Tematy prac inżynierskich realizowane w Katedrze Botaniki i

advertisement
Tematy prac magisterskich na kierunku Rolnictwo, studia niestacjonarne
do realizacji w latach akademickich 2016/2017 i 2017/2018
l.p.
Temat
Opiekun
INSTYTUT NAUK O GLEBIE I OCGRONY ŚRODOWISKA
1.
2.
Sposoby poprawy bilansu węgla organicznego w glebie
Zastosowanie biowęgli do poprawy żyzności gleb
Dr hab. Adam Bogacz, prof. UP
Dr hab. Adam Bogacz, prof. UP
KATEDRA GENETYKI, HODOWLI ROŚLIN I NASIENNICTWA
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Wykorzystanie markerów molekularnych w ocenie zróżnicowania linii
wsobnych żyta
Wyprowadzanie i ocena zmienności linii wsobnych do hodowli odmian
kukurydzy
Rynek nasienny pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku
Wpływ promieniowania laserowego na wigor i wczesne fazy rozwojowe
kukurydzy.
Efekty przedsiewnej stymulacji nasion rzepaku.
Charakterystyka wartości gospodarczej odmian pszenicy ozimej na
podstawie Porejestrowego Doświadczenia Odmianowego i Rolniczego
Wielocechowa charakterystyka odmian pszenicy ozimej pod względem
wybranych cech struktury plonu
Prof. dr hab. Henryk Bujak
Prof. dr hab. Henryk Bujak
Prof. dr hab. Henryk Bujak
Dr hab. Hanna Szajsner
Dr hab. Hanna Szajsner
Dr inż. Dariusz Zalewski
Dr inż. Dariusz Zalewski
KATEDRA KSZTAŁTOWANIA AGROEKOSYSTEMÓW I TERENÓW ZIELENI
10. Wpływ różnych systemów uprawy roli na zmiany właściwości
chemicznych i biologicznych gleby spod pszenicy ozimej.
Prof. dr hab. Leszek Kordas
Student piszący pracę
11. Plonowanie buraka cukrowego w różnych systemach uprawy
Prof. dr hab. Lesław Zimny
12. Ocena produkcyjności runi łąkowej w użytkowaniu kośno-pastwiskowym
Prof. dr hab. Karol Wolski
13. Analiza składu botanicznego i plonowania wybranych użytków zielonych
na Dolnym Śląsku.
14. Wpływ nawożenia azotem na pszenicę i pszenżyto uprawiane w
wieloskładnikowych mieszankach zbożowych
Prof. dr hab. Karol Wolski
15. Zmiany struktury roli pod wpływem zróżnicowanych systemów uprawy
Dr hab. Roman Wacławowicz
16. Ocena uprawy żyta w różnych zmianowaniach
Dr hab. Wiesław Wojciechowski
17. Plonotwórcze znaczenie międzyplonów w uprawie ziemniaka
Dr hab. Wiesław Wojciechowski
18. Rola międzyplonów w poprawie wybranych właściwości gleby.
Dr hab. Wiesław Wojciechowski
19. Ocena wybranych właściwości gleby lekkiej w różnych zmianowaniach
Dr hab. Wiesław Wojciechowski
20. Wpływ biostymulatorów na wzrost i rozwój żyta ozimego uprawianego
w monokulturze
Dr hab. Janina Zawieja
21. Dynamika flory i roślinności segetalnej w gospodarstwach ekologicznych
i konwencjonalnych
Dr hab. Janina Zawieja
22. Ocena przydatności międzyplonów z rodziny bobowatych w
konserwującej uprawie kukurydzy na ziarno
Dr inż. Piotr Kuc
Dr hab. Piotr Sobkowicz
KATEDRA SZCZEGÓŁÓWEI UPRAWY ROŚLIN
23. Wpływ agrotechniki na plonowanie odmian ziemniaka dla przetwórstwa Prof. dr hab. Urszula Prośbaspożywczego
Białczyk
24. Możliwość kształtowania plonowania i jakości ziemniaka pod wpływem Prof. dr hab. Urszula Prośbaczynników agrotechnicznych
Białczyk
25.
Prof. dr hab. Urszula ProśbaWpływ dawki nawożenia azotem na plonowanie buraka cukrowego
Białczyk
26. Wpływ preparatów firmy Chemap Agro na rozwój i plonowanie
Prof. dr hab. Marcin Kozak
jęczmienia jarego
27. Wpływ preparatów firmy Trisol na rozwój i plonowanie pszenicy ozimej Prof. dr hab. Marcin Kozak
28. Porównanie wartości gospodarczej kilku odmian jęczmienia jarego przy Dr hab. Marek Liszewski
zróżnicowanym poziomie agrotechniki
prof. nadzw.
29. Wpływ stymulatorów wzrostu firmy Trisol na rozwój i plonowanie Dr hab. Władysław Malarz
rzepaku ozimego
prof. nadzw.
30.
Dr hab. Władysław Malarz
Zastosowanie preparatów TS w uprawie rzepaku ozimego
prof. nadzw.
31. Wpływ nawożenia nawozami niekonwencjonalnymi na wartość siewną i
Dr inż. Anna Wondołowskazawartość tłuszczu w nasionach dwóch odmian lnu oleistego (Linum
Grabowska
usitatissimum L.)
32. Wpływ nawożenia azotem i borem na zawartość i skład kwasów Dr inż. Anna Wondołowskatłuszczowych oleju z nasion rzepaku ozimego
Grabowska
33.
Dr inż. Anna WondołowskaReakcja rzepaku ozimego na jesienne i wiosenna nawożenie borem
Grabowska
KATEDRA ŻYWIENIA ROŚLIN
34. Wpływ aplikacji substancji organicznej na skład chemiczny
wybranych gatunków roślin uprawnych oraz właściwości gleb.
Dr hab. Urszula Piszcz
35. Przemieszczanie składników nawozowych w zróżnicowanych
warunkach glebowych.
Dr hab. Urszula Piszcz
Uwaga zaznaczam, że każda praca musi mieć charakter badawczy a nie projektowy czy opisowy.
Download