoczęła się msza
święta dziękczynna za 10 lat od beatyfikacji ks. Józefa Kowalskiego pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Biskupa Jana
Szkodonia. W uroczystości uczestniczył
ks. Dziekan dekanatu salwatorskiego ks.
Kazimierz Wodniak (proboszcz z Krakowa Bielan) oraz ks. Rektor Uniwersytetu
Papieskiego w Krakowie Maciej Ostrowski, ks. Dyrektor Marek Kaczmarczyk ze
wspólnotą salezjanów z Inspektoratu, ks.
Jan Urbańczyk z młodzieżą ze szkoły
salezjańskiej z Nowej Huty, Siostry Serafitki, Siostry Salezjanki, licznie zgromadzeni parafianie i goście. Ks. biskup
Jan w homilii wspomniał, że dzień 13
9
Wieczór dziękczynienia
listopada jest szczególną okazją dla Kościoła na całym świecie do zachwytu nad
dojrzałą postawą duchową św. Stanisława
Kostki. Patron naszej parafii uważał miłość do Boga i oddanie w służbie Miłości
jako wartości najwyższe w życiu człowieka. Młodzieńczy zapał św. Stanisława,
udzielał się innym. Również my, potrzebujemy nowych impulsów do większej
gorliwości i entuzjazmu w naśladowaniu
Chrystusa. Taką gorliwością w wierze
cechował się bł. ks. Józef Kowalski. Jak
podkreślił ks. biskup Jan, nasz błogosławiony ks. Józef wzrastał w atmosferze
dobra w swoim domu rodzinnym w Siedliskach koło Rzeszowa. To środowisko
pozwoliło mu odkryć pragnienie pójścia
za głosem Chrystusa. Realizował swoje
marzenia wzrastając w szkole salezjańskiej w Oświęcimiu. W tej szkole zrodziła
się myśl o służbie dla Boga i ludzi jako
salezjanin, kapłan, przyjaciel młodzieży.
Nie wybierał drogi najłatwiejszej, ale taką
która choć wiele kosztowała poświęcenia
rodziła szlachetne owoce. Wiedział, że
na drodze realizacji dobra pojawiają się
trudności. W sposób świadomy wybierał
drogę służby innym w prawdziwej pokorze i zgodził się na świadome i dobrowolne niesienie krzyża Chrystusa. Ks.
Józef nie tylko niósł swój własny krzyż,
ale w całym swoim życiu wspierał innych
ludzi będących w potrzebie. Ks. Biskup
Jan w życzliwych słowach podziękował
Bogu i ludziom za ten wieczór modlitwy
i refleksji nad świętością w której wzrastali również Jan Paweł II, sługa Boży
Pan Jan Tyranowski. Pasterskie błogosławieństwo biskupa Jana oraz wyśpiewana
z pełnym zaangażowaniem przez cały
Kościół pieśń dziękczynna „Nie lękajcie
się” zakończyły piękne chwile złączone
z naszym dziękczynieniem za nasze powołanie do świętości.
W i ta j ! ! !
Jesteś młodą, nieaktywną zawodowo mamą?
Pomysłów na zabawę w długie jesiennozimowe dni zaczyna Ci brakować? Potrzebujesz
wsparcia osób w podobnej sytuacji? Chciałabyś
zapewnić swojemu dziecku darmowy kontakt
z rówieśnikami? Zapraszamy Cię do wspólnego
tworzenia miejsca przyjaznego mamie i dziecku,
Kącika dla dzieci i mam.
Pomóż nam je stworzyć tak by dzieci i mamy
wychodząc stamtąd już myślały o tym, żeby
tam wrócić.
Proponujemy Ci spotkania w salkach,
w podziemiach Kościoła św. Stanisława Kostki.
W godzinach 10-16, dla dzieciaków od 0-3 lat.
Serdecznie zapraszamy!
10
11
Kącik dla dzieci
������������
������������������������������������������������������������
Drogie
dzieci
�����������
Dzisiejsza niedziela zamyka kolejny rok liturgiczny w Kościele katolickim.
����������������������������������������������������������
Przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata.
����������������������������������������
����������������!��"��
Jezus pragnie królować w naszych sercach. Nie zasmucajmy więc Go.
����!������#�$
Pamiętajmy by:
%����������������������!��������������������
- codziennie powierzać się opiece Króla królów
- być zawsze gotowym przyjąć Jego łaskę
%�#�����������������������&�������'���!
- nie zapomnieć podziękować Mu za wszystko.
%������������������!������(��������������
Pozwólmy Mu by zamieszkał na zawsze w naszych sercach.
����������������������������������������������
Krzyżówka
���������
+
)
#
*
�
�
*
,
�
-
,
.
�
*
/
0
�
1
.
*
2
0
3
4
3
6
*
7
,
8
9
�
3
0
:
;
�
3
0
:
�
<
6
3
:
7
-
=
-
4
3
>
5
)�
+�
/�
2�
5�
9�
;�
<�
=�
*
�
*
Nie słychać wcale
głosów ptaszęcych,
wciąż dnia ubywa...
wciąż nocy więcej...
@
1.
Czytana na dobranoc
7. Nazwisko św. Stanisława patro>����������#����
2. Przyrząd szkolny w kształcie trójna naszej parafii
������&����������������'���������&��
kąta
8. Zupa z młodych buraczków po?��!��������'�������'�
3.
Zewnętrzna powłoka ciała
krojonych razem z nacią
4.
Pojedynczy popis
9. Występuje w mnożeniu
���������������
5. Tkanina na sukienki
:��������������
6.Ścisły, eucharystyczny i Wielki
A���'�B�����������������7�����
������������0����'���������������������C��
?�������'������#�������������������������������&
12
7���!��������������
W jesiennej porze,
w jesiennej porze,
smutno dni płyną
w ponurym borze.
Listek za listkiem
opada z drzewa,
wichura tylko
w gałęziach śpiewa.
*
?
Święta Cecylia
jesień umila
Lecz gdy się wsłuchasz
w wichru piosenki –
znajdziesz w nich jakieś
czarowne dźwięki.
Wmiesza się czasem
w wichru śpiewanie
jakieś cichutkie
i słodkie granie.
To w smutna jesień
naszego świata
święta Cecylia
melodię wplata.
Po ziemi chodząc
w tym listopadzie,
na struny wichru
dłonie swe kładzie.
I biednym ludziom
jesień umila
przecudnym graniem
święta Cecylia.
13
Dziękuję
Proszę
Jeżeli po przeczytaniu Dziękuję – Proszę zrodzi się w nas potrzeba serca aby
podzielić się z kimś potrzebującym, aby zaspokoić czyjąś prośbę to wystarczy
tylko podejść do punktu odzieży u p. Halinki, w naszej parafii i pozostawić
tam to czym chcemy się podzielić. Można tam również pozostawić informację
o innych rzeczach, którymi chcielibyśmy się podzielić. Jeżeli prośba będzie
dotyczyła pieniędzy, to można je w kopercie opisanej dla kogo pozostawić
w zakrystii naszego kościoła lub w kancelarii parafialnej.
Prosimy:
• wersalkę,
• łóżeczka dziecięce,
• lodówkę, 2 kuchenki gazowe 4
palnikowe z piekarnikiem, szafkę pod zlew, sztućce,
• śpiwory,
• koce,
• karimaty.
• obuwie męskie,
• odkurzacze,
• meblościanki pokojowe, półki na
książki, tapczany, łóżka,
• dywany i wykładziny dywanowe,
• stoły, ławy, krzesła i fotele pokojowe,
• wszystkie zbędne w domu rzeczy typu: odzież, obuwie, artykuły gospodarstwa domowego,
ręczniki, firanki, zasłony, meble,
koce, zabawki dla dzieci, sprzęt
sportowy, itp.,
Oferujemy:
• odzież dziecięcą i młodzieżową,
• odzież dla dorosłych,
Dziękujemy za:
• wszystkie przekazane rzeczy,
Kontakt z Zespołem Charytatywnym poprzez Kancelarię Parafialną
lub zakrystię lub panie w punkcie odzieży tel.: 012 266 71 89, 601 182 038,
510 500 519. Przyjmowanie rzeczy odbywa się w poniedziałki od 17.00 do
18.00, a wydawanie w czwartki od 17.00 do 18.00. Prosimy o przynoszenie
rzeczy czystych i sprawnych.
14
Informacja: Wiele osób nie wie o taniej aptece, gdzie można kupić leki po
cenach hurtowych. Często też można otrzymać lek bezpłatnie lub za 2 grosze
o tym samym składzie co na recepcie, ale o innej nazwie handlowej. Jest to
ważna informacja dla osób, które niejednokrotnie muszą zażywać duże ilości
leków. Kupując w APTECE „Słonecznej” przy ul. Stradomskiej 15, zwanej potocznie ul. Stradom (idąc od ul. Dietla zaraz za przecznicą ul. św. Agnieszki)
można dużo zaoszczędzić, co ważne jest dla osób o niskich dochodach, ale
też nieobojętne dla każdej kieszeni.
Z okazji Imienin Redaktora naczelnego „Dębnickiego Dzwonu” Pana Janusza Kościńskiego
Zespół Charytatywny składa najserdeczniejsze
życzenia: wszelkich łask Bożych, opieki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, dobrego zdrowia by
starczyło sił do pracy zawodowej, w rodzinie i społecznej. Niech Duch Święty prowadzi w pracach
redakcji naszego „Dębnickiego Dzwonu”, by nadal
przybliżał nas do Boga. Niech ta zaszczytna, ale
też niejednokrotnie trudna, oraz wymagająca poświęcenia i czasu praca, będzie doceniana przez
czytelników i nagrodzona w niebie.
W imieniu wszystkich, którzy za pośrednictwem
działu DZIĘKUJĘ– PROSZĘ i Zespołu Charytatywnego korzystają z pomocy serdecznie dziękuję za
zamieszczanie naszych ogłoszeń i informacji.
BOG ZAPŁAĆ!
Elżbieta Porębska
15
Jan Paweł II
Słyszałeś?
Opr.: Magdalena D.
Dzisiaj, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, obchodzimy uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. U kresu całorocznej drogi Kościół wyznaje
wiarę w Tego, który został ukrzyżowany, zmartwychwstał
i jest Panem świata i dziejów: blask Paschy ogarnia i rozjaśnia
cały kosmos. To światło miłości i prawdy wybawia wszechświat od śmierci spowodowanej przez grzech i odnawia pierwotny zamysł stworzenia, aby wszystkie rzeczy zyskały pełny
sens, zostały pojednane z Bogiem i ze sobą nawzajem.
Pielgrzymując przez świat, kierujemy spojrzenie ku niebu, naszej wiekuistej ojczyźnie. Ewangelia poucza nas, że aby Królestwo Boże mogło w pełni się urzeczywistnić, nie powinniśmy
iść za «księciem tego świata» (por. J 12, 31; 16, 11), który sieje
niezgodę i zgorszenie, ale wiernie i z pokorą naśladować Chrystusa. On prowadzi nas do królestwa pokoju i sprawiedliwości,
gdzie Bóg będzie wszystkim we wszystkich.
Kościół jest w dziejach zapowiedzią Królestwa Bożego, co wyraża także przez swą katolickość czyli powszechność.(...)
Wszyscy wierni uczestniczą bowiem przez swoje świadectwo życia w powszechnej misji na rzecz Królestwa Bożego.
W szczególny sposób kapłani posyłani są do wszystkich zakątków ziemi, aby szerzyć dobrą nowinę o Bożej
miłości. Drodzy bracia i siostry, (...) zachęcam was, byście
zanieśli do Boga specjalną modlitwę o powołania kapłańskie.
Jezus nakazał nam prosić Ojca, aby posłał robotników na swoje
żniwo: czynimy to, wzywając wstawiennictwa Najświętszej
Maryi Panny, Królowej Apostołów, aby w Rzymie, we Włoszech i na całym świecie dojrzewały liczne i święte powołania
na wzór Dobrego Pasterza.
Watykan,
22 listopada 1998r.
16
Zapraszamy do odwiedzenia
parafialnej strony internetowej
http://parafia.salezjanie.krakow.pl
17
dwa t ygodnie w modlit wie
22 XI 2009 – 34 Niedziela Zwykła,
Czyt.:Dn 7, 13-14; Ps 93, 1. 2 i 5; Ap 1, 5-8;
J 18, 33b-37;
700 · w int. śp. Stefanii (gregoriańska),
830 · w int. śp. Jana i Bronisławy Klich (gregoriańska),
1000 · w int. śp. Józefa, Katarzyny, Józefa,
Stanisława i Adeli,
· w int. śp. Jadwigi Jakubik (greg.),
· w int. śp. Jana Wiszki w 11 rocz. śm.,
1130 · w int. śp. zmarłych działkowców,
członków ich rodzin, oraz dobroczyńców Ogrodu Dębnickiego,,
· w int. śp. Wojciecha w 2 rocz. śm.,
1300 · w int. śp. Bolesława Janika, oraz synów: Bolesława i Zbigniewa,
· w int. śp. Wojciecha, Anny i Eufrozyny
Jakubowskich (gregoriańska),
· w int. śp. Józefy Kołos (greg.),
1700 · różaniec wypominkowy,
1800 · w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
24 XI 2009
Wspomnienie świętych męczenników
Andrzeja Dung-Lac, prezbitera,
i Towarzyszy,
Czyt.:Dn 2, 31-45; Ps: Dn 3, 57-56a i 59a.
60a i 61a. 62a i 63a; Łk 21, 5-11;
700 · w int. śp. Wojciecha, Anny i Eufrozyny
Jakubowskich (gregoriańska),
· w int. śp. Jana i Bronisławy Klich (gregoriańska),
· w int. śp. Stefanii (gregoriańska),
· w int. śp. ks. Jana Duńca,
· w int. śp. Józefy Kołos (greg.),
800 · w int. śp. Jadwigi Jakubik (greg.),
1730 · różaniec w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
1800 · w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
· w int. śp. Zbigniewa Gądka,
· w int. śp. Marii Zuzi,
· w int. śp. Aliny Strawińskiej, od nauczycieli Ośrodka szkolnego dla Dzieci Niewidomych,
26 XI 2009
Czyt.:Dn 6, 12-28; Ps: Dn 3, 71-72a i 73a.
74-75a i 76a; Łk 21, 20-28;
700 · w int. śp. Wojciecha, Anny i Eufrozyny
Jakubowskich (gregoriańska),
· w int. śp. Jana i Bronisławy Klich (gregoriańska),
· w int. śp. Stefanii (gregoriańska),
· w int. śp. Marii i Aleksandra,
· w int. śp. Józefy Kołos (greg.),
800 · w int. śp. Jadwigi Jakubik (greg.),
· w int. śp. Anieli Papież, Erazma, oraz
Stefanii i Stefana Stępników,
1730 · różaniec w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
1800 · w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
· w int. śp. zmarłych w czyśćcu cierpiących,
· w int. śp. Zygmunta Matogi,
28 XI 2009
Czyt.:Dn 7, 15-27; Ps: Dn 3, 83-84a i 85a.
86a i 87a i 56; Łk 21, 34-36;
700 · w int. śp. Wojciecha, Anny i Eufrozyny
Jakubowskich (gregoriańska),
· w int. śp. Jana i Bronisławy Klich (gregoriańska),
· w int. śp. Stefanii (gregoriańska),
· w int. śp. Józefy Kołos (greg.),
800 · w int. śp. Zdzisława i Janusza,
· w int. śp. Jadwigi Jakubik (greg.),
· w int. śp. Zdzisława Makowskiego,
1700 · adoracja Najświętszego Sakramentu,
1730 · różaniec w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
1800 · w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
· w int. śp. Zdzisława, Elżbiety i Widysławy,
· w int. śp. Jana Frysa w 4 rocz. śm.,
23 XI 2009
Czyt.:Dn 1, 1-6. 8-20;
Ps: Dn 3, 52. 53b i 54a. 55ab i 56;
Łk 21, 1-4;
700 · w int. śp. Wojciecha, Anny i Eufrozyny
Jakubowskich (gregoriańska),
· w int. śp. Jana i Bronisławy Klich (gregoriańska),
· w int. śp. Stefanii (gregoriańska),
· w int. śp. Wiktorii i Stanisława,
· w int. śp. Józefy Kołos (greg.),
800 · w int. śp. Jadwigi Jakubik (greg.),
1730 · różaniec w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
1800 · w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
· w int. śp. Wilmy Skoczyk w 4 rocz.
śm.,
· w int. śp. Mariana Wadasa w 8 rocz.
śm.,
· w int. śp. Joanny Uzar, o radość życia
wiecznego,
25 XI 2009
Czyt.:Dn 5, 1-6. 13-14. 16-17. 23-28;
Ps: Dn 3, 64a i 65a i 66a i 67a. 68a
i 69a i 70ab; Łk 21, 12-19;
700 · w int. śp. Wojciecha, Anny i Eufrozyny
Jakubowskich (gregoriańska),
· w int. śp. Jana i Bronisławy Klich (gregoriańska),
· w int. śp. Stefanii (gregoriańska),
· w int. śp. Jadwigi Jakubik (greg.),
· w int. śp. Józefy Kołos (greg.),
800 –w intencji próśb i podziękowań do
Matki Bożej,
1730 · różaniec w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
1800 · w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
· w int. śp. Jana Lelka w 1 rocz. śm.,
· w int. śp. poległych rodaków na
wschodzie,
· w int. śp. Marii,
27 XI 2009
Czyt.:Dn 7, 2-14; Ps: Dn 3, 77-78a i 79a.
80a i 81a i 82; Łk 21, 29-33;
700 · w int. śp. Wojciecha, Anny i Eufrozyny
Jakubowskich (gregoriańska),
· w int. śp. Jana i Bronisławy Klich (gregoriańska),
· w int. śp. Jadwigi Jakubik (greg.),
· w int. śp. Józefy Kołos (greg.),
800 · w int. śp. Julii i Mieczysława Wawryków,
1730 · różaniec w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
1745 · koronka do Miłosierdzia Bożego,
1800 · w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
· w int. śp. Stefanii (gregoriańska),
· w int. śp. Jerzego Jakubasa,
· w int. śp. Andrzeja Palenicy,
29 XI 2009 – 1 Niedziela Adwentu,
Czyt.: Jr 33, 14-16;
Ps 25, 4bc-5ab. 8-9. 10 i 14;
1 Tes 3,12 · 4,2; Lk 21, 25-28. 34-36;
700 · w int. śp. Stefanii (gregoriańska),
830 · w int. śp. Andrzeja Maślankiewicza,
o dar życia wiecznego,
1000 · w int. śp. Teresy Lelek, w 12 rocz.
śm.,
· w int. śp. Rolanda Zborowskiego
w 13 rocz. śm.,
1130 · w intencji Parafian,
· w int. śp. Zdzisława i Mieczysława,
· w int. śp. Jadwigi Jakubik (greg.),
1300 · w int. śp. Jana i Bronisławy Klich (gregoriańska),
· w int. śp. Wojciecha, Anny i Eufrozyny
Jakubowskich (gregoriańska),
· w int. śp. Józefy Kołos (greg.),
1700 · różaniec w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
18 · w int. śp. zmarłych polecanych w wypominkach,
18
19
Ogłoszeniaparafialne
34 NIEDZIELA ZWYKŁA,
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
22
1. Obchodzimy uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Gościmy dziś ks. Stanisława Mierzwę
odpowiedzialnego za duszpasterstwo w kościele p.w. MB Wspomożenia Wiernych na Łosiówce oraz
studentów z Duszpasterstwa Akademickiego „Ziemia Boga”. Po
Mszy św. o 11.30, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem,
odmówimy „Akt zawierzenia świata Chrystusowi Królowi”. W dniu
dzisiejszym można przy tej okazji
uzyskać odpust zupełny. Dzisiejsza
uroczystość jest także patronalnym
świętem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Akcji Katolickiej.
2. W ubiegłą niedzielę nasz Chór Dębnicki uczestniczył w V Wielopokoleniowym Przeglądzie Zespołów Chóralnych w Chrzanowie. Gratulujemy
Pani Dyrygent, Panu Arturowi i chórzystom pięknego występu.
3. Wspomnienia liturgiczne w tym
tygodniu: we wtorek 24.11 wspomnienie męczenników św. Andrzeja
Dung-Lac i towarzyszy, w tym dniu
na Msze św. wieczorną zapraszamy
dzieci przygotowujące się do I Komunii św. po Mszy św. spotkanie dla
Rodziców w kaplicy MB Wspomożenia Wiernych.
lis t opada
2009
4. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd
do ziemi Świętej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z ks. Januszem Gorajem do końca listopada
b.r.
5. W listopadzie zapraszamy na różaniec, o 17.30, oraz Mszę św.,
o 18.00, w intencji Zmarłych polecanych w wypominkach.
6. W sobotę zakończy się okres zwykły i cały rok liturgiczny. Następna
niedziela rozpocznie Adwent.
7. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej naszej Parafii:
http://parafia.salezjanie.krakow.pl/
8. Od następnej niedzieli Zespół Charytatywny rozprowadzał będzie
świece wigilijne. Małe w cenie minimalnej 6 zł, duże w cenie minimalnej 18 zł.
9. Serdecznie zapraszamy w soboty
na 17.00 na adorację Najświętszego
Sakramentu połączoną z okazją do
spowiedzi.
ks. Jan Dubas, proboszcz
Redakcja:
Ks. Jan Dubas, Teresa Flanek, Magdalena Dudek, Maria Kantor, Zofia Niemiec,
Łukasz Pilarczyk, red. nacz. Janusz Kościński, Wojciech Pietras
tel. (012) 269 16 18
Internet: http://parafia.salezjanie.krakow.pl/
20
koszt.wydania 0,90 zł
Download